SOCIJALNI RAD S POJEDIN - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... Socijalna dijagnoza, evaluacija i prognoza. 8. Socijalni tretman kao ... 3.pisanje izvještaja (socijalna anamneza). I midterm- 35%, finalni 50 %.

SOCIJALNI RAD S POJEDIN - Fakultet Političkih Nauka - Srodni dokumenti

SOCIJALNI RAD S POJEDIN - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... Socijalna dijagnoza, evaluacija i prognoza. 8. Socijalni tretman kao ... 3.pisanje izvještaja (socijalna anamneza). I midterm- 35%, finalni 50 %.

SOCIJALNI RAD Socijalni rad - Fakultet Političkih Nauka

Izborni predmeti: 1. Siromaštvo i socijalna iskljuĉenost. 2. Medijacija i socijalni rad. 3. Socijalni rad u kriznim situacijama. 4. Pored predloţenih predmeta studenti ...

SOCIJALNI RAD S OSOBAMA - Fakultet Političkih Nauka

4 lis 2016 ... Šifra predmeta: Naziv predmeta: SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM. Nivo: BACHELOR. Godina: III. Semestar: V. Broj ECTS: 5.

SOCIJALNI RAD Socijalna politika - Fakultet Političkih Nauka

Organizacija uprave i socijalnih službi. 2 1. 6. Neprofitni sektor i ... socijalnih službi i socijalnog rada u oblastima gdje se ostvaruje.Cilj je dostići evaluaciju kroz ...

Untitled - Fakultet Političkih Nauka

LEHT. IOLLT. POLITICS. UNIVERZITET U SARAJEVU. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA. AKADEMSKI KALENDAR 2016/2017.g. Sed. P. U. OKTOBAR 2016.

o kozmopolitizmu - Fakultet Političkih Nauka

Građanin svijeta ili kozmopolit sam sebi otvara perspektive komunikacije i suradnje s ljudima ... bez hegemonijalnih namjera!), zagovarajući je kao jedini mogući.

magistrati - Fakultet Političkih Nauka

Kulašin Refija. Uticaj medija na opredjeljivanje birača Srednjobosanskog ... Kreso Emirela. Obrazovanje menadžera u PR komunikacijskim aktivnostima. 2018.

Prav - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... Vjekoslav Miličić, Opća teorija države i prava, Informator, Zagreb, 2003.;. 7. Berislav Perić, Država i pravni sustav, Informator, Zagreb, 1994.; b.

Historij - Fakultet Političkih Nauka

4 lis 2016 ... ... dolazak Rimljana (rimsko – ilirski ratovi);. Batonov ustanak;propast rimskog carstva i dolazak Slavena. 2. Srednjovjekovna bosanska država.

Naziv predmeta:SOCIJALNI RAD S GRUPOM N - Fakultet Političkih ...

Šifra predmeta: Naziv predmeta:SOCIJALNI RAD S GRUPOM. Nivo:Bachelor. Godina: III. Semestar: V. Broj ECTS: 5. Status: Obavezan. Broj sati sedmično: 3 1.

Syllabus template - Fakultet Političkih Nauka

znanosti, metoda i metodologije; znanstveno-teorijske osnove metodologije; ... deskripcije, metoda kompilacije, metoda komparacije, matematičko-statistička ...

SIROMAŠTVO I SOCIJALNA - Fakultet Političkih Nauka

17 lis 2016 ... Rasprostranjenost, dimenzije i obilježja socijalne isključenosti na ... Sistem socijalne sigurnosti/socijalne zaštite u borbi protiv siromaštva i socijalne ... Predstaviti i primjenjivati relevantne strategije u prevenciji i ublažavanju.

MIGRANTSKA KRIZA - Fakultet Političkih Nauka

USMJERENJE MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA. DEKADENCIJA LJUDSKOSTI U NOVOM MILENIJUMU. STUDIJA SLUČAJA: MIGRANTSKA KRIZA.

Akademsko pisanje - Fakultet Političkih Nauka

4 stu 2015 ... Pritom, analiziraju se svi sastavni elementi procesa akademskog pisanja, s posebnim osvrtom na akademsko pisanje unutar društvenih nauka.

