prostorni plan uređenja grada novske ciljane ii. izmjene i dopune

KOMUNALNI OBJEKTI I MONTAŽNO-DEMONTAŽNE GRAĐEVINE (KIOSCI). 5.3.1. ... Kutina - Novska kao i pruge značajne za međunarodni promet oznake M105,. Novska – Vinkovci ... servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priključeni na komunalnu ... 23. Izvor: Tablogrami rođeni i umrli po naseljima, DZS, Zagreb.

prostorni plan uređenja grada novske ciljane ii. izmjene i dopune - Srodni dokumenti

prostorni plan uređenja grada novske ciljane ii. izmjene i dopune

KOMUNALNI OBJEKTI I MONTAŽNO-DEMONTAŽNE GRAĐEVINE (KIOSCI). 5.3.1. ... Kutina - Novska kao i pruge značajne za međunarodni promet oznake M105,. Novska – Vinkovci ... servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priključeni na komunalnu ... 23. Izvor: Tablogrami rođeni i umrli po naseljima, DZS, Zagreb.

prostorni plan uređenja grada zaboka vi. izmjene i dopune elaborat ...

2.4.1. Dvorac Bračak (Z - 4109). 2.4.2. Dvorac Gredice, Zabok (Z - 2229). 6.3. zaštićene vizure. 6.3.1. okoliš kapele sv.Antuna, Grabrovec (Z). PA. V neizgrađeno.

NOVSKA PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA NOVSKE

STARI GRABOVAC. NOVA SUBOCKA. BRESTAČA. PLESMO. BROČICE. KOZARICE. NOVI. GRABOVAC. POPOVAC. SUBOCKI. BREZOVAC. SUBOCKI.

izmjene i dopune 2018. prostorni plan uređenja općine - Općina Preko

Otok Ugljan, koji je administrativno podijeljen na općine Kukljica, Kali i Preko, a čiji ... razvijenost obale razvijene dužine oko 97 km, plaže pogodne za kupanje, ...

prostorni plan grada zagreba - izmjene i dopune 2017. 17

plan grada Zagreba (u nastavku teksta: GUP grada Zagreba) i Generalni ... potrebe izrade ovog plana izrađena je karta staništa za područje Grada Zagreba koja.

općina bosiljevo i. ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja

Plan – Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine ... plana uredenja opcine Bosiljevo za vrijeme trajanjajavne rasprave zakljucno sa ...

Izrada ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali ...

19 pro 2015 ... o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uredenja Mali Lošinj. (UPU 9) (Službene novine PGZ ...

prostorni plan uređenja grada zaboka vi. izmjene i ... - Grad Zabok

L 103: Zabok - Krapina - Đurmanec - Državna granica - (Rogatec) ... Lidl i sl.) gdje se okuplja veći broj ljudi i dnevni prolaz stanovništva je vrlo velik, te će u.

općina voćin prostorni plan uređenja općine voćin ii. izmjene i dopune

VOĆIN. Naziv prostornog plana: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ... građevine ispod krovne konstrukcije, a iznad vijenca posljednje etaže ... ulične ograde mogu biti zidane od opeke, zidane i ožbukane, metalne i drvene, a samo.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE FERIČANCI ciljane ...

8,07. 6,342 1. 1.1. izgrađeni dio građevinskog područja naselja. 310,12. 6,75. 7,577 1 ... Obvezni prilozi – Obrazloženje. CPA d.o.o. Zagreb, Odranska 2 strana 8 ...

prostorni plan uređenja grada kaštela iii izmjene i ... - Grad Kaštela

1 svi 2019 ... Zahvat se planira kao sklop građevina za smještaj životinja, skladišta i servisnih ... plaža Torac. T1 ... umanjuju boniteti staništa divljih životinja.

izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada dubrovnika 18

Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula ... Prijavni list za zemljišnik broj: UP/I-932-07/92-01/78, temeljem kojeg prijavnog lista je došlo do.

v. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada petrinje

4 stu 2016 ... Petrinja - Zagreb, studeni 2016. ... javnoj raspravi o Prijedlogu V. izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje (Grad Petrinja, Upravni odjel za prostorno.

izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada rijeke

"Službene novine Grada Rijeke”, br. 4/15, 7/16. Odluka predstavničkog tijela o ... E. Poštanske građevine, javne telekomunikacije, sustav radara, radio i TV ...

