prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komori ...

Zakonima i podzakonskim aktima od kada je osnovana komora arhitekata i inženjera ... To načelo je, kao i cjenik Komore, od prvog dana od vodećih ljudi u toj ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komori ... - Srodni dokumenti

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komori ...

Zakonima i podzakonskim aktima od kada je osnovana komora arhitekata i inženjera ... To načelo je, kao i cjenik Komore, od prvog dana od vodećih ljudi u toj ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona ... - Hrvatski sabor

11 lis 2019 ... povoljnijim uvjetima primjenjuje se aktualna vrijednost mirovine važeća na dan 31. prosinca. 2019. (2) Dio mirovine koju su korisnici mirovine ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvlaštenju i ...

(3) U slučaju nepotpunog izvlaštenja ustanovljenjem služnosti obvezno se procjenjuje vrijednost ograničenja prava vlasništva u odnosu na cijelu nekretninu, ...

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s ...

5 pro 2019 ... 153/13, 20/17 i 39/19) radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Direktivom. (EU) 2018/844. Tijekom provedbe Zakona o gradnji uočena ...

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ...

Važeći Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99,. 133/2002, 48/2005 i 74/2009) dozvoljava hrvatskim državljanima ...

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konačni, pravomoćni ili izvršni, dostaviti ... (5) Žalba se može uložiti u roku od tri dana od dana prijema rješenja. ... (primjer primjena Zakona o osnovima sigurnosti prometa na putevima u Bosni i.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim ...

dopunama Zakona o javnim cestama, kojeg je utvrdila Vlada Županije ... dano Upravi za neizravno oporezivanje BiH, potrebno je uskladiti Zakon o javnim ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreznom ...

poreznog savjetništva uočena je potreba za izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon je donesen 2000.

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poslovima i ...

U stavku 2. riječi: "ovlašteni voditelj građenja i/ili ovlašteni voditelj radova" zamjenjuju se riječima: „inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova“. Članak 7. U članku ...

Prijedlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu, kao i zastupljenost i kreditno vrednovanje praktične nastave. Akreditacija ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA. ZAKONA ... U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. ... Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

4 prijedlog zakon o izmjenama i dopunama zakona o radnom ...

U Zakonu o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu („Službeni list CG“, broj ...

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ... - e-doc - Hrvatski sabor

6 srp 2017 ... U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13) ... članka 86. ovoga Zakona propisuje ministar pravilnikom iz članka ...

konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ... - Hrvatski sabor

od ovrhe u slučaju kada se ovrha provodi na plaći ovršenika koji prima plaću, ... do sredine 2016. provedena dražba, utvrđeno kako oko 200 ovršenika ima ...

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

Ocjena stanja. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/2003,. 157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012 i 136/12, ...

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ...

Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatsko ... ne preda posjed nekretnine, javni bilježnik će sastaviti zapisnik u formi ...

Analiza Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ... - Gong

Kako bi se donio kvalitetan Zakon o prebivalištu i boravištu građana i na taj način pročistile evidencije prebivališta i popisa birača, nužna je prethodna javna ...

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti ...

Čamci na vesla, daske za jedrenje i jahanje na talasima, kanui, kajaci, gondole, sandoline ... „Redovni pregled čamca za privredne svrhe - prevoz putnika i plovila na vodeni ... treba posjedovati morrnara motoristu i punomoćnika jer su to mala.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Također, odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se za ... Članak 6. U članku 196. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati ... U članku 229. stavak 2. mijenja se i glasi: ... U dosadašnjim stavcima 6. i 7. koji postaju stavci 7. i 8. riječi: „stavka 1.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom ...

25 сеп 2014 ... "Kad postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi sud, popis i procjenu imovine vrši sudski službenik ili notar kojeg odredi taj sud. Popis i ...

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom ...

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl.list RCG“ br. 39/04 i 23/05), u članu. 2 stav 1 tačka 3 riječ „dobrovoljnog“ zamjenjuje se riječju „dopunskog“. Član 2.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

(h) „'krvavi' dijamanti“ su nebrušeni dijamanti kako su definisani sertifikacionim programom PK;. (i) „nebrušeni dijamant“ je dijamant koji je neobrađen ili.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona - Vlada ...

rujna 2016. godine. ... prima plaću i nije primijenio odredbu članka 149. Ovršnog zakona ... 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) o ograničenju ovrhe na plaći. Radi se o ...

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Poslodavac za vrijeme bolovanja radnika mora naći adekvatnu ... osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti Republike Hrvatske naknadu ...

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ... - SDP

Domovinskom ratu su: Red kneza Domagoja, Red Nikole Šubića Zrinskog, ... Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom,. • 6. Red kneza Branimira s ogrlicom,.

U K A Z O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

22 нов. 2019 ... (5) Ako je potrošaĉu prilikom kupovine proizvoda odobren popust, na raĉunu mora biti iskazana cijena za ... Koţa - Svojstva koţe za presvlačenje namještaja - Smjernice za izbor ... tokom zatvaranja pod uticajem bočne sile .

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM ...

