Modelovanje i simulacija prenosa signala kroz optičko vlakno G.652 ...

optičko vlakno G.652 u okviru DWDM mreže. Petar Spalević / Branimir Jakšić / Đoko Banđur. Departman za Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Fakultet ...

Modelovanje i simulacija prenosa signala kroz optičko vlakno G.652 ... - Srodni dokumenti

Modelovanje i simulacija prenosa signala kroz optičko vlakno G.652 ...

optičko vlakno G.652 u okviru DWDM mreže. Petar Spalević / Branimir Jakšić / Đoko Banđur. Departman za Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Fakultet ...

Optičko vlakno Optičko vlakno

koriste se na dugim rastojanjima. • propusni opseg 13 THz u 1.5 – 1.6 µm prozoru. • kapacitet je ograničen zbog hromatske disperzije. •Disperzija (D) može biti ...

Signali, spektralna analiza signala i sistemi prenosa

Harmonijska analiza periodičnih signala. ❑ Spektralna analiza aperiodičnih signala. ❑ Analiza slučajnih signala. ❑ Prenos signala. ❑ Sistemi prenosa signala.

Veleprodajno tržište prenosa i emisije radio-difuznih signala (Test tri ...

povećanju cijena usluge od strane hipotetskog monopoliste. Kod supstitucije na ... Total TV nudi 79 TV programa, 9 paketa TV programa. • BBM Montenegro koji ...

Kreativni izvor zarade – kroz 3D modelovanje - Razvoj karijere

POSTPRODUKCIJA. Završna dorada i finalizacija modela. Softver za ... Celokupan sadržaj. • Nije akcenat na detaljima. • Najbitniji je render i post produkcija.

KOZJE VLAKNO-KAŠMIR

(kostrijet) je grubo, raznolike boje i kvalitete. Na tržištu se, osim kostrijeti, može naći kašmir i mohair, kao daleko kvalitetnije, ali i skuplje vrsta kozjeg vlakna.

kozje vlakno -kašmir - ResearchGate

(kostrijet) je grubo, raznolike boje ikvalitete. Na tržištu se, osim kostrijeti, može naci kašmir imohair, kao daleko kvalitetnije, ali iskuplje vrsta kozjeg vlakna.

Matematicko modelovanje

4. Zbir dva broj je 29, a razlika 5. Odredi te brojeve? 5. Ako stranicu kvadrata povecamo ... Iz Beograda se u Kragujevac moze stici automobilom korišcenjem pet ...

2010/2011 [optičko prepoznavanje glazbenog crtovlja] - FER-a

kao što su glazbeno crtovlje i note radi njihove zasebne obrade. U postupku detekcije glazbenog crtovlja javlja se problem nejednolike ravnine linija, njihovih ...

2010/2011 [optičko prepoznavanje glazbenog crtovlja] - Fer

kao što su glazbeno crtovlje i note radi njihove zasebne obrade. U postupku detekcije glazbenog crtovlja javlja se problem nejednolike ravnine linija, njihovih ...

6_ Modelovanje protocne sterilizacije.pdf

razliku od sterilizacije pakovane hrane u autoklavu i ima četiri faze: • zagrevanje. • održavanje temperature sterilizacije. • hlaenje. • pakovanje. Na slici 6.1 data ...

Modelovanje aplikacije korišćenjem UML-a

Dijagrami UML-a prikazuju sistem iz više uglova: ❖ Dijagram slučajeva upotrebe (Use-Case Diagram). ❖ Dijagram klasa (Class Diagram). ❖ Dijagram objekata ...

Uvod u modelovanje korišćenjem UML-a

Sekvencijalni dijagram. • Dijagram pregleda interakcija. • Vremenski dijagram. Tri osnovna gradivna bloka - dijagrami. Modelovanje | UML | Osnovni elementi | ...

Modelovanje zone zaštite visokonaponskog postrojenja od ...

postrojenja koja se nalaze u sklopu elektroenergetskog sistema (EES) Srbije. Celokupna ... iz izokerauničke karte posmatranog regiona), kao i izrazi za proračun gustine ... "Bistrica" u 2D i 3D prikazu respektivno, nacrtano u Auto Cad-u [53].

