1. Uz temu o afrikatima Afrikate SI"pskohrvatskog ... - Institut za jezik

Afrikate SI"pskohrvatskog književnog jezika jesu jedan od onih problema koji podjednako interesuju i zbunjuju jezičke teoretičare i praktičare. Ove druge kao ...

1. Uz temu o afrikatima Afrikate SI"pskohrvatskog ... - Institut za jezik - Srodni dokumenti

1. Uz temu o afrikatima Afrikate SI"pskohrvatskog ... - Institut za jezik

Afrikate SI"pskohrvatskog književnog jezika jesu jedan od onih problema koji podjednako interesuju i zbunjuju jezičke teoretičare i praktičare. Ove druge kao ...

hrvatski jezik i književnost – – engleski jezik - "Sv. Franjo" Tuzla

comedia erudita, prvi moderni roman svjetske književnosti, donkihotizam). 27. Hrvatska renesansna književnost. (lirika, epika, drama, vremenske i prostorne ...

Rtqitcoog"( vjg"Dqqm"qh"Cduvtcevu - Institut "Vinča"

12 Sep 2018 ... Miran Gaberšček, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia ... Sandra Veljkovic. 1. ,. Branislav ... [3] S. Hadži Jordanov, Bull. Chem.

jezik i njegovi učinci - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski enciklopedijski rječnik koncepcijski se razlikuje od navedenih rječnika. Za ovu je temu bitno napomenuti da su u tome rječniku riječi povezane u tvorbe-.

U siječanjskom broju „Svjetla riječi" uz temu broja „Od raja ... - BK BiH

Prafrazirajući riječi Gospodina Isusa možemo ovako sažeti odgovor koji nam on daje: budući da ... Neka svjetlo koje donosimo drugima ne bude plod vještine ...

Hrvatski – jezik naših majki i naše djece - Institut za hrvatski jezik i ...

25 velj 2015 ... reklama ➧ Onomastika Osobna imena — hodajući spomenici ... Razlikuju se i pridjevi od tih imena: Ma- tein pas ... Sklonidba imenica mati i kći.

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Institut za hrvatski jezik i ...

Znanstvena strategija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2010.-2015. Tel. 385 (0)1 3783 888; telefaks: 385 (0)1 3783 803; e-pošta: [email protected]; ...

Program razvoja Naučno-istraživačkog podmladka ... - Institut "Vinča"

Björn Busse, Marija Djuric, Addition of a Fluoride-containing Radiopacifier ... Rev. B 96 (4), 045419 (2017). 13. Mladen Lakić, Ljubica Sabo, Slavica Ristić, ... Perisic Nebojsa, Maric-Stojanovic Milica D, Andric Velibor Dj, Mioc Ubavka B, ...

Katalog ZP hibrida - Institut za kukuruz "Zemun Polje"

Маса 1.000 зрна е око 370 грама. ТЕХНОЛОГИЈА: Најбоље приносе остварује на добрим земљиштима у условима интензивног гајења. Такође ...

регистар издатих потврда о усаглашености - Institut "Vinča"

1 мар 2012 ... Ventilatori VORTICE; QUADRO 1 / MICRO 80; ... Ventilatori VORTICE; QUADRO 3 / SUPER; ... EUROCABLE GROUP d.d. Jankomir 25F ,.

Каталог ЗП хибрида - Institut za kukuruz "Zemun Polje"

Masa 1.000 zrna oko 370 grama. TEHNOLOGIJA: Najbolje prinose ostvaruje na dobrim zemljištima u uslovima intenzivnog gajenja. Takođe, u skromnijim ...

Europass Curriculum Vitae - Institut "Kemal Kapetanović"

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji. Tehničar elektronike – slaba struja. Datumi Od septembra 1993 do septembra 1999. Naziv dodjeljene ...

Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" - Institut Ruđer Bošković

Nakon 2004. projekt je prerastao u Forum for Public Health i u njega su ... Global Forum for Health Research i Svjetska banka: Setting priorities in global child ... Većina tadašnjih zaraznih bolesti svedena je na minimum zbog otkrića antibiotika.

Acta Herbologica (#2-2008).indd - Institut za kukuruz "Zemun Polje"

Kompeticija – najčešći oblik interakcija između useva i korova ... Kompeticija je dinamičan proces i pored interspecijske (usev-korov), uvek dolazi i do ...

