“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99 - Skupština Kantona ...

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99. Na osnovu čl. 5. i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Slu bene novine. Kantona Sarajevo”, br. 1/96 ...

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99 - Skupština Kantona ... - Srodni dokumenti

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99 - Skupština Kantona ...

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99. Na osnovu čl. 5. i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Slu bene novine. Kantona Sarajevo”, br. 1/96 ...

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 35/17

USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM ... javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: pravilnik) te utvrđuju ... c) vrijeme provedeno na evidenciji za zapošljavanje maksimalno 24 boda, ...

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17. Na osnovu člana 12. tačka b), člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona.

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 ...

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 - PREČIŠĆENI TEKST. Zakonodavno-pravna komisija. Na osnovu člana 20. Zakona o izmjenama i ...

„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/1 - Fakultet ...

7 lip 2019 ... Prijemni ispit vršit će se testom ili drugom pisanom formom u ... a) da su položili prijemni ispit ukoliko je isti predviđen, ... Kriminalistika. 3. 8.

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/08 ... - Propisi KS

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/08-Prečišćeni tekst. Na osnovu člana 2. Uredbe o dopuni Uredbe o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3 - Skupština Tuzlanskog ...

27 sij 2017 ... 57 mg/5 ml. 70 ml. 7,40. 593. J01CR02 amo k sicilin, klavulanska kiselina. KLAVAX BID 400/57 mg prašak za o ralnu su sp e n ziju. Farmal d.d..

službene novine - Propisi KS - Vlada Kantona Sarajevo

23 svi 2019 ... službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada, za izabrane dulnosnike ... (3) Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana, pripadajuča ... elektronskih aplikacija iii na geografskoj karti namijenjenoj vozačima i ona ... (Obračun naknada za putne troškove do dana stupanja na ...

gerontološki centar - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

22 ožu 2019 ... obavljeni su u skladu sa Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“ br.6/92, ... kviz znanja, projekcije filmova i nagradna igra Bingo. ... održavaju jutarnji sastanci sa Službom za socijalni rad na kojima se razmjenjuju informacije i daju ... redovnog održavanja službenih vozila. ,,Toyota“. 500,00 KM. Direktni.

ZAAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

25 lip 2015 ... komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2014 godinu, donijela je slijedeći ... Vođena je i posebna evidencija tokom čitave godine o utrošku električne energije, vode i gasa, te su ... b) Novi tržni centri, tipa Mercator, Konzum, Interex i si., u mnogome je „umanjio" prihode ... ŠKARE ZA ŽIVICU ILIJAŠ-.

POKOP - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... period),prethodna direktorica (raspored na drugo radno mjesto do isteka mandatnog perioda) i 5 uz saglasnost ... SPROVODA. 78.733. 76.050.

zakljucak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... U ovoj godini prema Zaključku Vlade KS, prihod po osnovu dotacija ... 126.127. 18 Angažovana prlkjučna snaga. Ap. kW. 321.000. 321.603 ... Ekvivalentna potrošnja predstavlja preračunavanje stvarne potrošnje tečnih goriva.

zaklju č ak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

17 lis 2019 ... 9(devet) zvijezda žute boje koje označavaju opčine grada, a na sredini je Asklepijev štap u bijeloj boji. (5) Odluku 0 broju pečata i štambilja, ...

odluku - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

25 velj 2019 ... lijekovima i medicinskim sredstvima, ... nabavku opreme, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu na ... Zelenih beretki 81 Stari grad.

ZAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

4 tra 2019 ... BEHIJA ŠILJAK. 144,41%. ADMIRA SEJRANIĆ. 140.96%. EMINA TAHIROVIĆ. 105,93%. SANJA JARAMAZ DEDIĆ. 122,62%. SAMRA AKOVA.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 8 - Vlada TK

stepenu doktora nauka, indeks, ispisnica, uvjerewe o diplomirawu, uvjerewe o ... Kluba poslanika SDP BiH u Skup{tini Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 6 - Vlada TK

30 tra 2011 ... građevine, vrši se inspekcijska kontrola građenja, tehnički pregled izvedenih radova, te ... za najjeftiniji prevoz, ako je mjesto stanovanja državnog službenika ... (3) Članovi Komisije moraju posjedovati vozačku dozvolu ... pratnja zdravstvenog radnika, stručni vođa puta osigurava liječnički pregled ili po ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 16 - Vlada TK

2 ožu 2019 ... između Kine i Bosne i Hercegovine, Prvi Kina - CEEC. Bibliotekarski forum“ ... Selma Osmanović imenuje se za predsjednika. Školskog odbora ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 17 - Vlada TK

22 pro 2011 ... 11.397,00. 0,00. 11.397,00. 10 0003 Kantonalni odbor SDP. 38.163,00. 0,00. 38.163,00. 10 0006 Narodna stranka radom za boljitak. 9.325,00.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 15 - Vlada TK

1 sij 2019 ... pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog ... (2) Prekid stažiranja u neprekidnom trajanju od 30 i više dana ne ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3 - Vlada TK

20% napla}enog poreza na promet usluga iz tarifnog broja 1. Tarife, osim ... subjektom DOO “BIMAT” Tuzla zbog neznatne imovine sa kojim pravni subjekt.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 5 - Vlada TK

29 tra 2015 ... Tuzlanskog kantona među građanima i institucijama od značaja za zaštitu okoliša. Poglavlje 7 daje listu okolišnih prioriteta u 5 oblasti: priroda,.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 10 - Vlada TK

O izvedenim vi{ednevnim ekskurzijama i logorovanjima mora da postoji sljede}a dokumentacija: - zapisnici o radu predlaga~a ekskurzije - logorovanja,.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 4 - Vlada TK

30 ožu 2016 ... utvrđivanje da je brak zaključen, plaća se taksa u iznosu ... (3) Za ovjeru rukopisa, plaća se taksa za prvi polutabak. 10 KM, a za ... i Osmanović Samir. 5. ... dosadašnjeg predsjednika Mulabećirović Almira imenuje novoizab-.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 1 - Vlada TK

27 sij 2010 ... o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstavka Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 14 - Vlada TK

bez konkursa, na drugo radno mjesto u istom ili drugom organu uprave, za koje ... (malokalibarka, vojni~ka pu{ka, vazdu{na pu{ka i sl.). Zabranjeno je ... industriju papira i kartona, 29.7129.710 proizvodnja elektrinih aparata za doma}instvo ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 13 - Vlada TK

prilikom primopredaje dužnosti, promjena cijena proizvoda i roba, statutarnih promjena i u drugim slučajevima. Po izvršenom usklađivanju poslovnih knjiga i ...

broj zgrada na prinudnoj upravi - Skupština Kantona Sarajevo

21 velj 2018 ... ZGRADA (M2). EPISMONT d.o.o.. Sarajevo. FAMOS GRADNJA d.d.. Sarajevo. FIDGES –. UPRAVITELJ d.o.o.. Sarajevo. HIDROMONTAŽA d.d..

Untitled - Skupština Kantona Sarajevo

asfaltne podloge u dijelu ulice Ibre Ceske od br. 1 do spajanja sa ulicom Humačka ploča, na zahtjev. Zastupnika Hameda Aljovića, obavještavamo Vas sledeće:.

Odgovor - Skupština Kantona Sarajevo

Paravan trodjelni komada 3. Ormari za narkotike komada 2. Aparat za kisik ... Samostojeći trezor za lijekove kom. 1. Sigurnosna kasa za metadon komada 1.

tqĄ2 - Skupština Kantona Sarajevo

2. objekat firme Kliše -Kop zbog nesnosnog smrada koji stvara dim iz ovog objekta. Mani da se nadzor obavi oko 18 h jer tada je dim najuočljiviji i najviše se ...

