Studij PRIMIJENJENA KEMIJA Kemija voda - FKIT

Regulacija kemijskog sastava prirodnih voda ... Voda → izvorište života; pretpostavka nastanka ... tvrdoća koja ostaje nakon što je voda prokuhana (T. H. – T. AC. ).

Studij PRIMIJENJENA KEMIJA Kemija voda - FKIT - Srodni dokumenti

Studij PRIMIJENJENA KEMIJA Kemija voda - FKIT

Regulacija kemijskog sastava prirodnih voda ... Voda → izvorište života; pretpostavka nastanka ... tvrdoća koja ostaje nakon što je voda prokuhana (T. H. – T. AC. ).

Studij Primijenjena kemija - FKIT

J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija, 1. izdanje,. Školska knjiga, 2013. ➢ D. Voet, J. G. Voet, Biochemistry,third edition, J. Wiley &. Sons, New York ...

Studij PRIMIJENJENA KEMIJA Uvod u kemiju okoliša - FKIT

SASTAV TLA – ANORGANSKE TVARI. Tvore čestice manje od 2,00 mm u promjeru. Klasifikacija prema United States Department of Agriculture: • PIJESAK (0 ...

Kemija voda dr. sc. Lidija Furač, v. predavač - FKIT

molarnost ( engl. molarity) ili količinska koncentracija : • molarnost (C ) ... Koliko iznose molarnost i molalitet klorida u prosječnoj morskoj vodi kod 25°C ?

Sadržaj kolegija Opća kemija za studij Ekoinženjerstvo - ZOAK FKIT

Sadržaj kolegija: Sadržaj kolegija: Atomski spektri i elektronska struktura atoma (priroda svjetlosti, kvantna teorija radijacije, vrste spektara, linijski spektri, ...

1. POKUSI - KEMIJA 7, radna bilježnica Kemija 7 s radnim listovima ...

3. POKUSI - FIZIKA 7, radna bilježnica Otkrivamo fiziku 7 s radnim listovima i priborom za izvođenje ... 54,00 kn. 8. GEA 3 : radna bilježnica za geografiju u.

Organska kemija je kemija ugljikovih spojeva - Katedra za kemiju u ...

Trommerov reagens je smjesa otopine natrijeva hidroksida (W= 10 %) i otopine bakrova(II) sulfata (W= 10 %). 3. Tollensov reagens je smjesa otopine srebrova ...

e-Kemija - FKIT

Udžbenik e-KEMIJA namijenjen je čitanju i učenju kod kuće. Kroz udžbenik ćete upoznati teoriju o atomima i molekulama kao najmanjim česticama tvari.

fizikalna kemija ii - FKIT

Za jodovodik odnos eksperimentalnog nalaza s teorijom sudara pokazao je fenomenalno slaganje i to je bilo jako veliko ohrabrenje toj teoriji. Međutim za druge ...

kemija okoliša - ZOAK FKIT

KEMIJA OKOLIŠA. ▫Doc. dr.sc. Stjepan Milardović. ▫Zavod za opću i anorgansku kemiju. ▫Doc.dr.sc. Ana Dunja Mance. ▫Zavod za organsku kemiju.

analitička kemija 1 seminar - kationi - FKIT

ANALITIČKA KEMIJA. – ODREĐIVANJE KATIONA –. Page 2. KVALITATIVNA ANALIZA ANORGANSKIH TVARI. 1. ČVRSTI UZORAK - “reakcije suhim putem”.

Kemija prirodnih i sintetskih polimera - FKIT

funti po milijardi Btu ulazne energije. Polutant. Prirodni plin. Nafta. Ugljen. Ugljikov dioksid, CO. 2. 117.000. 164.000. 208.000. Ugljikov monoksid, CO. 40. 33.

OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA Doc. dr. sc. Stjepan ... - ZOAK FKIT

I. Filipović, S. Lipanović. Opća i anorganska kemija (II dio). 2. Cotton and Wilkinson. Advanced Inorganic Chemistry. 3. N.N. Greenwood and A. Earnshow.

