Untitled - Vlada Kantona Sarajevo

po pozivu, Kupac će sačiniti komisijski zapisnik kojeg će u roku od 3 dana dostaviti. Prodavcu radi prihvatanja ili odbijanja reklamacije uz dostavljanje ...

Untitled - Vlada Kantona Sarajevo - Srodni dokumenti

Untitled - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

22 ožu 2018 ... Radni odnos u srednjoj školi zasniva se zaključivanjemn ugovora o radu ... Otpremnina za tehnološki višak. Član 82. ... Kriteriji za bodovanje.

Untitled - Vlada Kantona Sarajevo

po pozivu, Kupac će sačiniti komisijski zapisnik kojeg će u roku od 3 dana dostaviti. Prodavcu radi prihvatanja ili odbijanja reklamacije uz dostavljanje ...

zakljucak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... U ovoj godini prema Zaključku Vlade KS, prihod po osnovu dotacija ... 126.127. 18 Angažovana prlkjučna snaga. Ap. kW. 321.000. 321.603 ... Ekvivalentna potrošnja predstavlja preračunavanje stvarne potrošnje tečnih goriva.

odluku - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

25 velj 2019 ... lijekovima i medicinskim sredstvima, ... nabavku opreme, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu na ... Zelenih beretki 81 Stari grad.

POKOP - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... period),prethodna direktorica (raspored na drugo radno mjesto do isteka mandatnog perioda) i 5 uz saglasnost ... SPROVODA. 78.733. 76.050.

zaklju č ak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

17 lis 2019 ... 9(devet) zvijezda žute boje koje označavaju opčine grada, a na sredini je Asklepijev štap u bijeloj boji. (5) Odluku 0 broju pečata i štambilja, ...

gerontološki centar - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

22 ožu 2019 ... obavljeni su u skladu sa Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“ br.6/92, ... kviz znanja, projekcije filmova i nagradna igra Bingo. ... održavaju jutarnji sastanci sa Službom za socijalni rad na kojima se razmjenjuju informacije i daju ... redovnog održavanja službenih vozila. ,,Toyota“. 500,00 KM. Direktni.

ZAAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

25 lip 2015 ... komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2014 godinu, donijela je slijedeći ... Vođena je i posebna evidencija tokom čitave godine o utrošku električne energije, vode i gasa, te su ... b) Novi tržni centri, tipa Mercator, Konzum, Interex i si., u mnogome je „umanjio" prihode ... ŠKARE ZA ŽIVICU ILIJAŠ-.

u Kantonu Sarajevo 2019. godine - Vlada Kantona Sarajevo

8 lis 2019 ... Aktivnost: "Vježbajmo zajedno". 10.00h. Vrtić Kekec ul. Ferde Hauptmana 36. JU "Djeca Sarajeva". Aktivnost: "Odgovorno roditeljstvo". 10.00h.

ZAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

4 tra 2019 ... BEHIJA ŠILJAK. 144,41%. ADMIRA SEJRANIĆ. 140.96%. EMINA TAHIROVIĆ. 105,93%. SANJA JARAMAZ DEDIĆ. 122,62%. SAMRA AKOVA.

22/16 - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

t-(,rlo - Vlada Kantona Sarajevo

Procij enj ena vrij ednost nabavke iznosi 69.2 1 3,00? M bezpDV-a. III. Novdana sredstva za plalanje nabavke osiguravaju se iz BudZeta Kantona Sarajevo za ...

16/07 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

4 sij 2013 ... od prirodnog materijala za cijelu površinu ... razredne nastave organizuje se u školskom dvorištu ... Zbirka lakog materijala za slaganje.

Vlada Kantona Sarajevo

Zavod snosi troškove do visine cijene standardnog pomagala utvrđenog u ovoj tački Uredbe. ... Ulošci za inkontinenciju za paraplegičare a) muški 120 kom.

35/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

7 ruj 2017 ... poslove za školu, čije prisustvo sastanku zahtijeva školski školskog odbora - predstavnik Ministarstva, a u slučajevima odbor u slučajevima ...

22/10 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

studija, prava i obaveze studenata, uvjeti za sticanje diploma i drugih javnih isprava; statusna pitanja ... pravila studiranja, akademske titule, naučna i stručna zvanja koja se stiču po završetku ... (Sticanje i gubitak statusa studenta). (1) Status ...

42/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

26 lis 2017 ... biografije kandidata za školski odbor. školskog odbora izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela ...

05/00 - Vlada Kantona Sarajevo

11 tra 2000 ... univerzalni lift, javni invalidski WC, univerzalna telefonska govornica ... Vjetrobrani moraju imati minimalne dimenzije 152,4 x. 213,4 cm. 6.2.

8/17 - Vlada Kantona Sarajevo

Pravo na kupovinu mjese~ne parking naljepnice imaju pravna lica ... Muvekita. 2. Alipa{ina. 27. Jadranska. 52. Ni`e banje. 3. Augusta Brauna. 28. Jeli}a. 53.