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO n/r predsjedavajućeg Skupštine

29 svi 2019 ... policije ažurira sadržaj WEB stranice, koordinira i izrađuje biltene i publikacije, ... i položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru. ... Saobraćajna škola ili Mašinska škola ili druga škola tehničkog smjera, položen vozački ispit najmanje ... dužnosti, moraju proći Ijekarski test, psiho-test i test fizičkih ...

Službene novine Kantona Središnja Bosna

22 ožu 2019 ... (4) Dnevna naknada za prijevoz utvrđuje se na temelju prosječne ... (6) Cijena dnevne naknade za prijevoz po kilometru dana je u Tablici 1.

Emiru zaključak sa obrazovanje.odt - Skupština Kantona Sarajevo

10 lis 2019 ... “Mjedenica”, vrtić „Sunce u Mjedenici“ i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju). ... ovlaštenju Ministarstva, nakon što se utvrdi da autoškola ispunjava ... informacionom sistemu, i pitanje je vremena kada se ispiti neće moći ...

zastupnička inicijativa - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada ...

7 svi 2018 ... Djeca nemaju prava na dovoljan broj inzulinskih pumpi i trakica, ... kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi, koji je u svijetu dostupan preko ...

Klub zastupnika BOSS-a SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO ...

24 tra 2018 ... senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i ... bi djeca i odrasle osobe oboljele od dijabetesa dobile pravo na ... trakica i takvo mjerenje iziskuje 10 do 15 uboda dnevno, uključujući intenzivnu.

Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Gor - Vlada BPK

8 sij 2018 ... cijena lijeka. Član 4. Procedura za stavljanje ... cijena orig. pakovanja bez PDV-a koju priznaje ... PEPTORAN. Pliva Hrvatska. d.o.o. tablete.

Službene novine Bosansko–pod- rinjskog Kantona ... - Vlada BPK

eusmjeravanje sredstava u budžetu Slu- žbe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko–podrinjskog kantona. Goražde za 2007.godinu, kako slijedi:.

Službene novine Bosansko–pod- rinjskog Kantona ... - BPK Goražde

eusmjeravanje sredstava u budžetu Slu- žbe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko–podrinjskog kantona. Goražde za 2007.godinu, kako slijedi:.

Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Gor - VLADA BPK-a

8 sij 2018 ... PEPTORAN. Pliva Hrvatska. d.o.o. tablete. 150 mg. 20 tableta. Rp. 100%. 1,48. 7. A02BA02 ranitidin. 921. ULCODIN. ALKALOID AD. SKOPJE.

poslanicko pitanje KONAKOVIC LISTE - Skupština Kantona Sarajevo

19 svi 2014 ... TABLETE. 50 tableta. H03AA01 levotiroksin. 50mcg. TABLETE ... tbl. 20x2mg. 10 mg. 25%. 1,70 Rp. 31 A07DA03. Loperamid. Seldiar. Krka tbl.

Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - vlada bpk

(1) Redovna nastava u osnovnoj školi organizuje se i izvodi kao razredna i predmetna po odjeljenjima. ... Zbirka lakog materijala za slaganje mozaika u više.

sl. novine 24-19 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

13 lip 2019 ... Na osnovu člana 38. Statuta Grada Sarajeva ("Službene. Gradonačelnik Grada Sarajeva će Zahvalnicu Grada novine Kantona Sarajevo", broj ...

