Brošura - Hrvatske vode

Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja ... (CCTV kamera za inspekciju sustava odvodnje, specijalna.

Brošura - Hrvatske vode - Srodni dokumenti

Brošura - Hrvatske vode

Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja ... (CCTV kamera za inspekciju sustava odvodnje, specijalna.

analiZa varijacija raZine vOde jeZera vrana na ... - Hrvatske vode

Ključne riječi: vodostaj, temperatura zraka, bilanca voda, jezero vrana, otok cres, hrvatska. analiZa varijacija raZine. vOde jeZera vrana na. OtOKu cresu.

99 krš hrvatske geografski pregled i značenje - Hrvatske vode

GEOGRAFSKI PREGLED. I ZNAČENJE ... koncizno i dobro su ilustrirane. U 6. poglavlju ... 3) Koliko je relativno značenje otapanja snijega i leda u usporedbi s ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

projekata EU - Hrvatske vode

Zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti pred- metom upisa u zemljišnu knjigu. Izvaci iz zemljišne knjige ...

Untitled - Hrvatske vode

6 pro 2017 ... Za potrebe izrade Idejnog projekta izrađen je Izvještaj o provedbi ... Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN.

Oglas - Hrvatske vode

21 ožu 2019 ... HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA GORNJU SAVU. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII. Telefon: 01/23 69 888.

summary - Hrvatske vode

Mladen Mužinić, dipl. ing. fiz. Sandra Novak Mujanović, dipl. ing. preh. tehn.univ.spec.oecoing. Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Director. Danko Fundurulja ...

Hrvatske vode - Kircek

HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA MURU I GORNJU DRAVU. 42000 Varaždin, Medimurska. KLASA: UP/I-325-01/13-07/6888. URBROJ: ...

Pripremni radovi - Hrvatske vode

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim ... visinski određuju priključkom na geodetsku osnovu. Prilikom ...

hrvatske vode - Grad Ogulin

Služba zaštite voda zaprimila je dana 19.01.2011. g Vaš zahljev za dostavu ... NAPOMENA:Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama:.

ekološki plakat - Hrvatske vode

Plakat je posebano tiskan list papira pričvršćen ili zalijepljen na postojeću ... za zaštitu prirode. Uz Svjetski dan voda 1999. godine (autor: Krešimir Zimonić) ...

Registar ugovora - Hrvatske vode

22 stu 2019 ... Treći dodatak Ugovoru o izradi projekta za dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Gornji ... KONTROLIRANOG PROPUŠTANJA KROZ GRAD KOPRIVNICU ... postojećim vodocrpilištima Grada Zagreba -analiza današnjeg i prognoza ... D1 Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati,.

Hrvatska vodoprivreda 192.pdf - Hrvatske vode

nastaje rijeka Sava, tako nastaje rijeka Dunav Dunav u Hrvatsku stiže mnogo bogatiji. Stani ispred ... Najveća stvar koju čovjek može učiniti je saznati najviše od ...

Stajaćice Panonske - Hrvatske vode

Lugolova otopina se koristi kada je pH vode < 7, a lužnata kada je pH vode > 7. ... Temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva te temeljem izvješća iz završenih ...

Uvodnik, HV (2014) - Hrvatske vode

oborine bile i na slivnim područjima pritoka Save na području. Bosne i ... u svibnju 2014. (cm). Razlika vodostaja. (cm). (cm) godina. Slavonski. Brod. 883. 1974.

Betonski radovi - Hrvatske vode

7-01.2 ZAHTJEVI ZA BETON I POSTUPCI VERIFIKACIJE … ... V/c omjer - omjer između mase efektivne količine vode i mase cementa u svježem betonu ... šljunka najvećeg zrna 90 mm u valjanom betonu na brani Mosul u Iraku, kod kojega se.

ecology and management - Hrvatske vode

fontane u gradovima južno i sjeverno od Alpa te vodoskoci, kaskade i fontane u ... (Gotha, Rudolfstadt i Weimar) razvoj vrtne umjetnosti od renesanse preko ...

financijski plan - Hrvatske vode

26 ruj 2012 ... naknadu za uređenje voda koje su Hrvatske šume putem cesija i asignacija ... daljinsko očitavanje vodomjera; I. faza modernizacije sustava ... Varkom d.d. - Razvoj sustava javne odvodnje na uslužnom području - Pod-projekt.

