ppug orahovica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od. 123,67 km ... Orahovica, Dalmatinska 98-Phoenix. 10/0,4 kV ...

ppug orahovica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ... - Srodni dokumenti

ppug orahovica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od. 123,67 km ... Orahovica, Dalmatinska 98-Phoenix. 10/0,4 kV ...

IID PPUG Osijeka.pdf - Zavod za prostorno uređenje

Prostorni plan uređenja Grada Osijeka donešen je Odlukom Gradskog vijeća ... U travnju 2009. godine Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o ...

1. Polazišta 2 - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

Prioriteti u izgradnji cesta su brze ceste Virovitica - Slatina (D-2 tzv. “Podravska magistrala”) i ... RAPID d.d. VIROVITICA. 185,00. 1,60. USKLADIŠTENO. KIO d.d. ...

pp virovitičko-podravske županije - Zavod za prostorno uređenje ...

Prostorni plan općine Virovitica (APZ Plan - Zagreb, 1978. godina). 4. Osnove korištenja i zaštite prostora općine Virovitica (Arhitektonski fakultet sveučilišta u.

grad virovitica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

staklenici i plastenici za intenzivnu ratarsku proizvodnju,. • građevina ... Prostorni plan uređenja Grada Virovitica (Sl. vjesnik Grada Virovitice 14/05 14/07, 12/14).

Izmjene i dopune Vocin - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Voćin s Čačincima, a u samom Voćinu sagrañen je sanatorij za plućne ... uz pročelje grañevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije ... mogu biti zidane od opeke, zidane i ožbukane, metalne i drvene, a samo.

ppuo čačinci - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

-34 -31,8% -18,0%. 60. 2. Bukvik. 301. 249. -52 -17,3% 6,4%. 265. 3. Čačinci. 2.617. 2.349. -268 -10,2% 9,4%. 2570. 4. Humljani. 235. 181. -54 -23,0% 5,0%.

sadržaj - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Virovitica kao centralno gradsko naselje i sjedište Virovitičko-podravske županije pripada ... Hrvatska radio-postaja Virovitica ... Križevaca te njemački Kaufland.

Knjiga 2 - Obvezni prilozi - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Položaj DPU ''Jezero Hercegovac-Ružica Grad'' u prostoru b) Reljef. Reljefne osobine naselja Orahovice dio su reljefa i njegovih prirodno-geografskih osobina.

IID PPUG BELI MANASTIR - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Grad Beli Manastir donio je Odluku o izradi Izmjena i dopuna 2 Prostornog plana uređenja Grada ... F. Farma "Mala Karašica" i groblje naselja Šećerana 1:5.000.

Zavod za prostorno planiranje dd - Zavod za prostorno uređenje ...

11. Hrvatske vode Zagreb, VGO za mali sliv ''Županijski kanal''. 12. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar. Virovitica, Ispostava Pitomača. 13.

ppug orahovica - Grad Orahovica

13 srp 2018 ... iskorištavanje mineralnih sirovina – E ('Orahovica' (E1), 'Orahovica-1' ... GRADNJA U NASELJU ORAHOVICA ... (Keramika modus d.o.o.)(KIO.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i Zavod za ...

Lučka uprava Slavonski Brod. Korištena dokumentacija: 1. Prostorni plan Brodsko-posavske županije 2001. god. 2. Izmjene i dopune Prostornog plana.

MGIPU - Zavod za prostorno uređenje

26 stu 2013 ... e-arhiva. • modul za učitavanje akata za gradnju izdanih prije eDozvole. • ovlašteni korisnici: službenici u MGIPU i upravnim odjelima gradova i.

glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

lznłvłČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednica Lara Rakušić lvanković ... 9. gradski parkovi unutar naselja, ... kuća Tonoli (Gradski muzej u Makarskoj).

Potravlje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. Potravlje. Potravlje. Satrić. Gornji Bitelić. Donji Bitelić. Potravlje. 19. 20. 21. 22 ... Predsjednik Općinskog vijeća: Tomislavova 11.

izvješće - Zavod za prostorno uređenje

Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-1, za 2011 ... Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije svoju djelatnost provodi na dvije.

Download - Zavod za prostorno uređenje

Promatrani prostor obronaka Dilj gore, od naselja Brodski Stupnik na zapadu do ... planova uređenja općina (PPUO), za zone stanovanja nastale većim dijelom.

