Leksičko-semantički odnosi u hrvatskom jeziku iz dijakronijske ...

manje. Prateći razvoj brojeva kao vrste riječi u hrvatskom, uočava se velika dinamičnost u razvoju leksika, što pokazuje iduća slika. dijakronija morfologija.

Leksičko-semantički odnosi u hrvatskom jeziku iz dijakronijske ... - Srodni dokumenti

Leksičko-semantički odnosi u hrvatskom jeziku iz dijakronijske ...

manje. Prateći razvoj brojeva kao vrste riječi u hrvatskom, uočava se velika dinamičnost u razvoju leksika, što pokazuje iduća slika. dijakronija morfologija.

Komunikacijski prilozi i priložni odnosi u hrvatskom i poljskom jeziku

jezika mogu naći prilozi po svjetsku; po polsku, ali su u hrvatskom jeziku takvi primjeri vrlo rijetki, ako ne i dijalektalni, dok su u poljskome česti za način.

Tvorba stopljenica u hrvatskom jeziku

31 srp 2018 ... prilikom odluĉivanja hoće li neka rijeĉ ući u rjeĉnik ili neće te koliko je ... box 'boks'>, agrameridionalni <agramerski 'zagrebaĉki' × meridijan ×.

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

KONDICIONAL II. U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

Navedeni prvi dio kondicionala II., kondicional glagola biti, ostale gramatike navode i kao kondicional prvi ili sadašnji, koji se tvori od nenaglašenog oblika ...

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.

izricanje dobi u hrvatskom jeziku

nja dobi; eufemizmi. 1. Uvod. Oznaka dobi jedno je od osnovnih (izvan)jezičnih obilježja koje opisuje i određuje svako živo biće.1 Čovjekovom je dobi određen ...

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku

Kao osnovni tvorbeni načini ističu se izvođenje i slaganje. Pritom je razlika u broju ishodišnih riječi. Kod izvođenja tvorenica je u tvorbenoj vezi s jednom.

ISTOPISNICE I ISTOSLOVNICE U HRVATSKOM JEZIKU

16 lip 2011 ... naki ili nisu, npr. mol i mol (homofoni) te pas i pas (heterofoni), a homografi (istopisnice) podudaraju se potpuno i po grafemskom i po ...

Rodna osjetljivost u hrvatskom i engleskom jeziku

i engleskom jeziku koje se odnose na rodnu osjetljivost te tvorbenim ... U engleskom jeziku ona započinje već samom ... (Cosmopolitan, 153, srpanj 2008.).

PROSTORNA DEIKSA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

95 PRIJEVODI I PROMJENE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

... izdanja prijevoda Pale sam na svijetu iz 1950., navodi se pravilo kako prijedlog s dolazi u obliku ... povijetke Pale sam na svijetu nije bila motivirana pojavom novih normativnih pravila, tj. nije bila ... tko bi prikazivao film tko bi prikazivao film.

anglicizmi u sportskoj terminologiji u hrvatskom jeziku

Usvojenice su riječi koje su se toliko prilagodile hrvatskome jeziku da ih više uopće ne osjećamo kao posuđenice ili tuđice. One su u jeziku potrebne jer često ...

FONOLOŠKA TERMINOLOGIJA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Nepčanici se nazivaju još i palatali ili tvrdonepčanici s obzirom na to da se tvore. 33 Za stvaranje termina zubnodesnici mogli bi se pronaći i drugi razlozi, a već ...

SLAVENSKI STRANI AKCENT U HRVATSKOM JEZIKU

su glasnici koji mogu samostalno tvoriti slog (npr. uz vokale još i slogotvorno /r/, /l/, /n/). Dvoglasnici ili diftonzi su glasnici koji predstavljaju dva različita glasnika ...

Uputstva na hrvatskom jeziku(.pdf - 5,39 MB) - AutoCAD i progeCAD

Korisnički priručnik za progeCAD Professional na hrvatskom. 1. Uvod u progeCAD Professional. progeCAD Professional je najpovoljniji klon AutoCAD-a sa ...