24/18 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

7 lip 2018 ... PRAVILNIK. O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU. UCENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA U. KANTONU SARAJEVO. Član 1.

sl. novine 24-19 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

13 lip 2019 ... Na osnovu člana 38. Statuta Grada Sarajeva ("Službene. Gradonačelnik Grada Sarajeva će Zahvalnicu Grada novine Kantona Sarajevo", broj ...

uredbu - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

Mladi i škola - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

10 pro 2018 ... 13 Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”. 14 Srednja medicinska škola ... Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu od 14. 11. do 17. 11.

16/11 - Ministarstvo zdravstva KS - Vlada Kantona Sarajevo

Dinamico-Pliva. Hrvatska d.o.o.. Revatio-Pfizer Luxcit- bourg SARL. Vizагчілка фотогра. Film tablete. 10 mg. 20 mg. Cialis-El Lilly Export. S.A. Levitra-Hayer.

Na osnovu člana 33 - Vlada Kantona Sarajevo

(npr. pelene, jednokratni kateter i slično). (3) Kada iz bilo kojeg razloga prestane potreba za korištenjem pomagala, ona moraju biti vraćena Zavodu. (4) Osigurano ... za lica niskog stepena aktivnosti (djecu i odrasle) 48. (2) Pod pojmom lica sa ...

Prezentacija Metodologija - Vlada Kantona Sarajevo

14 velj 2020 ... Zahvati u prostoru koji kao rezultat imaju povečanje emisija u zrak na određenom prostotu i koji će dodatnim ispuštanjem polutanata imati ...

odluka sa kriterijijma - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

(1) Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ove odluke, koja je sastavni dio ... (Dodatni uslovi za upis u umjetničku školu/gimnaziju – sportsko izborno područje) ... Za kandidate koji konkurišu u srednje škole, broj bodova po osnovu rezultata postignutog ... a) djeca boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;.

Ministarstvo obrazovanja i nauke - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

Koeficijenti složenosti poslova zaposlenicima u srednjem obrazovanju ... Zaposlenicima u srednjim školama osnovna plaća uvećava se za svaku godinu ...

Zakon o javnom okupljanju KS - MUP Kantona Sarajevo - Vlada ...

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član l. (Predmet). (1) Ovim Zakonom uređuju se javna okupljanja građana na području ...

zastupnička inicijativa - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada ...

7 svi 2018 ... Djeca nemaju prava na dovoljan broj inzulinskih pumpi i trakica, ... kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi, koji je u svijetu dostupan preko ...

službene novine - Propisi KS - Vlada Kantona Sarajevo

23 svi 2019 ... službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada, za izabrane dulnosnike ... (3) Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana, pripadajuča ... elektronskih aplikacija iii na geografskoj karti namijenjenoj vozačima i ona ... (Obračun naknada za putne troškove do dana stupanja na ...

Konkurs za upis u srednje škole - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

4 srp 2019 ... Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2019. ... (1) Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ove odluke, ... (Dodatni uslovi za upis u umjetničku školu/gimnaziju – sportsko ... (Potreban broj bodova za upis u srednje škole) ... a) djeca boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;.

odluku - Ministarstvo kulture i sporta KS - Vlada Kantona Sarajevo

priznavanje prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za ... (1) Istaknuti samostalni umjetnik koji ispunjava uslove iz ~lana. 2. stav (2) i ~l.

registar projekata od značaja za građane ks - Vlada Kantona Sarajevo

1 ožu 2020 ... riješavanju kompleksnih, ozbiljnih problema i izazova s kojima ćete se odmah suočiti. Svjestan sam da je ovakva praksa transfera vlasti kod ...

Vrelo Bosne - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo - Vlada ...

16/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo. Bosne" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/09), u kojim je ...

Untitled - Skupština Kantona Sarajevo

asfaltne podloge u dijelu ulice Ibre Ceske od br. 1 do spajanja sa ulicom Humačka ploča, na zahtjev. Zastupnika Hameda Aljovića, obavještavamo Vas sledeće:.

Untitled - Javne nabavke Kantona Sarajevo

vodomaterijala i ugovor za javnu nabavku za LOT 2: vodomaterijal dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „Penny plus d.o.o. Sarajevo", ponuda broj: 05/06-2/19 ...

Untitled - ju služba za zapošljavanje kantona sarajevo

Konzum d.o.o.. Fotografija: Konzum d.o.o. ... tražioce posla, kako bi se omogućilo posredovanje isključivo za one osobe ... „Ljudski resursi uvijek su predstavljali ...

Untitled - Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

27 stu 2019 ... Prihvata se ponuda ponuđača Planika Flex d.o.o. Sarajevo broj: 1235/19 od 25.10.2019. godine, za nabavku. „obuće za kurira i higijeničarke“ ...

