termotehnički proračun plinske turbine snage 30 ... - Pomorski fakultet

TERMOTEHNIČKI PRORAČUN PLINSKE TURBINE SNAGE 30 MW. DIPLOMSKI RAD. Predmet: Prijenos topline i mase. Mentor: prof. dr. sc. Enco Tireli.

termotehnički proračun plinske turbine snage 30 ... - Pomorski fakultet - Srodni dokumenti

termotehnički proračun plinske turbine snage 30 ... - Pomorski fakultet

TERMOTEHNIČKI PRORAČUN PLINSKE TURBINE SNAGE 30 MW. DIPLOMSKI RAD. Predmet: Prijenos topline i mase. Mentor: prof. dr. sc. Enco Tireli.

Plinske turbine in plinske elektrarne Gas Turbines and Gas Cycle ...

Plinske elektrarne postajajo pomembnejše šele v novejšem času, potem ko so bili razviti ma teriali za visoke temperature, katerim je iz postavljen predvsem prvi ...

DK62i.438.ai Uvod v plinske turbine

Za plinske turbine je- to čas ob koncu prve polovice tega stoletja. Ideja plinskih turbin je že stara (tehnični zgodovinarji velikih narodov se še niso zedinili, komu ...

ODRŽAVANJE NAZIVNIH PERFORMANSI PLINSKE TURBINE PRI ...

14 tra 2009 ... Ključne riječi: hlađenje zraka na usisu plinske turbine; izlazna snaga; plinska turbina; specifična potrošnja goriva. Key words: cooling air at the ...

plinske turbine na brodu - Repozitorij Sveučilišta u Splitu

u komercijalne svrhe, točnije to su plinske turbine na mlazni pogon. Naime turbina je energetski stroj koji pomoću rotorskih lopatica pretvara potencijalnu ili ...

sveučilište u splitu pomorski fakultet u splitu david bošnjak proračun ...

statvena cijev. • vratilo brodskog vijka. • međuvratila. • nosivi ležajevi. • reduktor (u sustavima sa reduktorom). • koljenasto vratilo motora. Najvažniji postupak pri ...

sustav za upravljanja i nadzor parne turbine nominalne snage 5mw ...

Upravljanje i regulacija parne turbine obuhvaća područje regulacije koja se sastoji od: regulacija brzine, snage, tlaka za grijanje kućanstva, regulacija pare ...

marija jurman utjecaj globalizacije na pomorski ... - Pomorski fakultet

Isto tako globalizacija jako utjeĉe na pomorstvo i samo luĉko poslovanje, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, te ponekad ima pozitivne uĉinke, a nerijetko ...

Fakultet za pomorstvo Kotor www.fzpkotor.com - Pomorski fakultet ...

bavi se pola vijeka obrazovanjem pomoraca. ... Fakultetu se obrazuju i druga zanimanja pomorske ... agencije za ukrcaj pomoraca, koje pomažu pomorcima.

analizatori snage - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

8 srp 2016 ... Trokut snage. Za trokut snaga sa slike 2.2 vrijede najčešće korišteni izrazi: gdje je cosφ faktor snage. Trofazni sustav može biti četverožični ili ...

pojačalo snage c klase - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

29 ruj 2016 ... 3. Ako se npr. pojačava strujni signal pomoću pojačala koje je projektirano pomoću bipolarnog tranzistora u spoju zajedničkog emitera, tada je ...

Datumi - Pomorski fakultet

21 velj 2018 ... lektoriranje tekstova na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku ... Pisanje. Slušanje. Čitanje. Govorna interakcija. Govorna produkcija.

Životopis - Pomorski fakultet

8. Studija gospodarske opravdanosti za predmet koncesije na pomorskom dobru, caffe bar. Galija, Opatija, 2014, suradnica na projektu. 9. Studija gospodarske ...

trening snage u kondicionoj pripremi fudbalera - Fakultet za sport i ...