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada ... - Grad Supetar

27 velj 2017 ... Sljeme krovne kućice ne smije biti više od sljemena krova na kojem se nadozidani ... zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina, a od toga polovicu mogu ... drugih građevina do ishođenja lokacijske dozvole za prometnicu i ...

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada ... - Grad Osijek

TVRĐAVICA I VIŠNJEVAC I GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA. 4.1.B. GRAĐEVINSKA ... Robne kuće, supermarketi ... prestanak potrebe za rezervaciju prostora za auto-kamp uz Biljsku cestu i potreba određivanja lokacija za ...

izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada donjeg miholjca

A. Građevinska područja naselja - naselje Donji Miholjac i građevinska područja ... izgradnju nove MBTS Donji Miholjac - Vukovarska ("Altrad Limex" d.o.o.) ...

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada ... - Grad Umag

Grad Umag. Broj ugovora: 6017. Godina: 2017. 7. UVOD. Prostorni plan uređenja Grada Umaga donesen je 2004. godine, nakon čega je u više postupa-.

Prostorni informacijski sustav Grada Novske Prostorni ... - NIPP

25 stu 2010 ... Grad Novska smješten je u zapadnoj Slavoniji, u Sisačko-moslavačkoj županiji. ... U Gradu Novskoj uspostavljena su dva GIS sustava: 1.

grad trilj uređenja grada trilja izmjene i dopune prostornog plana

GRADINA. S GROBLJEM. MLINICA. NASELJE NA. KOSMAŠU. TVRĐAVA. NUTJAK. GRADINA NA. POLJANICAMA. GREBČINE. OSTACI. RIM. CESTE. CRKVA.

II. Izmjene i dopune prost. plana uređenja Grada Vodica - Grad Vodice

(3) Da bi se u potpunosti zadovoljio postojeći i planirani konzum predviđeno je ... (6) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i ... sa ognjištima za roštilj, sidrišta za plovila, vodoopskrbni cjevovod, sustav ...

vii. (ciljane) izmjene i dopune generalnog ... - Grad Šibenik

od petlje/raskriţja Njivice do petlje/raskriţja Dumboĉica ukupne površine 38,74 ha. 0.4. Osnovne smjernice za provedbu VII. ID GUP Šibenik utvrđene Odlukom o.

ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana ... - Grad Varaždin

1451 k.o. Varaždin (ugao Kukuljevićeve i Preradovićeve ulice) ispitati ... JAVNE ZELENE POVRŠINE - uredeni parkovi ... PR - poslovna namjena i rasadnik. S. M.

prostorni plan uređenja grada beliłća

Tvrtka SANTAJ-PLASTIKA d.o.o. iz Beliłća (37 zaposlenih) bavi se proizvodnjom proizvoda od plastičnih masa. U grupaciji trgovine na malo i veliko ističe se ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ORAHOVICE

I - proizvodna, K - poslovna (K1 - komunalno-servisna zona). UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA. T1 - turistička zona 'Jezero Hercegovac - Ružica grad'.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA LUDBREGA

za katastar - ispostava Ludbreg. U dijelu lokalne samouprave djeluju još sljedeća tijela: Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo, Upravna tijela koja obavljaju ...

ciljane izmjene i dopune prostornog plana ure enja ... - Grad Zlatar

Općinski sud i Gruntovnica,. -. Županijsko državno odvjetništvo,. -. Općinsko državno odvjetništvo,. -. Prekršajni sud. (2) Za Krapinsko-zagorsku županiju:.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA III ...

JAVNI BILJEŽNIK. Nevenka. Jukić ... 05.10.2018. Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: ... GRAD OROSLAVJE. 1. Ispravak Odluke o donošenju ...