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

1. Uvod. U modernom engleskom i hrvatskom jeziku koristi se velik broj kratkih ... crvene boje kakvu ima cikla, ili u hrvatskom poredbenom frazemu crven kao.

PARENTEZA S GLAGOLIMA GOVORENJA U HRVATSKOM JEZIKU

Pešalov je, pohvalio se predsjednik, podigao 220 kg. b. Pešalov, pohvalio se predsjednik, je podigao 220 kg. ali parentetički oblik ne može biti ispred je kada se ...

Usklične rečenice u hrvatskom književnom jeziku

priopćavanjem navode izjavne, upitne i poticajne, ali ne i usklične rečenice, iako ih već na sljedećoj stranici spominju i definiraju. Primjeri poticajnih rečenica ...

PRIJEDLOZI TVORENI S IZ- / ИЗ- U HRVATSKOM I RUSKOM JEZIKU

Ivana Matas Ivanković. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje [email protected] U radu se obrađuju hrvatski i ruski prijedlozi tvoreni od dvaju prijedloga od kojih je ...

PRISTUP POVRATNIM GLAGOLIMA U HRVATSKOM JEZIKU

3 ruj 2017 ... cifini po tome śto se postfiks c veże uz prijelazni ili neprijelazni glagol, ovisno o ... je da ti glagoli pokazuju da je vrśitelj i predmet radnje istovjetan, to jest ... subjekat iskazan u vidu refleksivne zamenice se (Toanac 1982:10).

U HRVATSKOM JEZIKU ILI O POLU(NE)SLOBODNOM REDU ...

„Riječi se u rečenicama redaju i premještaju posebnim preoblikama. U hrvatskom knji- ževnom jeziku vlada u tom pogledu velika sloboda. Red riječi je ...

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

27 ožu 2018 ... cima posvojne zamjenice upravo moraju (istaknuto u tekstu) upotrijebiti uz neotuđivo posjedovane imenice“ (2002: 158) i navodi primjer J'ai ...

105 LJUDEVIT JONKE O HRVATSKOM JEZIKU U 19. STOLJEĆU ...

Rasprava Tri profesora zagrebačke gimnazije na braniku hrvatskoga književnog jezika (1957 ... 1976.). Bez obzira na to što je zagrebačka filološka škola na prvi.

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi P R O G R A M ...

7 svi 2019 ... Ana Mikić Čolić i Vesna Bjedov (Sveučilište Josipa Jurja. Strossmayera u ... Predsjedavaju: Dragun Dragica, Tvrtko Vuković. 10.45–11.45.

NAKNADNI PRIJEGLAS IZA GLASOVA S T Z U HRVATSKOM JEZIKU

mentira naknadni prijeglas, odnosno smjena o > e kod imenica a-promjene ... S prethodno rečenim povezan je i pojam produktivnosti glasovne promjene. ... kviz. 46 dizz (dizajn). 29 friz. 18 griz. 18 motomraz. (Djed Mraz na motoru). 14 džuz.

ovladavanje frazemima u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku

vode se neki frekventni frazemi . Dva udžbenika sadrže i Rječnik frazema i izreka s oko 70 frazema i izreka (u udžbeniku za razine A2–B1) te sa stotinjak ...

tvorbeni postupci u poljskom i hrvatskom razgovornom jeziku

2 sij 2011 ... Potonji oblici ne ... značenje tijeka koje ima u poljskom jeziku. ... tom ili stranom riječi za friko dobiva se isto značenje, ali potonji prijedlož-.

prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku

slavenski genitiv (Ne znam puta, ne znam staze.) • genitiv sadržaja (Na licu mu se razlio izraz neizrecive nježnosti.) • genitiv vremena (Jednoga dana vratit će se ...

pastoralna lirika na hrvatskom jeziku u dubrovniku 16. i 17. stoljeća

obilježja pastoralne lirike te, u konačnici, popisati, opisati i klasificirati dubrovačku pastoralnu liriku 16. i 17. stoljeća pisanu hrvatskim jezikom u skadu s tim ...

kvantitativna procjena težine teksta na hrvatskom jeziku

titativnu procjenu težine teksta na hrvatskom jeziku, koja će biti objektivnija od osobne ... Test razumljivosti na pacijentima pokazuje da je taj tekst bio ... je s 'otiskom prsta' u forenzici, jer ovisi o osobnosti autora, a ne o temi o kojoj se govori ili ...

