Poredbena analiza pojma asimilacije u engleskome i hrvatskome ...

dva glavna dijela, u kojima se odvojeno analizira asimilacija u engleskome i hrvatskome jeziku. ... njihovo značenje, zovu se navezak. Težak i Babić (2007) te ...

Poredbena analiza pojma asimilacije u engleskome i hrvatskome ... - Srodni dokumenti

Poredbena analiza pojma asimilacije u engleskome i hrvatskome ...

dva glavna dijela, u kojima se odvojeno analizira asimilacija u engleskome i hrvatskome jeziku. ... njihovo značenje, zovu se navezak. Težak i Babić (2007) te ...

o indirektnome objektu u engleskome i hrvatskome jeziku

1 lip 2012 ... Objekt najčešće zauzima mjesto u rečenici iza subjekta i glagola. Kada su oba objekta prisutna u rečenici, indirektni objekt dolazi ispred ...

razlike u uporabi pravopisnih znakova u hrvatskome i engleskome ...

Naime, posljednjih je desetljeća englesNi jeziN u HrvatsNoj toliNo prisutan u ... Naime, u oba se jeziNa zarez upotrebljava u nizanju, ali u englesNome je jezi-.

poredbena analiza hrvatskih i francuskih glagola vizualne ... - darhiv

7.1.6. POREDBENI OSVRT NA HRVATSKE GLAGOLE. 56. 7.2. FRANCUSKI GLAGOLI ... hrvatskom jeziku (Raffaelli, Kerovec, 2008: 154), jedna je od onih ... na mjestu druge dopune glagola vizualne percepcije uvrštavamo u razred ... b) Test teličnosti sastoji se u tome da se glagol upotrijebi u pitanju koje počinje s Koliko.

poredbena analiza hrvatskih i francuskih glagola vizualne percepcije

da je jednovalentni ostvaraj glagola vidjeti (u značenju sposobnosti vida) po akcionalnosti glagol stanja, kao što je slučaj i s glagolom voir. Za kraj, od velike će ...

Linearni naspram multidimenzionalnog koncepta asimilacije

14 мај 2011 ... proces asimilacije razlikuje od akulturacije: dok akulturacija izričito ne zah- ... tiže svoje puno sociološko značenje kada odnosi među etničkim ...

OVLADANOST VJEŠTINOM PISANJA NA ENGLESKOME JEZIKU ...

15 tra 2007 ... engleskog jezika u skladu je s uspjehom učenika na testu pisanja. Pisanje je ... testovi koje je izradio tim mađarskih stručnjaka (detaljnije o testovima korištenima ... Riječ je o natječaju kao verbalnom poticaju za pi- sanje.

Poredbena frazeologija u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

navesti kriteriji podjele frazema, primjeri frazema kao dijela nastavnoga sadržaja te frazeološke. 20 vježbe. 5.2.1. Poredbeni frazemi na temeljnome stupnju.

Problem pojma gustoće - Fsb

13 pro 2011 ... Je li definicija fizikalne veličine »gustoća« (nekad specifična težina) ... Ako je gustoća tvari ili tijela jednaka u svakoj točki, kaže se da je tvar ili ...

Semantika pojma (anti)fašizam

... 'Zakon o sigurnosti građana': Kazne za prosvjednike do. 600.000 eura!“ (preuzeto 18. IX. 2014. s: http://www.nexus-svjetlost.com/vijesti/u-pozadini-vijesti/item/.

Pokušaj definicije pojma globalizacije

ostalih definicija proisteklih iz svih spomenutih aspekata. 6. Globalizacija se određuje i kao složeni skup procesa koji potiče jačanje društvenih odnosa diljem ...

OD KOLAČA DO POJMA GENERALIZACIJE (ILI – OD ANALOGIJE ...

6 svi 2018 ... Jadranka Delač-Klepac, Zagreb. Sat čarobmatike Baltazar je započeo sljedećim zadatkom: Zadatak 1. Što je zajedničko sljedećim likovima: ...

Prethistorija pojma “narodna nošnja”

14 sij 2009 ... Svojevrsna se prethistorija pojma “narodna nošnja” kao ispravnog prikaza etničkog odijevanja može ustanoviti od najstarijih predodžbi ljudskih ...

Magijski realizam: teorija i povijest pojma

proze, tradicije španjolske i portugalske književnosti, te vjerovanja, običaja i mitologije pretkolumbovske Amerike (Solar 236). Sam izraz „magijski realizam“ je ...

