Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Vrhovni Sud ...

1 svi 2015 ... ... službene osobe koje skrbe o sigurnosti zgrade i građane koji po pozivu ili nepozvani borave u zgradama suda (u daljnjem tekstu: stranke). II.

Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Vrhovni Sud ... - Srodni dokumenti

Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Vrhovni Sud ...

1 svi 2015 ... ... službene osobe koje skrbe o sigurnosti zgrade i građane koji po pozivu ili nepozvani borave u zgradama suda (u daljnjem tekstu: stranke). II.

vrhovni sud republike hrvatske izvješće predsjednika vrhovnog suda ...

30 tra 2018 ... predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne ... (https://pravosudje.gov.hr/strategije-planovi-i-izvjesca/6346) ... zakona na trgovačke sudove pristigao veliki broj stečajnih predmeta iniciranih od strane FINA-e.

mr. Jasna Brežanski sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske ...

opći režim. S obzirom na to da stavljanje izvan snage u konkretnom slučaju, prema stajalištu Suda, znači samo ukidanje (ex nunc), a ne i poništavanje (ex tunc), ...

Plan nabave Vrhovnog suda Republike Hrvatske za 2019

b) Sitna uredska oprema i pribor ( klamerice, spojnice,. 30197000-6 Mala uredska oprema ... b)Materijal za tapeciranje š-32242. 39560000--5 Razni tekstilni ...

Poslovnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. veljače 2018

16 velj 2018 ... Sudski savjetnici Vrhovnog suda su: sudski službenici Vrhovnog suda te ... pitanja iz sudske prakse, utvrđivanja okvirnih mjerila za rad sudaca i ...

orijentacijski kriteriji vrhovnog suda republike ... - Pravni fakultet

Republici Hrvatskoj to su Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Repu- blike Hrvatske. Iako je stupanjem na snagu ZOO/05 iz temelja promijenjen kon-.

Su-IV-28/2019-13 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

7 lip 2019 ... VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE. Z A G R E B. KAZNENI ODJEL. Broj: Su-IV-28/2019-13. Zagrebu, 7 lipnja 2019. Z A K LJ U Č C I.

Su-IV-245/2019-3 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

27 stu 2019 ... službenoj dužnosti na prigovor poštivanja prava na dom u okviru ... iz Očevidnika, ponovno navedeno rješenje o ovrsi upiše u Očevidnik i.

Su-IV-148/2018 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

15 lip 2018 ... Preinaka tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva nakon zaključenja prethodnog postupka jer su provedenim vještačenjem utvrđene nove ...

Untitled - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

4 stu 2019 ... Praksa Vrhovnog suda Ujedinjenog kraljevstva https://www.supremecourt.uk/current- cases/index.html. Praksa Vrhovnog suda Savezne ...

Su-IV-155/2016 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

12 tra 2016 ... Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i ... Sporovi radi utvrđivanja ništetnosti ugovora o kreditu između ...

Su-IV-28/2019-36 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

18 stu 2019 ... VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE. Z A G R E B. KAZNENI ODJEL. Broj: Su-IV-28/2019-36. Zagreb, 18. studenoga 2019. Z A K LJ U Č ...

Dr. sc. Jadranko Jug Vrhovni sud Republike Hrvatske Trg Nikole ...

Brisovna tužba je stvarnopravna tužba čiji je zahtjev usmjeren na utvrđenje nevaljanosti već izvršenog upisa i uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja.29 ...

REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ...

Delija, Zoran Knez,. Dragan Arnaut, Dragan Dragić, Filip Zagorac, Stevan Četnik, Petar Arambašić,. Mitar Arambašić, Dragan Arambašić, Milan-Mile Četnik zv.

VSRH Kž-rz-30/2019 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

OKZRH pod točkama 1. i 2. izreke pobijane presude, a pod točkom 1. izreke kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZRH pa je.

Izvješće za 2018 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

30 tra 2019 ... Požegi, Slavonskom Brodu, Makarskoj, Splitu (Općinski sud i Općinski prekršajni sud), Šibeniku,. Čakovcu, Koprivnici, Varaždinu, Novom ...

Gž 2/08-2 RJE Š ENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u ... - uncitral

Odbija se žalba ovršenika kao neosnovana i potvrđuje rješenje o ovrsi ... "Na temelju pravomoćnog i ovršnog pravorijeka Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj ...

republika hrvatska - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

Revizija tužitelja se prihvaća, ukida se presuda Visokog trgovačkog suda ... valuta uz koju je vezana glavnica švicarski franak, a da prije zaključenja i u vrijeme.

3ulmherm nrpshq]dflmd - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

ZOO koje regulira pravne uşinke izjave o prijeboju. Mogućnost prijeboja, kad su pretpostavke za njega nastale pośto je jedno od potraåivanja zastarjelo, zavisi ...

rješenje o prijmu (od 17.5.2019.) - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

14 svi 2019 ... Rješenje. 1. Sanja Boban Sotski, prima se u državnu službu u Vrhovni sud Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni ...