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" - OSTI.GOV

Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine "ZAŠTITA". CS06RA144. Proj ekat ... vode u bazenu br. 4 (u kome se nalaze aluminijumska burad). ... folije, neoprenska guma, drvo, islužene jono-izmenjivačke smole(sagorivi čvrsti.

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

Milena Horvat, who coordinates the activities related to mercury research ... ŠIRCA, Andrej, RAJAR, Rudolf, HORVAT, Milena, HARRIS, Reed C. Mercury ...

Deutschlehrertag "Literatur im DaF-Unterricht" - Goethe-Institut

1. Dez. 2018 ... (Goethe-Institut Zagreb). "Das literarische Potential von (Kurz-)Filmen". Dr. Michael Dobstadt. (TU Dresden). "Aux origines de Game of. Thrones ...

Institut za jezik

Stručni kazalozi. Predmetni katalozi. Bibliotečko-informacioni sistem. COBISS. Bibliotečko-informacioni sistem (neki drugi). Elektronski repozitorij nastavnog.

tarik ćušić - Institut za jezik

Kum na vjenčanju obično bude ili mladenkin otac ili neki drugi muškarac. Žene na svadbu donose kolače i kekse. U subotu biva prevezen miraz (rucho sa ...

Miloš Kovačević - Institut za jezik

sedan 1. Među stilske figure klasične retorike što reafirmaciju dobijaju i u ... 2 Za potkreplijenje se navode samo primjeri dobijeni ekscerpcijom iz proz- nih djela ...

Marija Bačvanski - Institut za jezik

tuta za nemački jezik u Manhajmu. Tako se čitaocu na nov način pre- zentuju veoma relevantina poglavlja kontrastivne gramatike: 1. »Nemački modalni glagoli i ...

Mrežnik - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatska školska gramatika (gramatika.hr). ○ Hrvatski školski rječnik (rjecnik.hr). ○ Hrvatski pravopis (pravopis.hr). ○ Hrvatski terminološki portal (nazivlje.hr).

Filozofija i hrvatski jezik - Institut za filozofiju

10 svi 2013 ... Filozofija: mišljenje, kultura i jezik: neka opća razmatranja ... rječnik pisao poslije, a ne prije svog studija filozofije. Neka obilježja Kašićeva ...

PRILAGOĐAVANJE MUSLIMANSKIH IMENA ... - Institut za jezik

Muslimanska imena orijentalnog porijekla potječu iz jezika pot- puno različitih po ... Jahiji itd.). U ·deklinaciji muških imena orijentalnog porijekla koja se zavr·.

Azra Hodžić-Čavkić - Institut za jezik

sla motivirano željom da se dodatno intenzivira značenje pridjeva iz ... inšallah. 2 Za frazem Bogu šućur vrijedi isto što i za frazem ako Bog da, inšallah. Međutim ...

VARIJACIJE REFLEKSA GLASA JAT U ... - Institut za jezik

Za bh. govorno .područje naša građa pruža potvrde za sljedeće likove: CVJETKO ... ovim korijenom - LJEPOSLAV (Telefonski imenik BiH). Muški antroponim ...

SLA 2.2 Komentarji - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Slovenski lingvistični atlas (SLA), temeljno delo sodobne slovenske ... Kamniti okvirji (tudi portali) pri vratih so bili razširjeni skorajda na vsem slovenskem.

LičNA IMENA NEORIJENTALNOG PORIJEKLA U ... - Institut za jezik

spadaju sve vrste ličnih imena neorijentalnog porijekla, bez obzira na njihovu glasovnu strukturu, etimologiju, značenje .i mat.ive zbog kojih ... Marko (iz lat.) ...

Sažetak Uvod - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Na strani 40 Hrvatskoga pravopisa u poglavlju Veliko i malo početno slovo piše: „Malim se početnim slovom piše:… z) prva riječ u novome retku pri uspravnome ...

Filozofski fakultet, Sarajevo vom turcizmi.2 - Institut za jezik

TURCIZMI U FUNKCIJI. IMENOVANJA LIKOVA U. »DERVIŠU I SMRTI« I. »NA DRINI ĆUPRIJA«. REMZIJA HADžIEFENDIĆ. Filozofski fakultet, Sarajevo.