Određenje pojma pravednosti u Platonovoj Državi

KLJUČNE RIJEČI: Platon, Sokrat, definicija pravednosti za pojedinca, teorija ... Kao što je već rečeno, Država je Platonovo najpoznatije djelo u kojemu se.

Geopolitička moć: Prilog određenju pojma - Civitas

31 дец 2013 ... doslovniji prevod i etimološko značenje je najčešće „geografija politike“ ili „politika prostora“. ... Levijatan, Kultura, Beograd. 35 Videti u: ...

NARODNA KNJIŽNICA - PRILOG ODREĐENJU POJMA

(17) Prema nekim izvorima još je Pizistrat u 6.st.p.n.e. sakupio veliku biblioteku i namijenio je javnosti, dok drugi to negiraju. za sigurno se uzima da je prva ...

PROTOKOL 2 O DEFINICIJI POJMA “PROIZVODI S PORIJEKLOM” I ...

Uzorci potvrda o kretanju robe EUR.1 i zahtjev za izdavanje potvrde o kretanju robe EUR.1. Aneks IV: ... heklanje i aparati za cik-cak moraju biti s porijeklom.

aristotelovo razmatranje anaksimandrovog pojma - doiSerbia

slična pitanja i da je Anaksimandar osnovnim pojmom svoje fizike, pojmom [τὸ] ἄπειρον, pokušao da ponudi bolji odgovor od onoga kojeg je ponudio Tales ...

POVRATAK KA IZVORNOM ZNAČENJU POJMA SUVERENITETA

verziji, nije koristio termin superanus, koja na latinskom ima značenje nekoga ko je najviši, već reč maiestas, i povremeno summa potestas. Tek kasnije, u vreme.

KONKRETIzACIJA POJMA LJUBAVI U TEOLOŠKIM PORUKAMA I ...

U vaspitnim postupcima roditelja koje dete percipira prepoznaje se ljubav kao ... objekat ka kome je ljubav usmerena imamo sledeće vrste ljubavi: bratska ljubav ...

Transformacija pojma prava na privatnost kao posljedica razvoja ...

sefa narušilo bi privatnost našeg prijatelja bez obzira na to što sef nije njegov. Sama činjenica da netko ... Radi se o tajnom prisluškivanju ultrabrzih optičkih kablova koji ... i Ivanec, D. (2012). Utjecaj alkohola na učinak u zadatku sljepoće zbog.

Foucaultova teorija moći i kritika pojma rod - CORE

Kritiku upotrebe pojma rod autor objašnjava utjecajem poststrukturalističke teorije identiteta na suvre- menu feminističku teoriju. Ključne riječi: teorija moći, spol, ...

interaktivan pristup u elaboriranju pojma oportunitetnih troškova

24 феб 2017 ... Ključne reči: Oportunitetni troškovi / Interaktivni metodi nastave ... informacija, šta predstavlja oportunitetni trošak slušanja Erik Kleptona? A. 0$.

RAZVOJ POJMA MEHANIČKE SILE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU

Drugi zakon – Aristotelov zakon kretanja: Sila je proporcionalna brzini. ... Prvi Njutnov zakon je obavljen 1687. godine u knjizi Matematički principi filozofije ...

RAZVOJ TEORIJSKOG KONCEPTA POJMA AGRESIJE (reprint ...

Hartmann je optimističniji od Freuda; za njega je agresija u svojem pojavnom obliku ... joj se nije izgovarala riječ ne, ali pasivna agresija iskazivala se na mnogo.

razumevanje pojma poslovanja na osnovu pojmova ... - ResearchGate

lingvistike, značenje se posmatra ne samo kao stvar jezika ... includes 24 Business English idioms which stem ... pojam idioma na sledeći način: 'An idiom is a.

Geopolitička moć: Prilog određenju pojma - CIVITAS časopis za ...

31 дец 2013 ... doslovniji prevod i etimološko značenje je najčešće „geografija politike“ ili „politika prostora“. ... Levijatan, Kultura, Beograd. 35 Videti u: ...

