UGOVOR o izvođenju radova - Grad Kaštela

sljedeći: U G O V O R o izvođenju radova. I. PREDMET UGOVORA. Članak 1. Predmet ovog Ugovora je izgradnja zgrade za potrebe Mjesnog odbora Radun na ...

UGOVOR o izvođenju radova - Grad Kaštela - Srodni dokumenti

UGOVOR o izvođenju radova - Grad Kaštela

sljedeći: U G O V O R o izvođenju radova. I. PREDMET UGOVORA. Članak 1. Predmet ovog Ugovora je izgradnja zgrade za potrebe Mjesnog odbora Radun na ...

Ugovor o izvođenju radova JU OŠ - Ministarstvo prosvjete

Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema ...

Ugovor o izvođenju radova - Herceg Novi

26 нов. 2018 ... Rušenje pregradnih zidova debljine d=10cm sa iznošenjem ... Obračun po komadu ugrađenog paravana, sve finalno završeno po datom opisu, ... CIJENA. Član 3. IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ...

Ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 02-12558 od 13.10.2017

6 окт 2017 ... koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ...

Ugovor o izvođenju radova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Predmet Ugovora je izvođenje zanatskih i elektro radova jake struje u Sali za bilateralu i kancelariji Državne sekretarke po predmjeru i predračunu radova Biroa ...

Ugovor o izvođenju radova - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne ...

Predmet Ugovora je izvođenje zanatskih i elektro radova jake struje u Sali za bilateralu i kancelariji Državne sekretarke po predmjeru i predračunu radova Biroa ...

ugovor o izvođenju završnih i montažnih radova - biro aura jagodina

Član 10. Naručilac je dužan da Izvođača pismeno obavesti o danu tehničkog pregleda izvedenih radova, kao i o obavezama utvrđenim zapisnikom o tehničkom ...

Ugovor o izvođenju radova JU OŠ "Petar Dedović" - Ministarstvo ...

Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu detaljni dinamički plan izvođenja radova, sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme ...

strategija kulturnog razvitka grada kaštela 2017.-2023. - Grad Kaštela

Prilikom izrade Strategije kulturnog razvitka Grada Kaštela 2017. ... „Kaštelansko kulturno ljeto“ je najveća kulturna manifestacija kaštelanskog područja koja ...

prostorni plan uređenja grada kaštela iii izmjene i ... - Grad Kaštela

1 svi 2019 ... Zahvat se planira kao sklop građevina za smještaj životinja, skladišta i servisnih ... plaža Torac. T1 ... umanjuju boniteti staništa divljih životinja.

PTT INŽINJERING doo Podgorica-Ugovor o izvođenju ... - CEDIS

Po Ovlašćenju broj 10-10-41028 od 28.08.2019. godine ... e-mail: ptt [email protected] e-mail: [email protected] Ugovorne strane se ... h) Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju.

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela - Grad Kaštela

Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica i Kaštel Sućurac. ... Konzum, južno od željezničkog prelaza (Putaljski put). 3. Riva, ispod ... naziv trgovačkog društva ili obrta, broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta i radno vrijeme;.

strategija razvoja grada kaštela - Grad Kaštela

istoku s Gradom Solinom, na sjeveru s Općinama Klis, Prgomet i Lećevica, dok na moru. Grad Kaštela graniči s Gradom Splitom. Obalni pojas Kaštelanskog ...

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova

Građevinski radovi koji se izvode na gradilištu, u smislu ovog pravilnika, jesu: izgradnja novog ... jugoslovenskih standarda i sledećih mera i normativa zaštite na radu: ... Zabranjeno je započeti građevinske radove, kao i preduzimati bilo kakve ...

Bitne odredbe ugovora o izvođenju radova - APOS

BITNE ODREDBE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA. Uvodna odredba. Ugovorne strane prethodno utvrđuju: da je Naručitelj donio Odluku o odabiru ...

I Kaštela dobila prenoćište - Grad Kaštela

2 svi 2013 ... JOŠKO BOTIĆ; HRVAT; KAŠTEL NOVI, ULICA DON BARE POPARI- ... DRAŠKO TEKLIĆ; HRVAT; KAŠTEL LUKŠIĆ, MAJURINA 70; rođ.

