Zakon o registrima prebivališta i boravišta - Ministarstvo unutrašnjih ...

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prebivalištu i boravištu građana ("Službeni list RCG", br. 45/93 ) i primjena odredaba čl. 78 do 82 ...

Zakon o registrima prebivališta i boravišta - Ministarstvo unutrašnjih ... - Srodni dokumenti

Zakon o registrima prebivališta i boravišta - Ministarstvo unutrašnjih ...

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prebivalištu i boravištu građana ("Službeni list RCG", br. 45/93 ) i primjena odredaba čl. 78 do 82 ...

Zakon o matičnim registrima - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne ...

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 47/2008 i. 41/2010. Vidi: čl. 7. ... Upis rođenja ili smrti na brodu kojem je matična luka u Crnoj Gori, odnosno u ...

P redlog ZAKON O REGISTRIMA PREBIVALIŠTA ... - Vlada Crne Gore

P r e d l o g. ZAKON O REGISTRIMA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA ... 2) prebivališta supružnika, ako se prebivalište ne može utvrditi prema boravištu;. 3) upisa u ...

Zakon o prijavljivanju prebivališta i boravišta građana - Skupština ...

organizacije koje organiziraju smještaj za svoje radnike, duţne su osobe ... Prijava i odjava prebivališta, prijava boravišta i promjena adrese stanovanja podnose.

Pojedini elementi pravnog okvira u vezi sa registrima prebivališta i ...

26 дец 2018 ... prijavu, odnosno odjavu prebivališta ili boravišta i adrese stanovanja. ... državi, posljednje stalno prebivalište te osobe ili njenih roditelja (djedova i baka) ... Njemačkoj mora odjaviti svoje boravište kod nadležnog organa u ...

Zakon o unutrašnjim poslovima - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ĉlan 12. Policijski poslovi obavljaju se sa ciljem da se obezbijedi jednaka zaštita bezbjednosti, prava i sloboda, primijeni zakon i obezbijedi vladavinu prava.

Zakon o javnom okupljanju KS - Ministarstvo unutrašnjih poslova ...

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član l. (Predmet). (1) Ovim Zakonom uređuju se javna okupljanja građana na području ...

Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta 39/02

Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i ... Izjava iz prethodnog stavka daje se kod službene osobe koje vodi postupak prijave boravišta u ...

PRIJAVA BORAVIŠTA (PREBIVALIŠTA) - biro aura jagodina

PRIJAVA BORAVIŠTA (PREBIVALIŠTA) STRANCA. REGISTRATION OF RESIDENCE (STAY) OF THE FOREIGNER. Prezime i ime Surname and name.

Član 100. (Obaveza prijave i odjave boravišta i prebivališta) (1 ...

(1) Prijava boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese stana ... Obrazac je bijele boje i sastoji se od dva dijela: prijave i potvrde. ... prijave boravišta stranaca su, pored pravnih i fizičkih lica registrovanih za pružanje.

Koja je razlika između prebivališta i boravišta? - Gong

ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje prebivalište na adresi stanodavca. (stanodavac može suglasnost ...

Zakon o oružju - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

9) oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet oružjem, osim oružja ... Zabranjeno je držanje i nošenje oružja kategorije C bez prijave organu ...

Zakon o zaštiti lica i imovine - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Poslove zaštite vrše fiziĉka lica koja imaju dozvolu za vršenje poslova zaštite izdatu u skladu sa ovim ... 2) dozvola za zaštitara lica i imovine;. 3) dozvola za ...

Odluka o načinu prijave prebivališta i boravišta na ... - Grad Delnice

Grad Delnice može dati suglasnost za prijavu prebivališta i boravišta na ... Osoba koja prijavljuje prebivalište ili boravište na adresi stanodavca dužna je ... utvrdi neistinitost dane izjave, odnosno ako se prijava odnosi na nepostojeću adresu.

Zakon o ličnom imenu - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Ako matičar utvrdi da lično ime ili prezime ili samo ime djeteta nije određeno u ... od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Zakon o zaštiti lica i imovine - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne ...

država (u daljem tekstu: zaštita), uslovi i način vršenja poslova zaštite i druga pitanja od ... položen stručni ispit za vršenje poslova zaštite lica i imovine i koje, pored ... 2) zaštitara lica i imovine - da ima III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja i ...

Koja je razlika između prebivališta i boravišta? Koja je razlika ...

VODIČ ZA PITANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA. 1. Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja ...

ZAKON o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih ...

26 мар 2018 ... 1) zaštite bezbednosti građana i Ustavom zajemčenih prava i sloboda;. 2) zaštite imovine; ... identifikacione kartice, potpis, broj zahteva za izdavanje kvalifikovanog ... integriteta i ličnom imovinskom kartonu zaposlenih, i to:.

8/02 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

dopunama Zakona o porezima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona ... na način i po postupku utvrđenom propisima o porezu na promet nepokretnosti i.

Letak - broj 112 - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ovaj broj objedinjuje sve sisteme za prijem hitnih poziva i reagovanja u hitnim i vanrednim situacijama. Pozivi upućeni na broj „112“ moraju biti na odgova-.