(Završni rad) ... eksplozivnu snagu, istovremeno ima i jak udarac, i jak odskok i uopšte veliku ... Gustina opterećenja: broj serija po satu u jednom treningu.

sveučilište u splitu pomorski fakultet

12. 3.1.2. Opća nesposobnost za rad. Opća nesposobnost za rad teži je stupanj nesposobnosti, a ona se utvrđuje i postoji kada kod osiguranika zbog promjena ...

Dokument - Pomorski fakultet - UNIRI

Glavan, B.: Ekonomika morskog brodarstva, Školska knjiga, Zagreb, 1992. 2. Kesić ... Za najnovije izmjene i dopune tema vidi: www.pfri.hr/~bopri (A Course of.

katalogprostorijaiopr eme 2 0 1 8. - Pomorski fakultet - UNIRI

Studentska ulica 2, 51000 Rijeka • www.pfri.uniri.hr. KATALOG PROSTORIJA I OPREME 2018. ... Daikin - dva modela. • Thermo King - jedan model. • Carrier ...

GMDSS Simulator - Pomorski fakultet

o GPS prijemnik Furuno GP-90; o alarmnu jedinicu AP4365; o upravljačku ploču punjača baterija H2180; o radiogoniometar Rhotheta RT-500-M; te o radar i ...

Na temelju članka 82 - Pomorski fakultet

na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 19. rujna 2016. godine, tajnik ... ponavljanje ispita, imenovati ispitno povjerenstvo i odrediti vrijeme ponovnog ...

priručnik_brodski cjevovodi za web - Pomorski fakultet

16 velj 2018 ... Spajanje elemenata cjevovoda može biti rastavljivo i nerastavljivo. ... kapacitet kompresora startnog zraka određen je propisom klasifikacijskog ... cijevi kondenzatora održavajući na taj način tlak ili temperaturu kondenzacije.

Pomorski fakultet u Rijeci - UNIRI

Nautika i tehnologija pomorskog prometa. •. Brodostrojarstvo. •. Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu. •. Tehnologija i organizacija prometa.

sveučilište u rijeci - Pomorski fakultet

Željko Glavan. 4,7133. 8. Renato Ivče. 4,6594. 9. Albin Redžić. 4,6481. 10. Serđo Kos. 4,6346. Najbolje ocijenjeni asistenti. RED. BR. IME I PREZIME. OCJENA.

proračun induktiviteta magnetskih krugova - Fakultet elektrotehnike ...

dijamagnetizam, paramagnetizam i feromagnetizam. Dijamagnetizam nastaje zbog promjena magnetskih dipola kada se narine vanjsko magnetsko polje dok ...

STRATEGIJA POMORSKOG FAKULTETA U ... - Pomorski fakultet

s gospodarskim subjektima i uz pomoć udruge ALUMNI PFRI organizirati „DAN ... Fakultetu, rasteretiti znanstveno – nastavno osoblje administrativnih poslova, ...

Temeljna sigurnost na brodu - D2 - Pomorski fakultet

Prijave ispita vrše se u Lučkoj kapetaniji po završetku tečaja. Lučka kapetanija Rijeka, Prostorija 3 (prizemlje) radno vrijeme od 8:00 do 12:00 tel/fax: 051 ...

Pravilnik o zaštiti na radu - Pomorski fakultet

11 pro 2018 ... Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14). Osposobljavanje radnika za rad na siguran način ...

Nino Curko Diplomski - Pomorski fakultet

Kaže se da nema plovidbe u polasku kod linijskog brodarstva, što znači da se linijsko ... Plovidbeni red određuje linijski promet. To je akt ... godine povećavaju flotu kupovinom katamarana “Paula”, katamaranom “Nona Ana” i time šire ...

brodski električni sustavi - Pomorski fakultet

5 ruj 2018 ... zaboraviti činjenicu da je napon taj koji tjera struju i da visina struje, ... agregat za rad kada brod miruje). ... Cijena startera i lampi je naime.

konstrukcija broda - ppo brodostrojarstvo - Pomorski fakultet

3 pro 2018 ... KONSTRUKCIJA BRODA - PPO. BRODOSTROJARSTVO. 1. Na kojem brodu je prvi put ugrađeno brodsko dvodno? 2. Tko je izumitelj motora ...

brodski električni strojevi - Pomorski fakultet

5 ruj 2018 ... JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTOR S KONDENZATOROM .......................... ... napona u slučaju opterećenja induktivnog karaktera (elektromotori, ...

uporaba led u komunikacijskim sustavima - Pomorski fakultet

elektroluminiscencija (pretvorba električne energije u svjetlosnu). Kod ovih dioda koriste se poluvodiči kao što su silicijev karbid (SiC), galijevfosfid (GaP) i ...