DEMOGRAFIJA Nivo - Fakultet Političkih Nauka

11 lis 2016 ... Natalitet / fertilitet (pojmovi; pokazatelji; tablice fertiliteta; odrednice; diferencijalni natalitet; uzroci denataliteta; trend nataliteta / fertiliteta u ...

Godišnjak 2012. - Fakultet političkih nauka

Beograd, Jove Ilića 165. Telefon: 011/3092-999, ... (Galileo Galilei),99 dovelo je do razdvajanja nauke „ne samo od svake teologije i metafizike već i od svega ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA ...

Sikhizam,. • Religije u Africi: stare religije u Africi, religije zapadne Afrike, istočnoafričke religije, religije središnje Afrike, religije južne. Afrike, religije sjeverne ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Odsjek

4 lis 2016 ... ... dolazak Rimljana (rimsko – ilirski ratovi);. Batonov ustanak;propast rimskog carstva i dolazak Slavena. 2. Srednjovjekovna bosanska država.

OSNOVE PSIHOLOGIJE Nivo - Fakultet Političkih Nauka

1. Petz, B. (2001) Uvod u psihologiju - psihologija za nepsihologe;. Naklada Slap, Jastrebarsko. 2. Berk, L. E. (2008) Psihologija cjeloživotnog razvoja; Naklada ...

teškoće odvikavanja od pušenja - Fakultet Političkih Nauka

pušenja. Studije o stanju zdravlja odraslog stanovništva u FBiH bilježe 44 ... a_(''Sl_novine_FBiH'',_broj__06_98).pdf ... je zapravo lako prestati, a uz to sam.

Religija i konflikti Nivo - Fakultet Političkih Nauka

O konfliktima u tradicijama neabrahamskim religija (hinduizmu, buddhizmu shintoizmu ... Dawkins, Richard (2007.). ILUZIJA O BOGU. Zagreb: Izvori. Elijade ...

Osnove upravnog prava N - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... UNIVERZITET U SARAJEVU. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA. Odsjek Socijalni rad. Šifra predmeta: Naziv predmeta: Osnove upravnog prava.

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA Nivo - Fakultet Političkih Nauka

Aronson, E. (2005). Socijalna psihologija. Mate, Zagreb.(Pog.2, str.26-. 55; Pog.8, str.250-297; Pog.10, str.336-379). 2. Pennington, D. (2004). Osnove socijalne ...

UVOD U SOCIOLOGIJU I Nivo - Fakultet Političkih Nauka

Šta je sociologija? Sociološka imaginacija. Prirodne i društvene nauke. Naučne i društvene pretpostavke nastanka sociologije. II Nastanak i razvoj sociologije.

Sociologija religije Nivo - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... monoteistiečke religije: židovska religija, kršćanstvo, islam; sikhizam; religije u Africi; američke religije; religije Oceanije; novi religijski pokreti).

Drugi ciklus studija - Fakultet Političkih Nauka

Slavko Kulić: Strategija nasilja kao strategija razvoja. 6. Strategija nacionalne sigurnosti za novo stoljeće (SAD), Odbrana (s. 137-. 237) br. 3-4/2000. 7. Zbigniew ...

Prijedlog tema SIMS - Fakultet Političkih Nauka

Stanje kontaminiranosti i zaštita od zaostale municije koja sadrži osiromašeni uranij u jugoistočnoj Evropi. 5. Uloga i utjecaj nevladinog sektora na politiku ...

suvremena ruska geopolitika - Fakultet Političkih Nauka

Kijevska Rusija nastala je na području Dnjepra i prva je istočnoslovenska država koju je osnovao knez Oleg 880. godine. Od 980. do 1054. godine, predstavlja ...

ekonomska globalizacija i kriza - Fakultet političkih nauka

EKONOMSKA GLOBALIZACIJA I KRIZA. Sažetak. Tekući krizni poremećaji u svetskoj privredi, čiji se početak povezuje sa krizom u domenu stanogradnje i ...

obavezna literatura / Drugi ciklus - Fakultet Političkih Nauka

Slavko Kulić: Strategija nasilja kao strategija razvoja. 7. Strategija nacionalne sigurnosti za novo stoljeće (SAD), Odbrana (s. 137-. 237) br. 3-4/2000. 8. Zbigniew ...

uzroci i posljedice diskriminacije roma - Fakultet Političkih Nauka

vicevima, novinama, filmovima, na televiziji, možemo primijetiti površno i ... Lupiga, Nermin Čengić 2013, Uz Svjetski dan Roma, najveseliji i najtužniji ljudi,.