01-236 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

g) taktički ruksak." Član 2. ... Cipele moraju imati promjenjivi anatomski oblikovan uložak koji se može prati na ... Ruksak je podjeljen na dva primarna pretinca.

Dokument, broj 1 - Ministarstvo unutrašnjih poslova

enje pokazala se prodaja dijela ... policije, a oko 200.000 eura će ... stambene izgradnje 260 stanova na Starom aerodromu u Podgorici, a. MUP će ... koje mora ispuniti do kraja naredne godine kada će se raditi ... pretresa je oko 80.000 eura.

ministarstvo unutrašnjih poslova kraljevine jugoslavije

pitanje lutrija; kontroliše rad zalagaonica; stara se o prostituciji i o zaštiti javnog morala; vrši ekstradicije krivaca; reguliše celokupan saobraćaj; vodi kontrolu nad ...

01-561 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

... za šivanje, konac La mašinsko vezenje, ... ljepljivi flizelin kao pojačanja (podloga) za grb, rips traka crne boje, konac za šivanje, konac za mašinsko vezenje.

Policijski glasnik - Ministarstvo unutrašnjih poslova

1 јул 2010 ... ZA TIJANU MISLIO JE MIRISLJAVA BIJELA RADA. ... graničnih i službi bezbjednosti na vodi: Alžira, Albanije, Hrvatske, Egipta, Finske, Francuske, ... odazvala pozivu na učešće u manifestaciji “Torta za osmjeh 2010” djeci.

UGOVOR O ZAKUPU , e - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sve eventualne Stete koje budu nastale zbog nesavjesnog koriSienja stana (Sto odudara od nnrmalne rrnoflefe), Zakupac je duZan da naknadi Zakupodavcu u ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

NOVI BROJEVI HITNIH SLUŽBI: POLICIJA 192 ... MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE. NAZIV. Centrala / Pozivni broj / PTT. Adresa.

Obrazac broj 4 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Obrazac broj 4. ZAHTJEV. ZA STICANJE - PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ...

Ugovor o pružanju usluga - Ministarstvo unutrašnjih poslova

9 јун 2014 ... Cijena sa. PDV. 7. UKUPNO sa PDV. 5x6 br. Redovan pregled ... Preparat "Advantix” protiv buva, krpelja, komaraca i papatača. (nanošenje ...

Brošura-Prevencijom protiv katastrofa - Ministarstvo unutrašnjih ...

Rizik je stvarna ili moguća opasnost ili izlaganje opasnosti ljudi, životinja, biljaka ... obratite pažnju na čudne zvukove – poput lomljenja drveća i slično, koji ...

Ugovor - kancelar. materijal - Ministarstvo unutrašnjih poslova ...

Predmet Ugovora je nabavka kancelarijskog materijala ( lot 1 - papir i papirna konfekcija, lot. 2 - pisaći pribor, pribor za sto i dr. kancelarijski potrošni materijal i ...

Ugovor o izvođenju radova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Predmet Ugovora je izvođenje zanatskih i elektro radova jake struje u Sali za bilateralu i kancelariji Državne sekretarke po predmjeru i predračunu radova Biroa ...

Ugovor - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

UGOVOR. O KUPOPRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA. Ugovorne strane: ... Predmet ugovora je nabavka terenskog motornog vozila sa pogonom na ...

rodna ravnopravnost u upravi policije - Ministarstvo unutrašnjih ...

150. International Police Association - IPA www.ipamontenegro.me. SECTION MONTENEGRO. Međunarodna policijska asocijacija. SEKCIJA CRNA GORA.

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Ministarstvo unutrašnjih ...

7 kol 2019 ... Predmet ovog ugovora je prodaja 52 (pedeset dva) motorna vozlla u vlasni5tvu Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo (tri upisana ...

plan integriteta - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Igor Ognjenović, viši policijski inspektor, član. DATUM POČETKA IZRADE: maj 2019.godine. DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: septembar 2019.godine. DATUM ...

Crna Gora MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH ... - Vlada Crne Gore

Podaci o izdatim odobrenjima za obavljanje poslova unutrašnje službe ... postoji: dozvola za ĉuvara, dozvola za zaštitara lica i imovine, dozvola za ... Vršenjem nadzora nad primjenom Zakona od strane ovlašćenih službenih lica MUP-UP ...

Ugovor o pružanju usluga - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne ...

9 јун 2014 ... Cijena sa. PDV. 7. UKUPNO sa PDV. 5x6 br. Redovan pregled ... Preparat "Advantix” protiv buva, krpelja, komaraca i papatača. (nanošenje ...

Ugovor o izvođenju radova - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne ...

Predmet Ugovora je izvođenje zanatskih i elektro radova jake struje u Sali za bilateralu i kancelariji Državne sekretarke po predmjeru i predračunu radova Biroa ...

ugovor o djelu - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

17 srp 2019 ... UGOVOR O DJELU. Zakljuden izmedu: l. Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije broj 16, koje zastupa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprava policije ...