ANEKS 4 Protokol o definiciji pojma “proizvodi s podrijetlom” i ...

zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih ... Proizvodnja od jako prozirne ... Cerade, nadstrešnice i vanjski.

povijest pojma rod - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

ditismus, 48. 71 U mnogim se jezicima spol osobe i gramatički rod ne podudaraju. U nje- mačkom je, primjerice riječ djevojka ženskoga spola a srednjega roda.

o poststrukturalističkoj teoriji diskursa kroz raspravu o uvođenju pojma

7 ruj 2017 ... radu sam pojam diskursa tijekom vremena mijenja značenje. Kako tumači. Jacob Torfing (2005:7), u ranijoj, tzv. arheološkoj fazi Foucault se ne ...

07. Semanticko-leksikografski aspekti pojma bezbednosti, Predrag Ilic

раду је настојано да се утврди порекло и значење израза без- ... напаст, велика бол, подношење (боли/муке), смртна борба, трпња, калварија фиг.,.

Sedam pitanja u vezi s utvr ivanjem pojma “odgovorne osobe” u ...

dinstvena i univerzalno primjenjiva definicija odgovor- ne osobe. Tako je prema Àl. 89., st. 7. KZ odgovorna oso- ba ona kojoj je povjeren odre eni djelokrug ...

Ispitna pitanja: 1. Značenje pojma statistike, oblast primene, značaj ...

vertikalnih linija (ordinata koje imaju odgovarajuće značenje klase obeležja) podignutih iz tačaka na apscisi ... Ti pokušaji mogu biti deterministički ili stohastički.

HRVATSKOME PRAVOPISU

Tako hrvatski standard nudi mirovinu, brzojav, ljekarnu, žbuku, tajnika itd. za što ... Višak obavijesti koje daju autori HP, kritičar kritzira, zaboravljajući onu jedno-.

Talijanizmi u hrvatskome jeziku

u hijat (pianino > pijanino, macchia > makij) ili se reduciraju (salvietta > sal-. L. So~anac, Talijanizmi u hrvatskome jeziku к SL 53к54, 127к142 (2002). 133 ...

SEMANTIČKE POSUĐENICE U HRVATSKOME JEZIKU

M. Turk: Semantičke posuđenice u hrvatskome jeziku krtica: hrvatskoj se riječi u značenju sisavac koji živi pod zemljom prema engl. mole pridružuje dodatno ...

SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU

Bernardina Petrović: Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku. 4. 1. Sinonimi u različitim znanstvenim disciplinama. 2. Sinonimija u leksiku hrvatskoga ...

POSLJEDICE INTERNACIONALIZACIJE U HRVATSKOME JEZIKU

c) rastavljeno pisanje, npr. afro pletenice, Auto Staklo, Auto Hrvatska18, Auto. Luka, Bio Clinica d. o. o., Eko Kvarner, Eko Lika, Eko Revija, eko zona, eko wc,.

O UPORABI I ZNAČENJU IMENÂ U HRVATSKOME

To s druge strane znači i to da primjerice popis eponima kojega jezika ne smatramo zatvorenim, koliko ... ih vidimo u § IV.2 (Wittgenstein = Wittgensteinovo djelo, Brazil = brazilska nogometna reprezentacija). Činjenica da je uz ime atribut ne ...

SINTAGMEMSKE STRUKTURE U HRVATSKOME JEZIKU

Drugim riječima, sintaksa se dijeli na sintaksu skupine, sintaksu rečenice i ... značenje padeža dok se sintaksa skupine, kao i kod prethodnika, uopće ne uočava.

BIBLIJSKI ONIMI U HRVATSKOME JEZIKU1

vatskome jeziku. Ponajprije se želi protumačiti značenje, podrijetlo i simbolika bi- ... borba za položaje i uz njih vezane sinekure, procijenite sami. No činjenica je ...

NORMIRANJE NEOLOGIZAMA U HRVATSKOME JEZIKU

Rječnik stranih riječi: "riječ koja se upotrebljava u mnogim jezicima a da se ni u jednom ne osjeća ... A. B. Klaić prihvaća nove lekseme, no istodobno je kritičan prema njima: "Današnje naše ... 235 http://www.kivela.hr/alfa_romeo/Cjenici_pdf/AR-prodajne-akcije.pdf ... Zagreb, 10. Klaić, Bratoljub (2002) Rječnik stranih riječi.

MOCIJSKA TVORBA U HRVATSKOME JEZIKU

30 stu 2015 ... MORFEMSKA RAŠČLAMBA IMENICA U MOCIJSKOM ODNOSU. ... Tema je ovoga rada opis i analiza mocijske tvorbe u hrvatskome jeziku.