1 Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka Studijski ...

Studijski program Socijalni rad. PRIJEDLOG. PROGRAMA ... permanentno, a za socijalni status u društvu – neophodno i najznačajnije. Krajem prošlog, ... Na Beogradskom Univerzitetu postoji Centar za Cjeloživotno učenje kao organizaciona ...

kritička teorija društva frankfurtske škole122 - Fakultet političkih nauka

2 сеп 2011 ... sto pored oznake Kritička teorija društva koristi i naziv Frankfurtska škola. Ovo je delimično pogrešno, jer u to vreme nije postojala nikakva ...

strategija „evropa 2020“ – prioriteti i ciljevi15 - Fakultet političkih nauka

17 јун 2010 ... Ključne reči: Lisabonska strategija (2000); Evropa 2020; inteligentni, održivi i integrativni rast. Program Evropske Unije definisan u okviru ...

univerzitet crne gore fakultet političkih nauka oblici pisanog rada

I ESEJ. 1.1. Šta je esej? Esej je jedna od osnovnih formi akademskog pisanja i najčešće je prvi način pisanog izražavanja studenta. Sastoji se u izlaganju na ...

fakultet tehni ˇckih nauka, novi sad, 27.vi 2018. - Fakultet Tehnickih ...

29 јун 2018 ... a. čvrstoću pri zatezanju betonske kocke pri starosti od 28 dana ... industrijska revolucija; Bauhaus; Zaha Hadid________________________.

Vol. 9 - Fakultet političkih znanosti

4 pro 2018 ... mateja Rek and andrej kovačič: Media and Preschool Children: The ... Croatia / Digitalni oglašivački jaz i industrija online vijesti u Hrvatskoj.

2010 vol 1 br 1-2 - Fakultet političkih znanosti

3 pro 2010 ... Live Reporting in a News / Current Affairs TV Show as a Factor of (Non) Credibility ... na nova medijska izdanja: novine, televizijski i radijski programi te ... dosad najopširnijih tipologija, što jednim dijelom govori i o velikim ...

Anali 2 - Fakultet političkih znanosti

o neuspjehu, u drugome stoji teza kako se politika mijenja ... Value orientations are discussed on the basis of several relevant studies and from three ... djelovanja pogoditi djelovanje usmjereno prema cilju. ... slovenski i poljski parlament postali. 1. Rad izložen pred ... U.S. 1, 68-69 (1911) (širenje), potom Lottery. Case, 188 ...

FoSS - Fakultet političkih znanosti

189 đana luša i marijana polenus ... Petr Čermák, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic. E-MAIL: [email protected]

Fakultet političkih znanosti - unizg

19 ožu 2019 ... Lukavečki, Lovro. Preddiplomski politologija. 3. Matkov, Danijel. Preddiplomski ... Smetiško, Ana. Preddiplomski novinarstva. 3. Soldo, Andrej.

PA 8.indb - Fakultet političkih znanosti

29 lis 2008 ... petitivni izbori, onda bi to zacijelo bili najkritičniji izbori u suvre- menoj hrvatskoj povijesti. Budući da nije bilo tako, izbori 1990. svojevrstan su ...

Sadržaj - Fakultet političkih znanosti

sadržaj i smisao veze ”domaće-međunarodno” u postdejtonskoj. BiH. U tome mu je ... se odupre međunarodnoj operaciji "Odiseja u zoru". Premda je sam sebe ...

N. Brzica - Fakultet političkih znanosti - unizg

spomenutoj operaciji «Labrador» pripadnici obavještajnih struktura su ... Rusije) do 21. oţujka 2014. godine zaposjesti poluotok Krim, razoruţati postrojbe i.