Predmet ovog Ugovora je nabavka dva motorna vozila VOLKSWAGEN T-ROC 1.6 TDI. STYLE, za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Nabavka ...

Letak - broj 112 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Ovaj broj objedinjuje sve sisteme za prijem hitnih poziva i reagovanja u hitnim i vanrednim situacijama. Pozivi upućeni na broj „112“ moraju biti na odgova-.

Poruka mira i zrelosti sa Balkana - Ministarstvo unutrašnjih poslova

14 окт 2015 ... Poruka mira i zrelosti sa. Balkana ... zadatak. Ukazujući na slične poruke regionalnih ... prijateljska fudbalska utakmica između. IPA Crna Gora i ...

zakon - Ministarstvo privrede HNK

29 tra 2008 ... Slobodni obrti su obrti za čije se obavljanje ne traži stručna osposobljenost, stručna sprema ili majstorski ispit. Vezani obrti su obrti za čije se ...

zakon - Ministarstvo prosvete

Prava iz stava 1. ovog člana ostvaruju se uz poštovanje ljudskih prava i ... prigovor u roku iz stava 5. ovog člana, kao i izveštaj koji Komisija usvoji nakon isteka ... visokog obrazovanja osnivaju se Studentska konferencija univerziteta i Studentska ... znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg stepena i vrste studija.

Zakon o NVO - Ministarstvo javne uprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 037/17 od 14.06.2017), u kojima je naznačen njihov dan ...

Zakon o kulturi - Ministarstvo kulture

umjetnika i samostalnih struČnjaka u kulturi;. 14) projekciju ... Status samostalni umjetnik, odnosno status samostalni struČnjak u kulturi moŽe steĆi umjetnik ...

ZAKON O GRADNJI - Ministarstvo graditeljstva

Tehničke upute i znak sukladnosti. - Strane isprave i znakovi o sukladnosti i strani dokumenti o radnjama dokazivanja sukladnosti. IV. SUDIONICI U GRADNJI.

kazneni zakon - Ministarstvo privrede HNK

KAZNENI ZAKON. FEDERACIJE BOSNE I ... Kazneni progon i izvršenje kazne ne zastarijeva za kaznena djela za koja po međunarodnom pravu zastara ne ...

Zakon o radu - Ministarstvo gospodarstva

Primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme. 9. ZAKON O ... osobno uvjetovani otkaz (ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog ...

zakon o strancima - Ministarstvo sigurnosti

10 stu 2015 ... prelazak granice i podvrgnuti se, svoju prtljagu i svoje prijevozno sredstvo ... (3) Stranac koji je mlađi od 14 godina i ima osobnu putnu ispravu može prelaziti ... d) rada bez radne dozvole s potvrdom o prijavi rada. Članak 72.

Zakon o ugostiteljstvu - Ministarstvo gospodarstva ŽZH

djelatnika i članova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima. ... istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića ... 2. isticanje i pridržavanje ovjerenih cijena ugostiteljskih usluga, izdavanja ... (2) Ugostitelj je obvezan na zahtjev inspektora dostaviti podatke, obavijesti i materijale koji su.

Zakon o ljekovima - Ministarstvo zdravlja

Ovim zakonom uređuju se uslovi za proizvodnju, promet i ispitivanje ljekova za ... Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lijekovima ...

zakon o sudovima - Ministarstvo pravosuđa

odnosima sa strankom koje je suprotno etičkom kodeksu i dobiti odgovor na njih. ... Članak 38. (1) Na sjednicama sudskog odjela razmatraju se pitanja od interesa za rad odjela, a posebice ... (1) Ministar pravosuđa donosi Sudski poslovnik.

Zakon o energetici - Ministarstvo ekonomije

3) distribucija električne energije;. 4) snabdijevanje električnom energijom;. 5) organizovanje tržišta električne energije;. 6) nabavka gasa;. 7) skladištenje gasa;.

zakon o privrednim društvima - Ministarstvo ekonomije

(8) Kada se potpisuje ispred društva, pored svog potpisa, prokurista mora jasno da naznači ... Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sljedeće značenje:.

Zakon o državnim službenicima - Ministarstvo uprave

donesenim na temelju Ustava i zakona, uredbom Vlade Republike Hrvatske (u ... mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu. ... (2) Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez ...

Zakon o igrama na sreću - Ministarstvo finansija

7) bingo-TV tombola je igra na sreću u kojoj učesnik ima tombolsku karticu na kojoj su, u skladu sa ... dobitak, u zavisnosti od visine svog uloga i pravila igre; ... 15) automatima za igre sa višestrukim ulogom i dobitkom (multiplayer) smatraju se ... a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Republike u roku od 90 dana.

Zakon o zaštiti konkurencije - Ministarstvo ekonomije

3) koncentracije kojima se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija ... na tržištu roba i usluga ako između njih ne postoji značajna konkurencija i ako.

Zakon o željeznicama Bosne i Hercegovine - Ministarstvo ...

ZAKON. O ŽELJEZNICAMA BOSNE I HERCEGOVINE. I - Opće odredbe. Član 1. (Predmet Zakona). Ovim zakonom uređuje se ukupno strukturno i ...