Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih preko ekupi - UNIQA osiguranje

či, fiksni telefoni, televizori, audio video oprema i sl.); 2) proizvode dane u najam ili u zalog;. 3) polovne uređaje ili proizvode na kojima je izvršena popravak, ...

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih preko ekupi - UNIQA osiguranje - Srodni dokumenti

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih preko ekupi - UNIQA osiguranje

či, fiksni telefoni, televizori, audio video oprema i sl.); 2) proizvode dane u najam ili u zalog;. 3) polovne uređaje ili proizvode na kojima je izvršena popravak, ...

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih preko ekupi - Uniqa

LOM EKRANA MOBITELA ILI TABLET RAČUNALA. Od ovog rizika mogu se osigurati isključivo mobilni telefoni i tablet raču- nala. Osiguratelj se obvezuje ...

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u E-Plus ... - UNIQA osiguranje

Vrijednost uređaja: osnovna maloprodajna cijena kupljenog uređaja, bez uračunatih ... u sklopu osiguranja laptopa PREMIUM, osiguranje počinje trenutkom.

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u Mobis ... - UNIQA osiguranje

Zagreba, Heinzelova 96, OIB: 10765466090, koje sklapa ugovor o osigura- nju s Osigurateljem (dalje Ugovaratelj);. Korisnik uređaja: osoba čija je imovina ...

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - uniqa

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - UNIQA osiguranje

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Uvjeti osiguranja UNIQA SOS pomoć na cesti ... - UNIQA osiguranje

8) ORYX GRUPA d.o.o. (u daljnjem tekstu ORYX) – trgovačko društvo koje će kao partner Osiguratelja obavljati usluge tehničke pomoći na cesti navedeno u ...

PRAVILNIK Nagradna igra Uniqa osiguranja ... - UNIQA osiguranje

Svrha nagradne igre je promoviranje proizvoda osiguranja imovine po proizvodu Dom i Sreća. UNIQA osiguranja d.d. i mobilne aplikacije „MojaUNIQA“.

Uvjeti obvezno osiguranje - UNIQA osiguranje

ske odgovornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d. isti premijski stupanj obračunava se i za policu osiguranja za drugo i svako slijedeće vozilo u vla-.

uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti - Triglav Osiguranje ...

Pravo na određeni premijski stepen (BONUS ILI MALUS), vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila I ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod ...

Uvjeti za osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi ...

Osiguratelj: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. (u daljnjem tekstu: ... osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, datum izdavanja police, naziv Fonda, ... Za izračun pridruženog broja udjela kod Fonda s cijenom udjela u stranoj valuti ...

Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje

medicinske usluge temeljem uputnice dostavljene od strane Osiguratelja. (10) Zdravstvena mreža Osiguratelja predstavlja sve ... TERITORIJALNA VALJANOST. Članak 15. ... Članak 19. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 06.06.2018. godine.

Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje ...

ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik sklopi s CROATIA osiguranjem. d.d.. (3) Dopunskim ... web stranica www.crosig.hr. • prodajna mjesta Croatia ...

Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje

(4) Opći uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i kada se dopunsko ... na adresu: CROATIA osiguranje d.d. Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33,.

„MOJA UNIQA“ Uvodne odredbe UNIQA osiguranje dd

usluge „MOJA UNIQA“. Pojedini pojmovi korišteni ovim pravilima imaju slijedeće značenje: Izdavatelj – UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13A, Zagreb OIB: ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine OUOI I/2012 - UNIQA osiguranje

(2) U ovim Opštim uslovima pojedini izrazi imaju sledeće značenje: 1. ... RGUH HQLP URNRP WUDMDQMD NRMH PRÎH ELWL NDUDWNRURmQR LOL.

Osiguranje obiteljske kuće i stana_studeni 2017 ... - UNIQA osiguranje

Moja UNIQA, besplatan portal za klijente dostupan je svim osiguranicima koji se registriraju na www.mojauniqa.hr. Moja UNIQA klijentima omogu}uje uvid u sve ...

novost iz uniqa osiguranja - Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a

Članovi sindikata – korisnici UNIQA dopunskog zdravstvenog osiguranja svojom karticom ... osobe ispuniti samo Matični broj i spol) da ne ... Potpis ugovaratelja osiguranja. Potpis osigurane osobe uplatnica. /virman trajni nalog* ... Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u pravilu podrazumijeva dodatno i dopunsko zdra-.

je KUĆA, - UNIQA Osiguranje

Misli moja. KUĆICA moja SLOBODICA! Najbolji majstori 24/7, 365 dana u godini! Odabirom bilo kojeg paketa osiguranja, ostvarujete pravo na kućnu asistenciju ...

opći uvjeti i upute za turističke aranžmane - ekupi travel

I. OPĆE ODREDBE. Ovi opći uvjeti i upute za putovanje sastavni su dio ugovora/vaučera koji sklapa poduzeće STA putovanja (u daljnjem tekstu STA putovanja) ...

tablica invalidnosti - UNIQA osiguranje

veću posljedicu oštećenja uzima postotak predvi en u Tablici invalidnosti; od slijedeće najveće posljedice uzima se polovica postotka predvi enog u Tablici.