ID Prostorni plan uređenja Grada Krka - Grad Krk

Prostorni plan) sastoje se od elaborata pod nazivom "II. ... Prostorni plan iz ĉlanka 1. ove Odluke sadrţi tekstualne i grafiĉke dijelove te ... Krk – Dobrinj – Šilo ... (bivše) Općine Krk, pod uvjetom da se maksimalno udalji od ceste, odnosno da se ...

grad ozalj prostorni plan uređenja grada

8 ruj 2010 ... onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i ... mogu se graditi staklenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća, te plastenici.

prostorni plan uređenja grada dubrovnika - zzpudnz

zgradama, oko 5.230 obiteljskih kuća, oko 6.920 stanova u obiteljskim kućama, te oko 1.410 gospodarskih ... uže gradsko područje Dubrovnika (područje južno od masiva Srđa od rta. Kantafig do rta Orsula) ... robna kuća specij.trgovine.

prostorni plan uređenja grada opuzena - zzpudnz

na nivou Grada sa 2 naselja i to: Buk Vlaka (desna obala Neretve) i Opuzen. ... Umrli. Prirodni priraštaj. Sklopljeni brakovi. Rastavljeni brakovi. Vitalni indeks.

grad ogulin prostorni plan uređenja grada

naselja (Ogulin, Sveti Petar i Puškarići) a prema posljednjem službenom popisu iz ... Svetog Petra s trapezoidnim svetištem - zapadno groblje Sveti Petar ogulinski, ... Svi nađeni ukopi pripadaju skeletnim grobovima. ... Od značajnijih dobara graditeljske baštine ističu se urbane cjeline gradova Karlovac, Duga Resa, Ogulin,.

prostorni plan uređenja grada slatine - Grad Slatina

AGROSERVIS-Trgovina d.o.o. ... Ležište opekarske gline, trgovina građevinskim materijalom. 5. ... drvo mamutovca iz 1807. godine posađeno uz sjedište.

prostorni plan uređenja grada petrinje - Zavod za prostorno ...

pribavljanje foto-skica avionskog preleta grada Petrinje ... Sve građevine koje se grade u sklopu vinograda, voćnjaka ili povrtnjaka trebaju biti smjełtene i.

Prostorni plan uređenja Grada Supetra (pročišćeni tekst)

23 ožu 2017 ... Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Supetra obuhvaća Odluku o ... tekstualnog dijela Plana - odredbi za provođenje - u knjizi pod naslovom ... ograde, pergole (brajde, odrine), ognjišta, prostor za odlaganje ...

Prostorni plan uređenja Grada Vodica - Grad Vodice

stolarije, klaonice, prodaja građevinskog materijala, ugostiteljske djelatnosti s ... nadstrešnice, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici ... (3) Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati s unutrašnje strane (na ...

prostorni plan uređenja grada obrovca - Grad Obrovac

Zrmanju kod Muškovaĉkih bara, 1000 m nizvodno od RHE Obrovac. ... karta buke je grafiĉki prikaz osnovnih razina buke na svim mjestima unutar promatranog.

prostorni plan uređenja Grada Trogira - Grad Trogir

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. ... (1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom „Prostorni plan uređenja Grada ...

prostorni plan uređenja grada opuzena ii. odredbe za ... - zzpudnz

Ur. broj: Opuzen, __.__.2018. Predsjednik Gradskog vijeća: Mladen Šiljeg. II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE. 1. ... poštanski ured Opuzen. - područna (mjesna ...

Prostorni plan uređenja Grada Opatije - Grad Opatija

Vrijeme pojavljivanja potresa gotovo da i ne podliježe nekoj zakonitosti. U pojedinim ... Splitska banka i Podravska banka, a u Ičićima Erste banka. ... U Rijeci, kao velikom gradu, dio građana Opatije ima radno mjesto, koristi sadržaje viših ...

GRAD GOSPIĆ PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA GOSPIĆA ...

prostoru: staklenici i plastenici s pratećim gospodarskim građevinama za ... ovim se planom omogućava i gradnja mini hidroelektrana do 10 MWh.“ ... Detaljni plan uređenja lokacije trgovačkog centra „ Lidl „ u Gospiću ( Službeni vjesnik.

Prostorni plan uređenja općine ili grada - Grad Solin

dionica planirane brze ceste Trogir – Omiš. b) Željezničke građevine s pripadajućim objektima: ▫ Željeznička pruga od međunarodnog značaja M604 Oštarije ...

