matematički fakultet Departman za matematiku Prostor sa ...

se zovu Kristofelovi5 simboli I vrste, a izrazi. Γi jk = gipΓp.jk = 1. 2 gip(gpj,k − gjk,p gkp,j). (3.29). Kristofelovi simboli II vrste prostora RN . Zbog gij = gji iz (3.28) ...

matematički fakultet Departman za matematiku Prostor sa ... - Srodni dokumenti

matematički fakultet Departman za matematiku Prostor sa ...

se zovu Kristofelovi5 simboli I vrste, a izrazi. Γi jk = gipΓp.jk = 1. 2 gip(gpj,k − gjk,p gkp,j). (3.29). Kristofelovi simboli II vrste prostora RN . Zbog gij = gji iz (3.28) ...

Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za ...

27 сеп 2019 ... 2013). 3.5. Opšte karakteristike zmija očekivanih na području Kunovice. 3.5.1. Smukulja. Phylum: Chordata. Classis: Reptilia. Ordo: Squamata.

univerzitet u nišu prirodno-matematiĉki fakultet departman za hemiju ...

meri temperatura ĉuvanja soka i sirupa od aronije utiĉe na oĉuvanost flavonoida. ... smrznutih borovnica nakon jednog i tri meseca ĉuvanja na -20 °C. Sušenje ...

univerzitet u novom sadu prirodno-matematički fakultet departman ...

22 нов. 2017 ... Planiranje kuhinje kuhinjskog bloka. ▫ Raspored prostorija kuhinjskog blok. ▫ Površina kuhinjskog bloka. ▫ Visina kuhinjskog bloka. ▫ Podovi i ...

Uvod u aktuarsku matematiku - Prirodno-matematički fakultet

PMF Sarajevo. Uvod u aktuarsku matematiku. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Odsjek.

Uvod u numeričku matematiku - Prirodno-matematički fakultet

PMF Sarajevo. Uvod u numeričku matematiku. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

EDA - Departman za matematiku i informatiku

Kutijasti ili boks dijagram (eng. box and whisker plot) je jednostavan graf koji prikazuje karakterističnu petorku (x1,ql, m, qu,xn) (eng. five-number summary).

Teorija igara - Departman za matematiku i informatiku

Odeljci 5., 6. i 7. pružaju detaljnu analizu igre staklenih perli (Glass Bead Game). ... Kraljica Itake pokazala je ... Po Homeru Odisej je bio kralj Itake, sin Laerta i.

Stohastička dominacija - Departman za matematiku i informatiku

Stohastička dominacija jeste uopštenje teorije očekivane korisnosti i osnovni cilj ... Ovo daje precizno značenje iskaza da 1 SSD dominira 2, ali ne ...

osnove kriptologije, otp i rsa algoritam - Departman za matematiku i ...

17 мај 2016 ... jesu Euklidov algoritam te Ojlerova teorema. Nakon toga sledi kriptografski deo teorije, pojmovi kriptosistema i šifre, pojam savršene sigurnosti.

Linearni diferencijalni operatori - Departman za matematiku i ...

se pojavljuju matematika i promene - u traženju ekstrema bilo kakvih pojava ... onalnih realnih funkcija na koje najčešće nailazimo, diferencijal je nešto što se ...

Prijemni ispit - Departman za matematiku i informatiku

5) Registarske tablice jedne države se sastoje od 7 simbola: 2 slova engleske abecede i 5 cifara. (engleska abeceda ima 26 slova). Slova i cifre su pomešani u ...

Modelirani zadaci u matematici - Departman za matematiku i ...

28. 3.1.2. Izgradnja stepeništa po pricipu „sam svoj majstor” . ... za po -a, onda ćemo ovo shvatiti kao seriju od 33 elementa. Ovaj niz moţemo da rašĉlanimo na ...

laplasova transformacija - Departman za matematiku i informatiku

1 феб 2013 ... A. Tablice. 65. Biografija. 72. Literatura. 73 ... Tablica A.1: Osobine Laplace-ove transformacije. F(s) f(t). c1F1(s) c2F2(s) c1f1(t) c2f2(t).