187 čovjek i okoliš - Hrvatske vode

Čovjek zauzet tehnološkim ... čovjek? Održivi razvoj i zaštita okoliša pojam koji se mnogo koristi pa svatko ... područjem koji je u sva ta ista vremena bio na tim.

Zemljani radovi - Hrvatske vode

Stepenica je stepeničasti oblik iskopa u nagnutom sraslom tlu ili nasipu. Šljunak je nevezani klasični sediment koji čine zaobljene valutice veličine od 2 mm do.

Bravarski radovi - Hrvatske vode

... izvoditi premazom na bazi aluminijske paste. ... Dijelovi se ograde spajaju zavarivanjem, osim na mjestima gdje je projektom predviđena dilatacijska reška.

Hrvatska vodoprivreda - Hrvatske vode

7 ožu 2019 ... Izdavač: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Za izdavača: Mr. sc. ... Vodovod Slavonski Brod tada ima mogućnost prihvata tek oko max. ... vio sustav odrżivog i ućinkovitog gospoda- renja vodnim resursima ...

Zidarski radovi - Hrvatske vode

Sitnozrnati beton: smjesa cementa, agregata do 8 mm promjera i vode, ... cementa i pijeska 1:3, a za obradu reški mort odnosa cementa i pijeska 1:2. ... Ako se izvodi glazura preko betonskih površina, ona se izvodi debljine 2 - 3 cm od.

Hrvatske vode - Grad Karlovac

14 velj 2019 ... ... Karlovcu, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac, OIB: 25654647153 (dalje u tekstu: Ponuditelj), sukladno odredbi članka 13. stavak 1. podstavak ...

plan provedbe - Hrvatske vode

2 stu 2010 ... Kvarnerski zaljev normalno. 2023. 71%. 10.554 ... Malostonski zaljev. More. Mljetski kanal ... 36. Slika 12. Karta osjetljivih područja. Tablica 6.

Nasip tekst - Hrvatske vode

Selce do Rečice. VODOPRIVREDA KARLOVAC d.d. Obala Franje Račkoga 10, Karlovac. Projektant: Dunja Štefanac Dukarić, mag.ing.aedif. KNJIGA 2.

Brošura Parkovi Hrvatske - Nacionalni park Kornati

svjetske mreže zaštićenih područja, ekološke mreže Natura 2000. Po nazivom Parkovi Hrvatske okupljamo 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode. Svaki je ...

park prirode papuk - Hrvatske vode

Na sjevernim obroncima Papuka na visini od 475 m smještena je dolina Jankovac. Ime izletišta Jankovac, kao i Jankovačkih jezera veže se uz grofa Josipa Jan-.

175 leksikon održivog razvoja - Hrvatske vode

Indeks DOP-a, koji se sastoji od pitanja koja procjenjuju nefinancijske učinke poslovanja poduzeća u više kategorija. Posebno se razmatraju ekonomski, ...

Hr vodoprivreda 200_2012.indb - Hrvatske vode

Centrogradnja d.o.o. iz Zagreba. U 2012. godini planiran je i početak izgradnje nasipa Budžak na području Grada Vukova- ra. Njegovom izgradnjom će se ...

R J E Š E N J E Tvrtki Hrvatske vode ... - Varaždinska županija

15 tra 2016 ... roka u 2016. godini'' po zahtjevu tvrtke Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv. ''Plitvica-Bednja'', Međimurska 26b, Varaždin, ...

geotermalne i mineralne vode hrvatske - Repozitorij PMF-a

Maceljsko gorje i Ravna gora produžetak su Karavanki, a niz Rudnica - Desinićka gora - Kuna gora –. Strahinčica – Ivanščica nastavak je Kamničkih Alpa.

naslovnica OBJEDINJENI PN Objava - Hrvatske vode

31 pro 2016 ... Zaštita grada Cresa od poplavnih voda - Retencija C3 - ... Usluga popravka i održavanja automobila marke CITROEN. 30.000,00. 2. BN.