Pravilnik o izvođenju i saniranju prekopa na području ... - Grad Sisak

22 ožu 2011 ... Ukoliko se prekop izvodi uz živicu prilikom kojeg može doći do ... radova na prekopima javnih površina pod nasadima (ukrasni grmovi, živice,.

CPV - Grad Kaštela

Najam printera. 30232110-8. 60.000,00. Postupak jednostavne nabave. JN-2019/19. Usluge banaka. 66110000-4. 100.000,00. Postupak jednostavne nabave.

program - Grad Kaštela

IZLOŽBA "ISPRIČAT ĆU TI PRIČU". Priča Arheološkog muzeja Zadar o običajima pokapanja u antičko vrijeme. 20:00 h, kaštel Vitturi, Kaštel Lukšić (ex banka).

troškovnik - Grad Kaštela

CIJENA UKUPNA CIJENA ... odlaganje opasnog otpada. Obračun po m2 površine krova. m2. 95,00. 0,00 ... Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom.

Untitled - Grad Kaštela

Natječaj za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Kaštela - KANDIDATI ... Pomognimo im da uživaju čitajući, Zagreb, KGZ - Gradska knjižnica, 17.09.2010. god. 15.

SADR AJ - Grad Kaštela

17 lip 2019 ... nja Centra za socijalnu skrb Split, Podru nica Kaštela, ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu ... dan prije termina pogreba u radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati. Termin ukopa ... MRTVENICE – T.C. EMMEZETA. Planira se ...

gradonačelnik - Grad Kaštela

ditelj mora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije u roku od 10 (deset) dana od dana početka isporuke električne energije ...

za pisnik - Grad Kaštela

21 velj 2018 ... Željan Jurlin. 9. ... U provedenoj raspravi sudjelovali su vijećnici Toni Rokov i Željan Jurlin. ... Zamjenik kandidatkinje: SREĆKO RAKELA. 6.

Split, 28 - Grad Kaštela

23 ruj 2012 ... Trogir su 1996. godine (te Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split ... utjecaja mora (plima i oseka, odnosno do kote kolektora 1,25 m.n.m) što na ...

ZPK Ugovor - izvođenje radova - Ministarstvo za ljudska prava i ...

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji stambene zgrade. • Opšti uslovi za ugovaranje građevinskih radova. • Ponuda Izvođača radova.

UGOVOR za I fazu radova izgradnje i opremanja tramvajskih ...

obostranog potpisivanja ugovora. Dan početka radova će se konstatovati upisom u građevinski dnevnik. Zapisnik o uvođenju u posao i Zapisnik o primopredaji ...

UGOVOR BROJ: o izvoĎenju radova na komunalnoj infrastrukturi ...

Ukoliko Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu radova nije osporen od nijedne potpisnice Ugovora, smatraće se konačnim i po istom se vrši plaćanje u ...

Ugovor za izvodjenje radova na objektu JU OŠ Tucanje- Petnjica

radova daje Naručilac isključivo preko građevinskog dnevnika. Član 10. ... Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

ugovor o poslovnoj suradnji za izvođenje radova na ... - JEŽINAC doo

UGOVOR. O POSLOVNOJ SURADNJI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU ... koji nisu uređene ovim Ugovorom vrijede odredbe relevantnih zakona.

UGOVOR BROJ: o izvoĊenju radova na rekonstrukciji i sanaciji ...

Ponuda Izvođača radova. • Investiciono-tehnička dokumentacija. 1.3. Gore navedena dokumetacija predstavlja sastavni dio Ugovora između Izvođača i.

ALFA ATESTd.oo - Grad Kaštela

20. 3.9.1. Ljekarne na području grada Kaštela. ... toga najviše u naseljima Kaštel Sućurac (6.829) i Kaštel Stari (7.052). Broj stanovnika je porastao za 4564 ...