Iza poglavlja VI - POVEZANA DRUŠTVA dodaje se odjeljak "1. ... Ako jedno društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ...

Zakon i izmjenama i dopunama zakona o RPS - APIF

24 феб 2016 ... рији Републике Српске.”. Члан 7. У члану 19. ријечи: “члану 15. ст. 2. и 3.” замјењују се ријечима: “члану 17. ст. 2. и 3.”, а ријечи: “члана ...

006 20-13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

(2) Novi poslodavac i zaposlenik mogu otkazati ugovor o radu na način i u ... (3) Menadžerski ugovor iz stavka 1 ovog članka u ime poslodavca zaključuje organ ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

stavu 3. zapeta i riječi: „Agencije za šume, koja se osniva u sastavu ... u privatnoj svojini u iznosu od 10% čini tržišna vrijednost neto posječene drvne mase ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI ...

idejnog rješenja / idejnog projekta u Zakon o gradnji. Prijedlog HKA je glasio: Predlažemo da stavak (2) članka 81. glasi: "U zahtjevu za utvrđivanje posebnih ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU

Član 1. U Zakonu o leasingu ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 39/09) iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi: „Član 5a. (1) Na ugovor o ...

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Naziv Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 6/16, 39/16, ... U članu 1 riječi: “dopunsko zdravstveno osiguranje” brišu se. Član 3. U članu ... 11) osigurana lica za liječenje osnovnog oboljenja i stanja i to: malignih bolesti ... utvrđivanje ovog prava, kao i provjera korišćenja ovog prava, u cilju sprječavanja.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07) ĉlan 28. mijenja se i glasi: "Mjere novĉanih podrški u poljoprivredi su poticajna sredstva ...

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo ili predmet ovrhe, a ne ... "(1) Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU ...

U Zakonu o nasljeđivanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/09 i 55/09), u članu 72. stav 2. mijenja se i glasi: „(2) Notar sačinjava testament samo u ...

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

Tisak d.d., Zagreb ... 31. tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 11. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ ...

poreza, prinudna naplata poreznih obaveza, inspekcijski nadzor, obračun i naplata ... a upisan je u sudski registar poslovnih subjekata i preduzetnika kod nadležnog ... adresu dužnika, JMBG, izvršni naslov, opomenu za plaćanje duga ''.

000 04-11 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u ...

(1) Tehnički pregled vozila vrši stanica za tehnički pregled vozila, koja raspolaže potrebnom opremom, kadrovima i koja je registrovana za tu djelatnost i koju je.

Predlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

6) doplata je novčana razlika izmeĎu cijene zdravstvene usluge i iznosa kojeg ... 7) društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja djelatnosti dopunskog ... osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranika, u skladu sa ovim zakonom u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida, ili četiri ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ...

U Zakonu o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/13) u članu 2. u tački đ) poslije riječi: „pitka“ i zapete dodaju se riječi: ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. HRVATSKI SABOR. 2063. Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim. ODLUKU.

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ...

2 srp 2015 ... godine razmatralo je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, s Konačnim ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i ...

31.07.2017. godine, donijela je. ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU. Član 1. U članu 97. Zakona o ...

nacrt zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj ...

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI,. OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA S INVALIDITETOM. Član 1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu Sl. list CG br.40-16

DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na šestoj sjednici ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ... - Izvor osiguranje

18 lip 2013 ... U Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine«, br. ... obavljanje poslova obveznih osiguranja u prometu, društvo za ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

27 нов. 2008 ... 13) auto otpad su vozila, djelovi vozila i gume koje nijesu za upotrebu, a koje je vlasnik odbacio;. 14) otpadna ulja su maziva ili industrijska ulja ...

Mišljenje o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj ...

6 tra 2018 ... Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (dalje u tekstu: „Zakon o HNB-u“). ... Prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju propisuje da HNB ...

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tekućinama i ...

... I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM. TEKUĆINAMA I PLINOVIMA. Članak 1. U Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95.) ...

zakon o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom ... - ARHiNET

koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i ...

zakon o izmjenama i dopunama zakona o ... - Ministarstvo zdravstva

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u ... provoz droga, lijeka koji sadrži drogu te dijelova biljke iz kojih se izrađuje droga.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u ... - RRiF

poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije (u nastavku: Obrazac), neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom ...

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti ...

U Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni ... U članku 5. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "(2) Radi ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o ...

b) Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake ... maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen i PDV množi sa stopom od 42% ...

zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u ...

RANIJI TEKST. • (1) Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

ususret izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u ...

DOPUNAMA. ZAKONA O ODGOJU I. OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I. SREDNJOJ ŠKOLI. Marija-Ana Zovko Tomaš. UTIRUŠ, Poreč, 26. listopada 2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ... - Brijuni Rivijera

15 tra 2019 ... ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje (u daljnjem tekstu: trgovačka društva). (4) Javno trgovačko društvo, ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u ...

18 lip 2013 ... »društvo za osiguranje« je društvo za osiguranje koje ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova obveznih osiguranja u prometu, ...