PISMENI ISPIT , OPĆA KEMIJA, smjerovi KIM i PK - ZOAK FKIT

PISMENI ISPIT, OPĆA KEMIJA, OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA. 020911. UPUTA: Studenti studija PK i KIM rješavaju zadatke 1., 2. i 3. A., a studenti studija KI i.

ISPITNA SHEMA ZA KOLEGIJE OPĆA KEMIJA (OK) I ... - ZOAK FKIT

ISPITNA SHEMA ZA KOLEGIJE OPĆA KEMIJA (OK) I OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (OAK). 2008/2009. AKTIVNOSTI. BROJ BODOVA. Laboratorijske vježbe.

Diplomski studij kemije - novi - Kemija - unios

anorganska kemija; 1.04.05 organska kemija; 1.05.06 biokemija i medicinska ... u molekularnoj dijagnostici HLA sustava u KBC Rebro, Zavod za tipizaciju tkiva.

UVOD—vrlo sažeta povijest Kvantna kemija je primjena ... - FKIT

4 lis 2010 ... E. Schrödinger---valna jednadžba (1925.) W. Pauli---načelo ... Jednadžba (3) je nestacionarna Schrödingerova jednadžba. E= p2. 2m.

diplomski sveučilišni studij kemija; smjer: nastavnički - Odjel za kemiju

Primaran cilj Diplomskog sveučilišnog studijskog programa Kemija; smjer: nastavnički je osigurati ... 24. Naziv predmeta. VJEŽBE METODIKE KEMIJE 1. Kod. K2105. Vrsta obvezni ... Lekcije iz Finske: Što svijet može naučiti iz obrazovne.

Što je kemija i što izučava kemija - TTF

4 lis 2013 ... Homogene tvari. Čiste tvari. Homogene smjese i otopine. Kemijske elemente. Kemijske spojeve dr.sc. M. Cetina, doc. Tekstilno-tehnološki ...

Kaj je organska kemija? 1. Organska kemija je kemija ...

Organska kemija je kemija ogljikovodikov in njihovih derivatov (spojin izpeljanih iz njih). 2. Vse organske spojine vsebujejo element ogljik. Poskus: sladkor ...

Kemija I - Fmf

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS. Predmet: Kemija 1. Course title: Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer.

KEMIJA

Dijagram prikazuje ovisnost koncentracije sudionika reakcije o vremenu t. 7.1. ... Nacrtajte entalpijski dijagram za reakciju sagorijevanja grafita. 0. 1 bod. 0. 1.

Kemija - Gov.si

Posodobljeni učni načrt za predmet kemija v osnovni šoli je pripravila Predmetna komisija za posodabljanje ... ter znajo zapisati kemijske formule osnovnih.

KEMIJA 7

KEMIJA 7. 2019./2020. Page 2. Definicija kemije. Kemija je prirodna i eksperimentalna znanost koja proučava. • sastav,. • svojstva ... Željezni stativ i stezaljka. 17 ...

Kemija - mzo

Saša Lakić, prof., učitelj mentor, Osnovna škola Veruda, Pula; Osnovna škola, dr. Mate Demarina, Medulin mr. sc. Marina Luetić, III. gimnazija Split, Split prof. dr.

KEMIJA .

Kemijski nauk ima tedaj na ()Uh posebno to, da sledi in skuša razumeti kemične ... kislina Sb O, itd . Iz tega bode jasno ... Element chem ., prvina . Emalj, Email ...

Organska kemija

"Kemija" je veda (znanost) o sestavi in pretvorbah snovi pa tudi o fizikalnih ... V naslednji Tabeli T8.2. so predstavljene formule, vrelišča ter odgovarjajoče.

kemija - Trinom

Galvanski članak sastavljen je od dvaju polučlanaka: željezne elektrode uronjene u vodenu otopinu koja sadrži ione željeza(II) i niklove elektrode uronjene u ...

