Kriteriji ocjenjivanja iz matematike, 6. razred Napomena: za svaku ...

LINEARNE JEDNADŽBE S JEDNOM NEPOZNANICOM. Ocjena: Primjeri obrazovnih postignuća: Nedovoljan: Ne prepoznaje temeljne pojmove, ne može ...

Kriteriji ocjenjivanja iz matematike, 6. razred Napomena: za svaku ... - Srodni dokumenti

Kriteriji ocjenjivanja iz matematike, 6. razred Napomena: za svaku ...

LINEARNE JEDNADŽBE S JEDNOM NEPOZNANICOM. Ocjena: Primjeri obrazovnih postignuća: Nedovoljan: Ne prepoznaje temeljne pojmove, ne može ...

2. RAZRED Kriteriji ocjenjivanja za hrvatski jezik za 2. razred ...

RAZRED. Kriteriji ocjenjivanja za hrvatski jezik za 2. razred. Nastavno područje: J E Z I K. T E M E. 1. Imenice. OCJENA. KRITERIJ. Odličan (5). Samostalno i ...

OŠ BENKOVAC Elementi i kriteriji ocjenjivanja iz matematike ( 5. – 8 ...

1.ispit znanja : Koordinatni sustav u ravnini, proporcionalnost i obrnuta ... rubriku ispiti znanja ukoliko navedena ocjena utječe na njegovu zaključnu ocjenu.

Načini i kriteriji ocjenjivanja u nastavi matematike, 5. - OŠ Orehovica

Usmeno. U ovu rubriku upisuje se ocjena koja proizlazi iz sveukupnog (usmenog) angažmana učenika na satovima matematike: rješavanja zadataka pred ...

kriteriji ocjenjivanja 2. razred.pdf

2. 3. Red riječi u rečenici. Rečenice. OCJENA. KRITERIJ. Odličan (5). Samostalno i točno povezuje riječi u smislenu, jasnu i razumljivu cjelinu. Samostalno i ...

Kriteriji ocjenjivanja - Informatika, 6. razred

digitalni trag. Učenik na poticanje učitelja sudjeluje u izradi digitalnih sadržaja. Ne pokazuje interes za komunikaciju i suradnju na mrežnim zajednicama učenja.

Kriteriji ocjenjivanja - Informatika, 5. razred

Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja učenika iz nastavnog predmeta INFORMATIKA u osnovnoj školi za 5. razred. Nastavne cjeline/teme u 5. razredu iz predmeta ...

GLAZBENA KULTURA-KRITERIJI OCJENJIVANJA 4.-8. RAZRED

izvođača, tempa, dinamike, metra, sloga, stila, oblika, glazbene vrste…; prepoznavanje skladbi i glazbala, te usvojenost osnovnih glazbenih pojmova. 4.

Kriteriji ocjenjivanja i vrednovanja INFORMATIKA - 6. razred

INFORMATIKA - 6. razred. Nastavne cjeline: 1. Život na mreži. 2. Pletemo mreže, prenosimo, štitimo, pohranjujemo i organiziramo podatke. 3. Računalno ...

KRITERIJI OCJENJIVANJA IZ VJERONAUKA PETI RAZRED ...

... obećanja i ljudskog povjerenja. ➢ pokazati na karti prostor plodnoga polumjeseca ... patrijarsi, nomadi, plodni polumjesec. ➢ nabrojiti važnije događaje iz ...

KRITERIJI OCJENJIVANJA - LIKOVNA KULTURA – 4.razred

MASA U. PROSTORU –. Linijski istanjena masa. Uz vođenje uočava linijski istanjenu masu kao crte u prostoru. Uz stalnu pomoć stvara linijski istanjenu masu.

Kriteriji ocjenjivanja - hrvatski jezik, 5., 6.b, 7. razred i 8.b.pdf

UČENIKOVA USPJEHA IZ PREDMETA. HRVATSKI JEZIK. Učiteljice: Suzana Modic, prof. hrvatskog jezika i književnosti. Sivija Balatinac, prof. povijesti i hrv.

KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ...

Imenice, Glagoli, Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Pridjevi, Upravni i neupravni govor, Veliko početno slovo, Kratice, Izgovor i pisanje č,ć, dž, đ, lj, nj, ...