Kaštel Štafilić - Grad Kaštela

1 ruj 2014 ... Srećko Rakela. U ovoj večeri, koja je odisala ljepotom i ... SDP-HSLS-HNS – 1 član: Ivana. Marasović. Savez za Kaštela – 1 član: Željan. Jurlin.

Akti u graditeljstvu - Grad Kaštela

4 ruj 2019 ... Voćarsko Naselje 68. ➢ Antica Juras, HR-10000 Zagreb, Voćarsko. Naselje 68. ➢ Radoslav Vuletin, HR-21216 Kaštel Štafilić,. Ćurkova 8.

1. koristenje i namjena povrsina - Grad Kaštela

3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb. Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorni voditelj: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ...

vladari hrvatske odbojke - Grad Kaštela

17 svi 2016 ... On je špacakamin i kalafat, možda posljednji na ovim prostorima. Simbolično, kalafat s velikom ljubavlju i strpljivošću dvadeset pet.

Plan zaštite i spašavanja - Grad Kaštela

trgovina Emezzeta s parkiralištem. 40-120. OMV BP. Kaštel Sućurac. D8. 1 gospodarski objekt. 5- 15. INA d.d. BP. Kaštel Lukšić – jug. D8. 105 obiteljskih kuća.

visoka škola za sigurnost na radu - Grad Kaštela

”Emmezeta”, Kaštel Sućurac. ”Interspar” ... Prodajni centar Emmezeta razvrstan je u IIa kategoriju glede ugroženosti od požara, ... hladnjaci, sigurnosni uređaji) ...

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika - Grad Kaštela

20 stu 2018 ... Za BRNADA NIKOLU, LAGATOR IVANA. BABIN IVANA, ANDABAK JOZU I ANDABAK JANJU dana 28. rujna 2018. dostavljen je odgovor da ...

studija o utjecaju na okoliš eksploatacije ... - Grad Kaštela

gemonensis), smukulja (Coronella austriaca), pjegava crvenkrpica (Elaphe situla), crnokrpica. (Telescopus fallax fallax), zmajur (Malpolon insignitus), bjelica ...

Nikad uspješnija turistička sezona - Grad Kaštela

12 ruj 2017 ... kojeg su sa zanimanjem razgledali svi prisutni. Ne- koliko tisuća ljudi uživalo je u brojnim ... niže i tiše note. Večer je ... Dvi riči, Zavezan, Zvona moga grada i Cesaricu, ali i svoju možda najpopularniju Ne diraj moju ljubav.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Grad Kaštela

Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i ... 68 Američke agencije za zaštitu okoliša– «Chemical accident prevention ... Unatoč visokoj prosječnoj starosti pomorske flote i velikoj nije zabilježena niti jedna ... letna operacija se u načelu sastoji od slijedećih faza: ukrcaj, vožnja, iskrcaj,.

republikahrvatska splitsko-dalmatinska županija grad kaštela ...

25 stu 2019 ... IV gimnazija Marko Marulić, Split 2. 4,600. 13,800. 46. ANA IVANČIĆ. Zdravstvena škola, Split. 3. 4,731 2 16,193. 47. EMANUELA MATIJACA ...

dalmatinska županija grad kaštela gradskovije ć e klasa: 021-05/19 ...

Goran Samardžić. 18. Marin Šalov. 19. Mario Škopljanac. 20. Meri Škopljanac Gagić. 21. Jurica Škrapić. 22. Ivan Udovičić. Sjednici nisu nazočni vijećnici: Dina ...

Brosura Visit Kastela 2018 23.cdr - Turistička zajednica grada Kaštela

3 kol 2018 ... Wotan, Škola stranih jezika, Kaštel Sućurac. Wotan, Language school, Kaštel Sućurac. Grafički dizajn i ... DEŽURNA LJEKARNA/PHARMACY.

Visit Kastela 2018 - Turistička zajednica grada Kaštela

3 kol 2018 ... theaters Prolog in Sisak, this play was awarded best prize for best director. ... DEŽURNA LJEKARNA/PHARMACY. Vukovarska 1, 21216 Kaštel ...

svečanom sjednicom gradskog vijeća proslavljen ... - Grad Kaštela

15 ožu 2017 ... “Garavušo garava” nikoga nije ostavio ravnodušnim. Miroslav Škoro svojim je koncertom u gradskoj dvorani u Kaštel Starom koji je organiziran ...