(20.3.2017.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj UI

21 velj 2017 ... Ustavom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., ... Ustava Republike Hrvatske iz 1990. godine prestao važiti Ustav.

izbor odluka visokog trgovačkog suda republike hrvatske

16 kol 2007 ... Ipak, i u ovo predpraznično ljetno vrijeme kroz koje smo izvršili ... društva E.D. d.o.o. Varaždin radi pobijanja pravne radnje poduzete radi ... naknade plaće broj Pr-3843/99 i ovršno rješenje radi povratka na radno mjesto ... Podružnica Dubrovnik, Dubrovnik, Ćira Carića 3, inozemnog osnivača LESNINA.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske na žalbu Nediljka ...

9 lip 2017 ... lipnja 2017. o raspuštanju biračkog odbora na biračkom mjestu broj: 001 u ... izbornih rezultata jedan glasački listić u korist žalitelja Nediljka ...

pregled prakse vrhovnog suda kosova u imovinskim sporovima

širina spornog puta su bile iste veličine kao i danas, i i tužilac i njegov ... puta za nužni prolaz preko zapadnog dela poslužne katastarske parcele br .____,.

Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem “Commerce Clause” Ustava ...

96. Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem “Commerce Clause” ustava... ce Clause, potencirane ne samo razvojem pravne doktrine i rafiniranja shvaćanja Suda,.

izvješće predsjednika vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za ...

imenovano sudaca na općinski, prekršajni, ... Županijski sud u Rijeci - za 2013. odobreno 10.000,00 kuna, u 2014. odobreno je ... Stalna služba u Crikvenici.

Bilten Vrhovnog suda 2/2017 - Sudovi Crne Gore

predstavlja samo naglašenost protivpravnosti kao opšteg elementa krivičnog ... bankarskoj garanicji a po zahtjevu OTP banke S. AD N. S., u ukupnom iznosu od ... Navodi podnijetog zahtjeva da su neki gradjani ostvarili pravo na penziju pod.

Bilten Vrhovnog suda 2/2016 - Sudovi Crne Gore

akta do donošenja odluke suda u upravnom sporu u cilju sprečavanja ... izrekao Opšinski sud u Zagrebu odluku o nekom pravu ili obvezi građanske ... glavnog ugovora u konkretnom slučaju nije došlo, to se primljeni iznos od 30.000,00 eura ne ... pravosnažna P.br.141/10 od 14.11.2010.godine, iz razloga što prodaja tuđe.

sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis, čiji zahtjev ide na utvrivanje nevaljanosti već izvršenog upisa i uspostavu ranijeg zemljišno-knjižnog stanja.

Bilten Vrhovnog suda za 2010. godinu - Sudovi Crne Gore

425 ZKP), za slučaj da je do krivične osude došlo zbog krivičnog djela sudije ... 2009. 6. Dr M. Grubiša, Činjenično stanje u krivičnom postupku, Zagreb, 1972. 7.

Bilten Vrhovnog suda za 1-2014. godinu - Sudovi Crne Gore

B I L T E N. 1/2014. Podgorica, oktobar 2014. ... kriv.djela nije mogla shvatiti značenje konkretno učinjenog djela, niti njegovih posledica, odnosno ista je bila ...

Bilten Vrhovnog suda za 2-2011. godinu - Sudovi Crne Gore

Zakoni nijesu boţanska i nadljudska tvorevina niti su njegove norme dogma ... oštećene, da oštećena nikada nije odlazila od kuće na vrijeme duţe od sat vremena ... Za sluĉaj da zaloţene nekretnine kupi lice koje je vodilo postupak vansudske.

Bilten Vrhovnog suda za 1/2016.godinu - Sudovi Crne Gore

“Od kakvog je značaja propust poslodavca da obavijesti zaposlenog o njegovom ... konverziji kredita u švajcarskim francima, bez obzira da li je u pitanju banka, ... cijena plaćena u momentu potpisivanja i ovjere ugovora-ĉl.2, a prodavac je dao ... Eventualne pozajmice ličnih sredstava tuţioca i unošenje istih u imovinu.

Bilten Vrhovnog suda za 1/2017.godinu - Sudovi Crne Gore

izgubljene zarade zbog nesposobnosti tužioca za rad za sporni period, a kad se imaju u vidu odlučne ... analitičke kartice i izdate putne naloge u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih ... prijavama, iskazivala porez na dodatu vrijednost.

Bilten Vrhovnog suda za 2003. i 2004. godinu - Sudovi Crne Gore

i procesnih sudskih zakona. Članak razmatra pitanja principa i ... Kapetanski sudovi su prvostepeni i sude kao inokosni (čl.2. i. 3. Zakona). Oblasni ... prethodni gimnazijski ispit, svršeni pravni fakultet i jednogodišnju praksu. Prema Zakonu o ...

