DETALJNI PLAN UREĐENJA PODRUČJA “BRAJDA”

Hidrološki podaci i mišljenje za regulaciju Škurinjskog potoka u Rijeci (J.P. "Hrvatske vode", V.G.O. Rijeka, 2000.) *. Idejno rješenje trgovačkog centra "Mercator" ...

DETALJNI PLAN UREĐENJA PODRUČJA “BRAJDA” - Srodni dokumenti

DETALJNI PLAN UREĐENJA PODRUČJA “BRAJDA”

Hidrološki podaci i mišljenje za regulaciju Škurinjskog potoka u Rijeci (J.P. "Hrvatske vode", V.G.O. Rijeka, 2000.) *. Idejno rješenje trgovačkog centra "Mercator" ...

DETALJNI PLAN UREĐENJA MONTEPOZZO

kemijskoga sastava) stijena matične podloge - litosfere uz djelovanje klime, ... stolovi), igru (dječje sprave i sprave za vježbanje na otvorenom), rekreacijske ... Prema strukturi potrošnje električne energije planski konzum je stambena namjena.

GRAD ŠIBENIK DETALJNI PLAN UREĐENJA

Za Grad Šibenik na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije” ... najveća površina vodenog zrcala 400 m2.

Detaljni plan uređenja Groblje (G-2) / DPU 13 - Općina Viškovo

Općina/grad: OPĆINA VIŠKOVO. Naziv prostornog plana: Detaljni plan uređenja Groblje (G-2) / DPU 13 /. Službene novine Primorsko – goranske županije ...

DETALJNI PLAN UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA MARKOVO ...

31 sij 2009 ... koristi za paljenje svijeća u spomen umrlima koji su sahranjeni na nekom drugom groblju. 1.9. Grobni zvonik se postavlja pored glavnog ulaza ...

DETALJNI PLAN UREĐENJA Športsko-rekreacijske zone M-b Murvica

Murvica. Stručni izrađivač Plana: KONUS d.o.o. Dobropoljana , Zrinsko-Frankopanska 38a ZADAR. Tel: 023/251-151 , E-mail: [email protected] Direktor:.

detaljni plan uređenja proširenja novog groblja (dpu-1) - Grad Vukovar

11 ožu 2009 ... građevina za prodaju cvijeća, svijeća i ostale grobne opreme – Cvjetni ... (prirodno cvijeće) od anorganskog otpada (umjetno cvijeće, svijeće),.

detaljni plan uređenja pomorskog putničkog terminala - Grad Rijeka

potreba za njenim daljnjim korištenjem u funkciji koju ima danas. Trafostanicu će preuzeti Lučka uprava Rijeka i po potrebi koristiti u svrhu napajanja potrošača ...

detaljni plan uređenja poduzetničke zone d1 - "marof" u lekeniku

Načelnik Općine Lekenik: Ivica PEROVIĆ. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: Krešo JELIĆ. Stručna kordinacija u ime Općine Lekenik: Josip SEVER c.

Detaljni plan uređenja "Belvedere" - Grad Dubrovnik

Krunoslav ŠMIT, dipl.ing.arh. Stručni tim u izradi Plana: Planeri: 1. Doc.dr.sc. Krunoslav ŠMIT, dipl.ing.arh. 2. Nataša IVANIŠEVIĆ, dipl.ing.arh. 3. Prof.dr.sc.

detaljni plan uređenja "sportski centar mavrinci" 1:1000 - Općina Čavle

... Janka Polić Kamova 28, 51000 Rijeka - HR. Tel: 099 2169 401 Email: [email protected] 2. Ivan Mužić, dipl.ing.el. "SPORTSKI CENTAR MAVRINCI".

urbanistički plan uređenja sportskog područja rujevica - Grad Rijeka

Planirani kapacitet građevine za smještaj korisnika kampa iznosi najviše 75 kreveta. 2.2. Uvjeti smještaja i način gradnje građevina unutar zone oznake R1-2.

urbanistički plan uređenja dijela područja krnjevo - Grad Rijeka

Geotehnički elaborat, Trgovački centar Interspar Krnjevo, Rijeka, Oznaka evidencije: ... kroz građevinu (K2) liftovima i eskalatorima raspoloživim u radno vrijeme,.

urbanistički plan uređenja područja "lukoran - istok" - Općina Preko

donošenju Urbanističkog plana uređenja područja "Lukoran – istok" u naselju Lukoran. Odluka je objavljena ... Tomislav ŠIMENC, Zagreb. Primjedba se odnosi ...

plan namjene površina detaljni prostorni plan za prostor ...