Untitled - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

24 ožu 2016 ... Sastavci" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/02), u. Potpuno ukopane podzemne etaže po potrebi mogu zauzimati površinu i veću ...

Privredne komore Kantona Sarajevo - Privredna Komora Kantona ...

s obzirom da je cijena rada izuzetno opterećena, čime je ... u prosjeku više za 1,9% od cijena iz ... vremena kada je Ecoton bio prvi i jedini renovator tonera,.

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99 - Skupština Kantona ...

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99. Na osnovu čl. 5. i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Slu bene novine. Kantona Sarajevo”, br. 1/96 ...

Kanton Sarajevo - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

2020. godine kako bi se osigurala veza između konkretnih budućih akcija i vizije razvoja: Bitno je naglasiti da ... Vodoopskrbni sistem Vrutak (Ilijaš). RAZVOJNI ...

1 JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo, 28.3 ...

OR "STELLA". 62. UR Caffe bar Relax. 63. OR Frizerski Salon Z&N. 64. OD Ratan namještaj. 65. Specijalistička stomatološka ordinacija D2 Dental. 66. OD Ane.

KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo ZAKON ZAKON ...

18 svi 2017 ... ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona). U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine. Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 10/17 ...

8/02 - MUP-a Kantona Sarajevo

dopunama Zakona o porezima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona ... na način i po postupku utvrđenom propisima o porezu na promet nepokretnosti i.

01-236 - MUP Kantona Sarajevo

g) taktički ruksak." Član 2. ... Cipele moraju imati promjenjivi anatomski oblikovan uložak koji se može prati na ... Ruksak je podjeljen na dva primarna pretinca.

01-561 - MUP Kantona Sarajevo

... za šivanje, konac La mašinsko vezenje, ... ljepljivi flizelin kao pojačanja (podloga) za grb, rips traka crne boje, konac za šivanje, konac za mašinsko vezenje.

pravilnik - MUP-a Kantona Sarajevo

1 pro 2015 ... obilježeno međunarodnim znakom lica sa invaliditetom. Pravo na rezervisano parkirno mjesto se može koristiti samo uz znak pristupačnosti.

pravilnik - MUP Kantona Sarajevo

12 velj 2019 ... Izdavanje i zamjenu vozačke dozvole vrše i evidenciju vozača vode u Federaciji ... b) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim ... zaprimljenom zahtjevu, izdaje vozačku dozvolu ili donosi rješenje kojim ...

PDF, 954 KB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

Tim aparatima je moguće pregledati završni dio tankog crijeva i cijelo debelo ... odstraniti polipi (benigne izrasline iz kojih se može razviti rak debelog crijeva) ...

ugovor o djelu - MUP Kantona Sarajevo

17 srp 2019 ... UGOVOR O DJELU. Zakljuden izmedu: l. Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije broj 16, koje zastupa.

Odgovor - Skupština Kantona Sarajevo

Paravan trodjelni komada 3. Ormari za narkotike komada 2. Aparat za kisik ... Samostojeći trezor za lijekove kom. 1. Sigurnosna kasa za metadon komada 1.

PDF, 3.56 MB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

41. Šta je još potrebno znati o hepatitisu? ...................................... 41. Ishrana pacijenata oboljelih od hepatitisa - jetrena dijeta ........ 43 ...

A lista lijekova Kantona Sarajevo

Cijena koju priznaje. Zavod. Režim propisiva nja. 1. A02BA02 Ranitidin1. Ranibos. BOSNALIJEK d.d. ... 200 doza sublingvalni sprej. 0,4 mg/doza. 2,5 mg. 100%.

auto dijelovi - MUP Kantona Sarajevo

26 ožu 2012 ... Naziv predmeta ugovora rezervni auto dijelovi za vozila ... cijena učešće. 70,00. %. 2. garancija na isporučene proizvode učešće. 15,00. %. 3.

tqĄ2 - Skupština Kantona Sarajevo

2. objekat firme Kliše -Kop zbog nesnosnog smrada koji stvara dim iz ovog objekta. Mani da se nadzor obavi oko 18 h jer tada je dim najuočljiviji i najviše se ...

PDF, 419 KB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

1.1. Epidemiologija. Rak debelog crijeva je jedan od najčešćih oblika karcinoma, ... Karcinoembrionalni antigen je tumorski marker otkriven. 1965. godine (Gold ...

alergene biljke kantona sarajevo - PMF

Bijeli jasen. Fraxinus excelsior L. Oleaceae drveće x x. 28. Crni bor. Pinus nigra Arnold. Pinaceae drveće x x. 29. Livadni repak. Alopecurus pratensis L.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 35/17

USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM ... javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: pravilnik) te utvrđuju ... c) vrijeme provedeno na evidenciji za zapošljavanje maksimalno 24 boda, ...