Numericko rješavanje jednadžbi - Pomorski fakultet

29 sij 2020 ... Metoda iteracije. Opcenito o greškama metoda rješavanja jednadžbi. Numericka matematika. Numericko rješavanje jednadžbi. Biserka Drašcic ...

uporaba vdr sustava u pomorstvu - Pomorski fakultet

kretanja. Zbog tog svojstva se žiro kompas koristi za orijentaciju u navigaciji. Na brod se, zbog sigurnosti, ugrađuju 2 žiro kompasa (dvije žiro matice, slika 12).

Karakteristike intermodalnog prijevoza - Pomorski fakultet

INTERMODALNI TRANSPORT U EUROPSKOJ UNIJI. DIPLOMSKI RAD. IME I PREZIME: Sanja Vučurević, 0112030265. SMJER: Logistika i menadžment u ...

sjeverna morska ruta - Pomorski fakultet

Kojom izjavljujem da sam diplomski rad s naslovomMOGUĆNOSTI RAZVOJA. SJEVERNE MORSKE RUTE izradila samostalno pod mentorstvom doc. dr. sc.

Pomorski fakultet u Rijeci - Mala barka

izrađene su i ugrađene uzvojne proveze i nosači podnica,. - izrađeno je i ugrađeno krmeno zrcalo. Navedenom valja nadodati i prethodno navedene radove u ...

luke nautičkog turizma - Pomorski fakultet

Nakon puštanja luke nautičkog turizma u rad velike bi koristi imalo lokalno stanovništvo. Povećanje zaposlenosti van velikih gradova, a posebno na otocima ima ...

Europass-Curriculum Vitae - Pomorski fakultet

20 velj 2018 ... E-mail [email protected] Državljanstvo ... 19. Jugović, Alen; Debelić, Borna; Brdar, Maja. ... 26. Jugović, Alen; Bistričić, Ante; Debelić, Borna.

računalne metode za proračun struja kratkog spoja - Fakultet ...

Do kratkog spoja dolazi vodiljivim premoštenjem izolacije između dijelova el. postrojenja koji su na različitom potencijalu. Na mjestu gdje je došlo do kratkog ...

Upute za izradu završnog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu završnog rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja završnih radova na ...

upute za izradu dilomskog rada - Pomorski fakultet

nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja diplomskih radova na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Ove upute prate sadržaj kolegija Metodologija ...

Pravilnik o postupku unutanjeg prijavljivanja ... - Pomorski fakultet

16 pro 2019 ... Radnici koji predlažu povjerljivu osobu trebali bi prethodno dobiti njen pristanak koji se ... Fakultet imenuje Povjerljivu osobu uz njezin prethodni pisani ... Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati ...

Radni prostor i oprema - Pomorski fakultet - UNIRI

Školski brod Kraljica mora u vlasništvu je. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Brod je namijenjen za izvođenje studentske prakse učenika i studenata ...

Upute za izradu diplomskog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu diplomskoa rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja diplomskih radova na ...

analiza tehnoloških procesa pri prijevozu ... - Pomorski fakultet

Čini se da su „paletizacija“ i paleta sinonimi. Treba istaknuti razliku između palete i „paletizacije“. Paleta je transportni uređaj, to je naprava izrađena od ...

parkiranje u urbanim sredinama kao element ... - Pomorski fakultet

Šibeniku, ciljevi i rad Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik te poseban osvrt na ... 87 Prema: Gradski parking d.o.o. Šibenik – Naših prvih deset godina, Šibenik ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU POMORSKI FAKULTET Split, Ruđera ...

