Pravilnik o postupku rokovima i načinu vrsenja revizije bibliotečkih ...

Ovim pravilnikom propisuju se postupak, rokovi, način vršenja revizije ... Redovna revizija se vrši u zavisnosti od obima bibliotečke građe i obuhvata ... Član 11. Kriterijumi za izlučivanje i otpis bibliotečke građe, zavisno od vrste biblioteke, su:.

Pravilnik o postupku rokovima i načinu vrsenja revizije bibliotečkih ... - Srodni dokumenti

Pravilnik o postupku rokovima i načinu vrsenja revizije bibliotečkih ...

Ovim pravilnikom propisuju se postupak, rokovi, način vršenja revizije ... Redovna revizija se vrši u zavisnosti od obima bibliotečke građe i obuhvata ... Član 11. Kriterijumi za izlučivanje i otpis bibliotečke građe, zavisno od vrste biblioteke, su:.

Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta

Revizija idejnog i glavnog projekta, vrši se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom. Član 2.

Pravilnik o načinu vršenja revizije sprovođenja plana službenih ...

Značenje izraza. Član 3. Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja: 1) kriterijumi revizije (audit criteria) su politike, postupci ili zahtjevi koji ...

Pravilnik o nacinu vrsenja revizije glavnog projekta - Ministarstvo ...

O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA. ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018). Član 1. Revizija glavnog projekta vrši se na način ...

PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja ...

Idejni projekat se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti iz člana 114. ... Glavna sveska idejnog projekta osim osnovnog sadržaja iz Priloga 1 ovog ...

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti SR MLD

Hrvatska komora zdravstvenih radnika (dalje: HKZR) odlučuje o priznavanju, kategorizaciji i vrednovanju svih oblika trajnog stručnog usavršavanja iz svoje ...

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog ...

usavršavanja primalja, primaljskih prvostupnica i primaljskih asistentica donesene ... kojoj se plaća kotizacija, a kojim ugovorom organizator preuzima obvezu ...

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda ...

(1) Ovim se Pravilnikom, radi zaštite zdravlja i sigurnosti noćnih radnika, osim ... zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene ... medicine rada pri ocjeni zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s ... (3) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslovima koje ...

Pravilnik-o-metodologiji-rokovima-za-izradu-i-dostavu-načinu ...

državnog ureda za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ) donosi ... (2) Na dostavljeni prijedlog program javnih potreba i financijski plan SDUŠ daje suglasnost u roku ...

pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima ... - Paragraf Lex

O osposobljavanju kandidata za vozače (u daljem tekstu: kandidat) vode se sledeće evidencije: 1) registar kandidata za vozače;. 2) dnevnik teorijske obuke;.

Pravilnik o načinu vršenja nadzora informisanja i upravljanja ...

oprema, pomorski radio-komunikacioni uređaji i oprema, elektronske pomorske karte i sistem nadzornih kamera;. 7) VHF radio kanal je kanal za radio-telefoniju ...

Pravilnik o nacinu vrsenja tehnickog pregleda - Podgorica

("Sl. list Crne Gore", br. ... 4) građevinskog dnevnika i građevinske knjige; ... i 120 stav 2 tačka 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list.

Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu vršenja radnji koje ...

radnji koje je čuvar ovlašten da preduzima u toku obavljanja poslova fizičke zaštite objekta, prostora i imovine, kao i način upotrebe fizičke sile i vatrenog.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vršenja službene kontrole ...

Bosiljak (sveti bosiljak, obični bosiljak). -. Metvica. -. Peršun. (Hrana–svježe ili rashlađeno začinsko bilje). - ex 0709 99 90. - ex 1211 90 86. - ex 1211 90 86.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ... Slobodno radno mjesto moguće je popuniti bez provedbe javnog natječaja u skladu s odredbama ... Poništenje natječaja i odluka o nezasnivanju radnog odnosa.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... 9. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi

Prijava potrebe za radnikom uredu driavne uprave dlanak 5. potreba za radnikom prijavljuje se nadleZnom uredu drLavne uprave prije raspisivarya natjedaja ...

Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenih za ...

Član 2. Pravna i fizička lica (u daljem tekstu: poslodavac), bez obzira na broj zaposlenih, osposobljavanje za bezbjedan rad mogu povjeriti stručnom licu za ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GFP - Gimnazija ...

Prijava potrebe za radnikom uredu državne uprave. Članak 5. (1) Potreba za radnikom prijavljuje se nadležnom uredu državne uprave koji vodi evidenciju o.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

Prilikom ulaska u prostoriju za polaganje kolokvijuma studenti su dužni da ... Student može na pojedinom kolokvijumu postići maksimalno 20 bodova.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Omišalj.

1 tra 2019 ... Pravilnik) u Osnovnoj školi Omišalj (u daljnjem tekstu: Škola) uređuje način i ... prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim ...

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom ...

docent - zvanju naučni saradnik; zvanje vanredni profesor - zvanju viši naučni saradnik i zvanje redovni profesor - zvanju naučni savetnik. Postupci za sticanje ...

pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom ...

Pravo da odlučuju o predlogu za sticanje naučnog zvanja imaju istraživači koji su ... Postupak se kod Zavoda završava registracijom patenta ili malog patenta - ( ...

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku ... - ASOO

minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih. – minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja.pdf - Osnovna škola ...

vrednovanja kandidata, imenovanje i način rada posebnog povjerenstva koje ... obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog ... poznavanje rada na računalu ... obavljanja određenog posla iz djelokruga rada.

pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku ...

f) sastavljanje i rastavljanje vlaka i promjena sastava vlaka g) utvrđivanje ispravnosti sastava vlaka h) pregled tehničke ispravnosti vagona i) utvrđivanje ...

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

srednjem strukovnom obrazovanju u istom obrazovnom sektoru i dokaze o odgovarajućem radnom iskustvu u zanimanju za koje polažu pomoćnički ispit.

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama

postrojenja za tretman ili reciklažu istrošenih baterija i akumulatora. Primena. Član 3. Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve vrste baterija i akumulatora, ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

ravnatelj je prije objave natječaja obvezan pribaviti prethodnu suglasnost osnivača. Prijava potrebe za radnikom Gradskom uredu za obrazovanje. Članak 8.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenog ...

ostvarivawa prava zaposlenog roditeqa na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena, radi poja~ane wege i starawa o djetetu sa psihofizi~kim ...

Pravilnik o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno ...

Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i potrebni dokazi za ... svoje uže porodice, matičnoj filijali podnosi zahtev na Obrascu M-Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Obrazac M)" (u daljem tekstu: obrazac ...

pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog ...

Izbor u zvanje docenta i vanrednog profesora vrši se na period od 5 godina. ... Ukoliko Senat Univerziteta ocijeni da su za valjanu odluku potrebna dodatna ...

pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u katoličkoj osnovnoj školi

17 lip 2019 ... Na temelju članka 107. stavak 9. odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10 - ispr.

pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi smiljevac

16 svi 2019 ... 11. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima u skladu s tim propisima,.

Pravilnik i uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na upravljanje otpadnim uljima koja sadrže ... predtretman u separatoru masti i ulja pre upuštanja u recipijent i redovno ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antuna ...

Članak 1. Ovim se Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Osnovnoj školi Antuna. Gustava Matoša (u daljnjem tekstu: ...

Pravilnik o uslovima,načinu i postupku izbora logotipa nacionalnog ...

Koverta iz stava 1 ovog člana, treba da sadrži tri zatvorene bijele koverte manjeg formata, koje treba da budu obilježene na poleđini arapskim brojem i da ...

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak ... - ASOO

PRAVILNIK. O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA POČETAK. RADA ŠKOLSKE USTANOVE. Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuje način i ...

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku upisa na listu ... - Prnjavorac

usmeno datih izjava pred organima i i. BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt) sa jezika u službenoj upotrebi u. Distriktu na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u ...

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja

13 tra 2015 ... (2) Ako se u nekom predmetu ili aktu obrađuje materija koja se odnosi na dvije ili više klasifikacionih oznaka, razvrstavanje tog predmeta i akta ...

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu ...

(4) Drugi proizvodi od grožđa, mošta i vina trebaju u toku ... proizvodnja koncentrovanog mošta, rektifikovanog ili ... doslađivanje i pojačavanje za destilaciju,.

PRAVILNIK o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ...

(2) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje identitet učenika.

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

29.12.2014. godine, a stupio je na snagu 6.1.2015. Član 1. Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim.

Pravilnik o metodama vršenja mikrobioloških analiza i superanaliza ...

homogenizira mućkanjem ili vibriranjem za vreme od 15 minuta. ... 7) Sveža ili smrznuta riba, sveži ili smrznuti rakovi, školjkaši, morski ježevi, puževi i ... 14) Industrijski proizvedeni pakovani kolači, bombone, dražeji, keksi, vafli, peciva i oblande ... Ukoliko su u uzorku prisutne histaminske materije, zec vrlo brzo ugine sa.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o ... - HZZO

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka ... A06.1 Kronična crijevna amebijaza ... Virusne i druge specificirane crijevne.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti

Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti (u daljnjem.

Nacrt Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.pdf

Ovim se Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: ... obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjemtekstu: Zakon), posebnih ...

U P U T S T V O o načinu i postupku izuzeća iz homologacije vozila ...

Potvrda izdata od strane oldtimer kluba u BiH, kojom se potvrđuje da je vozilo starije od 30 godina, kao i da je pretežno sastavljeno od originalnih dijelova, i kao ...

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u ...

izvještaj o obavljenom službenom putu. (4) Izvještaj iz stava ... putnički automobil u ličnoj svojini, uz putni nalog obavezno prilaže i obračun kilometara pređenih ...

Odluka o uvjetima,načinu i postupku upravljanja i rapolaganja ...

10 pro 2018 ... Nekretnine u smislu ove Odluke obuhvaćaju zgrade, zemljišta i druge ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Županije potpisuje Župan ...

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i postupku ...

Statuta Osnovne škole „Pavao Belas“ Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2020. donosi. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA.

Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za ...

9 lis 2017 ... Bosne i Hercegovine na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla, ... d) Dnevna naknada je naknada za dnevni dolazak na posao i ... U ostalim radnim sedmicama zaposleni je dolazio najmanje po jedan dan u.

odluka o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći ...

22 нов. 2018 ... ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA. LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO. PRIJEMOM RADI ...

Pravilnik o nacinu r..

ПРАВИЛНИК о начину ... одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. ... променом закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у.

Pravilnik o postupku prijave na preddiplomske Studije za ...

Pristupnicima se, kao nadopuna, savjetuje konzultiranje pojedinih pregleda povijesti likovne umjetnosti (Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin, 2003. ili ...

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju ...

8. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim ... Redoslijed aktivnosti pri zapošljavanju radnika u Školi:.

pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i ... - ARHiNET

opskrbi i dr. – gradivo o ekonomskoj propagandi i reklami (prospekti, oglasi, plakati, reklame, fotografije, reklamni filmovi i spotovi, istraživački i prodajni katalozi) ...

Pravilnik o povredama discipline, postupku za određivanje ...

osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola). II. ... prema drugim učenicima u školi, nastavnicima i stručnim ... informacije o poduzetim pedagoškim mjerama. Članak 9.

Pravilnik o povredama discipline, postupku ... Sl.Novine TK 6/14

P R A V I L N I K o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanja pedagoške mjere, njenom ublažavanju, ukidanju i ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.