14obk-p25-fotosinteza-1 - PMF

9 svi 2014 ... Fotosinteza: Energija 6 H2O 6 CO2. C6H12O6 6 O2 fotosinteza. U fotosintezi, u reakcijama ovisnim o svjetlosti apsorbira se svjetlost i ova.

14obk-p25-fotosinteza-1 - PMF - Srodni dokumenti

14obk-p25-fotosinteza-1 - PMF

9 svi 2014 ... Fotosinteza: Energija 6 H2O 6 CO2. C6H12O6 6 O2 fotosinteza. U fotosintezi, u reakcijama ovisnim o svjetlosti apsorbira se svjetlost i ova.

Fotosinteza

posplošena formula je : . 6CO2 12H2O. C6H12O6 6O2 6H2O. Fotosinteza je kemijski proces, pri katerem rastline ogljikov dioksid in vodo pretvorijo v ...

Fotosinteza cijanobakterija - Repozitorij PMF-a

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET. BIOLOŠKI ODSJEK. Fotosinteza cijanobakterija - prvi korak u pretvorbi energije.

fotosinteza u moru, utjecaj na globalnu klimu ... - Repozitorij PMF-a

... mikrofitoplanktona čine alge kremenjašice (dijatomeje), zatim svjetleći bičaši i ... Najviše je alga kremenjašica, 518 vrsta, potom 264 vrste svjetlećih bičaša, ...

Fotosinteza u uvjetima umjetnog osvjetljenja - Repozitorij Odjela za ...

Rad je izrađen: Zavod za biokemiju i ekofiziologiju biljaka, Odjel za biologiju,. Sveučilište Josipa Jurja ... Ključne riječi: fotosinteza, umjetno osvjetljenje, LED, održivi uzgoj. Rad je pohranjen u: ... LED rasvjeta je vrlo obećavajuća alternativa u ...

Sunce kao izvor energije za stvaranje hrane Fotosinteza izbliza

Fotosinteza izbliza. Zatražite od učenika da zamisle i opišu što bi se dogodilo kad bi nestale sve biljke, alge i cijanobakterije. Raspravite s učenicima o razlozima ...

14obk-z23 - PMF

c) da postoje komplementarni parovi baza d) sve navedeno. 18. Koja od navedenih tvrdnji o nukleosomu nije točna? a) izgrađuju ga oktameri histona.

14obk-s2 - PMF

4 ožu 2014 ... Koliki je pH otopine ako je koncentracija H iona a) 1,75 x 10-5 mol dm-3 b) 6,5 x 10-10 mol dm-3 c) 1,0 x 10-4 mol dm-3 d) 1,50 x 10-5 mol ...

14obk - PMF

a) to su geometrijski izomeri; b) dvostruke ugljikove veze su kiralni centri; c) fumarna kiselina je cis-izomer maleinske kiseline; d) jedan oblik može prijeći u drugi ...

14obk- z2 - PMF

d) polarnih molekula. 5. Koja je koncentracija H ako je pH jake kiseline, pH=0? ... Što je od navedenog točno za kiseline i baze (lužine)? a) Tijekom ionizacije ...

14obk-p3-voda - PMF

atomima druge molekule vode te nastaju vodikove veze. Struktura molekule ... Polarne molekule imaju dipolni moment = umnožak naboja i udaljenosti koja ...

14obk-Zadaća 17 - PMF

Koja je glikozidna veza pronađena u celulozi? a) (α1→2) b) (α1→4) c) (β1→4) d) (α1→6). 5. Proces fotosintetske redukcije ugljika se naziva: a) Fotorespiracijom.

14obk-p9-enzimska kinetika - PMF

Kinetika enzimskih reakcija u ustaljenom stanju. Model Michaelis-Menten. E S. ES. E P k. 1 k. -1 k. 2. [E]ukupni = [ES] [E]slobodni. Na početku reakcije: k-2 ...

14obk-p29-sinteza triacilglicerola - PMF

20 svi 2014 ... aciltransferaze, nastaje prvi produkt u procesu sinteze triacilglicerola, tj nastaje diacilglicerol 3-fosfat, odnosno fosfatidna kiselina. (fosfatidat).

14obk-p5-strukture proteina - PMF

2. 3. Struktura proteina. Konformacija proteina = prostorni raspored atoma u proteinu (protein može poprimiti bilo koju konformaciju a da pri tome ne dođe do ...

14obk-s3-aminokiseline i proteini - PMF

6 ožu 2014 ... g) Neto naboj glicina u prosjeku je nula h) Karboksilna kiselina je u potpunosti titrirana (1. točka ekvivalencije) i) Glicin je u potpunosti titriran.

14obk-s6-enzimska kinetika - PMF

Prikaz v0 u ovisnosti o [S] je, naravno, obični dijagram Michaelis-. Menten. a) v0 u ovisnosti o [S]. Osnove biokemije. Enzimska kinetika ZADACI. 14. Rješenje:.

14obk-s18-sinteza masnih kiselina - PMF

15 svi 2014 ... Malonil-CoA, glavni supstrat za sintezu masnih kiselina, nastaje karboksilacijom acetl-CoA. Zadatak 2. Na koji se način usklađuju sinteza i ...

14obk-s5-hemoglobin i enzimi (uvod) - PMF

a) Krivulja vezivanja kisika za hemoglobin (Y/pO2) pomiče se prema većim ... Na slici su prikazane krivulje disocijacije kisika molekula A i B. Objasnite zašto ...

14obk-p28-sinteza masnih kiselina - PMF

15 svi 2014 ... prenositelj acilnih skupina (ACP) i provodi se ponavljajući niz adicija ... ponovno se vežu malonilna i acetilna skupina a reakciju ponovno.

14obk-p36-strukture nukleinskih kiselina - PMF

9 lip 2014 ... Pirimidinske baze mogu zaprimiti samo anti-konformaciju. Dvostruka DNA zavojnica može poprimiti različite oblike. Strukturne varijacije u DNA.

14obk-Zadaća 15-prijenos elektrona i oksidacijska fosforilacija - PMF

a) mitohondriji kodiraju sve proteine koji su potrebni za nastanak novog mitohondrija; b) mitohondriji provode translaciju vlastitih gena; c) mitohondriji unose sve ...