Split, Ruđera Boškovića 37. N A T J E Č A J za upis studenata u I. godinu poslijediplomskoga sveučilišnog studija. „Tehnologije u pomorstvu“ u akademskoj ...

primjena inteligentnih transportnih sustava u ... - Pomorski fakultet

Svrha i cilj je objasniti koji su inteligentni transportni sustavi na prometnicama i u ... zadovoljavajuće razine sigurnosti u prometu, prometna logistika specijalnih ...

problemi korištenja simulatora u edukaciji ... - Pomorski fakultet

2 svi 2012 ... Robert Mohović / Ph.D. Dr. sc. ... R. Mohović, I. Rudan, Đ. Mohović: PROBLEMI KORIŠTENJA SIMULATORA U EDUKACIJI UPRAVLJANJA.

CURRICULUM VITAE Ime Goran Vizentin ... - Pomorski fakultet

14 velj 2018 ... Almes-eko d.o.o., Pomerio 9, 51000 Rijeka: projektiranje uređaja za obradu otpadnih voda, pripremu pitke vode MBR tehnologije, opće ...

ortodromska, loksodromska i kombinirana plovidba - Pomorski fakultet

17 sij 2019 ... Terestrička navigacija. 2. LOKSODROMSKA PLOVIDBA. I. Loksodromski zadatak (kurs i udaljenost):. tgK = ∆. ∆. D = ∆. II. Loksodromski zadatak ...

tržišni ciklusi u morskom brodarstvu - Pomorski fakultet

A. Expanzija, oporavak, oživljavanje, uzlet ili konjuktura ( označeno crvenom bojom na grafu 1.) – je uzlazna faza poslovnog ciklusa. Karakteristika expanzijskog ...

sustavi nadzora i upravljanja u pomorskoj ... - Pomorski fakultet

strane firme Navionics (skenirane navigacijske karte agencije NOAA) koje ... organizacija (IMO) uveden je i na hrvatskoj obali Jadrana, a njegova cjelovita.

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka ... - Pomorski fakultet

Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich. Naziv predmeta. Pomorski engleski 1. Studijski program. Nautika i tehnologija pomorskog prometa. Status predmeta obvezan.

vladimir mamuza upravljanje tehnološkim ... - Pomorski fakultet

Kontejneri kao oblik transportne jedinice, kontejnerski brodovi kao prijevozna sredstva kontejnera te kontejnerski terminali kao glavni elementi kontejnerskog ...

ULOGA PRIVREDNIH SUDIONIKA U LUČKOM ... - Pomorski fakultet

Opći podaci o poduzeću jadranski pomorski servis d.d.. U svojoj dugoj povijesti već više od 50 godina, tegljači JPS-a bili su važan subjekt sigurnosti plovidbe na ...

Pružanje medicinske prve pomoći – D19 - Pomorski fakultet

(1). Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti - Pružanje medicinske prve ... položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C23. (2).

primjena bežične komunikacijske mreže u ... - Pomorski fakultet

„Kontejnerski terminal pomorske prometne mreže je smješten u morskim ... Slika 2.2 - Kontejnerski terminal Jadranska vrata (Adriatic Gate Container Terminal).

Primjena satelitske navigacije u sustavu za ... - Pomorski fakultet

GPS-a dijele i ostali satelitski sustavi kao što su Glonass i Galileo. Glonass sustav u ... udaljenosti od pojedinog satelita do korisničke antene – trilateracija. ... Takva postava onemogućuje visoko precizno lociranje unesrećenih. ... kvaliteta signala, niska cijena opreme i servisiranja, upotreba na međunarodnoj razini,.

znanstvene paradigme u valorizaciji hrvatske ... - Pomorski fakultet

sjevernog Jadrana počinje uzlet cestogradnje (Karolina, Jozefina, Lujzijana, Marmontova cesta itd.), koja nas polako dovodi do prvih betonskih i asfaltiranih ...