CASOPIS KNJIZEVNI JEZIK_26_1_2._FINAL ZA ... - Institut za jezik

stilovi standardnog jezika. Najviše je u upotrebi funkcionalni stil, a po prirodi stvari najmanje književnoumjetnički, kojem se u našim školama, naročito srednjim ...

primjena standardnojezičnih - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

maća riječ (proklitika - prednaglasnica, refleks jata - odraz jata), ali i domaća riječ. - domaća riječ (usklik - uzvik) ili internacionalizam - internacionalizam ( ...

jezikoslovnom nazivlju1 - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

1. razgodak kojim se označuje početak ili kraj teksta koji se navodi doslovce ili kojemu se daje drugo značenje; uvijek se pojavljuje u paru („ ”) 2. pravopisni.

JEZIK I KNJIćEVNOST - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

je, dakle, da je „ilirski“ jezik nastojao na harmoniziranju novoštokavskih hrvatskih narječja i starijih štokavskih idi- oma, s književnojezičnom preferencijom ...

leksičke osobine evanđelja iz dovolje - Institut za jezik

Evanđelju po Luki, a značajno manje u odnosu na Evanđelje po Marku. Različita ... dostaje i značajan dio Evanđelja po Luki: dio teksta od kraja stiha Lk.

o nekim sociolingvističkim aspektima hasanaginice - Institut za jezik

uvidima u društveni i kulturološki okvir balade Hasanaginica. Ključne riječi: balada Hasanaginica, jezička analiza, društveni okvir, originalni tekst, tamna mjesta.

Glagoljica u interaktivnim multimedijima - Institut za hrvatski jezik i ...

a. G igra u kojoj sva polja morate popuniti glagoljičnim slovima. G za svako pritisnuto polje mijenja se pismo polja te obližnjih polja latinica/glagoljica ...

složene rečenice i namjerno značenje - Institut za jezik

uopće ne sumnja u ostvarenje sadržaja namjerne klauze, dok riječca li u ... Riječca li. Već je ukazano na činjenicu da se zavisna namjerna klauza može.

o izvedenim pridjevima u službenoj upotrebi ... - Institut za jezik

pridjevi, odnosni pridjevi, sufiksalna tvorba pridjeva, imenice, sufiksi. Ovaj tekst je licenciran s Creative Commons Attribution 4.0 International License. Za detalje ...

eksplikativni lokativ u adnominalnoj poziciji u ... - Institut za jezik

Ključne riječi: eksplikativni lokativ, prijedložni potpadež, imenički atribut, strukturni model. Uvod. Eksplikativ se u gramatičkoj literaturi opisuje kao prijedložni ...

Zabavna glagoljica - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

poput osmosmjerke, tetrisa te igara koje su načinom igranja inspirirane komercijalnim videoigrama. Takve su igre Leteća glagoljica, koja je rađena po uzoru na ...

ULOGA E-UČENJAI E-RJEČNIKA 1 - Institut za hrvatski jezik i ...

logiji, a nove multimedijske tehnologije i internet upotrebljavaju se kako bi se ... je zadatak da učenici na zabavan i lak način provjere svoje znanje pravopisa.

pravopisa nastalih poslije 1960. god. - Institut za jezik

atinicom, prenose se ili izvorno ili fonetski. Ispostavilo se, naime ... voglasnik, dakle, lijep se izgovara kao ljep, gnjezdo, ljevak; izgovara se, dakle kao dugo je u ...

Funkcionalni pravopis - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

piše: „Zarez se ne piše… k) iza pozdravnih riječi iza kojih slijedi potpis u ... Iako na navedena pitanja opći pravopis daje odgovor (katkad kao u primjeru 4. taj je ... ispred nabrajanja“ te se navodi primjer naveden u lijevome stupcu tablice 1.

Mrežnik. Upute z - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

sup. nȃjčvršćī, G nȃjčvršćēg(a)) odnosni pridjevi: G m. r, ženski rod, srednji rod prilozi od srednjega roda pridjeva: komparativ, superlativ. Blokovi za zamjenice i ...

refleksivni glagoli i njihova leksikalizacija u ... - Institut za jezik

oblik povratne zamjenice se (povratni glagoli), kao i glagolima uz koje se se kao morfološka oznaka koristi za izražavanje različitih značenja kao i različitih ...