Vrhovni sud Republike Srpske

kao punomoćnika, tako što su dana 22.08.2001. godine zaključili ugovor o zastupanju i toga dana tuženi je tužitelju dao punomoć za zastupanje u tom sporu; ...

118-0-Rev-08-000 223 - Vrhovni sud Republike Srpske

ugovor o poklonu kojim je M. Ž. kao poklonodavac poklonila nekretnine ... kopija se nalazi u spisu je naslovljen kao darovni ugovor, a ugovorne strane kao.

врховни суд - Vrhovni sud Republike Srpske

Pobijanom presudom, odbijena je kao neosnovana tužba, protiv osporenog akta, bliže označenog u uvodu ove presude, kojim je uvažena žalba V. D..

Untitled - Vrhovni sud Republike Srpske

V. iz G. L., kojeg zastupa G. B., advokat iz B. L., Ulica ... br. ..., radi predaje u posjed nekretnina, vrijednost spora 20.000,00 KM, odlučujući o reviziji tužitelja protiv.

21 2 1$-08 67$129$ sulpmhqd x sudnvl - Vrhovni Sud Republike ...

0laden äuvela Ugovor o najmu stana (Od stanarskog prava do najma stana), ... sklapanje ugovora o najmu izme u stanara kao najmoprimca i vlasnika stana iz ...

strateški plan vlade republike hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

I. UPUTE ZA TESTIRANJE kandidatima - Vrhovni Sud Republike ...

20 ožu 2019 ... Provjere poznavanja rada na računalu koje se sastoji od oblikovanje dokumenta u Word programu za obradu teksta (margine, pismo, veličina ...

I. POZIV NA TESTIRANJE kandidatima - Vrhovni Sud Republike ...

6 ožu 2019 ... natječaja za prijem u državnu službu u Vrhovni sud Republike ... Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15., 123/15., 45/16.,.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj - pravosudje.ba

22 sij 2013 ... 07.12.1984. godine, dozvoljena civilna dioba spornog stana prema propisima o prinudnoj javnoj prodaji, a da se novac dobijen prodajom ...

22.10.2015. godine Vrh - Vrhovni sud Republike Srpske

22 lis 2015 ... navedenih nekretnina, a u nemogućnosti fizičke diobe izvršiće se civilna dioba, a sve to u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, ...

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću ... - pravosudje.ba

zajednice sa poginulim borcem, pa se ova činjenica posebno ne dokazuje. U konkretnom predmetu tužiteljica je priložila dokaz da je rodila dijete dana ...

bosna i hercegovina - Vrhovni sud Republike Srpske

posjedovnom listu broj 684 k.o. T. I., na njenom imenu u dijelu 1/1, stečeno pravo služnosti u najširem obimu (prolaza pješice, progona stoke i prolaza motornim ...

REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE ... - Iusinfo

11 sij 2011 ... ... Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanoj dana 29. studenog. 2002. razmatrani su i prihvaćeni. ORIJENTACIJSKI KRITERIJI I IZNOSI ZA ...

osnovni sud u banja luci - Vrhovni sud Republike Srpske

pitanju odluka o tužbenom zahtjevu, s tim da nalazi da je u pitanju pravna evikcija i poziva se na odredbe člana 508. i 510. ZOO. Za razliku od prvostepenog, ...

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

Ustav Republike Hrvatske - Ustavni sud Republike Hrvatske

Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske obuhvaća: - Ustav Republike Hrvatske koji je stupio na snagu danom proglašenja 22. prosinca 1990. ("Narodne ...

izbor odluka ustavnog suda savezne republike njemačke - Konrad ...

Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, 56. 8 ... broj od ujedinjenja Njemačke značajno povećao i na zadnjim izborima poprimio.

Dvorski protiv Hrvatske - Ured zastupnika Republike Hrvatske pred ...

20 lis 2015 ... sudu Republike Hrvatske protiv presude prvostupanjskog suda. Žalio se, ... 108., 21. rujna 2006.; Maresti protiv Hrvatske, br. 55759/07, st.

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske ... - Hrvatske Ceste

BROJENJE PROMETA NA CESTAMA REPUBLIKE HRVATSKE GODINE 2011. - sažetak. 1. UVOD. Učinkovito planiranje cestovne mreže te kratkoročne i ...

Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske

Programski kanali, elektroničke publikacije i glazbena proizvodnja HRT-a........ Radijski ... Audio i audiovizualne usluge na zahtjev.......... Multimedijska ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

Hrvatske šume - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o. Troslojno organizirano trgovačko društvo: Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija. Strategija. Gospodarenje šumama u skladu sa ...

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

NN 25/2017 (20.3.2017.), Rješenje Ustavnog suda Republike ...

21 velj 2017 ... Abramović, Ingrid Antičević-Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario. Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, ... Nakon isteka deset tjedana od dana začeća, prekid trudnoće može se ... izazov. Tim više što bi svaki razuman zakonodavac trebao težiti tome da ...