Elementi i kriteriji ocjenjivanja za 1.A, B, C razred LATINSKI JEZIK ...

latinskog jezika na hrvatski jezik i druge jezike; učenik ni uz veliku pomoć nastavnika ne ... Elemeniti i kriteriji ocjenjivanja za 2., 3. i 4. razred – LATINSKI JEZIK.

Osnovna škola braće Radić KRITERIJI OCJENJIVANJA - 1. RAZRED

Veza zbrajanja i oduzimanja. Rabiti nazive umanjenik, umanjitelj, razlika, primjenjivati vezu zbrajanja i oduzimanja. Uz stalnu pomoć rabi nazive umanjenik,.

kriteriji ocjenjivanja 3. razred.pdf - Osnovna škola Bogumila Tonija ...

Kriteriji za hrvatski jezik za 3. razred. Nastavno područje: JEZIK. TEME. 1. Imenice, glagoli, pridjevi. OCJENA. KRITERIJ. Odličan (5). Samostalno i točno izdvaja ...

Kriteriji ocjenjivanja - informatika 5. razred Nastavna cjelina: JEZIK ...

Nastavna cjelina: JEZIK RAČUNALA. Usvojenost sadržaja. Primjena znanja. D o vo ljan. (2) t. - Bit, bajt, četvorka bitova. - Kodiranje, kod. - Tablice ASCII koda. R.

kriteriji ocjenjivanja za 3. razred - "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac

KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA 3. RAZRED. (HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA, PRIRODA I ... navodi mjerne jedinice za obujam tekućine i mjerenje mase.

KRITERIJI OCJENJIVANJA – HRVATSKI JEZIK 3. RAZRED JEZIK ...

uvećanice kao vrstu imenica. Razlikuje umanjenice i uvećanice. Piše umanjenice i uvećanice. (uz točnost iznad 90%). 8. DVOTOČJE I ZAREZ. U NABRAJANJU.

3. RAZRED Kriteriji za hrvatski jezik za 3. razred Nastavno područje ...

RAZRED. Kriteriji za hrvatski jezik za 3. razred. Nastavno područje: JEZIK ... 2. Veliko početno slovo (višečlanih imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, ...

kriteriji ocjenjivanja 1. r. TZK

izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima u TZK – i , razina zdravstveno-higijenskih navika). KRITERIJI OCJENJIVANJA U NASTAVI TZK –e 1. RAZREDA.

Kriteriji ocjenjivanja

1. i 2. razred. Ocjenu odličan dobit će učenik koji nema ni jedne pogreške. Ocjenu vrlo dobar za prepisivanje teksta dobit će učenik koji je učinio jednu pogrešku, ...

Kriteriji ocjenjivanja - Geografija

Kriteriji i elementi ocjenjivanja te načini i postupci vrednovanja iz nastavnog predmeta geografije. Elementi ocjenjivanja. Usvojenost znanja. Uočavanje pojava i ...

Kriteriji ocjenjivanja - e-Sfera

šestom razredu osnovne škole koje će svaka učiteljica/svaki učitelj prilagoditi, ... 4. Kako stvoriti i urediti digitalni tekst. 5. Digitalna suradnja i istraživanje. 6.

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA ... Učenik bez greške poznaje prijevod riječi s hrvatskog na grčki jezik, ali kada je riječ o ... duhu hrvatskog jezika točan.

KRITERIJI OCJENJIVANJA - VJERONAUK

I OCJENJIVANJA UČENIKA U NASTAVI VJERONAUKA ... Govorne poruke su u skladu s naučenim i one su spretno ... ponašanje među vršnjacima u razredu.

Vjeronauk – kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja

Vjeronauk – kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja. Vjeronauk je izborni predmet. Uči o kršćanskoj vjeri, Isusu, svecima itd. Vjeronauk (nastao od riječi vjera i nauk) ...

KRITERIJI PRAĆENJA, VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U ...

KRITERIJI PRAĆENJA, VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA ... navode se sljedeći elementi vrednovanja: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura me ...