I. ! ll - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Grižanska, Aleja Blaža Jurišića, Lovrakova, Dubečka (Dubec). Jug: ... iznimno, za lokaciju Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Božidarevićevoj 1.

općina lobor - Zavod za prostorno uređenje

6 tra 2017 ... iznosi 44,20 km2 (podatak: “Površine županija, gradova i Općina u Republici Hrvatskoj”, Državna geodetska uprava, 1997.). /2/ Općina Lobor u ...

ii. odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina. ... (1) Poljske kućice se mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu intenzivno obrađivanom i pod ... (5) Poljska kućica gradi se kao prizemnica tako da je njezina bruto-razvijena površina do 20 m2.

općina radoboj - Zavod za prostorno uređenje

Statuta Općine. Radoboj, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije. 16/09., i 10/13), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 7. sjednici održanoj dana 16.

službeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

poslove i graditeljstvo, Domovinskog rata 2/4,. SPLIT ... 002 ZAGREB, GRAD TROGIR, Upravni odjel za ... Područni ured za katastar Split, Ispostava Trogir,.

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Prgomet sa smanjenim sadržajem , u daljnjem ... zrak ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju teški transport.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

5 svi 2006 ... Dugo Selo, Velika Gorica i Zaprešić, te njihove izmjene i dopune. ... kronika”, br. 10/90) i ... o Ornitološki rezervat Crna Mlaka, Jastrebarsko.

III. Prilozi - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Bjelovarsko ...

19 ožu 2019 ... broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije. - broj 2.b Infrastrukturni ... broj 4.d Građevinsko područje - naselje Garešnica. - broj 4.e ...

grad zabok - Zavod za prostorno uređenje

stovnom prometu (“Narodne novine” br. 82/13.) i članka. 31. točke 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik. Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) ...

općine koška - Zavod za prostorno uređenje

Odluka Općinskog vijeća Koška o donošenju Prostornog plana ... Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina. 54 ... Mreža osnovnih škola.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ...

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije ... privlačenjem novog te novih investitora (planiranje gospodarskih zona, izletišta,.

pravilnik - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

dovesti do požara. 9) Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog ...

i. obrazloženje - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Postojeće gradsko groblje Viktorovac smješteno je u skoro geometrijskom središtu grada. Siska. Dugoročni razvoj na ovoj lokaciji bitno je ograničen postojećom ...

PPZ -sluzbeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje Međimurske ...

domaćinstva iznosi 1991. godine 3,39, za grad Čakovec ona iznosi ... Me imurje je kraj relativno starog ruralnog ... HRAST LUŽNJAK (Quercus robur) u Donjem.

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

posavski prometni pravac Središnje i Istočne Hrvatske kojim se autocestom i željezničkom prugom europskog i državnog značaja povezuju Zagreb i Slavonski.

sažetak za javnost - Zavod za prostorno uređenje Koprivničko ...

HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB, UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA;. - HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE, HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O., RAZVOJ I ...

zagreb - 41 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba prosinac 2013. C - Stenjevec. D - Lučko. E - Blato. A. B. B. C. D. E. A. B. Z. 4. UVJETI ZA ...

Vrbovsko 634..710 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

28 velj 2013 ... Uredbom iz 1998. godine matičnom uredu Vrbovsko, osim istoimenog ... katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Rjeśenja o ...

ID UPU kampus Borongaj 2019 - Zavod za prostorno uređenje ...

Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb www.zzpugz.hr. Page 2. Page 3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STUDENTSKI KAMPUS BORONGAJ ...

GUP Petrinja - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

naselja Petrinja je cca 3.290 ha, dok je površina obuhvata GUP-a cca 1.778 ha. ... kolodvor, željeznička postaja, pošta, veterinarska stanica, vatrogasni dom, ...

Obrazlozenje UPU Zgmajne - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

Sisak je smješten u ravničarskom prostoru unutar složenog hidrografskog ... automobile osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u blizini pješačke ... PVC cijevima profila 110 mm, a privodi do građevina cijevima PEHD profila 50 mm.

zagreb - 33 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

IZMJERA: C - komasacija. D - grafička. ZAGREB - 33. ZAGREB - 33. ZAGREB - 32. ZAGREB - 34 ... SELSKA. MERŠIĆEVA. UPU MILEROV BREG. UPU CIGLANA.

Koncepcija_II IiD PPUO Drnje - Zavod za prostorno uređenje ...

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Koprivnica,. 18. ... E.P. KETER, površine 45,0 ha, tvrtke IGMA d.o.o.Koprivnica,. 2.