Zdravstvene ustanove - UNIQA osiguranje

Dom zdravlja Beli Manastir - ispostava Baranjsko Petrovo Selo ... Poliklinika Ghetaldus oftalmologija Zagreb Podružnica br.024 ... Prilaz baruna Filipovića 11.

INFO-AO 1I/2018 - UNIQA osiguranje

nik ima važeću policu obveznog osiguranja od automobilske odgo- vornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d., isti premijski stupanj obračunava se i za policu ...

opći i posebni uvjeti te upute za turističke aranžmane - ekupi travel

TV prijemnici; kvaliteta prijema ovisi o mjestu položaju hotela i smještaja sobe. Izbor programa također je često ograničen na nekoliko lokalnih postaja; izbor se ...

Opći Uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket ... - ekupi travel

d) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Europe (uključujući i ... Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo poštom, telefaksom ili e-poštom.

Opći uvjeti rezervacija i kupnje turističkih paket ... - ekupi travel

PREDUGOVORNE INFORMACIJE – ponuda putovanja na Internet stranici eKupi, newsletter, katalog i sl. Uz ove Opće uvjete koji su svakodobno dostupni na ...

UNIQA OSIGURANJE ZA SPORTISTE Preuzimanje ... - MojaKartica.rs

U slučaju nezgode ili bolesti na putovanju korisnik sam snosi troškove, a nakon povratka u zemlju. UNIQA obračunava i refundira iznos na osnovu originalnih ...

Pravila nagradne igre - UNIQA Osiguranje

15 lip 2018 ... zaključene tokom trajanja nagradne igre, ime i prezime i mjesto putovanja, u svrhu promoviranja. UNIQA web shopa. Član 2. Nagradna igra ...

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje - uniqa

sljedeće značenje: 1. Davalac ... Period čekanja (karenca) – je Ugovoreni vremenski ... 2) Karenca se računa od početka osiguranja definisanog u polisi,.

Zahtjev za promjenama po polici FidelisLife - UNIQA osiguranje

Novi ugovoreni postotak za izračun garantiranog iznosa u slučaju smrti ... od 15 dana od primitka nove police osiguranja ili dodatka polici osiguranja pisano se ...

pravila privatnosti i kolačića sa informacijama o ... - UNIQA osiguranje

prezentacije na našoj Internet prezentaciji. Molimo Vas da se prethodno informišete o Politikama privatnosti trećih strana kao što su. Google, AddThis ...

UNIQA - dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje - sdlsn

DODATNA NAPOMENA: Dopunsko osiguranje nema karence dok je kod dodatnog ... nazvati UNIQA kontakt centar na broj 01 6324 200 ili mobitelom na *200.

Uslovi pod kojima se odobrava predujam po ... - UNIQA osiguranje

Isplata predujma se vrši u valuti u kojoj je ugovoreno osiguranje. Ukoliko se plaća u dinarskoj protivvrednosti predujam se obračunava i otplaćuje u valuti Euro, ...

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kaska),. B. Osiguranje ... (7) Protiv ponude osiguravača ili odbijanja zahtjeva dozvoljena je žalba u ... neposrednog udara grada (tuče); ... (gume), akumulatori ili cerada, radio-CD/DVD uređaji, TV.

opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - Wiener osiguranje

15 ožu 2019 ... (1) Ovi Opći Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o dopunskom zdravstvenom ...

Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d., s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o ... 2) eksplozije u prostoru za unutarnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na ... 2) za zalihe robe i materijala - nabavna cijena uvećana za zavisne troškove ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia osiguranje dd

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik osiguranog vozila;. 4. premija - iznos koji se plaća po ugovoru o ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje dd

po svom izboru, do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske komore dentalne ... RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zuba godišnje;. 7. lokalna ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje

dodatak ugovoriti osiguranje dentalnih usluga. (2) Prava navedena u ... (2) Promjenu doktora dentalne medicine treba javiti ovlaštenom zdravstvenom djelatniku ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia Osiguranje

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik ... Tuča - Osiguranje osobnih vozila od šteta nastalih kao posljedica tuče, ali ... Prilikom zamjene oštećenih dijelova akumulatora, cerada, radio ...

B2B za Agencije - ekupi travel - Ekupi.eu

Ekupi d.o.o. turistička agencija, Buzinski prilaz 10, Zagreb, 385 1 6389 479, [email protected], travel.ekupi.eu. U želji da naš sustav za rezervacije avio karata i ...