Kriteriji ocjenjivanja - Likovna kultura

Nastavni predmet likovna kultura obuhvaća sljedeće elemente ocjenjivanja : crtanje ... Kriteriji ocjenjivanja obuhvaćaju : - originalnost ... VRLO DOBAR (4).

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA – PREDUVIJET ...

Josip Babin. Lidija Vlahović. ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA – PREDUVIJET. KVALITETE RADA U NASTAVI TJELESNE. I ZDRAVSTVENE KULTURE.

Elementi i kriteriji ocjenjivanja iz geografije

Elementi ocjenjivanja iz geografije. Načini, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi proizlaze iz ...

KRITERIJI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI ...

KRITERIJI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI HRVATSKOGA. JEZIKA. Aktiv učitelja hrvatskoga jezika: Mladen Janković, Nikolina Baletić, Sandra ...

Kriteriji ocjenjivanja - Engleski jezik

kurikuluma, školskoga kurikuluma te Pravilnika o načinima, postupcima i elementima ... Napomene: Ocjenjivanje treba biti ravnomjerno raspoređeno po elementima i ... kriterijima : : 90-100% (5), 78-89% (4), 62-77% (3), 50-61% (2), manje od ...

KRITERIJI OCJENJIVANJA –TJELESNA I ZDRAVSTVENA ...

izvođenja, malo pogrčene noge kod izvođenja, premet strance nije u liniji i sl. ). Izvodi premet strance. Bacanje medicinke od 1 kg objema rukama-suvanjem.

kriteriji ocjenjivanja ENGLESKI jezik

manje pogreške koristeći vokabular prilagoñen dobi. Detaljno prenosi poruku uz manje pravopisne i gramatičke pogreške u okvirima obrañenih tema.

elementi i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja u predmetnojnastavi

1 lis 2018 ... Ocjenjivanje postignuća učenika jedan je od redovitih i najvažnijih načina vrednovanja. ... Kriteriji ocjenjivanja u postocima kao i u 1.razredu.

KRITERIJI OCJENJIVANJA IZ ENGLESKOG JEZIKA ŠK. GOD. 2018 ...

prepričava uz manje pogreške koristeći vokabular i gramatičke strukture prilagođene dobi. • Sposobnost pisanog izražavanja: Detaljno prenosi poruku u okviru ...

elementi i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja ... - JA IMAM SAN

ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA. U POMORSKOJ ... Usmeni odgovori su najavljene ili nenajavljene provjere znanja i vještina iz ... b) da se unaprijed zadaju bodovi za ocjene od nedovoljan do odličan.

Kriteriji ocjenjivanja iz nastavnog predmeta Informatika

Opisno praćenje. Tijekom cijele školske godine učenici se opisno prate – interes za predmet, sposobnosti i njihov razvoj, ... Rečenica opisnog praćenja je.

KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA NJEMAČKI JEZIK, Branka ...

ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE UČITELJA NJEMAČKOG JEZIKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE. NAČINI ... 4. razreda. 90- 100 % (5). 75- 89 % (4). 60- 74 % (3). 50- 59 % (2). 0- 49 % (1). Elementi ... kraći testovi objektivnog tipa ...

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA IZ GLAZBENE UMJETNOSTI

-ocjena VRLO DOBAR - konceptualno znanje, razumijevanje i sposobnost analize, učenik slušno prepoznaje, imenuje i razlikuje sastavnice glazbenog djela,.

KRITERIJI OCJENJIVANJA U 2. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

usmeno i pisano izražavanje i stvaranje, medijska kultura, čitanje i razumijevanje pročitanog teksta, domaći uradak i aktivnost na satu – individualno i u radu u ...

kriteriji ocjenjivanja iz nastavnog predmeta matematika

Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje uĉenikova znanja provodi se redovito, ... 7. razred. 1. ispit znanja : Koordinatni sustav u ravnini, proporcionalnost i obrnuta ...

KRITERIJI OCJENJIVANJA PREDMETNA NASTAVA 1. HRVATSKI ...

NASTAVNO PODRUČJE: HRVATSKI JEZIK. Ocjena. Formativno vrednovanje ... Napomena: Opisne ocjene izrađene prema: Metodički praktikum ocjenjivanje, ...

GLAZBENA KULTURA – ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA ...

