UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA ...

Sikhizam,. • Religije u Africi: stare religije u Africi, religije zapadne Afrike, istočnoafričke religije, religije središnje Afrike, religije južne. Afrike, religije sjeverne ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA ... - Srodni dokumenti

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA ...

Sikhizam,. • Religije u Africi: stare religije u Africi, religije zapadne Afrike, istočnoafričke religije, religije središnje Afrike, religije južne. Afrike, religije sjeverne ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Odsjek

4 lis 2016 ... ... dolazak Rimljana (rimsko – ilirski ratovi);. Batonov ustanak;propast rimskog carstva i dolazak Slavena. 2. Srednjovjekovna bosanska država.

1 Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka Studijski ...

Studijski program Socijalni rad. PRIJEDLOG. PROGRAMA ... permanentno, a za socijalni status u društvu – neophodno i najznačajnije. Krajem prošlog, ... Na Beogradskom Univerzitetu postoji Centar za Cjeloživotno učenje kao organizaciona ...

univerzitet crne gore fakultet političkih nauka oblici pisanog rada

I ESEJ. 1.1. Šta je esej? Esej je jedna od osnovnih formi akademskog pisanja i najčešće je prvi način pisanog izražavanja studenta. Sastoji se u izlaganju na ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet u Sarajevu Franje Račkog 1 ...

Konceptulna je metafora iskljuĉivo konceptualni entitet. 7. 3.2. Dvostruki karakter konceptualne metafore i motiviranost. 8. 3.3. Vrste konceptualnih metafora. 11.

univerzitet u sarajevu filozofski fakultet u sarajevu odsjek za ...

procesa vrednovanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ključne riječi: školska dokimologija, vrednovanje, strah od ispita, anksioznost, studenti.

1 univerzitet u sarajevu filozofski fakultet u sarajevu odsjek za ...

30 tra 2017 ... -STUDIJSKA LINIJA 2: SUVREMENA FILOZOFIJA. 1.1. ... SUVREMENA FILOZOFIJA je Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu: ...

o kozmopolitizmu - Fakultet Političkih Nauka

Građanin svijeta ili kozmopolit sam sebi otvara perspektive komunikacije i suradnje s ljudima ... bez hegemonijalnih namjera!), zagovarajući je kao jedini mogući.

Historij - Fakultet Političkih Nauka

4 lis 2016 ... ... dolazak Rimljana (rimsko – ilirski ratovi);. Batonov ustanak;propast rimskog carstva i dolazak Slavena. 2. Srednjovjekovna bosanska država.

magistrati - Fakultet Političkih Nauka

Kulašin Refija. Uticaj medija na opredjeljivanje birača Srednjobosanskog ... Kreso Emirela. Obrazovanje menadžera u PR komunikacijskim aktivnostima. 2018.

Untitled - Fakultet Političkih Nauka

LEHT. IOLLT. POLITICS. UNIVERZITET U SARAJEVU. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA. AKADEMSKI KALENDAR 2016/2017.g. Sed. P. U. OKTOBAR 2016.

Prav - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... Vjekoslav Miličić, Opća teorija države i prava, Informator, Zagreb, 2003.;. 7. Berislav Perić, Država i pravni sustav, Informator, Zagreb, 1994.; b.

MIGRANTSKA KRIZA - Fakultet Političkih Nauka

USMJERENJE MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA. DEKADENCIJA LJUDSKOSTI U NOVOM MILENIJUMU. STUDIJA SLUČAJA: MIGRANTSKA KRIZA.

SOCIJALNI RAD S POJEDIN - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... Socijalna dijagnoza, evaluacija i prognoza. 8. Socijalni tretman kao ... 3.pisanje izvještaja (socijalna anamneza). I midterm- 35%, finalni 50 %.

Akademsko pisanje - Fakultet Političkih Nauka

4 stu 2015 ... Pritom, analiziraju se svi sastavni elementi procesa akademskog pisanja, s posebnim osvrtom na akademsko pisanje unutar društvenih nauka.