Borelovi skupovi - Departman za matematiku i informatiku

definisani su Borelovi skupovi, neke klase Borelovih skupova i dokazane su njihove osobine. Uvoženjem nove, finije topologije na datom topolo²kom prostoru ...

Primenjena logistička regresija - Departman za matematiku i ...

8 дец 2011 ... Primenjena logistička regresija. Gorica Gvozdić. 8. Vidimo da kada funkcija . Opšte rešenje ove jednačine je logistička funkcija. Konstantu ...

Dimenzija vektorskog prostora - Departman za matematiku i ...

6 сеп 2011 ... vektor nekog vektorskog prostora moze prikazati kao linearna kombinacija vektora baze tog prostora. Ako u vektorskom prostoru postoji baza ...

brojevne kongruencije - Departman za matematiku i informatiku

11 јул 2011 ... Sadržaj master rada podeljen je u šest poglavlja. Prvo poglavlje sadrži osnovne osobine iz teorije deljivosti celih brojeva. U drugom poglavlju ...

generativne funkcije - Departman za matematiku i informatiku

Opisane su i transformacije beskonačnih nizova u funkcije i obrnuto, kao ključni korak u konstruisanju ... [8] B.Bašić, Maturski rad - Funkcije izvodnice, (2005).

Spektralna teorija operatora - Departman za matematiku i informatiku

2.3 Samoadjungovani kompaktni operatori. ... Banahovim i Hilbertovim prostorima kao i fundamentalne teoreme kao što su teorema o ... Potsetićemo se nekih poznatih definicija i teorema u vezi sa normiranim prostorima kao i ... Tada kažemo da je preslikavanje n norma na X , a ureen par HX, nL normiran prostor.

Analiza strategija monetarne politike - Departman za matematiku i ...

23 јан 2017 ... MASTER RAD. Mentor: ... 2 Monetarna politika centralne banke: ciljevi i strategije. 6 ... 2.5 Monetarna politika Narodne banke Srbije .

Fraktalna geometrija Koch-ove krive - Departman za matematiku i ...

Mozemo uvideti da je fraktalna geometrija sveprisutna u raznim disciplinama, što je autoru bila inspiracija za ovaj rad. Posebno interesantna je i fraktalna kriva ...

Analiza sličnosti podataka - Departman za matematiku i informatiku

Za tehnike kao što su multidimenzionalno skaliranje i klaster analiza, koncept distance (udaljenosti) izmedju objekata u skupu podataka je od velike važnosti. Za.

Značajne tačke i linije u trouglu - Departman za matematiku i ...

postoji tačka koja je od svake stranice udaljena za √3 6⁄, to je težište trougla. ... Simetrala jednog unutrašnjeg ugla trougla i simetrale spoljašnjih uglova kod.

Varijacioni racun i metoda Galerkina - Departman za matematiku i ...

Ojler-Lagranzova jednacina ne moze rešiti u zatvorenoj formi, moze se traziti aproksimativno (priblizno) rešenje sledecim tehnikama: 1) Rešiti Ojler-Lagranzovu ...

neke matematičke osobine fluida - Departman za matematiku i ...

4 мај 2016 ... Viskoznost krvi je 3 do 55 puta veća od viskoznosti vode. Jedna od osnovnih razlika između ova dva fluida je to što je viskoznost kod vode ...

Hamiltonovi grafovi i digrafovi - Departman za matematiku i informatiku

Hamiltonovi grafovi i digrafovi. 7. Definicija 1.1.17. Hamiltonov put u grafu G je put koji sadrži sve čvorove grafa G. Definicija 1.1.18. Dva čvora grafa G su ...

kejlijevi grafovi grupa - Departman za matematiku i informatiku

24. 3.1 Šta je Kejlijev graf grupe? 24. 3.2 Kejlijev graf grupe - definicija i osobine. 25. 3.3 Kejlijevi grafovi i problem reci. 36. 3.4 Automorfizmi Kejlijevih grafova.