GLAZBENA KULTURA – ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA ... glazbeno-scenske vrste, vokalno-instrumentalne vrste, glazbeno-stilska razdoblja,.

KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA PREDMET NJEMAČKI JEZIK

KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA PREDMET NJEMAČKI JEZIK. UČITELJICA: Njina Grbić. KRITERIJI OCJENJIVANJA OD 5.- 8. ... primjer u govoru i pismu.

ELEMENTI KRITERIJI OCJENJIVANJA Uopće se ne snalazi na ...

Ne snalazi se na zemljovidu. Sadržaje usvojio na najnižem stupnju. (razina prisjećanja). Sadržaje ne obrazlaže niti ne primjenjuje u praksi. Uopće se ne snalazi.

KRITERIJI OCJENJIVANJA –LIKOVNA KULTURA -3.r. TEMA ...

Uočava slikarske teksture bojom, potezom i mrljom kao sastavnim dijelovima površine. Potrebna pomoć u rješavanju likovnog problema izražavanjem slikarske.

Kriteriji ocjenjivanja - Osnovna škola Samobor

usvaja pojmove: upravni i neupravni govor, navodnici. - prepoznaje imenice, glagole i pridjeve. - djelomično točno primjenjuje pravilo opisanju velikog slova u ...

KRITERIJI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI POVIJESTI

razdoblja (orijentacija unutar razdoblja i kroz razdoblja) i rekonstruira tijek i trajanje povijesnih događaja i promjena. - izrađuje točne lente vremena.

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA U NASTAVI GEOGRAFIJE ...

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA U NASTAVI GEOGRAFIJE. □ Elementi ocjenjivanja iz geografije. Načini, postupci i elementi vrednovanja ...

Osnovna škola braće Radić KRITERIJI OCJENJIVANJA ...

rimske brojke do 12. Rimskim brojkama zapisuje redni broj. Zbrajanje i oduzimanje desetica. Ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja desetica do 100.

elementi i kriteriji ocjenjivanja u nastavi engleskog jezika

29 ruj 2016 ... Elementi i kriteriji - Engleski jezik. Page 2 of 6. ELEMENTI OCJENJIVANJA: ČETVEROGODIŠNJE ŠKOLE. TROGODIŠNJE ŠKOLE.

elementi ocjenjivanja i kriteriji vrednovanja u nastavi hrvatskoga ...

prepoznati i razumjeti književnopovijesna razdoblja europske (svjetske) i hrvatske književnosti. (vremenske odrednice, predstavnike i poetike) u kronološkom ...

kriteriji ocjenjivanja iz nastavnih predmeta sociologija i politika i ...

POLITIKA I GOSPODARSTVO. Elementi ocjenjivanja: - usvojenost sadržaja. - primjena usvojenih sadržaja. Usvojenost sadržaja - utvrđuje se kroz usmene i ...

Elementi pracenja i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja za Povijest.pdf

RAZRED: _____6.______. NASTAVNA TEMA: ___Hrvatska u doba Arpadovića i Anžuvinaca________________, RED. BR. TEME (prema PIP-u): __6._____.

kriteriji ocjenjivanja iz nastavnog predmeta kemija - Gimnazija ...

ionska veza (nastajanje ionske veze, parcijalne jednadžbe, Coulombov zakon). - metalna veza (vodiči, poluvodiči, izolatori). 5. Kristali. - kristali (amorfne tvari ...

elementi ocjenjivanja i kriteriji vrednovanja učenika iz nastavnih ...

praćenje domaćih zadaća,. - kontinuiranost i samostalnost u izradi domaćih zadaća, seminarskih radova, projektnih zadataka,. - odnos prema radu i odnos ...

elementi i kriteriji ocjenjivanja u nastavi tjelesne i zdravstvene ...

6. Usvojenost znanja i vještina, ostalih objektivnih sastavnica (sudjelovanje izvanškolskim i izvan nastavnim aktivnostima). ELEMENTI OCJENJIVANJA: 1.

Elementi, načini i postupci vrednovanja i kriteriji ocjenjivanja u ...

Elementi, načini i postupci vrednovanja i kriteriji ocjenjivanja u nastavi matematike. Aleksandra-Maria Vuković, OŠ Gornji Mihaljevec. Stranica 2 od 28.