Hr vodoprivreda 195 ovitak.indd - Hrvatske vode

u svom okruženju. Naime, moramo se prisjetiti da su Sava i Dunav rijeke koje protiču kroz nekoliko država ... 4 Plan upravljanja slivom rijeke Save ... istraživanja trajali i najduže, jer se morala ... Veü duže vremena, kako širom svijeta tako.

85 Osnove geofizičkih istraživanja - Hrvatske vode

2.5 Izostazija,. 2.6 Primjena gravimetrijskih istraživanja,. 3. Magnetometriijska istraživanja,. 3.1 Instrumenti i jedinice,. 3.2 Magnetno polje Zemlje,. 3.3 Teoretske ...

priručnik za korisnike eu sredstava - Hrvatske vode

17 ožu 2018 ... Sve važne dokumente vezane uz strukturne i investicijske fondove u digitalnoj formi, relevantne za ... Po odobrenju projekta za sufinanciranje sredstvima EU svaki Korisnik ... Izrada Izvedbenih projekata za sve radove obuhvaćene ovim ... Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad za kompletnu.

Prirucnik_Postupak izvlastenja_KB.indd - Hrvatske vode

Primjer zahtjeva korisnika izvlaštenja za stupanje u posjed nekretnine za koju je podnesen prijedlog za izvlaštenje, projekt izgradnje vodospreme (1/2) .

Polaganje geotekstila i geomreža - Hrvatske vode

3-03.3 IZRADA PODLOGE . ... 3-03.4 IZRADA TEMELJNOG MADRACA . ... gradilište, njegovo uskladištenje, lokalni prijevoz po gradilištu, polaganje i ... Ako je potrebno u znatnoj mjeri spriječiti ispiranje tla, karakterističnu širinu otvora.

Program usklađenja monitoringa - Hrvatske vode

LUDBREG. 1938. DHMZ. H,Q da da. 509224. 5123109. BEDNJA. 5140. LEPOGLAVA. 1986. HV. H,Q da da. 464159. 5119036. BEDNJA. 5143. KLJUČ. 1986.

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET - Hrvatske vode

prostornom rasporedu tekućica i stajaćica u hrvatskoj hidrografskoj mreži i ... 1.1 Opće značajke hrvatskih kopnenih površinskih voda (tekućice i stajaćice).

1. katastar i zemljišne knjiGe - Hrvatske vode

n oznaku (broj) čestice te broj zemljišnoknjižnoga uloška i naziv katastarske općine u kojem se upis treba provesti. ZID ZZK (narodne novine broj 55/13) donio je ...

4. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA - Hrvatske vode i ...

Četvrta hrvatska konferencija o vodama s osnovnom temom HRVATSKE VODE I. EUROPSKA ... therefore furnish rather tailor-made programmes. Even if this was ... objašnjava povećanu količinu ortofosfata u tom dijelu estuarija. Koncentracija ...

1. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA - Hrvatske vode

se sjeveroistočno od Ljubuško-Klobučke navlake, uz sjeveroistočni rub Imotsko ... Zatim slijedi utemeljenje postaja na Dravi, Varaždin 1821. i Osijek 1827. godine, a na ... PERFORIRANA PLOČA, h) MREžA BAČAVA I AUTO GUMA. Slika 2.

Hr vodoprivreda 194_01_51.indd - Hrvatske vode

Danas su vodeni ekosustavi i voda pod velikim pritiskom današnjeg načina života i negativnog antropogenog utjecaja, naročito uz velika urbana i industrijska ...

Obrazac pisma namjere - Hrvatske vode

Upućujem Vam pismo namjere za davanje u najam/zakup. površini od ______ upisano u posjedovni list ______ i zk.ul. ______ k.o. _____, kao ______ za koje ...