Lipalja vas in njena slovenska govorica - Inštitut za slovenski jezik ...

Pegla. Enako se glasi ledinsko ime za območje ob strugi potoka. Desni pritoki Bele so, ... kə je pʀìːšla ˈše, pa ˈzej ˈnəč več MW (s soodnosnico in elipso v ...

mijene akcenatske norme savremenog bosanskog ... - Institut za jezik

Naime, u nekim od postojećih rječnika bosanskoga jezika silazni se akcenti ... Ismail; Šehović, Amela (2010) Rječnik bosanskoga jezika, Filozofski fakultet, Sa-.

bosančica u ćiriličnoj paleografiji i njen status u ... - Institut za jezik

Povaljski prag te listina kneza Đure Kačića od tekstova na srpskoj minuskuli. Smatra da je kultni spis Evanđelistar kneza Miroslava, koji je napisan ustavom ...

CASOPIS KNJIZEVNI JEZIK_FINAL ZA STAMPU.indd - Institut za jezik

akcenatskih rješenja), zatim greške u kvantitetu i kvalitetu akcenta, postakcenatske dužine ... Korpus, ciljevi i zadaci istraživanja. Igrani program na televiziji ... si silazni naglasak na proklitiku” (Kalajdžija 2009: 378). Posebno su zanimljiva ...

Mrežnik vs. Croatian Linguistic Terminology - Institut za hrvatski jezik ...

General linguistic terminology is presented in Mrežnik (mostly but not exclusively in the module for ... In Jena there are no synonymous entries and točka-zarez is.

geolośki terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

kambrij, v katerem so nastajali Bajkalidi in kaledonidi PRIM.: bajkálska orogenéza, ka ledónska orogenéza áskon -a m najpreprostejši tip spužvinega te-.

3. Međimurski filološki dani - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Međimurski filološki dani. Četvrtak i petak, 12. i 13. ožujka 2015. Učiteljski ... Rječnik Murskog Središća. Irena Vodopija,. Lidija Bakota i. Valentina Majdenić:.

Ljepote majčinskoga jezika - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

8 ožu 2016 ... redovnici Radonja, Dobroslav i Rugota. Povaljski prag najstariji je hrvatski ćirilični natpis nastao oko 1184. godine (kada i predložak za prvi dio ...

Korpus umom korisnika - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Mihaela Matešić. Anastazija Vlastelić ... Stolac, Tamara Tvrtković, Sanda Lucija Udier, Ivana Vidović, Jelena Vlašić Duić, Irena Vodopija. Krstanović. Jezičnaje ...

1. »Bosanski turski učitelj« je prva dvojezična, tj ... - Institut za jezik

»Bosanski turski učitelj« je prva dvojezična, tj. tursko-. -bosanska i bosanska-turska gramatika, koju je napisao Ibrahim. Edhem 'Berbić i objavio u Carigradu ...

Znanstveni skup VILINSKA VRATA - Institut za hrvatski jezik i ...

5 lis 2012 ... Pantalejmona u Halyču. 16.40 Deniver Vukelić (Zagreb):. Rodnovjerje u regionalnom kontekstu južnoslavenskih naroda u prva dva desetljeća.

uloga e-učenjai e-rječnika 1 - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

može provjeriti točnost svojih odgovora te isti kviz rješavati više puta dok u ... Zadatci obuhvaćaju ove pravopisne cjeline: č/ć, ije/je, veliko i malo početno slovo, ...

Nihada Ibrišimović, Aida Kahriman-Krhan - Institut za jezik

Ključne riječi: razgovorni bosanski jezik, leksička stratifikacija, genera- cija, žargonizmi, dijalektizmi, arhaizmi, neologizmi, posuđenice. NIHADA IBRIŠIMOVIĆ.

Instructions for CLiC.it-2014 Proceedings - Institut za hrvatski jezik i ...

entries glagoljica (the Glagolitic script), brajica (Braille ... structure of the entry glagoljica (Glagolitic script) ... olitic tattoos are very popular), and marketing.