Analiza fazi vremenskih serija - Departman za matematiku i ...

Tema ovog master rada su Fazi vremenske serije. Reĉ je posebnoj vrsti vremenskih serija, koje pri radu koriste fazi podatke i imaju znaĉajnu primenu u ...

Razni koncepti pozitivnosti matrica - Departman za matematiku i ...

postoji pozitivna dijagonalna matrica W takva da je AW SDD matrica. Dokaz: Matrica A je H-matrica ako i samo ako je prateca matrica M(A) regularna M- matrica ...

neke poznate ravanske krive - Departman za matematiku i informatiku

Putanja svakog psa je logaritamska spirala - tangenta u svakoj tacki na putanju gradi konstantan ugao sa pravom kroz tacku dodira i fiksiranu tacku (centar ...

Arhimedov matematicki doprinos - Odjel za matematiku

Kako je prema Pretpostavci 3 opseg kruga K, oznacimo ga s OK, veci od ... mnogokute što je Arhimed ucinio korištenjem formula za harmonijsku i geometrijsku.

Radni prostor i oprema - Pomorski fakultet - UNIRI

Školski brod Kraljica mora u vlasništvu je. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Brod je namijenjen za izvođenje studentske prakse učenika i studenata ...

Matematički fakultet

29 јан 2013 ... Vietove formule. 6. Zapremina lopte. Neke primene vektora. Pojam linearnog ... Prav valjak i formule za izračunavanje površine i zapremine.

Crassulaceae - Prirodno matematicki fakultet

su: visina biljke, dužina i širina listova, kao i kvalitativne osobine: oblik i ... Najčešći oblici listova koji se javljaju u sva 3 regiona stabla vrste S. album: A) eliptičan ...

Unity - Prirodno matematicki fakultet

fajlove besplatne verzije Unity-a sa zvanične web strane ... Kako scena čuva sve podatke vezane za igru i ono što igra prikazuje, pametno je stalno pamtiti ... Tekst Score objekta je bele boje, poravnat po sredini, i horizontalno i vertikalno, što.

Hidrobiologija - Prirodno-matematički fakultet

... (tekućicama, jezerima, barama, moru i okeanu, podzemnim vodama). ... akvatičnog svijeta i njegove višestruke uloge u različitim vidovima aplikacija. ... životnog medija. Metodologija analize hidromorfoloških parametara tekućice. 3. 1. 4 ... Živi svijet podzemnih voda sa naglaskom na stepen istraženosti u BiH. 3 2. 2. 7. 1.

master rad - Prirodno-matematički fakultet

27 феб 2015 ... osobina nekoliko vrsta meda iz okoline Niša. Fizičko-hemijska ... odreivanja vrste meda kao i kontrole kvaliteta meda. Ovom metodom se na ...

master rad - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

Oblast rasprostranjenja vrste P. sylvestris prema Euro Med PlantBase (preuzeto ... da jedna gusenica tokom svog razvića može da uništi oko 300 borovih iglica.

Prirodoslovno-matematički fakultet - unizg

28 tra 2015 ... 2.300 €. 10.9.2015. 10.2.2016. Universität Wien. A WIEN01. Austria. 6,35. ODABRAN. Prirodoslovno-matematički fakultet. 16. Rudež. Andrea.

Ihtiofiziologija - Prirodno-matematički fakultet

fiziologija disanja. Kožno disanje. Zračno disanje. Disanje embrija i ličinki. 1. 1. 0. 0. 2. 1. 7. Sistem cirkulacije tjelesnih tečnosti: Građa i rad srca. Krvotok riba.

Prirodno-matematički fakultet Podgorica

C olakšana difuzija (uz pomoć proteinskih prenosilaca). B. Glukoza se u većini ćelija vezuje za insulin prilikom prolaska kroz ćelijsku membranu i pripada tipu ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

___J___________________. Muhara. ________O______________. Mliječnica. _____J_________________. Panterovka. __________O____________.

Master rad S - Prirodno-matematički fakultet

šumske kornjače (podvrsta Testudo hermanni boettgerii) proteže se južno od Save i Dunava. Ona je ujedno i najrasprostanjenija vrsta kornjače kod nas (Stubbs ...