Untitled - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

tadašnje opüine Dugo Selo i Samobor te dio bivše opüine Zaprešiü. ... doline Krapine na sjeverozapadu, zavale Crne Mlake na jugozapadu i niskog Pokuplja na jugu. ... Prostorni plan opüine Dugo Selo (bivše) (”Dugoselska kronika”, br.

krapinsko – zagorska županija - Zavod za prostorno uređenje

Najveći vodoopskrbni sustav predstavlja “Zagorski vodovod”, koji se prostire na ... Hrvatski zavod za zapošljavanje podruĉna sluţba Krapina sa ispostavama ...

ii odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

Građevinska područja naselja obuhvaćaju izgrađene i neizgrađene (planirane) dijelove naselja (prikaz ... poljoprivredna apoteka, suveniri, servisi),. - građevine ...

Tekstualni dio. - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

7 kol 2010 ... Područje općine Bilje je u okruženju susjednih općina: Kneževi Vinogradi na sjeveru, ... ostale površinske vode: Stara Drava na profilima.

XXXX - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Brckovljani. Božjakovina. Stančić. Hrebinec. Štakorovec. Gornje Dvorišće. R6. R6. R6. D7. GRAD DUGO SELO. GRAD DUGO SELO. OPĆINA RUGVICA.

sadržaj - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

21 lip 2016 ... D48 Čvorište Baderna (A9) – Pazin – čvorište Rogovići (A8) ... „Plinara“ Pula ... na području Grada Poreča: Poreč, Buići-Žbandaj, Baderna, ...

U Zagrebu, siječanj 2017. - Zavod za prostorno uređenje ...

31 sij 2017 ... i poslovnim sadržajima IKEA,. • 2015. godine izgrađena i puštena u promet dionica Buševec – Lekenik i Jakuševec – Velika Gorica. (jug) na ...

GUP Sesveta - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Unutar granica GUP-a Sesvete nalazi se pet rimokatoličkih župa (Sesvete, Novo Brestje, Sesvetski. Kraljevec, Sesvetska Sela i Sesvetska Sopnica). U župama ...

1. Korištenje i namjena prostora - Zavod za prostorno uređenje ...

MZ "Ekopark Bratina". GZ Pisarovina. MZ Autodrom Pisarovina. ŠRZ Kupčinske Grabe. UTZ Jamnička Kiselica. GZ Jamnica. UTZ Lijevo Sredičko. BRATINA.

Službeni glasnik Općine Šolta - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

dopunama Prostornog plana uređenja Općine Šolta („Službeni glasnik općine ... (t). Površina okvirnog prostornog obuhvata (ha). 1). Šešula - Šolta. Bijela riba.

grad kutina - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Zaštita prostora. Zaštita prirode. Samo manji dio području obuhvata GUP-a ulazi u područje parka prirode Lonjsko polje. Obuhvaćena površina iznosi 26,76 ha, ...

grada našica - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

GRAD NAŠICE. II. IZMJENE I DOPUNE. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA. Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Službeni glasnik ...

2018-38 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko ...

7 sij 2019 ... Statuta Općine Klana (Službene novine Općine Klana br. ... (2) Na području Općine postoje i dva 20 kV potrošača - DIP Klana i asfaltna baza ...

općine koška - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

Odluka Općinskog vijeća Koška o donošenju Prostornog plana ... Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina. 54 ... Mreža osnovnih škola.

uređenja prostorni plan - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke ...

MZ "Ekopark Bratina". GZ Pisarovina. ŠRZ Kupčinske Grabe. UTZ Jamnička Kiselica. GZ Jamnica. UTZ Lijevo Sredičko. BRATINA. BREGANA. PISAROVINSKA.

općina sveti križ začretje - Zavod za prostorno uređenje

akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik Općine Krapinske ... Roses fashion outlet, donesen na 30. sjednici, 24. ožujka. 2009.godine a ...

Grad Kastav - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

26 lis 2017 ... ... i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova – ljekarne, stomatološke ... dijelu povijesne jezgre Kastva, dijelu naselja Rubeši, Ćikovići i Novo ...

rujan 2013. OPĆINA RUGVICA - Zavod za prostorno uređenje ...

strani ukupno domaći strani broj broj udio broj udio. Općina. Rugvica dolasci. 381 ... Razvojnim planom ZLZ-a iz 2009. godine predviđeno je znatno povećanje ...

PPUO Ražanac IiD 2007 - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

Karte 4a do 4e. Građevinska područja naselja općine Ražanac, zamjenjuju se s grafičkim prikazima. 4a. Građevinsko područje naselja Ražanac – izmjene i ...