SIROMAŠTVO I SOCIJALNA - Fakultet Političkih Nauka

17 lis 2016 ... Rasprostranjenost, dimenzije i obilježja socijalne isključenosti na ... Sistem socijalne sigurnosti/socijalne zaštite u borbi protiv siromaštva i socijalne ... Predstaviti i primjenjivati relevantne strategije u prevenciji i ublažavanju.

Syllabus template - Fakultet Političkih Nauka

znanosti, metoda i metodologije; znanstveno-teorijske osnove metodologije; ... deskripcije, metoda kompilacije, metoda komparacije, matematičko-statistička ...

Godišnjak 2012. - Fakultet političkih nauka

Beograd, Jove Ilića 165. Telefon: 011/3092-999, ... (Galileo Galilei),99 dovelo je do razdvajanja nauke „ne samo od svake teologije i metafizike već i od svega ...

DEMOGRAFIJA Nivo - Fakultet Političkih Nauka

11 lis 2016 ... Natalitet / fertilitet (pojmovi; pokazatelji; tablice fertiliteta; odrednice; diferencijalni natalitet; uzroci denataliteta; trend nataliteta / fertiliteta u ...

SOCIJALNI RAD S OSOBAMA - Fakultet Političkih Nauka

4 lis 2016 ... Šifra predmeta: Naziv predmeta: SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM. Nivo: BACHELOR. Godina: III. Semestar: V. Broj ECTS: 5.

ekonomska globalizacija i kriza - Fakultet političkih nauka

EKONOMSKA GLOBALIZACIJA I KRIZA. Sažetak. Tekući krizni poremećaji u svetskoj privredi, čiji se početak povezuje sa krizom u domenu stanogradnje i ...

SOCIJALNI RAD Socijalna politika - Fakultet Političkih Nauka

Organizacija uprave i socijalnih službi. 2 1. 6. Neprofitni sektor i ... socijalnih službi i socijalnog rada u oblastima gdje se ostvaruje.Cilj je dostići evaluaciju kroz ...

Drugi ciklus studija - Fakultet Političkih Nauka

Slavko Kulić: Strategija nasilja kao strategija razvoja. 6. Strategija nacionalne sigurnosti za novo stoljeće (SAD), Odbrana (s. 137-. 237) br. 3-4/2000. 7. Zbigniew ...

Osnove upravnog prava N - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... UNIVERZITET U SARAJEVU. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA. Odsjek Socijalni rad. Šifra predmeta: Naziv predmeta: Osnove upravnog prava.

Prijedlog tema SIMS - Fakultet Političkih Nauka

Stanje kontaminiranosti i zaštita od zaostale municije koja sadrži osiromašeni uranij u jugoistočnoj Evropi. 5. Uloga i utjecaj nevladinog sektora na politiku ...

suvremena ruska geopolitika - Fakultet Političkih Nauka

Kijevska Rusija nastala je na području Dnjepra i prva je istočnoslovenska država koju je osnovao knez Oleg 880. godine. Od 980. do 1054. godine, predstavlja ...

teškoće odvikavanja od pušenja - Fakultet Političkih Nauka

pušenja. Studije o stanju zdravlja odraslog stanovništva u FBiH bilježe 44 ... a_(''Sl_novine_FBiH'',_broj__06_98).pdf ... je zapravo lako prestati, a uz to sam.

OSNOVE PSIHOLOGIJE Nivo - Fakultet Političkih Nauka

1. Petz, B. (2001) Uvod u psihologiju - psihologija za nepsihologe;. Naklada Slap, Jastrebarsko. 2. Berk, L. E. (2008) Psihologija cjeloživotnog razvoja; Naklada ...

Sociologija religije Nivo - Fakultet Političkih Nauka

7 lis 2016 ... monoteistiečke religije: židovska religija, kršćanstvo, islam; sikhizam; religije u Africi; američke religije; religije Oceanije; novi religijski pokreti).