Tokovi osiguranja 1 2014.pdf - Dunav osiguranje

UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA ... je simbol industrijskog razvoja, što se najbolje može sagledati ako razmotrimo ...

uslovi osiguranja kuća / stan - ASA OSIGURANJE

Izmjena uslova osiguranja i tarifa premija. II. POSEBNE ... nastupi totalna šteta ili kada se stvari po ugovoru o osiguranju smatraju ... Član 25. Sniženje (bonus).

prijava štete iz osiguranja automobilske ... - HOK Osiguranje

VAŠA E-MAIL ADRESA ...................................................................................................................................................................... REGISTARSKA OZNAKA VOZILA .

Tokovi osiguranja #3 – 2018 - Dunav osiguranje

vrednikov poljoprivredni kalendar 2016, „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD, Novi Sad, ... pri obračunu kapitalnih zahteva, fer vrednovanje imovine i obaveza osiguravača, ... Akademski obrazovani stručnjaci angažovani u društvima za osiguranje.

ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU OSIGURANJA - Dunav osiguranje

napominjemo da je današnja Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d. osnovana ... raspršili su nade u drastično smanjenje emisije karbon-dioksida, neophodne.

Online osiguranja u Europi - Hrvatski ured za osiguranje

1 lip 2013 ... pristupaju sva društva za osiguranje u RH putem WEB servisa, HUO je ... premijski stupanj te od njih potražuju plaćanje razlike, odnosno ...

prijava štete iz osiguranja automobilskog kaska - HOK Osiguranje

REGISTARSKA OZNAKA VOZILA ............................................................................................................................................................. MARKA i TIP VOZILA .

zahtjev za predujam po polici osiguranja - Vienna osiguranje

Ovjerena kopija lične karte ili putne isprave ugovarača osiguranja i osobe na čiji račun se isplaćuje predujam,. Lično u. Putem pošte na adresi. Saglasan sam ...

Zahtjev za naknadu štete iz osiguranja ... - Izvor osiguranje

19 lis 2012 ... Zahtjev za naknadu štete iz osiguranja ... Specifikacija odštetnog zahtjeva ... *Podnositelj izjavljuje da je zahtjev prijavljen tek kada bude ...

posebni uslovi dopunskog osiguranja uz osiguranje života za slučaj ...

15 pro 2016 ... je ugovoriti sa GRAWE osiguranjem a.d.. Banja Luka (u ... Dopunsko osiguranje za slučaj nastanka određene teške bolesti se odnosi ... nesposobnost za rad postoji kod lica kod kojih zbog promjena u zdravstvenom stanju ...

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj - Hrvatski ured za osiguranje

16 tra 2019 ... radu i profesionalne bolesti. Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti ... 2010. godine promijenilo naziv u Allianz usluge d.d. te promijenilo ...

Obrazac za prijavu štete iz osiguranja životnog ... - Croatia osiguranje

Obrazac za prijavu štete iz osiguranja životnog standarda osiguranika / Standard Protect. Pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da su ...

Uvjeti korištenja otplate uređaja na rate - A1

1 lis 2018 ... Korisnicima Satelitske televizije, korisnicima Vip Duo paketa, Vip Trio paketa te ... pretplatničkog odnosa (u daljnjem tekstu: pretplatnički ugovor). ... raskida, automatski će preostale neplaćene rate biti naplaćene na sljedećem ...

eKupi Corporate Travel - ekupi travel - Ekupi.eu

[email protected], travel.ekupi.eu ... eKupi je prva i najveća e-commerce firma u Hrvatskoj i regiji, koja na jednom mjestu omogućuje jednostavnu kupnju širokog.

Prijava štete/odštetni zahtjev iz osiguranja prtljage - Croatia osiguranje

gubitak i krađa - pored informacije o kovčegu, navesti specifikaciju izgubljenih stvari, te podatke o njihovoj starosti i vrijednosti (dostaviti račune kupnje ukoliko je ...

OPĆI UVJETI DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju imaju status osigurane osobe ... Ukoliko se Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranja sklapa na.

1 - opći uvjeti korištenja enc uređaja na brzim stazama (fast) bez ...

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ENC UREĐAJA NA BRZIM STAZAMA (FAST) BEZ ZAUSTAVLJANJA. Staze za "brzi" ENC nalaze se na NP Demerje, udaljenoj cca ...

cjenik i uvjeti putnog osiguranja - Global Travel

8. djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako im je osiguranik bio izložen neposredno uslijed jednog prije toga nastalog nesretnog ...

Dopunski uvjeti za dodatno osiguranja kritičnih bolesti i ozljeda PDF ...

karcinome „in situ“, rak kože (karcinom bazalnih i pločastih stanica), T1aNoM0 melanom, karcinom prostate T1N0M0G1, seminom T1N0M0 i sve vrste tumora, ...