Prostorni plan uređenja Grada Valpova ... - Grad Valpovo

... Grada Valpova se nalaze predjeli prirodne baštine, predloženi za istraživanje i valorizaciju PPUG-om Valpova, i to: - šume Zvjerinjak, Dubrava i Hrastik.

prostorni plan uređenja grada zadra - Grad Zadar

13 pro 2016 ... fel: 01137 82-444. Faxi 01137 72-822 ... zastupan po direktoru: Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje strudnih ...

prostorni plan uređenja grada gospića - Grad Gospić

(Gospić, Lički Osik) na kojem području se već danas mogu konstatirati negativni ... U srednjem vijeku središte je ličke župe bilo u Širokoj Kuli i kasnije Počitelju.

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca - Grad Vinkovci

26 svi 2004 ... Konačni prijedlog Prostornog plana uredenja grada Vinkovci, potrebno je prije izdavanja ... BLUWUKOVAjenpestav Deko gdiphing. polj.

generalni urbanistički plan grada zagreba izmjene i dopune 2016 ...

6 lip 2014 ... Na površinama zaštitnog zelenila, mogu se oblikovati rasadnici. ... Zagorska, Daničićeva, Prečko, Horvati, Kruge, Držićeva, Žitnjak I. i II., Vrbik i.

prostorni plan uređenja grada duge rese - Ministarstvo graditeljstva

2 srp 2019 ... UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO ... KOMUNALNO DUGA RESA d.d., Kolodvorska 1, 47250 DUGA RESA. 23.

prostorni plan uređenja grada slatine - Zavod za prostorno uređenje ...

Proizvodne šume. 535. Izvor podataka: Hrvatske šume, Uprava šuma Našice ... HŠ RJ Šumarija Našice. Slatina, A. Kovačića ... Tehnoalarm. Slatina, V. Nazora ...

grad vrgorac prostorni plan uređenja grada vrgorca - Lokalna Hrvatska

plavljena (Vrgoračko polje plavljeno je rijekom Maticom, ponornicom, a kroz Rastok kraj naselja Banja protječe rječica Matica), intenzivnije su obrađena.

izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja „petlja lučko“

5 ruj 2014 ... „PETLJA LUČKO“ 2019 G. OPĆI DIO ... IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „PETLJA LUČKO“ 2019 G ... 20/18) os.

izmjene i dopune prostornog plana uređenja ... - Općina Gradac

Također se poboljšava mreža javnih površina, prometna, ... planirati i svi drugi sadržaji koji prate stanovanje, javna, i društvena i ostale ... Smokvica (101*). 24.

izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine lumbarda

TZ „Berkovica“ sa športsko-rekreacijskim usmjerenjem svoje namjene planirana je među ostalim i u dijelu k.č.br. 714/1 k.o. Lumbarda, koja je prema podacima ...

iii. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ... - Grad Vrbovec

3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb ... 3E PROJEKTI d.o.o., upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080793902; temeljni kapital ...

ii. izmjene i dopune prostornog plana uređenja ... - Općina Motovun

Krovna kućica je dio krovne konstrukcije kosog krovišta koja služi za ugradnju okomitog prozora za osvjetljenje prostora ... ljetna kuhinja, vrtna sjenica i nadstrešnica, ... Građenje na poljoprivrednom zemljištu van građevnog područja mora: a).

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja ... - Općina Milna

2 pro 2014 ... Krovna kućica, tip I je dio krovne konstrukcije kosog krovišta, koji služi za ... strojeve, ljetne kuhinje, vrtne sjenice i nadstrešnice, zatvoreni i/ili natkriveni ... (4) Ograda prema susjednim građevnim česticama može biti metalna ...

uređenja općine lipovljani ii. izmjene i dopune prostornog plana ...

Tomislavova 11, Zagreb. Općinski načelnik Mario Ribar, dipl. oec. Anka Doležal od: do: Objava javne rasprave: Odluka općinskog vijeća o donošenju plana:.

iii. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ... - Grad Glina

1137 i 1112/2 k.o. Glina. (Majske Poljane). Zahtjev za proširenjem je podnijela Vivera d.o.o. za proizvodnju prehrambenih proizvoda Glina, Ulica kralja ...

iv. izmjene i dopune prostornog plana uređenja ... - Grad Novalja

Novalja – Odredbe za provođenje, predvidjeti mogućnost postavljanja bukobrana ... u prizemnim etažama dozvoljen je poslovni sadržaj (trgovina, ljekarna i sl.) ...