Katalog propisa 2017 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

Prostorije u kojima je smještena bibliotečka građa treba da budu udaljene od objekata koji svojim štetnim uticajem mogu dovesti do oštećenja bibliotečke građe.

Katalog propisa 2017 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ... - Srodni dokumenti

Katalog propisa 2017 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

Prostorije u kojima je smještena bibliotečka građa treba da budu udaljene od objekata koji svojim štetnim uticajem mogu dovesti do oštećenja bibliotečke građe.

Katalog propisa 2018 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

saobraćajnoj traci predviđenoj za prolazak kroz raskrsnicu u smjeru u kojem ... znakovi, učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno ... saobraćaja (kazna zatvora, novčana kazna, mjere bezbjednosti i zaštitne mjere);.

Katalog propisa 2016 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

Katalog propisa 2016. Nespa computers doo, Podgorica. 5. 7) stekne više od 30% akcija sa pravom glasa kao stečajni povjerilac u stečajnom postupku nad ...

Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Poljski jasen. Fraxinus excelsior L. Bijeli jasen. Juglans nigra L. ... Ulmus minor Miller. Poljski brijest. Ulmus glabra Huds. Gorski brijest. Ulmus laevis Pali. Vez.

Katalog propisa v3.05 - Zavod za metrologiju Crne Gore

8 авг 2011 ... 10 )sitni materijal (bočice za probne kisjeline, sredstva za čišćenje probnog kamena, bademovo ili laneno ulje za premazivanje probnog ...

Katalog propisa 2019 - Udruženje zastite na radu Crne Gore

određivanje granica gradilišta prema okolini (gradilišna tabla, vidno označavanje, znakovi zaštite i zdravlja na radu, ograđivanje gradilišta sa čvrstom ogradom ...

Katalog propisa 2019 - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala ("Službeni list ... konzilijum za ortopedska pomagala, a nabavku pomagala odobrava Fond.

Katalog propisa 2017 - Ministarstvo ekonomije

univerzalni poštanski operator i objavljuje na svojoj internet stranici. 1.3 Posebne usluge. 1.3.1 prioritetna pošiljka. 1.3.2 pošiljka sa povratnicom. 1.3.3 pošiljka ...

Katalog propisa v3.02

Katalog propisa v3.02. Strana: 1 ... Sticalac koji, samostalno ili sa povezanim licem, stekne akcije emitenta kojima, zajedno sa brojem akcija koje već posjeduje ...

Katalog propisa v3.05

14. lešinari (bijela kanja, crni strvinar, bjeloglavi sup) 15.000. 15. eje (poljska, stepska, livararka, močvarica) 5.000. 16. siva lunja 5.000. 17. sokolovi (sve vrste ...

Katalog propisa 2019

Član 6. Odredbe ovoga zakona shodno se primjenjuju i na: 1) lica registrovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje koja svoje proizvode prodaju na tržištu;.

odlomak - Katalog propisa

SADRŽAJ. DIO I. TEORIJSKE OSNOVE UPRAVNOG PRAVA ............. ............. ... b) Tradicionalna (uža) koncepcija predmeta upravnog prava c) Savremena (šira) ...

i)java o usklađenosti nacrta/predloga propisa crne gore s ... - seesac

Evropske u ije i je ih država čla i a, s jed e strane i Crne Gore, s druge strane (SSP) a Odred e ““Pa s koji a se usklađuje propis. Glava IV “lo od o kreta je aterija ...

Katalog propisa v3.05 - Ministarstvo odbrane

O vršenju inspekcijske kontrole sačinjava se zapisnik, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Obrazac zapisnika iz stava 1 ovog člana, odštampan je uz ...

Katalog propisa 2019 - AKOKVO

9) Za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 30 dana 20,00; ... 3) Za zamjenu inostrane vozačke dozvole dozvolom Crne Gore 30,00. ... 4) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za nabavku eksplozivnih materija 20,00. ... 5) Za izmjenu podataka u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI), podnesenoj elektronskim ...

Zakon o patentima - Katalog propisa

Zakon o izmjenama Zakona o patentima ("Službeni list Crne Gore", br. 002/17 od 10.01.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu. ZAKON.

nauka o upravi - Katalog propisa

E-mail: [email protected] Za izdavača: ... Knjiga predstavlja udžbenik iz predmeta Nauka o upravi. Pisana je pre ... Nauka o upravi (javna uprava) i upravno pravo .

Zakon o radu - Katalog propisa

Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu ... koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim.

Katalog propisa v3.05 - Centralna Depozitarna Agencija

Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Registar). Akcijama, u smislu ovih pravila, smatraju se akcije i obveznice zamjenjive za akcije.