Digitalni sistemi prenosa - VISER-u

Medijum za prenos signala je optičko vlakno koje je putem konektora spojeno sa predajnikom i prijemnikom. • Predajnik emituje signal koji je prilagođen ...

FUNKCIJA PRENOSA LINEARNIH STACIONARNIH SISTEMA

Automatsko. 10. -1. 10. 0. 10. 1. 10. 2. -40. -30. -20. -10. 0. 10. 20. 30. 40. A m plituda (dB. ) Bodeov dijagram. Frekvencija (rad/sec). K=10. K=1. K=0.1. K=-10. 1.

Modelovanje razlike referentnih površi tijela Zemlje ... - ResearchGate

Undulacija geoida N je rastojanje između elipsoida i geoida duž elipsoidne normale. Undulacija geoida i eli- psoidna visina zavise od odabranog referentnog ...

Uporedni prikaz prenosa podataka kod 3G i 4G mobilne mreže

Sažetak - LTE (4G) mreža predstavlja nadogradnju UMTS (3G) mreže i nudi značajna poboljšanja koja omogućavaju uvođenje naprednih servisa. Cilj prelaska ...

EVROPSKI SISTEM PRENOSA BODOVA U VISOKOM ŠKOLSTVU

6 дец 2002 ... studija (60 bodova za akademsku godinu, 30 za semestar,. 20 za trimestar). Primena sistema ECTS-a u univerzitet- skoj praksi doprinosi ...

Primerjalna analiza cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih ... - AKOS

Najnižje cene prenosa paketov ponujata Pošta Slovenije in GLS. ... GLS d.o.o.. 7,45 ... v primeru, da paket oddamo v GLS paketni trgovini ali v GLS paketomat, ...

Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa ...

пренос звука,. - пренос информација телефоном или телексом,. - телеграми,. - кабловски или сателитски пренос,. - коришћење SWIFT-а,. - доприноси за ...

simulacija

PRIMER - MONTE CARLO SIMULACIJA ZA DOLOČITEV VREDNOSTI Π. Monte Carlo simulacije slonijo na naključna števila. Uporabna so, ko klasične ...

119 Simulacija i zbilja.

hiperrealizam (suvišak stvarnosti), opća masmedijizacija društvenog prostora, nestanak referencijalne stvarnosti, istine, znanja i smisla. Svugdje živimo u “ ...

SIMULAcIJA ANKETE

3 Birači koji glasuju izvan Hrvatske glasuju širom svijeta, pa je anketu izvan RH iz praktičnih razloga nemo- ... Kako bismo lakše baratali podatcima, zapisat ćemo podatke u vektor izbori tako da svaki ... To ćemo ovdje napraviti tako da oda-.

4.3. Monte Carlo Simulacija

metoda, parametarska metoda (metoda varijance i kovarijance) i Monte Carlo ... metoda statističke simulacije, gdje se statistička simulacija definira kao bilo koja ...

Simulacija umjetnog života

2.1 Conwayeva igra života. Kad pričamo umjetnom životu, teško je ne spomenuti Johna Conwaya i njegovu igru života. Četrdesetih godina prošlog stoljeća ...

SIMULACIJA FLUIDA SUSTAVOM ČESTICA

Kratka povijest računalne dinamike fluida . ... Fluidima se bavi zasebna disciplina fizike – mehanika fluida. Njena osnovna ... Mehanika fluida (Skripta). Zagreb.

1. Pojam i vrste simulacija - EFOS

simulacije. ▫ Objasniti pojam simulacijskog modeliranja i korake simulacijskog procesa. ▫ Navesti vrste simulacijskih modela. ▫ Navesti vrste metoda koje se ...

Simulacija podužne diferencijalne zaštite ... - ResearchGate

861. Simulacija podužne diferencijalne zaštite dalekovoda sa primenom dodatne stabilizacije i sistema APU. TOMISLAV D. RAJIĆ, Univerzitet u Beogradu,.

simulacija fluida sustavom čestica - Crosbi

Viskoznost fluida mjera je kojom se fluid opire deformaciji pri smicanju. To je ... računati površinsku napetost, tlak vode i viskoznost ili je pak moguće primijeniti.