O VODORAVNIM CRTICAMA U HRVATSKOME PRAVOPISU

i crtica (za c. 3. ), s time da se kao drugi naziv za crticu u tekstu spominje i stanka (Cipra—Klaić 1944:116). Taj je pravopis značajan po tome što op- širnije od ...

Čestoća riječi u hrvatskome jeziku

Tablica 2. Najčešće punoznačne riječi u trima hrvatskim korpusima. Uočava se da se korpusi minimalno razlikuju prema ukupnoj čestoći, dok se pokazatelji.

mocijska tvorba u hrvatskome jeziku - darhiv

30 stu 2015 ... koje imaju zajednički morfem i morfemoid (sufiksoid). Mocijski ... -ač- znači 'koji', prvi nulti morfem 'onaj', a drugi nulti morfem 'muški rod'.

profesionalno usmjeravanje u hrvatskome zavodu za zapošljavanje

u HZZ-u. Standardi kvalitete profesionalnog usmjeravanja i selekcije u HZZ-u ... Varaždin. Baruna Trenka 56. 042 40 15 00. Vinkovci. Jurja Dalmatinca 27.

imenice sa slogotvornim ru hrvatskome sklonidbenom sustavu

Brozović 1991: 412). Zato u fonološkim opisima slogotvorno r ne treba pribrajati voka- lima jer on vokal nije. On jest sonant i slogotvorna jedinica koja u odre-.

Vremenski leksički koncepti u hrvatskome jeziku

U kroatističkoj literaturi ne postoji jedinstven popis leksema koji označa- vaju vrijeme ... ra, imendan, imperfekt, interludij, interval, iskon, isprekidanost, istodob-.

o že kao pojačajnoj čestici u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku

Čestica že jedna je od najučestalijih riječi u hrvatskoglagoljskim tekstovima pisanima hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom. Budući da je izraziti ...

Naglasak imenica u hrvatskome standardnom jeziku

Slijede primjeri paradigma (što se često izdvajaju u normativnim priručnicima) koje mijenjaju naglasak osnovnoga lika upravo po opisanim pravilima. Budući da ...

PLeonAZMI U HRvAtsKoMe stAndARdnoM jeZIKU - Srce

cijelih rečenica koje udvajaju određeno opće značenje (Ярцева 1990: 379). U simeonovu se rječniku navode različite definicije pleonazama te se oni odre-.

Monika Blagus: NJEMAČKE POSUĐENICE U HRVATSKOME ... - Hum

Postojanje njemačkih posuđenica u hrvatskome glazbenom nazivlju i žargonu rezultat je složenoga procesa na koji su utjecali mnogi različiti čimbenici.

Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome ...

Prvu čine primjeri u kojima je pokazna zamjenica koreferentna s kojim konstituentom u popratnoj relativnoj rečenici: (3) a. î pridohь ka onęmь iže prebivahu poli ...

profesionalno usmjeravanje u hrvatskome zavodu za ... - CISOK

Osijek. Kneza Trpimira 2. 031 25 25 00. Požega. Alojzija Stepinca 5. 034 31 13 50. Pula. Benediktinske opatije 3. 052 37 57 00. Rijeka. Bulevar oslobođenja 14.

Hungarizmi u hrvatskome jeziku - FFOS-repozitorij

Ovu činjenicu, jednim dijelom, potvrdili smo istraživanjem u ovom radu. Ključne riječi: jezični dodiri, jezično posuđivanje, posuđenice, hungarizmi, hrvatski jezik.

NAZIVI sA sAstAVNIcom e- U HRVAtsKome jeZIKU 1. Uvod

-zdravstveno2) i imperativ (eKupi). Izrazita plodnost sastavnice e- potaknula nas je da istražimo tu pojavu u hrvatskome jeziku. 2. Što znači e- u hrvatskome ...

U HRVATSKOME JEZIKU I JEZIKOSLOVLJU Nataša Bašić ...

2 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili s1pskoga jezika, 1-4, Zagreb, ... beogradskih krugova da se hrvatski jezik bogati ako preuzima srpski leksik jer.

Glagolska rekcija i valentnost u hrvatskome jeziku

primjeru Obraćamo se svim posjetiteljima neizravni objekt (svim posjetiteljima) ne označuje predmete (osobe) koji su izravno uključeni u radnju glagola obraćati ...