Katalog propisa 2019 - Ministarstvo odbrane

21 јун 2019 ... 1 i 2 ovog zakona, može biti, na osnovu ugovora o službi u Vojsci, ... Lice u službi u Vojsci obavezno je da poklon iz stava 5 ovog člana prijavi ...

ZOOO - Knjiga 2.indb - Katalog propisa

Načelo savjesnosti i poštenja. 36. Član 13. Dispozitivni karakter odredaba zakona. 38. □ Dispozitivni karakter odredaba Zakona o obligacionim odnosima. 38.

Najnovije izmjene Zakona o doprinosima za ... - Katalog propisa

(obrazac JPR). - Prirez na porez obračunava se na teret isplatioca prihoda ostvarenih po osnovu ugovora o djelu. Broj: 03/2-3510/2-17. Podgorica, 10. mart ...

Katalog propisa 2018 - Opština Bijelo Polje

bojanje spoljne i unutrašnje stolarije i tapetarski radovi;. - farbanje bravarije, radijatora, drugih grejnih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi;.

Zakon o radu - Book.indb - Katalog propisa

MENADŽERSKI UGOVOR. Ugovor o radu generalnog direktora kojim je utvrđen veći obim prava i povoljniji uslovi rada od onih utvrđenih Zakonom o radu u ...

Pravilnik o programu i načinu polaganja ... - Katalog propisa

12 мај 2017 ... održava pravosudni ispit najduže pet minuta. ... Literatura: Krivični zakonik Crne Gore, Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom ...

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja ... - Katalog propisa

6 јул 2018 ... viši rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma. (4) Vlada ... 6) sačini i redovno inovira listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i ...

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom ... - Katalog propisa

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", ... sredstvom, opsluživanje putnika tokom prevoza i obavljanje drugih poslova ... putovanja u zemlji zaposlenom pripada dnevnica, naknada putnih troškova, ...

Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama - Katalog propisa

Proglašavam, Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva ... Održavanje reda i mira na javnom okupljanju.

Tekst propisa - CROSMA

16 velj 2016 ... sukladno propisima o zdravstvenoj zaštiti stranaca. Tekst propisa http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.in.

PRIRUČNIK ZA ANALIZU EFEKATA PROPISA (RIA)

USKA DEFINICIJA: Proces registracije u sudovima je spor zbog nedo- ... status quo, opcije koju je regulator već odabrao bez adekvatne analize i jedne ...

Jedinstvena pravila za izradu propisa

poznato je danas kao znanost o sastavljanju ili izradi pravnih propisa − nomotehnika. (složenica od grčkih riječi nomos = zakon i tehne = vještina). Nomotehnika ...

analiza tehničkog propisa - 5E Rijeka

Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, NN 87/08. i. NN 33/10. (Propis) u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu ...

Proizvodnja rakije uz poštivanje propisa

6 ruj 2013 ... plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se ... nego je počeo peći rakiju, a to je sada vrlo aktualno).

Zbirka Propisa Iz Lovstva - Lovačko društvo Ponikve

mađarska vižla kratkodlaka, mađarska vižla oštrodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, epanjel breton, kortalsov grifon, češki fousek, pointer, engleski ...

Kontrola ribarstva i provedba propisa o ribarstvu - Europa EU

1 www.europarl.europa.eu/factsheets/hr. KONTROLA RIBARSTVA I. PROVEDBA PROPISA O RIBARSTVU. Kontrolom ribarstva i provedbom propisa o ribarstvu ...

Zdravko Vukšić: Jedinstvena pravila za izradu propisa

poznato je danas kao znanost o sastavljanju ili izradi pravnih propisa − nomotehnika. (složenica od grčkih riječi nomos = zakon i tehne = vještina). Nomotehnika ...

Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH

JEDINSTVENA PRAVILA. ZA IZRADU PRAVNIH PROPISA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE. („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14 ...

Priručnik za izradu obrazloženja propisa - Ministarstvo pravde ...

Najviši pravni akt je ustav i međunarodni ugovori, od kojih su mnogi ugrađeni u Ustav BiH, a za- tim slijede zakoni (primarni propisi). Poslije njih su sekundarni ...

Uputstva za prevođenje pravnih propisa EU - Direkcija za evropske ...

zvanični nazivi institucija EU na engleskom i službenim jezicima BiH. ... određenih dijelova: naslova, preambule, odredbe, adresata, mjesta, datuma i potpisa (vidi ... Posebnu pažnju treba obratiti na pisanje brojeva, jer pogrešno napisan ...

Izvodi iz propisa koji se primjenjuju u oblasti posredovanja u ...

ピe prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema ...

Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje ... - e-Savjetovanja

Strategije sudjelovali su: Ured za zakonodavstvo, ministarstvo nadležno za ... prijedlog i nadležnog tijela za koordinaciju sustava procjene učinka propisa ili ...

spisak zakona, propisa, standarda i normativa za elektrotehničku ...