Hemija/ Kemija H/ K

izučava samo u prva dva razreda i Testa iz hemije(viši nivo), u školama gdje se ... 7. Upustvo za nastavnike i učenike. Pitanja i zadaci su struktuirani tako da ... Hemijske veze. - jonska i kovalentna veza,. - polarnost molekula,. - valencija,.

kemija - Srednja.hr

1. KEM IK-1 D-S039. 1. 12. KEMIJA. Ispitna knjižica 1. KEM. KEM.39.HR.R.K1.16 ... RJESENJA ISPITA IZ KEMIJE NA JESENSKOM ROKU DRZAVNE MATURE.

kemija za gimnazije 1 - DZS

Zbirka nalog za 1. letnik gimnazij Kemija za gimnazije 1 je namenjena utrjevanju ... http://vedez.dzs.si/kemija-gim-ss. 4 ... C3H7OH(l) O2(g) → CO2(g) H2O(l).

Kemija-7 - MIM-Sraga

Cijena kompletne zbirke KEMIJA 7 za SEDMI razred ... I Kemija. Ponovimo . Tko su Lavoslav Ružička (1939. g.) i Vladimir Prelog (1975. g.)? 1 . Nadopuni.

KEMIJA - BIOLOGIJA

završni ispit na razini Sustava. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stečene tijekom četverogodišnjeg srednjeg ... 7. 4. ZADATCI. PISMENI DIO ISPITA IZ KEMIJE. 1. Atomski broj definiran je brojem: a) protona.

(a) analitička kemija - PMF

stehiometrija ⇒ kemijski račun gravimetrija ⇒ masa (vaga). osnovni pojmovi i mehanizmi. taložni reagensi i talozi ⇒ svojstva i vrste titrimetrija (volumetrija) ...

Bioorganometalna kemija - PBF

Metali u biološkim sustavima. S. S. Leonard et al, Molecular and Cellular Biochemistry 255 (2004) 3. Chellan P, Sadler PJ. 2015. Phil. Trans. R. Soc. A 373: ...

fizikalna kemija

gdje je xB množinski udjel plina B, a p je ukupni tlak smjese. Stoga se jednadžba ... slobode je 3, iz čega slijedi da su temperatura, tlak i množinski udio smjese.

HEMIJA/KEMIJA - MON KS

Predmet: HEMIJA/KEMIJA ... Sarajevo“, broj: 23/10 i 1/16), ministar za obrazovanje, nauku i mlade ... Nastavni plan i program iz hemije za I razred gimnazije.

Kemija istraživanjem 8

Ovisi li topljivost modre galice u vodi o temperaturi. • Stavi u epruvetu 0,5 g usitnjene modre galice. • Začepi epruvetu plutenim ili gumenim čepom i snažno ...

analitička kemija 2 - PMF

ANALITIČKA KEMIJA 2 šifra 41010 šk.god. 2019/20. nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Predrag Novak asistent: Doc. dr.sc. Tomislav Jednačak. P. Novak šk. g. 2019/ ...

analitička kemija ii analitička kemija ii - PMF

ANALITIČKA KEMIJA II o uvod; normizacija; mjeriteljstvo; intelektualno vlasništvo. ANALITIČKA KEMIJA II. ; j ; j j. ; o osnove statistike o Boltzmannova raspodjela.

kemija - Devetletka

Kemija 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu / Polona Mežnar ; [ilustracije Marta Bartolj, Matej. De Cecco ; fotografije Shutterstock, Photo Science ...