Radovi na projektu vodoopskrbe Radun - Lukšić ... - Grad Kaštela

31 lis 2016 ... Do sada je na vodovodni sustav spojeno više od 450 kućanstava, a gradonačelnik Ivan Udovičić na- javljuje raspisivanje natječaja za izvođača ... more mi bit”, “Od zipke do križa”, “Moreš li razu- mit?”, “Popucale rebatine”,.

18. Kaštelanski praznik cvijeća u znaku Miljenka i ... - Grad Kaštela

Grgantov za kolekciju gerbera. Prvo mjesto u kategoriji dendrološkog materijala osvojio je rasadnik Geront, a diplome u ovoj kategori- ji, s naglaskom na pomoć.

Građevinska dozvola za rekonstrukciju luke u Kaštel ... - Grad Kaštela

5 velj 2019 ... Kaliterna 10, OIB 27478788865 kojeg zastupa ravnatelj, Domagoj Maroević, dipl.iur. na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ...

Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja - Grad Kaštela

NATAŠA NAZOR. JOVOVIĆ. ČLAN. Član Stožera predstavnik. DUZS-a. Split, ... ŽELJKO KEZIĆ, dr.med. ČLAN. Split. Mosećka 26. _____. 225 070 501 905.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Odluke o ... - Grad Kaštela

15 stu 2018 ... Slobodna Dalmacija. SRIJEDA, 7 11 2018 oglas 31. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb. POSLOVNA JEDINICA SPLIT. Rudera Boškovića 22 ...

kako legalizirati bespravne građevine na području - Grad Kaštela

2 stu 2012 ... da krenu u legalizaciju ilegalno izgrađenih objekata. Naime ... ćanje komunalnog i vodnog doprinosa. ... VELIKI POPUST ZA STAMBENE.

ODLUKU o davanju u zakup javne površine za ... - Grad Kaštela

3 kol 2007 ... postavljanje ugostiteljske terase, te naknada za zakup javne površine (dalje: ... b) Tende i suncobrani - smiju biti izrađeni jedino od impregniranog platna ili ... ukupne cijene utvrđene za tekuču godinu. Članak 16. Grad mo e ...

Drage građanke i građani sretan vam Dan grada ... - Grad Kaštela

Ribola Kaštela ujedno izabrana i za najuspješniju ... Ribola Kaštela. Već prema tradiciji, dodijeljene su i ... tarna akcija pod nazivom. „I njima je Uskrs“, bit će.

Ukupni primici sa otplatom kredita RIP2015 GOD ... - Grad Kaštela

31 pro 2015 ... Klupski kredit SB - PBZ. Naknada ... e Hrvatske j za EKO Projekt (EKO A). PBZ j za rješavanje imovinsko. P 2015 ... 2044 Žnjan - zapad. 1. 1. 1.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina - Grad Ivanić-Grad

U G O V O R. O KUPOPRODAJI NEKRETNINA. Članak 1. Po provedenom postupku javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada,.

Kaštela gore za Vatrene! - Portal grada Kaštela

13 lip 2008 ... no istaknuo značenje sudjelovanja hrvatske vojske i policije u svim ... politična. Njegova tvrdi čovjek je malinkonija sasvim specifična,.

registar udruga koje djeluju u kulturnim djelatnostima ... - Grad Kaštela

Mirjana Jurić. 3. 17001193. K. Kambelovac,. Cambijev trg 14. Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela. BIJAĆI. Tonči Burić. 4. 17002599. K. Stari, Zagorski.

urbanistički plan uređenja turističke zone kaštel ... - Grad Kaštela

Geoprojekt d.d.. RN 1048-U4-11-02. Sukoišanska 43. Prijedlog. 21000 SPLIT. UPU turističke zone Kaštel Sućurac - Sustipan lipanj, 2018. Stranica 7 od 8 ...