Andro Pavuna - Fakultet političkih znanosti

fraza je li moja kći pretila nego je li moj sin pretio, unatoč tome što službeni podaci pokazuju ... Niste morali biti korisnici Facebooka niti logirani u svoj korisnički račun, niste morali lajkati neki sadržaj, ... Email ISP-a (bnet, t-com, vipnet, iskon...).

popis birača - Fakultet političkih znanosti

29 ožu 2017 ... Boltižar. Mihaela. 4 preddiplomski politologija. 120 0015221651. Boltižar. Matija. 2 diplomski novinarstvo. 121 0015211786. Borak. Leona. 1.

NUKLEARNA KATASTROFA FUKUSHIMA - Fakultet političkih ...

2 svi 2016 ... tsunamija što je dovelo do produbljivanja opsega štetnosti nuklearne katastrofe. GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ JAPANA: Japan karakterizira vrlo ...

Nikola Brzica - Fakultet političkih znanosti

26 stu 2018 ... TUDIORUE fpzg fakultet politickih ... Š., V. znan. sur., Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold, Zagreb. 3. doc. dr.

Šenol Selimovic - Fakultet političkih znanosti

suvremenu povijest, u izdanju Hrvatskog instituta za povijest. ... povijesti službene Italije obilježio politički mit o esulima kao simbolu 'povijesne nepravde'.

Lana Pavić - Fakultet političkih znanosti

Lana Pavić. NAČELO HOSPITALITETA I PROBLEM. EUROPSKOG KOZMOPOLITIZMA. DOKTORSKI RAD. Mentori: Doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša. Prof. dr.

PA11.indb - Fakultet političkih znanosti

Gordan Struić: Izborni sustav – što ne valja? 10 ... Gordan Struić, diplomirani pravnik, polaznik poslijediplomskoga specijalističkog studija ”Regionalne ...

Pravilnik o stipendijama, jednokratnim ... - Fakultet političkih znanosti

10 svi 2018 ... ... propisuju se uvjeti i način dodjeljivanja stipendija, jednokratnih pomoć i ... mobilnosti na temelju socioekonomskog statusa studentima.

Anali 2012.indd - Fakultet političkih znanosti

1 velj 2012 ... Lidija Kos-Stanišić, Transformacija političkog sustava Gvatemale. – od banana-republike ... povijesne svijesti pritom je izuzetno važ- na. Naime ...

INFORMACIJSKI PAKET - Fakultet političkih znanosti - unizg

Mirjana Kasapović. Anka Kekez Koštro. Tomislav Klauški. Lidija Kos-Stanišić. Kristijan Kotarski. Petra Kovačević. Zlatan Krajina. Enes Kulenović. Zoran Kurelić.

Radio, medij 20. stoljeća - Fakultet političkih znanosti

II. DIO: RADIO. lŃ Prva predsjednička kampanja Ikea Eisenhowera (predsjednik od 1953. do i961.) ... Umjesto studija poslužila je kupaonica, a jedna je soba bila.

anali_2005 PRIJELOM.indd - Fakultet političkih znanosti

o neuspjehu, u drugome stoji teza kako se politika mijenja ... Value orientations are discussed on the basis of several relevant studies and from three ... djelovanja pogoditi djelovanje usmjereno prema cilju. ... slovenski i poljski parlament postali. 1. Rad izložen pred ... U.S. 1, 68-69 (1911) (širenje), potom Lottery. Case, 188 ...

Rang lista - Fakultet političkih znanosti - unizg

30 stu 2015 ... Struić, Gordan. 9. Jerbić, Vedran. 10. Trstenjak Jurković, Katarina. 11. Kulović, Ado. 12. Lončar Mrkoci, Branka. 13. Dvorny, Dalibor. 14. Mudifaj ...

Doktorski rad Višeslav Raos - Fakultet političkih znanosti

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI. Višeslav Raos. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR I SJEVERNA. LIGA – KOMPARATIVNA ANALIZA USPJEŠNOSTI.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Fakultet političkih znanosti KATALOG ...

KATALOG INFORMACIJA. I. Uvodne napomene. Sukladno čl. 4. st. 3. i čl. 22. st. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03 ...

Doktorski rad Davorin Žagar - Fakultet političkih znanosti

severely oppressed by the Greats in the Florence of Machiavelli's time. The goal of ... predstavljaju univerzalističke pretenzije kršćanstva, potencijalno ponovno postati slavna republika (ibid.: 69). ... koji je uistinu neslavno propao. Pa ipak ...