Fizikalna kemija - Fmf

aktivnost, Henryev zakon, Raoultov zakon; osmozni tlak, znižanje tališča, zvišanje vrelišča, topnost. Porazdelitev topljenca med dve fazi. Fazno ravnovesje v.

kemija - Algebra

KEM IK-1 D-S025. 1. 12. KEMIJA. Ispitna knjižica 1. KEM. KEM.25.HR.R.K1.20. KEM IK-1 D-S025.indd 1. 2.5.2016. 14:05:13 ...

kemija - NCVVO

1. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. KEMIJA ... Kemija je prirodna znanost usmjerena na proučavanje ... Opća kemija. 25 %.

kemija-7-i-8 - Alka script

CILJ I ZADAĆE NASTAVE KEMIJE. 2-3 ... RAZRED. 2-12. IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA KEMIJU 8. RAZRED. 2-14 ... Ispiti znanja za 8. razred. 9-2.

analizna kemija ii - UM FKKT

Ionska kromatografija. Moderna ionska kromatografija temelji na treh mehanizmih ločitve, ki dajejo osnovo za poimenovanje tipov ionske kromatografije:.

kemija - Zavod RS za šolstvo

4.3.4 Formule soli in kovalentnih spojin . ... 4.3.5 Formule adicijskih spojin; kristalohidratov . ... KEMIJA. Stereokem. formula. Izurjen kemik brez težav prepozna ...

Fizikalna kemija I Course title

Fizikalna kemija I. Course title: Physical Chemistry I. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik. Academic year.

Katalog znanja – kemija

1. UVOD. Kemija ima kot temeljni naravoslovni predmet ključno nalogo ... Program kemije za srednje šole je vsebinsko zasnovan tako, da poglobljeno osmišlja.

Fizika i Kemija - ncvvo

iz nastavnoga predmeta Fizika i Kemija u predmetnoj nastavi provedenih ... ukupno 25 tema predviđenih za sedmi razred ispitom je obuhvaćeno njih 16 ili 64%, s ... ostale odgovore može se tretirati kao pokušaje pisanja jednadžbe kemijske.

Organska kemija - UM FKKT

o kancerogene spojine (alil bromid, benzilklorid, furan, …) • delo z laboratorijsko steklovino. • burne reakcije zaradi slabo očiščene steklovine (organska kemija).

Organska kemija - VUKA

Ciklički eteri. • heterocikli: kisikov atom u prstenu. • epoksidi (oksirani). H2. C CH2. O. • oksetani. O. • furani. (oksolani). O. O. • pirani. (oksani). O. O. •dioksani. O.

kemija - OŠ Zbora odposlancev

2 sep 2019 ... KRITERIJI OCENJEVANJA- KEMIJA. KRITERIJ USPEŠNOSTI: ZGRADBA SNOVI. • poznam pojem kemijski simbol in kemijska formula, ...

kemija - Edutorij - e-Škole

objašnjeni su pojmovi brzine i dosega, te ravnoteže kemijske reakcije. ... Također, učenici mogu na temelju zadane kemijske jednadžbe crtati grafikone ...

pesticidi-zelena kemija - PBF

Neka istraživanja su pokazala da poljoprivrednici izloženi visokoj razini pesticida imaju 3 puta veći rizik za razvoj tumora na mozgu!! ➢ Flourescentnim ...

Prirodne znanosti – kemija

Pokus. • namjerno izazivanje promjena. • u točno određenim uvjetima ... e) a) b) c) d) e) a) b) c) d) e). Prilikom slaganja aparatura služimo se metalnim priborom.

kemija - STEM genijalci

Osim stjecanja osnovnih i naprednih znanja iz različitih područja života, velika ... 7. I.4. PRAPOČECI KEMIJE. ISHODI UČENJA. (I 1.4.1) nabrojiti prve primjene ...

analizna kemija i - UM FKKT

Puferna kapaciteta:možnost, da se neki pufer upira spremembi pH. Odvisno od razmerja med koncentracijo KISLINE in SOLI ck/cs = 10/10 dodamo 1 ml 1M HCl.

Splošna kemija - FKKT

Interakcije ion-inducirani dipol in dipol-inducirani dipol (indukcijske sile). 150. Interakcije inducirani dipol-inducirani dipol (disperzijske oz. Londonove interakcije).

Organska kemija - FKKT

Vsebina: Content (Syllabus outline):. 1. Mehanizem kemijske reakcije. Definicija, elementarne in stopenjske reakcije, tvorba in cepitev vezi, molekularnost,.