Fizikalno temeljena simulacija sudaranja kugli

Biljar je jedan od popularnijih žanrova u industriji video igara. Neke od tih ... nije definirati sile nego komplicirana pravila interakcije, pa ovakvi sustavi bolje.

RAČUNALNA SIMULACIJA EDUKACIJSKOG ROBOTA mBot

Edukacijski robot mBot je uređaj koji na jednostavan način približava robotiku i programiranje osnovnoškolskim učenicima te kao ideja ima puno potencijala u ...

FIZIKALNO TEMELJENA SIMULACIJA POVRŠINE VODE

gravitacija, površinska napetost te sile koje nastaju interakcijom korisnika s fluidom. Neke vanjske sile poput gravitacije i interakcijskih sila mogu se primjenjivati ...

Sudari kuglica: simulacija u programskom jeziku C

Sudari objekata su vrlo važni u svakodnevnom životu, prirodi i znanosti. ... 2 Izvanredni je profesor fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilište u ...

završni rad simulakrum, simulacija i hiperrealno kao agenti ...

10 ruj 2015 ... Ključne riječi: postmodernizam, znak, simulakrum, simulacija, hiperrealnost, kod, mediji,. Jean Baudrillard, Walter Benjamin, Gilles Deleuze, ...

Simulacija meteoroloških uvjeta u virtualnoj sceni - Fer

Zagreb, lipanj 2015. ... prognoza. Vremenska je prognoza predvi¯danje vremenskih uvjeta nekoga ... Vlažnost zraka je kolicina vodene pare u zraku, koja je kao i zrak prozirna. ... godinu gdje su mjerenja uzimana u intervalima od jednoga sata. ... Tako ¯der su korišteni podaci o položaju sunca za svaki sat u godini koji su ...

Simulacija jednostavne linearne regresije - FKIT

Pravac zadan jednadžbom (1.7) zove se regresijski pravac. Druga jednakost u (1.4) govori da je točka (x̄, ȳ) na regre- sijskom pravcu. Često takav linearni ...

signala

obratno) – npr. walkie-talkie. ❑ dupleksni (duplex) ... Takođe, za zadati medijum, što je veći propusni opseg signala koji se prenosi, to je veća i cijena realizacije.

matematičko modeliranje i simulacija ... - Tehnički fakultet Bihać

Ključne riječi: istosmjerni motor (DC), matematički model, modeliranje, simulacija, regulacija ... Istosmjerni motori su prvi konstruisani motori na električni pogon i ...

SIMULACIJA IZGOVORA TEKSTA NA MODELU LJUDSKOG LICA

Kvalitetan model ljudskoga lica sadrži odgovarajuće petlje ploha za oblik lica, definiciju očiju, nosa i usta te odgovarajuće gustoće točaka. Primjerice, vrh glave ...

simulacija rada priručne memorije - Repozitorij Fakulteta ...

1 ruj 2018 ... U konceptu memorijske jedinice je priručna memorija o kojoj će biti ... Ključne riječi: priručna memorija; potpuno asocijativno preslikavanje; ...

Jasnik Ivanjek SIMULACIJA GIBANJA ZVRKA ... - Repozitorij PMF-a

postojali i prije, te da su se prije koristili prirodni zvrkovi, poput žira ili školjke. ... pažnju, pa tako imamo Beyblade, Infinity Nado i Lego Spinjitzu, kao i razne vrste.

trodimenzionalna simulacija raspodjele ultrazvučnog polja unutar ...

pacijenta, te uklanja dio kosti lubanje nad položajem tumora. Zatim se pristupa uklanjanju tumora, da bi se nakon toga izvršilo vraćanje kosti te šivanje skalpa.

Mogućnosti HTML-a 5 pri izradi modela i simulacija - Fakultet ...