ZA PROSTOR VIŠENAMJENSKE AKUMULACIJE NA RIJECI KOMARNICI. NACRT PLANA ... Za neto konzum Crne Gore može se zaključiti sljedeće: Naglo povećanje vršnog ... Planirani kamenolom sa propratnim postrojenjem za mljevenje kamena koji će u potpunosti uništiti ... mesa, meda, pečuraka, ljekovitog bilja i sl.

urbanistički plan uređenja urbanistički plan uređenja ... - Grad Supetar

15 ožu 2016 ... glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13), Prostorni plan uređenja ... turističko naselje, T3 – kamp /auto.

detaljni plan uredenja - Grad Zadar

nostalgičnu (retro) interpretaciju gradskih kupališta u pažljivo dizajniranim litoralnim ... “Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda Centar-Zadar”), to se i za ...

Detaljni izvedbeni plan nastave - FMTU - UNIRI

21 lis 2019 ... Redovita informiranost je osobna odgovornost studenta. RASPORED NASTAVE. REDOVITI STUDIJ. Nastava na predmetu odvijat će se prema ...

QS3-KOVIU-DI-TP-PE-seminar-2018. Detaljni izvedbeni plan ... - Vup

Ciljevi su kolegija Poslovna etika upoznati studente sa različitim aspektima djelovanja ... Samostalno napisan seminarski rad, u skladu s uputama, studentu.

QS3-KOVIU-DI-R2-FP2-2018. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1 ...

Financije za poduzetnike II ... poduzetnike, Poslovne financije. ... Potnik Galić, K. (2017) „Metodologija izrade investicijskih projekata – skripta“, nastavni tekst ...

QS3-KOVIU-DI-TP-PE-seminar-2018. Detaljni izvedbeni plan ...

Ciljevi su kolegija Poslovna etika upoznati studente sa različitim aspektima djelovanja ... Samostalno napisan seminarski rad, u skladu s uputama, studentu.

QS3-KOVIU-DI-R2-FP2-2018. Detaljni izvedbeni plan kolegija ... - Vup

Financije za poduzetnike II ... poduzetnike, Poslovne financije. ... Potnik Galić, K. (2017) „Metodologija izrade investicijskih projekata – skripta“, nastavni tekst ...

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR-2018. Detaljni izvedbeni plan ... - Vup.hr

Prokariotska stanica (3 sata). Laboratorij. Sterilizacija posuđa i pribora. Mikrobiološke hranjive podloge – priprema hranjivih podloga (2 sata). Student će moći ...

izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja područja ... - Grad Rijeka

zgrada „Mima), niti jedan od spomenutih programa gradnje nije realiziran. Međutim, u novije ... Rijeka i prometni pristup zgradi Fakulteta zdravstvenih studija.

Prijedlog-odluke-o-davanju-naknadne-suglasnosti-na-Detaljni-plan ...

Ženski nogometni klub ˝Rijeka˝ **. 108.820. 121.417 112. 448.120. Nogometni klub ˝Lokomotiva˝. 67.116. 49.943 74. 418.500. Nogometni klub ˝Zamet˝. 34.108.

DETALJNI PLAN UREðENJA CENTRALNE ZONE ... - Grad Zadar

zone “ Vidikovac “ (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/00). Izrada plana povjerena je poduzeću “ACES” d.o.o. Zadar, a dovršilo ga poduzeće "BLOCK-PROJEKT".

Detaljni izvedbeni plan nastave - Fakultet za menadžment u turizmu ...

https://fmtu.lumens5plus.com/courses/2099/1/347/write.html. Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave. ECTS koeficijent opterećenja studenata. 3. Broj sati ...

Detaljni prostorni plan za Jadransko – jonski autoput - Ministarstvo ...

onda u zavisnosti od raskvašenosti su toliko meke kao tijesto, tako da se na padinama lako spiraju. Nijesu od ... Pivsko podruşje;. 16. Pljevaljska površ;. 17.

detaljni plan ureðenja gorica sjever - Grad Dubrovnik

2009, Dubrovački list ... Ugovor o izradi Detaljnog plana ureenja ˝Gorica sjever˝ u Dubrovniku (u daljnjem ... organizirati prijenos pokojnika do groblja i crkve kojoj je umrli pripadao. ... polje mrtve vojske, Dubrovački vjesnik br.2834,19.5 2005 ).

detaljni prostorni plan autoputa: bar-boljare -nacrt - Vlada Crne Gore

U granicama koridora auto-puta u širini od 2 km posmatrano po opštinama odnosno ... svega 7.040 ha obradivih površina, od čega su 828 ha oranice, 376 ha ...

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA ... - Coe

Podataka za područje Albanije i Skadra nema, ali nedavni akcident u Bajzi ... Vir je, kao mjesni centar gradskog karaktera, važni saobraćajni čvor, sa društvenim ... košice; grib; pari (parangal); vrša; jaz; karić (kvadratna mreža 3dž3 m); grefulja ...

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ... - Vlada TK

16 ruj 2016 ... sveze Arrhenatherion elatioris Br.-B1., u kojima dominiraju vrste: francuska trava, ovsenica, pahovka. (Arrhenatherum elatius), livadna vlasulja ...

prostorni plan uređenja op ć ine preko

Pečat nadležnog tijela: Općina. (ime, prezime i potpis) ovjerava: ZADARSKA. PREKO. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PREKO. Ulica Kralja Tvrtka 3,.

urbanistički plan uređenja - zzpudnz

zračne luke Dubrovnik u Čilipima (izdvojeno građevinsko područje izvan ... Površinske odvodnja benzinske postaje sprovodi se kroz zasebne separatore ulja i ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „VRSAR“

Ivan Mlinar, dipl. ing. arh. List: Slu{bene novine Opġine Vrsar br. 2/12. Kartografski prikaz broj 2e: /1.,$3- 4 (È- ( *.,4- - (-%1 2314*341- ,1$Đ. - VODOOPSKRBA.

Plan uređenja groblja - TD Baška

GROBLJE DRAGA BAŠĆANSKA. - GROBLJE ... NARUČITELJ: T.D. BAŠKA za komunalne djelatnosti d.o.o.. Broj projekta: 06 ... graditi betonske vaze za cvijeće,.

Plan upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja ...

Moj planinarski dnevnik - planine i planinarenje, http://mbjelan.bloger.index.hr/ (16.04.2015.) • Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. – 2001.

prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro

Republički zavod za urbanizam i projektovanje RZUP – MonteCEP Centar za planiranje urbanog razvoja. PROSTORNI ... granica ide ivicom grebena obuhvatajući plažu Drobni. Pijesak i hotel ... uobičajeno radi sa jednim transformatorom za konzum. ED Tivat a ... ležaljke, prolazi i komunikacije, položaj sanitarnih objekata ...

prostorni plan područja posebne namjene za ... - JP Morsko dobro

akvatorijum južnog Jadrana, na koji se primorje naslanja. Hidrografija kopna. Crna Gora u ... područja od značaja za ribolov (bijela-bentoska riba, glavonošci, rakovi ... je njihova izgradnja najskuplja u priobalnom području znatno unapređuju ...

Prostorni plan uređenja - Općina Seget

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SEGET. T.D. 84/99. ARCHING d.o.o. SPLIT. 1. Radni tim: Srđan Šegvić, dipl.inž.arh., voditelj radnog tima.

urbanistički plan uređenja - Ministarstvo graditeljstva

Grad. Dubrovnik, kao nositelj izrade plana, proveo je javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ... UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I. PROVEDBU DOKUMENATA. PROSTORNOG UREDENJA I GRADNJE. 25. UPRAVNI ...

prostorni plan uređenja grada beliłća

Tvrtka SANTAJ-PLASTIKA d.o.o. iz Beliłća (37 zaposlenih) bavi se proizvodnjom proizvoda od plastičnih masa. U grupaciji trgovine na malo i veliko ističe se ...

3. plan prostornog uređenja ... - Grad Pakrac

PPUG Pakrac se evidentiraju, zaštićuju i čuvaju osnovne značajke i ... Na području grada Pakraca smješten je autobusni kolodvor koji je u dobroj mjeri.

uređenja prostorni plan - Općina Pisarovina

5-15-2-107-8 Vodostaj. DUGI UBODEC. DOLNJA MAČVARA. KRČEVINE. POGANCI. GREDE. LUG. ČISTA MLAKA. TEŠNIĆ. KANAL KUPA - KUPA. TEŠNIĆ.

urbanistički plan uređenja »blaca - zzpudnz

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA. »BLACA«. KNJIGA 2.: OBVEZNI PRILOZI: OBRAZLOŽENJE PLANA I. IZVOD IZ PPUO SMOKVICA. ZAGREB, SRPANJ 2009.