UVOD U SOCIOLOGIJU I Nivo - Fakultet Političkih Nauka

Šta je sociologija? Sociološka imaginacija. Prirodne i društvene nauke. Naučne i društvene pretpostavke nastanka sociologije. II Nastanak i razvoj sociologije.

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA Nivo - Fakultet Političkih Nauka

Aronson, E. (2005). Socijalna psihologija. Mate, Zagreb.(Pog.2, str.26-. 55; Pog.8, str.250-297; Pog.10, str.336-379). 2. Pennington, D. (2004). Osnove socijalne ...

Religija i konflikti Nivo - Fakultet Političkih Nauka

O konfliktima u tradicijama neabrahamskim religija (hinduizmu, buddhizmu shintoizmu ... Dawkins, Richard (2007.). ILUZIJA O BOGU. Zagreb: Izvori. Elijade ...

uzroci i posljedice diskriminacije roma - Fakultet Političkih Nauka

vicevima, novinama, filmovima, na televiziji, možemo primijetiti površno i ... Lupiga, Nermin Čengić 2013, Uz Svjetski dan Roma, najveseliji i najtužniji ljudi,.

obavezna literatura / Drugi ciklus - Fakultet Političkih Nauka

Slavko Kulić: Strategija nasilja kao strategija razvoja. 7. Strategija nacionalne sigurnosti za novo stoljeće (SAD), Odbrana (s. 137-. 237) br. 3-4/2000. 8. Zbigniew ...

strategija „evropa 2020“ – prioriteti i ciljevi15 - Fakultet političkih nauka

17 јун 2010 ... Ključne reči: Lisabonska strategija (2000); Evropa 2020; inteligentni, održivi i integrativni rast. Program Evropske Unije definisan u okviru ...

kritička teorija društva frankfurtske škole122 - Fakultet političkih nauka

2 сеп 2011 ... sto pored oznake Kritička teorija društva koristi i naziv Frankfurtska škola. Ovo je delimično pogrešno, jer u to vreme nije postojala nikakva ...

1 UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET ...

Kulturna istorija BiH, Sarajevo, 1966 (poglavlje o antičkom i kasnoantičkom ... kontraverze, u: Radovi sa simpozija Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura ...

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA ...

9 svi 2019 ... Potvrda o uspiješno izvršenim obavezama, položenim ispitima sa prve godine trećeg ciklusa studija /original/. 7. CD. U narednom dijelu ...

univerzitet u sarajevu - Filozofski fakultet

Jernej Josip, Konverzacijska talijanska gramatika. Zagreb. Školska knjiga, 1985. 2. Chiuchiù A., Minciarelli F., Silvestrini M., Grammatica Italiana per Stranieri »In ...

univerzitet u sarajevu - Pedagoški fakultet Sarajevo

-Istočnjačka bajka («Hiljadu i jedna noć»; «Kelila i Dimna»). -Aleksandar Sergejevič Puškin: «Bajka o ribaru i ribici». -Ivana Brlić Mažuranić: «Priče iz davnine».

univerzitet u sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

OBAVEZNI PREDMET USMJERENJE CESTOVNI saobradaj. Cestovna vozila. 3 2 1 6. OBAVEZNI PREDMET USMJERENJE željeznički saobradaj.

univerzitet u sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

oblast „Genetika“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u ... Afirmirao se kao izuzetno nadaren i marljiv pedagog, sa izgrađenim ...

UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET Na osnovu ...

UNIVERZITET U SARAJEVU. MEDICINSKI FAKULTET. Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj:33/17), članova ...

Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet ... - [email protected]

29 stu 2019 ... Univerzitet u Sarajevu. Elektrotehnički fakultet. Raspored studenata za polaganje ispita 29.11.2019. u 9h. Osnove elektrotehnike. Page 1 of 7.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet O funkcionalnim ...

Primjer 2. Raspon dijaloga u romanu je neograničen; autoru teksta ostavlja se na volju da razgovor među likovima učini vrlo kratkim i sažetim ili da cijelu jednu ...

Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet ... - ETF-Sarajevo

5 Jul 2018 ... Ćatić Meho. Ćelosmanović Selma. Ćemalović Harun ... Hadžijusufović Selma. Hadžimehmedagić Kerim- ... Smailbegović Zlatan. Smajić Selma ...

Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

3 lip 2015 ... Heljda u Bosni i Hercegovini. 10. Pekarski proizvodi od heljde – kao heljdin hljeb sa najmanje 30% heljdinog brašna u zamjesu, računato na.

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

3 lip 2018 ... Narodnooslobodilačkog rata i sve ono što je bilo vezano za boračku populaciju, ... diskursu općeprihvaćeni naziv za ove događaje bio je „Bitka na ... 67 Simo Šolaja Simela (Pljeva kod Šipova 1905 – Kupres, 1942) bio je ...

univerzitet u istočnom sarajevu fakultet za proizvodnju i ...

PREDMET: Mehanika fluida. RIJEŠENI ZADACI IZ DINAMIKE FLUIDA. Predmetni saradnik: ... Izračunati brzinu fluida u presjeku I cijevi i pritisak u presjeku III ...

Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet ... - ETF Sarajevo

5 Jul 2018 ... Ćatić Meho. Ćelosmanović Selma. Ćemalović Harun ... Hadžijusufović Selma. Hadžimehmedagić Kerim- ... Smailbegović Zlatan. Smajić Selma ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA ...

Doc. dr Lejla Hasanbegović. Doc. dr. Irma Salimović-Bešić. Doc. dr. Berina. Hasanefendić. Prof. dr. ... medicini (V). Analiza i obrada radiološke slike (P). Tehnike u mamografiji (V). Amra Beganović, str.sr ... NASTAVNIK. Senka Fatić, str.sr. Prof.

UNIVERZITET U SARAJEVU ŠUMARSKI FAKULTET NASTAVNI ...

Metod pravouglih koordinata i polarni metod za iskolčavanje detaljnih tačaka u horizontalnim kružnim krivinama. 5. Crtani uzdužni profil. Polaganje nivelete. 6.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Ena Hasečić Poetički i ...

Sadržaj. 1. Uvod. 1. 2. Hromadžićevo stvaralaštvo u okviru književnosti za djecu i omladinu u ... Nemečekove smrti u romanu Junaci Pavlove ulice. ... stranica uspio je dati kratki pregled života narodnih heroja, njihovog učešća u ratu i pogibije.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Sloţena rečenica s ...

Sloţena rečenica s umetnutim klauzama u bosanskom jeziku na primjerima ... domaćinske klauze umetnuta i jedna nezavisna rečenica, po vrsti sastavna, a po ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Komparativna književnost i ...

7 ruj 2018 ... Ključne riječi:modernizam, M. A. Bulgakov, F. Kafka, roman, Majstor i Margarita,. Proces,Preobražaj, humor, satira, groteska, ironija, fantastika.

univerzitet u sarajevu filozofski fakultet odsjek za orijentalnu ...

TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. ZASTUPLJENOST ARAPSKIH RIJEČI (MAZDARA I PARTICIPA) U ROMANU. USTAM VE ...

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Administrativno-pravna ...

Termin funkcionalni stilovi plod je praške lingvističke škole, koja je djelovala kratko, ... Kožine, koja glasi: „Funkcionalni stil je osoben karakter govora ove ili one ...

građevinski fakultet univerzitet u sarajevu studijski ... - GF UNSA

3. Opći podaci o fakultetu. Adresa. Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Patriotske lige 30. 71000 Sarajevo. Bosna i Hercegovina. Tel: 387 33 278400.

Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Odsjek za knjiţevnosti ...

Ja sam rekao: “Ma šta dva, jebate patak?! ... Purgatorija, Goran Nikolić donosi tekst o hapšenju bosanskohercegovaĉkih izbjeglica, ... BEBIĆ: Ĉini mi se Feral.

Page 1 UNIVERZITET U SARAJEVU Ekonomski fakultet 200000 ...

6 окт 2014 ... KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI. Usvojen na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u ...