Crtanje slike. Kao što se mogu crtati oblici, tako se mogu crtati i slike u canvas elementu. Ova metoda može biti korisna kod, primjerice, izrade 2D igara, gdje ...

provođenje signala - PMF

Prijenos živčanih signala. • Kemotaksija. • Egzocitoza. • Kontrola krvnog tlaka. • Embriogeneza. • Rast i diferencijacija stanica. • Razvoj organizma. • Njuh. • Okus.

Spektar signala

Diskretna Fourierova transformacija. Fourierova transformacija diskretnih signala (DTFT) diskretni spektar kontinuirani spektar diskretni signali periodički spektar.

Analiza EEG signala - FER-a

ustanovljuje se koji su moždani valovi aktivni na osnovi njihovih frekvencija. ... Na ovoj slici vidimo izraženost theta i delta valova, po čemu zaključujemo da ...

numerička simulacija inertiranja tankova tereta numerical simulation ...

10 tra 2013 ... ti koji osiguravaju maksimalnu sigurnost pri plovidbi ili manipuliranju teretom. 2. INERTNI PLIN I NJEGOVA. PROIZVODNJA. Inertni plin je onaj ...

numerična simulacija s tokom gnane hidrokinetične turbine - CORE

predpisanega toka vode vzpostavi vrtenje rotorja hidrokinetične turbine. Znotraj ... Vodne turbine ločimo tudi glede na smer pretoka vode, in sicer: – radialne,.

Svjetlana Radović – Primjena PhET simulacija u izradi domaćih ...

Primjena PhET simulacija u izradi domaćih zadataka u okviru nastavne teme. Pritisak. - master rad -. Mentor: Dr Ivana Bogdanović. Kandidat: Svjetlana Radović.

simulacija ne-sfernih zrcala i anamorfnih slika ... - Antonio Šiber

12 ruj 2012 ... oblika, tj. ravna te konveksna i konkavna zrcala čija je površina sfernog oblika. Ne-sferna zrcala mogu biti veoma kompleksne površine, no u ...

simulacija procesa profilnog savijanja pomoću valjaka - WBC-VMnet

15 нов. 2011 ... Savijanje spada u grupu postupaka tehnologije plastičnog deformisanja koji se često primjenjuju. Savijanje omogućava izradu širokog ...

Interpolacija signala - Fer - unizg

Shannonov interpolator. 2. ○ Shannonov interpolator. ○ Interpolacija polinomom višeg reda. ○ savitljivi krivuljar (eng. spline), kubni splajn. ○ Nelinearni filtri.

GPS GENERATOR SINHRO SIGNALA

Dva signala nosioca sa satelita: L1 frekvencije 1575.42 MHz i L2 frekvencije 1227.60 MHz su veza sa korisničkim delom. Oni su fazno modulisani pseudo-.

Procesiranje signala - VISER-u

Analiza slike se sprovodi radi utvrđivanja kvantitativnih karakteristika objekata na slici i njihovih međusobnih odnosa. – nadzor automatskih proizvodnih linija u ...

Fourierov spektar signala

diskretni spektar kontinuirani spektar. VD-vremenska domena. FD-frekvencijska domena. Četiri oblika Fourier-ovog predstavljanja signala kontinuirani sign ali.

Procesiranje signala - Viser

Analiza slike se sprovodi radi utvrđivanja kvantitativnih karakteristika objekata na slici i njihovih međusobnih odnosa. – nadzor automatskih proizvodnih linija u ...

[NMDOS] Projekt - Obrada EKG signala - Fer

20 pro 2012 ... Elektrokardiografija predstavlja metodu za proučavanje rada srca grafičkim ... Frekvencija otipkivanja fs iznosi 360 Hz. Trajanje snimke srca ...

9. Merenje audio signala - Viser

3. Audio signali. 3.1 Karakteristike zvuka. - jačina: zavisi od energije koja se prenosi talasom (ako je veća amplituda oscilovanja zvučnog izvora, zvuk je jači);.

DISTRIBUCIJA SIGNALA IPTV - CORE

diploma thesis is the presentation of Internet Protocol Television (IPTV), ... Aplikacija MobiaTV je na voljo vsem, ki so naročeni na storitev Amis IPTV. Pred samo.