Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivalista i ... - advokat

izdaće se uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu iz evidencije prebivališta odnosno boravišta koja se vodi kod nadležnog organa, na obrascu PBA-4.

Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivalista i ... - advokat - Srodni dokumenti

Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivalista i ... - advokat

izdaće se uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu iz evidencije prebivališta odnosno boravišta koja se vodi kod nadležnog organa, na obrascu PBA-4.

Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta 39/02

Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i ... Izjava iz prethodnog stavka daje se kod službene osobe koje vodi postupak prijave boravišta u ...

Član 100. (Obaveza prijave i odjave boravišta i prebivališta) (1 ...

(1) Prijava boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese stana ... Obrazac je bijele boje i sastoji se od dva dijela: prijave i potvrde. ... prijave boravišta stranaca su, pored pravnih i fizičkih lica registrovanih za pružanje.

Pravilnik o postupku prijave na preddiplomske Studije za ...

Pristupnicima se, kao nadopuna, savjetuje konzultiranje pojedinih pregleda povijesti likovne umjetnosti (Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin, 2003. ili ...

obrt i djelatnici – obrasci prijave i odjave

Prijava obveznika uplate doprinosa (Tiskanica 1). • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje vlasnika / vlasnice obrta (Tiskanica 2). • Preslika rješenja o ...

Odluka o načinu prijave prebivališta i boravišta na ... - Grad Delnice

Grad Delnice može dati suglasnost za prijavu prebivališta i boravišta na ... Osoba koja prijavljuje prebivalište ili boravište na adresi stanodavca dužna je ... utvrdi neistinitost dane izjave, odnosno ako se prijava odnosi na nepostojeću adresu.

PRAVILA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ... - UNIRI

mrežnu stranicu www.postani-student.hr može vidjeti svoje mjesto na rang-listama na temelju kojih ga visoka učilišta potom upisuju na studijske programe.

Upute za upis preko Studomata Upute o postupku prijave na ... - UniZd

o ako u ISVU nedostaje neki od obveznih osobnih podataka, Studomat 6e traliti da ih. upiSete ... U prozoru ,,Upis godine Studiji smjerovi" prikazano je:.

Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za ... - Poreska uprava

PRAVILNIK o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje ... Podgorica,25.decembra 2017.godine ... Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe. 7.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... 9. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ... Slobodno radno mjesto moguće je popuniti bez provedbe javnog natječaja u skladu s odredbama ... Poništenje natječaja i odluka o nezasnivanju radnog odnosa.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GFP - Gimnazija ...

Prijava potrebe za radnikom uredu državne uprave. Članak 5. (1) Potreba za radnikom prijavljuje se nadležnom uredu državne uprave koji vodi evidenciju o.

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.

Pravilnik o povredama discipline, postupku ... Sl.Novine TK 6/14

P R A V I L N I K o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanja pedagoške mjere, njenom ublažavanju, ukidanju i ...

pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i ... - ARHiNET

opskrbi i dr. – gradivo o ekonomskoj propagandi i reklami (prospekti, oglasi, plakati, reklame, fotografije, reklamni filmovi i spotovi, istraživački i prodajni katalozi) ...

Pravilnik o povredama discipline, postupku za određivanje ...

osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola). II. ... prema drugim učenicima u školi, nastavnicima i stručnim ... informacije o poduzetim pedagoškim mjerama. Članak 9.

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom ...

docent - zvanju naučni saradnik; zvanje vanredni profesor - zvanju viši naučni saradnik i zvanje redovni profesor - zvanju naučni savetnik. Postupci za sticanje ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi

Prijava potrebe za radnikom uredu driavne uprave dlanak 5. potreba za radnikom prijavljuje se nadleZnom uredu drLavne uprave prije raspisivarya natjedaja ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Omišalj.

1 tra 2019 ... Pravilnik) u Osnovnoj školi Omišalj (u daljnjem tekstu: Škola) uređuje način i ... prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim ...

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja ...

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji vrednovanja arhivskoga gradiva, kategorizacija stvaratelja, izradba popisa arhivskoga gradiva s rokovima čuvanja, ...

pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom ...

Pravo da odlučuju o predlogu za sticanje naučnog zvanja imaju istraživači koji su ... Postupak se kod Zavoda završava registracijom patenta ili malog patenta - ( ...

Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenih za ...

Član 2. Pravna i fizička lica (u daljem tekstu: poslodavac), bez obzira na broj zaposlenih, osposobljavanje za bezbjedan rad mogu povjeriti stručnom licu za ...

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

Prilikom ulaska u prostoriju za polaganje kolokvijuma studenti su dužni da ... Student može na pojedinom kolokvijumu postići maksimalno 20 bodova.

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju ...

8. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim ... Redoslijed aktivnosti pri zapošljavanju radnika u Školi:.

Prijave ispita državne mature 2012./2013. i prijave za upis ... - ncvvo

11 sij 2013 ... noga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr), ... (korisničkom oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator imenika ...

Prijave ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis ... - Studij.hr

za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr), Agencije za znanost i visoko ... oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator imenika škole.

PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje ...

teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je lice podnelo prijavu;. 6) se dostavi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključen sa drugim licima za.

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta ...

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog ...

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku ... - ASOO

minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih. – minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za ...

4. Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja ...

(2) Уколико Сенат оцијени да су за ваљану одлуку потребна додатна ... за наставника у звању ванредног професора може бити биран кандидат који:.

Pravilnik o postupku izbora i pravima profesora Emiritusa

25 сеп 2014 ... emeritus i prava profesora emeritusa na Univerzitetu “Mediteran" Podgorica ... Komisija ima zadatak da ocijeni inicijativu, pripremi mišljenje sa ...

Pravilnik o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno ...

Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i potrebni dokazi za ... svoje uže porodice, matičnoj filijali podnosi zahtev na Obrascu M-Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Obrazac M)" (u daljem tekstu: obrazac ...

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog ...

usavršavanja primalja, primaljskih prvostupnica i primaljskih asistentica donesene ... kojoj se plaća kotizacija, a kojim ugovorom organizator preuzima obvezu ...

pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja porezne ...

daljnjem tekstu: Porezna uprava) izdaje poreznom ... Mišljenje koje izdaje Porezna uprava odnosi se na jednu ... Zahtjev za davanje mišljenja Porezne uprave.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti OŠIBMVTC

20 pro 2019 ... Na temelju članka 18. stavaka 1.- 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. (Narodne novine broj 17/19.) te članka 118. stavka 2. podstavka 3 ...

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija

Krapina, 27. rujan 2016. Na temelju članka 17. ... izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu ...

Pravilnik o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada ...

Високи савет судства на седници одржаној 29. марта 2016. године, доноси. ПРAВИЛНИК. O КРИTEРИJУMИMA, MEРИЛИMA И ПOСTУПКУ ЗA ...

Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja ...

29 sij 2015 ... Hrvatskog proljeća 38. 10 000 Zagreb. ZAHTJEV. ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD. U skladu s člankom 24. Zakona o ...

pravilnik o postupku zaprimanja, provjere i odobrenja računa i ...

kontrola računa i priloga uz račun (otpremnica, radnih naloga, privremenih i okončanih situacija i drugih dokumenata) koja se potvrĎuje parafom zaduženog ...

Pravilnik o postupku provjere originalnosti studentskih radova na II i ...

провјера студентског рада уз помоћ званичног софтвера за откривање ... студентски рад представља плагијат, али не и да студентски рад није плагијат ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja.pdf - Osnovna škola ...

vrednovanja kandidata, imenovanje i način rada posebnog povjerenstva koje ... obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog ... poznavanje rada na računalu ... obavljanja određenog posla iz djelokruga rada.

pravilnik o postupku i uvjetima ispitivanja ... - Plin Konjščina

Ispit znanja. Članak 37. – Važenje i gubitak ovlasti. Članak 38. – Zahtjev za dobivanje ovlasti ispitivača plinskih instalacija. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...

pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku ... - Univerzitet u Tuzli

4 ruj 2018 ... ili isključenje iz studentskog doma ne može biti primljen u studentski dom u ... (2)Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na Web ... (4)Ugovor između studenta i Studentskog centra se zaključuje počev od ...

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama

postrojenja za tretman ili reciklažu istrošenih baterija i akumulatora. Primena. Član 3. Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve vrste baterija i akumulatora, ...

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja ...

PRAVILNIK. O POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA. RADNE OKOLINE. ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenog ...

ostvarivawa prava zaposlenog roditeqa na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena, radi poja~ane wege i starawa o djetetu sa psihofizi~kim ...

pravilnik o radu matičara u postupku zaključenja braka

Lica koja nameravaju da zaključe brak prilažu uz prijavu izvode iz matične knjige roenih, a ako je to potrebno, i dokaze o oslobaanju od postojećih bračnih ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

ravnatelj je prije objave natječaja obvezan pribaviti prethodnu suglasnost osnivača. Prijava potrebe za radnikom Gradskom uredu za obrazovanje. Članak 8.

pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku ...

f) sastavljanje i rastavljanje vlaka i promjena sastava vlaka g) utvrđivanje ispravnosti sastava vlaka h) pregled tehničke ispravnosti vagona i) utvrđivanje ...

Pravilnik o opremi i postupku za pruzanje prve pomoci

Ovim pravilnikom propisuju se postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje ... pružanja prve pomoći pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu.

Pravilnik o uvjetima i postupku provjere ispravnosti i ... - PLINARA doo

nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih trošila, ... zraka i odvoda produkata izgaranja osim ako nije trošilo turbo fasadne ... priključenja na dimnjak - plinski bojleri, plinske peći ne stariji od dvije kalendarske godine).

pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti ... - Termoplin

TERMOPLIN d.d. Varaždin. TP – P 601.111. 4. Članak 39. – Uvjeti dobivanja ovlasti voditelja ispitivanja plinskih instalacija. Članak 40. – Uvjeti dobivanja ovlasti ...

Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski ...

O IZBORNOM POSTUPKU. ZA STUDENTSKI ZBOR ... Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaţe Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u ...

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavlï

"licenca prijevoznika" je odobrenje prijevozniku za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta ili opasnih materija;. 3. "vozilo" je motorno ili ...

Pravilnik o činovima i postupku dodjeljivanja činova kadetima

vojnim školama i vojnim akademijama obrazuju za službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu podoficira ili oficira. Član 2. Činovi kadeta u stručnim vojnim školama su ...

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti SR MLD

Hrvatska komora zdravstvenih radnika (dalje: HKZR) odlučuje o priznavanju, kategorizaciji i vrednovanju svih oblika trajnog stručnog usavršavanja iz svoje ...

Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni ...

(7) Podnosiocu zahtjeva iz stava (4) ovog člana može se izdati više kartica prijevoznika, ali ne više od broja poslovnih jedinica prijevoznika upisanih u sudski ...

pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na ... - FPFT

Socijalna politika i socijalni rad. Gimnazija ... rada koja se provjerava (instalacija, performans, prostorno-ambijentalni crtež, eksperiment, kompjuterska grafika ...

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

srednjem strukovnom obrazovanju u istom obrazovnom sektoru i dokaze o odgovarajućem radnom iskustvu u zanimanju za koje polažu pomoćnički ispit.

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na ... - MedRi

Docent. Članak 10. U zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog ...