TROŠKOVNIK GRAðEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA SADRŽAJ ...

Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. A - ulaz, hodnik i stubište m2. 19,00. -. D - hodnik i ... Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha. (staklena ili ... IZOLATERSKI RADOVI. Stavka OPIS STAVKE jed. mj. količina jed. cijena ukupno Kn.

TROŠKOVNIK GRAðEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA SADRŽAJ ... - Srodni dokumenti

TROŠKOVNIK GRAðEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA SADRŽAJ ...

Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. A - ulaz, hodnik i stubište m2. 19,00. -. D - hodnik i ... Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha. (staklena ili ... IZOLATERSKI RADOVI. Stavka OPIS STAVKE jed. mj. količina jed. cijena ukupno Kn.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

1 kol 2017 ... Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisan ... Izrada upojnog bunara ... čišćenje gradilišta svakog dana sa odvozom smeća i ...

A_ Troškovnik grañevinsko - obrtničkih radova - KIF

OPĆI UVJETI ZA RUŠENJA I DEMONTAŽNE ... kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvoñača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. ... 0. pranje i struganje starog naliča, ... Postava industrijskih tepiha obavlja se točkastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj površini ... (PIM-SM, PIM-DM i PIM sparse-dense mode).

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

količina jed. cijena ukupno. I PRIPREMNI RADOVI. 1. Montaža, demontaža i amortizacija fasadne skele za cijelo vrijeme trajanja radova. Skelu izvesti od ...

troškovnik građevinsko-obrtničkih radova - Osnovna škola Bartula ...

Jedinič. cijena. Ukupni iznos ... bojama u tonu po izboru investitora i odobrenju nadzorne ... inţenjerom za elektroinstalacije. paušal. ... rasvjetnom mjestu. kom.

troškovnik građevinsko - obrtničkih radova - Obrtnička škola Gojka ...

Jedinič. cijena. Ukupni iznos. A/ DEMONTAŢE I ... ograde unutarnjeg stubišta visine 100 cm od. nehrĎajućeg čelika (INOX). Ograda se izvodi od vertikalnih ...

dokumentacija o nabavi nabava građevinskih i obrtničkih radova na ...

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA. ... je izvršiti građevinske i obrtničke radove na uređenju dvorca Frankopan – Nova ...

Grafički prikazi Građevinsko-obrtničkih radova.pdf - Vlada Republike ...

3 svi 2017 ... Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu. 4. Upisnik specijaliziranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje.

TROŠKOVNIK RADOVA

Rubnjaci 18*25 palete. 2,00 ... Količin a. Jed. cijena. Prijevoz betonskih elemenata od kave Sv. Juraj do mijesta ugradnje. ... Armirano-betonski radovi. 3.1.

troškovnik radova - HAK Sesvete

13 lip 2019 ... Razgradnja lamperije s drvenom potkonstrukcijom sa zidova, uz ... skelu. m2 m2. Dobava materijala i bojanje žbukanih površina zidova i.

KON-K5 d.o.o. TROŠKOVNIK (sa opisom radova)

Izrada izvedbenog građevinskog projekta obalnog zida i platoa. paušal. 1. 0,00. 1. ... Strojnoi ručno rušenje nadmorskog betonskog parapetnog zida u zoni ...

troskovnik za izvodenje radova.pdf - Hakom

4 ožu 2009 ... HT- Hrvatske telekomunikacije d.d.. T-HT Admin. Ukupno cijena po ... Radovi na prilagođavanju postojećeg MDF-a za montažu TK opreme (1 vertikala = 1 kom) ... Podne ploče po izboru naručitelja radova u cijeni do 150 kn/m2. ... SOBOSLIKARSKI RADOVI (Soboslikarski radovi uključuju u jediničnoj cijeni ...

Troškovnik radova - Grad Solin

Izrada nasipa ispred armirano betonskog zida do trupa prometnice od kvalitetnog kamenog materijala s pozajmišta. Stavka obuhvaća izradu nasipa od ...

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA – I FAZA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA – I FAZA ... nužni za izvršenje radova predviđenih projektom, kao što su na primjer razni ... Opis stavke troškovnika.

TROŠKOVNIK GRUBIH GRAĐEVINSKIH RADOVA ...

Izrada troškovnika radova. 1. ZAVRŠNI RAD ... Umjesto MB uvodi se novi naziv KLASA BETONA i označava s C na primjer. C 25 / 30. (prva brojka označava ...

Troškovnik radova - Općina Mrkopalj

Cijena u kn (bez PDV-a) mjere jedinično. I ukupno. GRAĐEVINSKI. RADOVI ... površine tla izbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, ...

troškovnik radova - Grad Vodice

i postavljanje privremene ... 180,00. 1.18. Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka ... Demontaža kamenih rubnjaka, čišćenje istih, te odlaganje u ...

TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ...

II KROVOPOKRIVAČKI RADOVI. 1. Dobava i postava daske 20 mm na pozicijama demontiranih daski uključivo sa sredstvom protiv truljenja i crvotočina. Stavka ...

TROŠKOVNIK RADOVA NA ASFALTIRANJU NERAZVRSTANIH ...

1.500,00. 20 Izvedba završnog sloja kolnika asfalt-betonom AB 11 od ... 049/232 267, TELEFAX: 049/232 707, www.krapinske-toplice.hr r.br. jed. količina cijena.

Troškovnik radova - Grad Rijeka

ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. II. ... kao NOVOLIT stiropor EPS - T 650 ili ETHAFOAM.

troškovnik radova - Grad Čakovec

KDS instalacije m. 20,00. 0,00. A.5 Postavljanje ranije demontirane nadstrešnice autobusnog stajališta vel. 5x2m – iskop i betoniranje temelja, montaža čelične ...

troškovnik radova - Muzeji Hrvatskog zagorja

Geodetsko iskolčenje terena oko objekta radi prijenosa visinskih i položajnih tačaka ... Obavezno postaviti na ogradu znakove upozorenja: suženje kolnika, radovi na ... Dobava i ugradnja perforiranih drenažnih cijevi DN 160 mm (Raudril ili ...

TROŠKOVNIK RADOVA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ...

Izvedba skele prema statičkom proračunu i projektu koji dostavlja izvođač radova a koji su uračunati u cijeni skele. obračun po m2 ukupne površine skele.

TROŠKOVNIK RADOVA IZGRADNJE MRTVAČNICE II FAZA

16 tra 2018 ... Jedinična cijena za zidarske radove obuhvaća izradu mortova (nabavu) ... m2. 62,74. 4. Zidarska priprema špala, pragova ili parapeta nakon postave aluminijske ... debljine 3,00 cm te završnog sloja silikatne žbuke strukture zrna min.1,5 ... te silikoniranje spojeva fasade i stolarije po završetku radova . Sve.

TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJE PROČELJA i KROVA

A/ REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA. PREDMJER RADOVA – krov i oluci. VRSTA I OPIS RADA. 1. Obračun troškova transporta ljudi i opreme za izvedbu radova.

troškovnik radova uređenja - Grad Solin

Predmet troškovnika su građevinsko zanatski radovi uređenja Dječjeg igrališta u Ulici Put ... Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja od strane ovlaštene.

troškovnik radova za održavanje javno prometnih površina u ...

16 kol 2017 ... ugradnju, ponovna ugradnja, te odvoz otpadnog dijela na ... Vrsta materijala, vez kamena, te fugiranje po uzoru na postojeći zid ili prema.

TROŠKOVNIK NAPOMENA: 1. Izvođač radova dužan je osigurati ...

utovarom i privremenim deponiranjem na gradilištu radi ponovne ugradnje. Obračun po m2 cestovne površine na kojoj se vade granitne kocke. Obračun radova:.

TROŠKOVNIK radova sanacije krovnog pokrova ... - pulmologija.hr

b) krovna ljepenka m2. 1.200,00 c) daščana oplata m2. 1.200,00. 12. Popravak drvene krovne konstrukcije koja je izvedena od pune drvene građe (rogovi 12/14 ...

TROŠKOVNIK RADOVA ADAPTACIJE PROSTORA ... - Grad Imotski

PODOPOLAGAČKI RADOVI. Broj stavke. OPIS RADOVA. Jedinica mjere. Količina. Jedinična cjena ( KN ). Ukupni iznos (KN). 1. Dostava i postava drvene ...

TROŠKOVNIK radova sanacije krovnog pokrova zgrade ...

Radovi zamjene krovnog pokrova zgrade SB za plućne bolesti Zagrebu ... prekrivanje folijom i učvršćenje iste uključiti u cijene ... Obračun po m2 površine mjereno po kosoj površini krova. m2 ... Limeni opšav prozora je uključen u cijenu ove.

2. troškovnik radova, opreme i usluga - Općina Hum na Sutli

CIJENA. 1. Pažljiva demontaža postojeće vanjske bravarije te čišćenje od eventualnih nečistoča i odlaganje na za to predviđeno ... Obračun se vrši po m2 uređenog temeljnog tla. m2 ... pravilnim padom 1% prema izljevnom mjestu. Uključivo ...

PRILOG 1 . Troškovnik radova - Grad Beli Manastir

Suhomontažni sistem polaganja. Kako se radi o ... Izrada slijepog okvira za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne ...

troškovnik građevinskih radova na lokaciji izgradnje bazena

betonske strojarnice i temelja za strojarnicu u stakloplastici. 1. 4. Izrada AB školjke ... Građevinske stepenice po nacrtu. 1 kom. 18. ... Nakon pozicioniranja, strojarnicu je potrebno učvrstiti s vanjske strane betonom do 30 cm od temelja kako se ...

troškovnik radova na adaptaciji prostora kliničkog ... - KBC Zagreb

Ukupna cijena bez PDV-a. 1. 2. 3. 4 ... Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje. debljine do 5 cm. m2. 25.00. 1.8. ... (kao lamperija, stiropor). m2. 25.00.

troškovnik projektiranih radova - Općina Krapinske Toplice

SPECIFIKACIJA OPREME PRAONICE RUBLJA. GLAVNI ... Predviđena je profesionalna ugostiteljska oprema izrađena od nehrđajućeg čelika oznake ... specifikacija su norme koje je odobrilo priznato tijelo za normizaciju, a mogu se koristiti: ... cijena iznos. 1. 2. 3. 4. 5. 4x5=6. I. SPECIFIKACIJA OPREME KUHINJE a.

a troškovnik građevinskih radova sanacije krovišta - Grad Vodice

Izrada osnovne drvene dvostrešne krovne konstrukcije od piljene graĎe II klase , razreda C24, prema EN 338. Zadržava se isti nagib i dimenzije krova kao ...

troskovnik-radova-za-sanaciju-i-obnovu-kapele-svete-marije ...

HRN U.M2.010, Mort za zidanje ... i ponovno zidanje novom punom opekom u ... ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon ...

skupna rekapitulacija troškovnik radova - Dječji vrtići Dubrovnik

SKUPNA REKAPITULACIJA. A OBRTNIČKI RADOVI. B VODOVOD I ... REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI. ZIDARSKI RADOVI. IZOLATERSKI apsida.hr. 5 ...

Troškovnik za izvođenje radova zamjene i popravka drvene stolarije ...

Bojanje nove stolarije (prozori, vrata) uljnom bojom u dva premaza (zadnji premaz lak boja), sa svim potrebnim predradnjama, ton po izboru naručitelja.

Troškovnik građevinskih radova na krovištu i iznad stropa kata ...

i m2 i a76,a0i i. I. 2 . : Postavljanje sljemenjaka na sljeme i greben, i te pridvr66enje tipskim spojkama. Sljemenjaci. : se pridvr56uju na podkonstrukciju od Stafle.

dvorana Arapovac u Solinu troškovnik radova faza I - B Page 1 of 3

Nabava i ugradba klasičnog hrastovog parketa "S" klase. Parket postaviti u vodootpornom ljepilu na podlogu od armiranog mikro betona. Stavka uključuje ...

troškovnik radova uređenja sportskog i dječjeg igrališta - Grad Solin

GRAĐEVINA: SPORTSKO I DJEČJE IGRALIŠTE U GAŠPINI UL. U SOLINU. T.D. GSo-31/15 ... Dimenzije jame 1,4x1,4x1,2 m (17 kom) . Rad obuhvaća:.

TROŠKOVNIK stan MATIĆ, Rimska 6 TROŠKOVNIK krovopokrivački ...

TROŠKOVNIK krovopokrivački radovi. 1. Demontaže. Jediničnim cijenama obuhvatiti utovar i odvoz materijala na deponiju. 1.1. Skidanje pokrova od biber ...

001-003 sadrzaj.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp - Hrvatski centar ITI

1 lis 2009 ... u bunkeru. Za nju se ne otvara prostor, a ona zapravo radi propuh. U pozitivne ... natečeno je i neugodno mi je kad govorim. SCHEFFLER: Pa ...

001 sadrzaj.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp - Hrvatski centar ITI

Nora Krstulović, Laži, proklete laži i statistika. NOVE KNJIGE. Mario Kovač, Kazališno jučer, danas, sutra. (Boris Senker, Teatrološki fragmenti, Disput, 2011.).

001-003, sadrzaj.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp - Hrvatski centar ITI

Bojan Munjin, Brkovi, čizme i vjenčanica. 46 ... Međunarodnom salonu kazališne knjige u ... vić: Ljubav u koroti (antiantigona), Tonči Petrasov Ma rović: Antigona ...

001-003 sadrzaj 73-74.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp - Srce

Hrvatskom radiju izvode joj se radio dramatizacije, kratka ... bi bio da se jednog dana nešto nije prelomilo u meni. ... Vera je dobrodržeća žena u četrdesetima.

001-003, sadrzaj.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp - Srce

Antigona u društvu spektakla. Jazmín Sequeira i Luciano Delprato: #radninaslovantigona. Redateljica: Renata Carola Gatica. Zagrebačko kazalište mladih.

SADRŽAJ 1 SADRŽAJ Sažeci su sačinjeni od zahtjeva za ...

31 pro 2018 ... [Umetnuti za Garant Cap Vrijednosne papire: Osim toga, isplata iskupa ... [Izdavatelj je isto tako i [organizator] [i] [Agent izračuna] Vrijednosnih.

001-003, sadrzaj 67-68.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp - Srce

junaka, koji očito daleko više provociraju naš intelekt, savjest i fantaziju, nego bilo koje dramsko štivo, uključuju- ći i stare Grke. Zašto nas Hamlet toliko fascinira, ...

001 sadrzaj.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp - Srce

Teta Si zuri u njega i sprema se ubiti ga kad začuje kako. Fanny viče ... Osjećaš se kao da si u dobro opremljenoj kuhinji luksuzne kuće. ... FANNY: To su žohari.

001-003, sadrzaj 65/66.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp - Srce

TROKUT3 (NINA VIOLIĆ ČITA GOSPOĐU DALLOWAY VIRGINIJE WOOLF). SMRZAVANJE4. Dino Pešut. 112 I KAZALIŠTE 65I66_2016. Drama. VELIKI HOTEL ...

001-003, sadrzaj 65/66.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp

William Shakespeare, Ukroćena goropadnica, preveo Milan. Bogdanović, 24 sata, Zagreb, 2010., str. 132. Shakespeare ironično progovara kakva je gnjevna ...

001-003, sadrzaj.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp

Pravi grupni seks pod reflektorima u koji se poziva i publi- ... razvijala u gotovo pravilnim etapama: prve gole ženske ... „odvratnom kazalištu“, a gledatelji su bijesno napuštali dvoranu. ... dok je glumica, upitana zašto je pola predstave provela.

001-003, sadrzaj 67-68.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp

nja, kako ju je napisao Mavro Vetranović, premda se čini- lo da je to nemoguće. 38 I KAZALIŠTE 67I68_2016. Mira Muhoberac. Ivica Boban i Mavro. Vetranović ...

001-003 sadrzaj 73-74.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp

44 I KAZALIŠTE 73I74_2018. Živa slika: Ivica Buljan, kazališni redatelj. Ana Fazekaš. Tijelo teksta / tijelo glumca. / tijelo prostora: Buljanov teatar u pokretu.

001-003 sadrzaj 75-76.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp

Foto: Ivan Posavec. Nina Erak Svrtan, Jadranka Đokić, Marko Makovičić, Vilim Matula, Nikša Butijer, Petra Svrtan. Autorski projekt Bobe Jelčića: Govori glasnije!

001-003, sadrzaj 69-70.qxp:kazaliste 31_32 sadrzaj.qxp

la upoznali su se najprije s radom kazališta iznutra, zatim učitelji formiraju ... cov Zvižduk s Bukovca (u dramatizaciji Ane Prolić) u Grad - skom kazalištu Žar ptica, ...

Sadržaj teških metala u tri kultivirane vrste gljiva Sadržaj teških ...

Lentinula edodes, shiitake gljiva ... shiitake. 0,39. 2,75. 109,9. Hg šampinjoni. 0,003. 0,024. 0,61 bukovače ... padu cijene rada veterinara, slabljenju njiho-.