3. plan prostornog uređenja - Općina Tisno

ograničena (naselja Tisno, Jezera, Betina) i vezana uz poljoprivrednu djelatnost. Za pojedine dijelove ... gradnja obilaznice (novi most) naselja Tisno. Planira se ...

3. plan prostornog uređenja - Grad Ozalj

zapošljavanje PU Karlovac - Ispostava Ozalj, Hrvatski fond zdravstvenog osiguranja ... površina javnih zelenih površina (ne računajući zelenilo na građevnim.

urbanistički plan uređenja - Općina Konavle

TRAMES d.o.o., Gradićevo 1, 20236 Mokošica, Dubrovnik. Direktor Trames d.o.o.: Marko BALIJA, dipl.ing. Odgovorni voditelj: Lidija TADIJANOVIĆ, dipl.ing.arh.

prostorni plan uređenja - Grad Imotski

Crkva Sv. Kate, Vinjani donji. 32. Vinjani gornji ... Jovića most, Vinjani gornji. 28. Medvidovići. 29. RURALNA NASELJA. Imotski ... franjevački samostan, Imotski.

urbanistički plan uređenja - Općina Promina

19. Joso Mudrinić. 23. Milka Radas. 25. Nenad Radas. 26. Zvonko Škarica. 27. Tihomi Budanko. 28. MAXICON. 29. Andrija Parać. 30. Nada Landeka ...

Prostorni plan uređenja Općine Podgorač

Pogon Našice, Ured pogona, Odsjek za upravljanje mrežom, Sokolska 1, ... ukupno. 0-6 dana sklopljeni rastavljeni živorođeni umrli prirodni prirast. 2000. 31. 1.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ORAHOVICE

I - proizvodna, K - poslovna (K1 - komunalno-servisna zona). UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA. T1 - turistička zona 'Jezero Hercegovac - Ružica grad'.

URBANISTIČKi PLAN UREĐENJA DIJELA ... - Općina Bol

Geoprojekt d.d.. 1091-U4-09-13. Sukoišanska 43. Nacrt prijedloga. 21000 SPLIT. UPU dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) travanj, 2018. Stranica 2 ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA LUDBREGA

za katastar - ispostava Ludbreg. U dijelu lokalne samouprave djeluju još sljedeća tijela: Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo, Upravna tijela koja obavljaju ...

OPĆINA BRELA PROSTORNI PLAN UREĐENJA

Položaj, značaj i posebnosti područja općine Brela u odnosu na prostor i ... ole osno vn o obraz ovanje. Svega. Škole za KV i V. K. V radnik e i os tali stru č ni ka.

prostorn i plan uređenja - Općina Rogoznica

Javna rasprava (objava): "ŠIBENSKI TJEDNIK", 12.12.2014. i 14.01.2015. Javni uvid održan: od 07.01. do 15.01.2014. Javna rasprava (objava): "SLOBODNA ...

Urbanistički plan uređenja - Grad Dubrovnik

30 kol 2014 ... Crkva sv. Srđa de Vergato, kako se brdo Srđ tada nazivalo, spominje se u oporuci Dese udove. Tolislava ... Sergija i Bakha na Srđu, pa tako.

Marketing plan područja Parka prirode Lonjsko polje - Sisačko ...

Analiza trenutne turističke ponude područja PP Lonjsko polje. Regionalni masterplan za turizam područja Lonjskog polja navodi da je misija promicanja i ...

ID Prostorni plan uređenja Grada Krka - Grad Krk

Prostorni plan) sastoje se od elaborata pod nazivom "II. ... Prostorni plan iz ĉlanka 1. ove Odluke sadrţi tekstualne i grafiĉke dijelove te ... Krk – Dobrinj – Šilo ... (bivše) Općine Krk, pod uvjetom da se maksimalno udalji od ceste, odnosno da se ...

urbanistički plan uređenja sabljaci - Grad Ogulin

HEP-ODS d.o.o., Distribucijsko područje Elektra Karlovac, Pogon Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5,. 47300 Ogulin. - Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ivana Gorana ...