Uzvici u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku ...

29 lis 2014 ... uzvik homonim, čime njegovo značenje ovisi o drugim faktorima, kao što su ... lop, mašalah, mau, mehehe, merhaba, mijaoj, mijau, mjau, mlat, ...

huungarizmi u hrvatskom književnom jeziku od kraja 16. do polovice ...

Jednu čine primarni hungarizmi, riječi koje su izravno. (izrazom i sadrţajem) ili neizravno (samo sadrţajem, tj. poluprevedenice ili semantičke posuĎenice) ...

Redoslijed nenaglašenih riječi u hrvatskom jeziku (na primjeru ...

Redoslijed nenaglašenih riječi u hrvatskom jeziku. (na primjeru enklitika u administrativnom stilu). DIPLOMSKI RAD. Diplomski studij: Hrvatski jezik i književnost/ ...

Novogovor – politički govor u hrvatskom i poljskom jeziku

Politički govor, o kojem je i riječ u ovom radu, usmjeren je na budućnost. Novogovor kao vrsta političkog govora svoju je afirmaciju postigao u prošlom stoljeću u ...

о homonimiji u hrvatskom jeziku - Leksikografski zavod Miroslav

Malo je radova kojima je homonimija glavnom temom. Ovaj će članak pregledom triju radova tematski posvećenih leksičkoj homonimiji u hrvatskom jeziku ...

Tvorba žargonizama u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

prefiksalna tvorba, prefiksalno-sufiksalna tvorba, polusloženice, metafora i metateza. Pomoću svih navedenih tvorbenih postupaka nastaju spontani, maštoviti, ...

Igrifikacija: prema sistematizaciji termina na hrvatskom jeziku

metafora igre „u zadacima realnog života kako bi se utjecalo na ponašanje, pojačala ... Bus. Horiz. 59, 29–36. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.08.002.

slavenski strani akcent u hrvatskom jeziku - darhiv

50. 4.3.3. Južnoslavenski jezici . ... Svi slavenski jezici potječu iz zajedničkog jezičnog pretka, praslavenskog jezika. U ovom će se radu ukratko prikazati povijest ...

Posudenice u hrvatskom jeziku.pdf - Srednja škola Delnice

luzitanizmi (portugalski jezik) barok, bajadera. Tablica 3. Posuđenice. Iz Tablice 3. Možemo zaključiti da u našem jeziku postoje brojne riječi posuđene iz raznih.

rečenice kao dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku

različito ‒ bilo kao uzročne rečenice bilo kao rečenična realizacija padežne ili ... If the aforementioned subordinate clauses are analysed as causative ones, ...

prostorna deiksa u češkom i hrvatskom jeziku - darhiv

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku - UniZD

5 velj 2019 ... Prefiksalno-sufiksalna tvorba. Čisto slaganje. Složeno- sufiksalna tvorba. 1. 7. Tvorba glagola. Tvorba od imenica. Tvorba od pridjeva. Tvorba ...

strategija obrazovanja na hrvatskom jeziku u republici srbiji - HNV

Slika 2. Postotak izjašnjenih Hrvata po regionima (popis 2011. godine) ... kulture za osnovnu školu (od I. do VIII. razreda) i Hrvatski jezik s elementima ... 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2015./16. OŠ "Sveti Sava" Subotica. OŠ "Vladimir Nazor" Đurđin ... Pitanje i problem udžbenika za nastavu na hrvatskom jeziku bio je glavna.

vladimir pavlović i sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku

izbrušen poput sadržaja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (potpisane u Zagrebu) koji su brusili vrhunski jezikoslovci, nije imao.