Privredne komore Kantona Sarajevo - Privredna Komora Kantona ...

s obzirom da je cijena rada izuzetno opterećena, čime je ... u prosjeku više za 1,9% od cijena iz ... vremena kada je Ecoton bio prvi i jedini renovator tonera,.

mart/april 2003. godine, broj 18 - Privredna Komora Kantona Sarajevo

Dono{ene su norme bez utvr|enih sankcija, ... i poslodavca; ... Prijavni list, nakon ovjere, dostaviti na adresu: Privredna komora Kantona Sarajevo, Ul. La ... izvr{enju obaveza od korisnika kredita, po{tovanju potpisanih ugovora, kao i o drugim ...

u Kantonu Sarajevo 2019. godine - Vlada Kantona Sarajevo

8 lis 2019 ... Aktivnost: "Vježbajmo zajedno". 10.00h. Vrtić Kekec ul. Ferde Hauptmana 36. JU "Djeca Sarajeva". Aktivnost: "Odgovorno roditeljstvo". 10.00h.

Kanton Sarajevo - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

2020. godine kako bi se osigurala veza između konkretnih budućih akcija i vizije razvoja: Bitno je naglasiti da ... Vodoopskrbni sistem Vrutak (Ilijaš). RAZVOJNI ...

207 odluku - Skupština Tuzlanskog kantona

Antidekubitalni jastuk sa zra~nim komoricama. 1 kom. 2 godine. 24. Antidekutabilni madrac(sekcija) sa zra~nim komoricama. 1 kom. 8 godina. 25. ... lica, prodaja strane robe sa konsigacionih skladi{ta), Privremeni izvoz i uvoz robe, Usluge ...

stenogram 13. radne sjednice 24.09.2019. - Skupština Kantona ...

24 ruj 2019 ... Nakon što sam izbačen iz SDP zbog izražavanja sumnje da je SDA ... od komora obzirom da komore daju isključnice tzv ispisnice iz članstva.

1 JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo, 28.3 ...

OR "STELLA". 62. UR Caffe bar Relax. 63. OR Frizerski Salon Z&N. 64. OD Ratan namještaj. 65. Specijalistička stomatološka ordinacija D2 Dental. 66. OD Ane.

01-236 - MUP Kantona Sarajevo

g) taktički ruksak." Član 2. ... Cipele moraju imati promjenjivi anatomski oblikovan uložak koji se može prati na ... Ruksak je podjeljen na dva primarna pretinca.

01-561 - MUP Kantona Sarajevo

... za šivanje, konac La mašinsko vezenje, ... ljepljivi flizelin kao pojačanja (podloga) za grb, rips traka crne boje, konac za šivanje, konac za mašinsko vezenje.

8/02 - MUP-a Kantona Sarajevo

dopunama Zakona o porezima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona ... na način i po postupku utvrđenom propisima o porezu na promet nepokretnosti i.

t-(,rlo - Vlada Kantona Sarajevo

Procij enj ena vrij ednost nabavke iznosi 69.2 1 3,00? M bezpDV-a. III. Novdana sredstva za plalanje nabavke osiguravaju se iz BudZeta Kantona Sarajevo za ...

Vlada Kantona Sarajevo

Zavod snosi troškove do visine cijene standardnog pomagala utvrđenog u ovoj tački Uredbe. ... Ulošci za inkontinenciju za paraplegičare a) muški 120 kom.

pravilnik - MUP Kantona Sarajevo

12 velj 2019 ... Izdavanje i zamjenu vozačke dozvole vrše i evidenciju vozača vode u Federaciji ... b) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim ... zaprimljenom zahtjevu, izdaje vozačku dozvolu ili donosi rješenje kojim ...

22/16 - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

42/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

26 lis 2017 ... biografije kandidata za školski odbor. školskog odbora izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela ...

8/17 - Vlada Kantona Sarajevo

Pravo na kupovinu mjese~ne parking naljepnice imaju pravna lica ... Muvekita. 2. Alipa{ina. 27. Jadranska. 52. Ni`e banje. 3. Augusta Brauna. 28. Jeli}a. 53.

16/07 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

4 sij 2013 ... od prirodnog materijala za cijelu površinu ... razredne nastave organizuje se u školskom dvorištu ... Zbirka lakog materijala za slaganje.