3 окт 2019 ... Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ... normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova ...

Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na ...

U tom slučaju prevoditelj je dužan upotrijebiti postojeći engleski prijevod citiranoga teksta, makar bila samo jedna odredba. Isto se odnosi na naslove hrvatskih ...

Radna skupina za provedbu procjene učinaka propisa za Zakon o ...

Ivana. Op6inski sud u. 21. Romana Matanovac Vuckovi6 Pravni fakultet u Zagrebu. 22. Mira Bunci6 ... za intelektualno vlasnistvo. 33. Jasmina Kljajic Vidovic.

Analiza izazova u provedbi poreznih propisa Republike Hrvatske ...

Paulino Lonza, Načelnik Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara, Ministarstvo financija Republike Hrvatske. ** Stjepan Srhoj, Službenik za ...

Minimalni englesko-hrvatski vokabular propisa o sigurnosti prometa ...

ne uđe u zonu raskrižja, ako ga ne može napustiti za vrijeme ... certificate, effective goods vehicle test. – obavljeni ... driving school – autoškola driving school ...

Zbirka propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u Republici ... - AZTN

Novi hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja stupio je na snagu 1. listopada. 2010. godine, a proces donošenja podzakonskih akata koji detaljnije uređuju ...

Doc. Mateo biluš, dipl.ing.arh. - novosti u području propisa vezanih ...

31 pro 2015 ... Tehnički propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama: - Narodne novine 97/14. Tehnički propis o izmjenama i ...

Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u ...

5.2.1.3 Provjera usklađenosti propisa sa pravnim sistemom . ... Osim provjere nomotehnike i stila propisa, vrši se gramatička i sintaksička provjera koje su.

Kodeks o poštovanju propisa o zaštiti konkurencije/ borbi protiv ... - crh

2.2 Šta je dozvoljeno, a šta je zabranjeno: • Klijenti ... zaposlenima i kompanijama je posebno zabranjeno da ostvare bilo ... Ujedinjeno Kraljevstvo. (uključujući ...

Priručnik za izradu pravnih propisa - Ministarstvo pravde Bosne i ...

Na~in na koji je izra|en pravni propis, izme|u ostalog, pokazatelj je njegovog kvaliteta. Za- kon koji ima logi~nu strukturu te jasan i pristupa~an stil lak{e je ...

primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s ... - Pravni fakultet

u prekršajnom i kaznenom postupku, a samim time i pitanje mogućih ... 2005., Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu podignulo je optužni prijedlog pred ... Neki pisci stalno uzimaju za primjer druga zakonodavstva, pritom ne vodeći.

Popis propisa i literature Propisi Zakon o zaštiti ... - e-Savjetovanja

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 39/08). •. Strategija ... Geologija. • HGI (2009): Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300 000.

Izmjene poreznih propisa u primjeni od 2019. godine - Hrvatska ...

28 stu 2018 ... 2018.): 1. Izmjene Zakona o porezu na dohodak. 2. Izmjene Zakona o doprinosima. 3. Izmjene ... drugog dohotka iznosi do 12.500,00 kn.

Perspektive procjene učinaka propisa u hrvatskom sustavu državne ...

obrazloženju je rečeno da se Ured »ukida zbog provedbe mjera raciona- lizacije i ... jela Uredbu o osnivanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka.

Plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa u 2018. godini

3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi - III tromjesečje. 4. Zakon o kulturnim vijećima - III tromjesečje. 5. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ...

Popis propisa za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu - Vlada ...

stručno usavršavanje uložila razumne napore za prilagođavanje posla ili obuke ... Poslodavac je obvezan osigurati potrebite uvjete za zaštitu na radu kojima se ...

za prevo enje pravnih propisa Republike Hrvatske na engleski jezik

jezik prikazani su obrasci hrvatskih pravnih propisa s prijevodom na engleski jezik. U trećem su dijelu navedeni ... corrigendum to the act on… izreka (dispozitiv).

Zbirka propisa o službi vanjskih poslova - udruga hrvatskih diplomata

30 lip 2013 ... Poslovi koje u okviru svoga djelokruga Ministarstvo vanjskih poslova ... surađuje s DM/KU u tim zemljama, te sa stranim diplomatskim misijama i ... troškova studija; studentski standard; praćenje uspješnosti studija i drugih.

Registar ljekova u Crnoj Gori, 2017.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne ...

Iskustva iz kliničkih ispitivanja o efikasnosti upotrebe desloratadina kod djece uzrasta 12-17 godina su ograničenog ... NRp | Krem, 0.5mg/g, ukupno 1 tuba sa 20g krema u kartonskoj kutiji ... CONTRACTUBEX® - Merz Pharma GmbH & Co.