Elektrostatika - FER-a

Za razliku od jakosti električnog polja, električni potencijal je skalarna veličina ... Napon izmeu točaka a i b u polju točkastog naboja Q prema (9.26) je: a b a b.

Elektrostatika - FER-a - Srodni dokumenti

Elektrostatika - Fer

Točkasti naboj. Na velikim udaljenostima od prostorno rasporeenog naboja čiji ukupni iznos je q ≠ 0 polje se može pripisati točkastom naboju q smještenom u ...

Elektrostatika - FER-a

Za razliku od jakosti električnog polja, električni potencijal je skalarna veličina ... Napon izmeu točaka a i b u polju točkastog naboja Q prema (9.26) je: a b a b.

elektrostatika - Element

Gdje je smješten pozitivni, a gdje negativni elementarni naboj? 7. Koja je i kakva je jedinica za kolicinu naboja? 8. Što je tockasti naboj? 9. Koji je nuzan uvjet za ...

Elektrostatika - vtsnis.edu.rs

Električno polje postoji oko svakog naelektrisanja; smer linija polja u nekoj tački jednak je smeru sile koja deluje na pozitivno probno naelektrisanje u toj tački.

ELEKTROSTATIKA VEŽBE

=Q raspoređena su u temenima A, B, C i D kvadrata stranice , kao na slici. Sistem se nalazi u vakuumu. Odrediti: • potencijal u tački E (presek dijagonala ...

i. elektrostatika - Element

što su kosa, vuna, drvena piljevina i slicno. Prošlo je mnogo ... Cˇinjenica je da se djelovanje izmedu dva naelektrizirana tijela odvija bez vid- ljivog posrednika.

Úlohy a príklady - elektrostatika

Elektrické obvody; Elektrický prúd; Odpor kovového vodiča – Ohmov zákon; Spájanie rezistorov; Závislosť elektrického odporu od rozmerov vodiča; Závislosť ...

Elektromagnetska polja – Elektrostatika - Fer

Jakost električnog polja E (V/m) omjer je sile na naboj u mirovanju (v = 0) i iznosa naboja q. Pri tome je potrebno da ispitni naboj q bude nabijena čestica vrlo ...

Elektromagnetska polja – Elektrostatika - FER-a

COULOMBOV ZAKON. 11. 5. JAKOST ELEKTRIČNOG POLJA. 14. 6. MATERIJALI U ELEKTRIČNOM POLJU. 22. 7. ELEKTRIČNI TOK. 29. 8. GAUSSOV ZAKON.

Elektrostatika i električna struja

21 феб 2020 ... Električni potencijal i napon. • Kapacitet. • Električna struja i elektromotorna sila. • Omov zakon za jednosmjernu struju. Kirhofova pravila ...

PITANJA – ELEKTROTEHNIKA - ELEKTROSTATIKA kontinuirano ...

ELEKTRIČNA SILA I ELEKTRIČNO POLJE. 1. Relacija Kulonovog (Coulomb) ... Što je električna influencija - indukcija? 2. Što je električni dipol ? 3. Relacija za ...

elektrostatika - fakultet zaštite na radu

Predgovor. Uvod - Elektrostatika do Coulomba. 1 - Coulombov zakon. 2 - Električno polje. 3 - Prostorni ugao, fluks i divergencija. 4 - Teorema Ostrogradskyog.

ELEKTROSTATIKA • Električni naboji • • Električna sila, električno ...

1 lip 2010 ... ELEKTROSTATIKA. • Električni naboji. •. • Električna sila, električno polje. • Električni potencijal. • Električna potencijalna energija ...

Datum: 4.10.2012 Elektrostatika; Električni naboj; Coulombov zakon ...

4 okt 2012 ... Elektrostatika; Električni naboj; Coulombov zakon; Električna poljska jakost. 1.) Enaka točkasta naboja, razmaknjena za 20 cm, se odbijata z ...