Master rad - Prirodno matematicki fakultet

11 окт 2018 ... Skoro svi izolati su pokazali osetljivost na većinu antibiotika, što je utvrđeno difuzionom-disk ... Ključne reči: Bakterije mlečne kiseline, peglana kobasica, probiotici ... U savremenoj tehnologiji, proces fermentacije može biti kontrolisan samo uz ... Najbolji način sprečavanja njihove akumulacije u živim.

Etologija - Prirodno-matematički fakultet

A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Etologija.

1 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

3. Na crticama pored navedenih vrsta gljiva koje su jestive napišite slovo J, a pored onih koje su otrovne slovo O. (3). Lisičarka. Muhara. Mliječnica. Panterovka ...

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

6 јун 2017 ... Tajna njegove brzine ležala je u tome da je njegov procesor bio ... XIX, druga cifra u oba broja je I (1), ali u broju VII ona ima vrednost 1, dok u ...

fizika - Prirodno-matematički fakultet

ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA ELASTIČNOSTI . ... Gustina ρ je materijalna konstanta, tj. veličina karakteristična za vrstu materijala od koje je tijelo građeno ...

prirodoslovno-matematički fakultet (pmf) - unizg

Tajana Preočanin (do 30.09.2015.) izv. prof. ... doktorskoga studija kemije su: Analitička kemija, Anorganska i strukturna ... DRŽAVNO NATJECANJE IZ KEMIJE.

bibliografija - Prirodno-matematički fakultet

KARAMEHMEDOVIĆ, Hasan. Otok Lopud – regionalno-geografski prikaz. Sarajevo: [H. Karamehmedović], 1958. 60. ALIGRUDIĆ ... FAKIĆ, Sanin. Karakteristike ...

Prirodoslovno- matematički fakultet - Repozitorij PMF-a

uništavanja krvnih stanica, anemija također pridonosi smanjivanju dotoka kisika u tkiva. P. ... To je uzrok bolesti nazvane srpasta anemija. Pri niskoj ...

II ROK [2019] - Prirodno-matematički fakultet

b) nukleofilna supstitucija c) eliminacija d) elektrofilna supstitucija e) neutralizacija. 34. Koja od navedenih kiselina ima najveću pKa vrednost? a) metanska.

Е КЛИД КА Е МЕ ИЈА - Prirodno matematički fakultet

KƬiga Euklidska geometrija je posve ena pre svega razmatraƬu problematike euklidske i apsolutne geometrije. Obra ena materija je. podeƩena u qetrnaest ...

Kombinatorika - Prirodno-matematički fakultet

PMAT 215. Fakultet. PMF Sarajevo. Kombinatorika. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Paeonia - Prirodno-matematički fakultet

4 дец 2013 ... Premа legendi, božur je trebаlo ostаviti nа miru i kаzniti one ... Drvenasti božuri imaju odrvenelu stabljiku, često s mlohavim granama. Listovi.

prirodoslovno-matematički fakultet - Biologija - PMF

KEMIJA; KEMIJA I FIZIKA, smjer nastavnički: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek. Povjerenstvo za izdavanje sveučilišnih skripta KO i PMF: prof. dr. sc.

Niš, 2011. - Prirodno-matematički fakultet

28 апр 2011 ... Rod Geranium obuhvata oko 250 vrsta – više- ili jednogodišnjih zeljastih biljaka, od kojih u Srbiji raste devetnaest. Biljke ovog roda često se ...

Master rad S - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

šumske kornjače (podvrsta Testudo hermanni boettgerii) proteže se južno od Save i Dunava. Ona je ujedno i najrasprostanjenija vrsta kornjače kod nas (Stubbs ...

Niš, 2017. - Prirodno-matematički fakultet

1. jednogodišnje,. 2. višegodišnje. ... Ţivotna forma lijana ili penjačica, poznata kao skandentofita (S) ima 3 predstavnika. Zeljastim (herboznim) oblicima ...