PRIVITAK 2 - Raspored rukovoditelja obrane od ... - Hrvatske vode

1 ožu 2019 ... provedbu mjera obrane od poplava i rukovoditelji na branjenom području. Vodoprivreda Sisak d.d., Sisak. Ruđera Boškovića 11, 44000 Sisak.

fONTANA „DRAGA I KALIfRONT“ U RABU - Hrvatske vode

(Baraković i sur., 1989.) Nestvarna, golema hrid koja je izronila iz mora - tako mi je izgledao Rab dok se trajekt približavao pristaništu. Međutim, Rab je, uz Mljet, ...

1. Zagrebačka županija, D&G Hidroprojekt, Zagreb ... - Hrvatske vode

vodoopskrbnom sustavu “Samobor”, te izvorišta vodoopskrbnog sustava “Jastrebarsko” i ... Osim za potrebe vodoopskrbe na podrucju Zagrebacke županije, crpilište ... razvitka vodoopskrbe (npr. demografske prognoze, položaj i velicina ...

13. Zadarska županija, Hidroprojekt-ing, Zagreb ... - Hrvatske vode

Investitor: HRVATSKE VODE. Građevina: Vodoopskrbni plan zadarske županije ... Situacija vodoopskrbnog sustava - karta 1 (zapad). Situacija vodoopskrbnog ...

višegodišnji program gradnje regulacijskih i ... - Hrvatske vode

osjeća utjecaj mora su Krka, Zrmanja, te Vransko jezero kod Biograda koje je kanalom Prosika i podzemnih putem povezano s ... SN Novljansko polje. 350.

Nositelj zahvata: HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje ...

Prema topografskoj karti cijelo područje između Boroš Drave i rijeke Drave ima kote terena od ... starog rukavca Boroš Drava, koji danas ima obilježja jezera, te.

nositelj zahvata: hrvatske vode - Zagrebačka županija

pruge i dogradnja drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, ... Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, ... Groblje. - kultivirani krajolik – vinogradi s tradicijskim kletima. - stambena ...

ELEKTRA ŠIBENIK REPUBLIKA HRVATSKA ... - Hrvatske vode

19 svi 2010 ... www.hep.hr ▫. ELEKTRA ŠIBENIK. 22000 Šibenik, Ulica Ante Šupuka 1. p.p. 131. TELEFON ▫ (022) 341-600 (Šibenik) ▫ 341-500 (Bilice).

planiranje i projektiranje ribljih staza - Hrvatske vode

podjela tekućica od izvora prema ušću na zone, zasnovane na dominantnim vrstama i promjeni životne zajednice riba. Riblje zone okarakterizirane su ...

Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena

5. hrvatske konferencije o vodama s time u svezi ne snose nikakvu ... Stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, ... određivanje popratane mikrobiološke flore korišteni su krvni agar i krvni agar s ampicili- ...

1 Hr vodoprivreda 203_Upravljanje vodama.indd - Hrvatske vode

skralješnjaka: virnjak Dendrocoelum sp. (Tric- ladida), rakušac Niphargus sp. (Amphipoda), vodenbabura Proasellus sp. te taksonomski neodreÿeni stigobiontni ...

ESTUARIJ ZRmANJE I NJEGOVA EKOLOŠKA ... - Hrvatske vode

14 sij 2011 ... rijeke jače miješaju vodeni stupac. Sredozemno more je svojstveno po malom rasponu plime i oseke. Estuariji ma- lih hrvatskih krških rijeka su ...

Plan upravljanja vodnim područjima - Hrvatske vode

Analiza znaĉajki Vodnog podruĉja rijeke Dunav je sastavni dio (Dodatak I.) Plana upravljanja vodnim podruĉjima u Republici Hrvatskoj. Dokument je izraĊen ...

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA - Hrvatske vode pred ...

5. hrvatske konferencije o vodama s time u svezi ne snose nikakvu ... Za određivanje popratane mikrobiološke flore korišteni su krvni agar i krvni agar s ampicili- ...