60 POŠTAPALICE U HRVATSKOM JEZIKU Stojan Vrljić današnje ...

POŠTAPALICE U HRVATSKOM JEZIKU. Stojan Vrljić današnje vrijeme svemoćne tehnike događa nam se da satima čekamo na nekoj autocesti pa ponekad ...

Sinonimija u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

(http://onlinerjecnik.com/rjecnik/strane-rijeci, 14.6.2018.), a u hrvatskih je govornika vezana uz srpski jezik, u kojem je prevladala. U Rječniku sinonima kao ...

Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od ...

značenjem "ruska vojnička kapa slična šljemu" (VRSRIK: 187; RSR: 203). Među terminima iz područja zrakoplovstva izdvajamo imenicu avijetka ("vrsta ruskih.

Onimizacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

zaherica nastao je dodavanjem sufiksa -ica na osnovu riječi, odnosno prezimena Sacher (Zaher. – zaherica). Nadalje, ime poznate američke tvornice sportske ...

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi - Kroatystyka

7 svi 2019 ... početnike (Croatian for Beginners, A2 ) and the series of textbooks Razgovarajte s ... Kompjutorska daktilografija, Suvremene komunikacije u ...

Padeži nominalnih komPlemenata imenicama u hrvatskom jeziku i ...

hrvatskom i elementi složenica u njemačkom jeziku kao komplementi ... Padeži nominalnih komplemenata imenicama u hrvatskom jeziku i njemački ekvivalenti.

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

kojima su etnici tvoreni, no najveću brojnost pokazat će sufiksi koji pripadaju središnjoj tvorbi etnika (-anin, -janin, -čanin). Ključne riječi: tvorba riječi, etnici, ...

Mocijska tvorba u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

ženskog profesijskog mocijskog parnjaka u odnosu na imenice koje ... Dolazi na jednosložne osnove imenica za oznaku muške osobe i osnove imenica sa.

identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku - Srce

Eufemizmi se tradicionalno obrađuju unutar retorike i teorije književnosti, no u posljednje vrijeme zbog životnosti i značenja te pojave u komunikaciji sve su više.

pragmatične osobine vlastitih imena u hrvatskom i poljskom jeziku

S obzirom da se pragmatične osobine vlastitih imena rabe uglav ... Josipa Užarevića. ... imena koje dobiva preneseno značenje nevidljivo iz oblika riječi, ali.

glagolski oblici u cakavskom narjecju iu hrvatskom knjizevnom jeziku

ein da se glagoli VI vrste (sa ju) razlikuj'll od ostalih glagola (sa u):. Ciovo ... 11 - V2 Arapski broj iza rednog broja znaci razred glagolske vrste. - U V vrsti.

tvorba riječi u hrvatskom jeziku kod djece predškolske dobi

Sažetak. Jezični i govorni razvoj predškolske djece već dulje vrijeme fasciniraju razne autore. Stoga je cilj ovog rada proučiti način na koji djeca sastavljaju i ...

Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i drugim oblicima ... - SOIH

(1) Korisnici u smislu ovoga Zakona su osobe koje koriste hrvatski znakovni jezik i ostale sustave komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba. (2) Korisnicima u ...

supostavna analiza rečenične anafore u hrvatskom i talijanskom jeziku

Komplementarna distribucija hrvatskih zamjenica i anafore sebe................. 240 ... Posvojne zamjenice u usporedbi s ličnima u hrvatskom i talijanskom jeziku:.

Brojevne riječi u hrvatskom književnom jeziku - FFOS-repozitorij

Opisana je sklonidba brojevnih riječi i glavnih brojeva, zatim upotreba, morfološka obilježja i distribucija brojevnih riječi. 2. Pristup brojevima u gramatikama ...