Knjigovodstveno evidentiranje materijala

komisijski zapisnik sa knjiženjem odobrenjem ili zaduženjem. ▷ Dokumentacija koja se javlja u vezi sa smanjenjem zaliha materijala je: ▷ trebovanje,.

Knjigovodstveno evidentiranje materijala - Srodni dokumenti

Knjigovodstveno evidentiranje materijala

komisijski zapisnik sa knjiženjem odobrenjem ili zaduženjem. ▷ Dokumentacija koja se javlja u vezi sa smanjenjem zaliha materijala je: ▷ trebovanje,.

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE EU PROJEKATA

Razred 6 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to: – tuđa materijalna imovina,. – prava i. – vrijednosni ...

Knjigovodstveno obuhvatanje zaliha materijala (kupovina – nabavka)

Osim zaliha, u obrtnu imovinu se uključuju i: kratkoročna potraživanja, kratkoročni finansijski plasmani i likvidna sredstva (gotovina i gotovinski ekvivalenti).

Početno stanje knjigovodstveno u maloprodaji

„Rekapitulacija prometa po stopama poreza“. NAPOMENA: „Knjiga popisa“ i „Rekapitulacija prometa“ su knjigovodstveni izvještaji koji se mogu pokretati samo ...

tehnologija materijala određivanje tvrdoće materijala statičkim ...

Pri određivanju tvrdoće po Brinelu izmereni su sledeći parametri. ... Za prečnik kuglice D = 2,5 [mm] sila utiskivanja Fč za ispitivanje tvrdoće čelika iznosi: Primer.

Evidentiranje

ključne riječi: zgrada, građevina, geodetski elaborat, akt, katastar, zemljišna knjiga ... list, HOK, snimke iz zraka) i koji se smatraju dokazom da je neka građevina ...

EVIDENTIRANJE INFRASTRUKTURE

Infrastruktura (Pravilnik o katastru infrastrukture – Narodne novine 29/2017). □ Komunalna infrastruktura (Zakon o komunalnom gospodarstvu – Narodne ...

UPUTE ZA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA I ...

Odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne ... proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (dalje u tekstu: EU pomoći). ... sredstava iz Erasmus programa te primjeri knjigovodstvenih evidencija kod projekata ... U nastavku su prikazana knjiženja u slučaju kada škola posluje preko ...

zaprimanje i evidentiranje ulaznih računa - HNK

Ulazni računi se prvo evidentiraju u Urudžbenom zapisniku. - Nakon evidencije u ... jesu li uz račun dostavljeni, izdatnica/otpremnica, ponuda, tehničke i druge.

FORMULAR ZA EVIDENTIRANJE I PRAĆENJE INICIJATIVA ...

higijenski minimum zanavlja svake 4 godine;. • Smanjenje nepotrebnih troškova poslodavaca;. • Ušteda vremena – ukidanje nepotrebnog odustvovanja s posla ...

Naputak za evidentiranje radnog vremena (PDF)

definirani Naputak o načinu evidentiranja ostvarenih sati rada. ... U radno vrijeme koje ulazi u mjesečni fond sati radnika računa se i vrijeme koje proizlazi:.

porezno i računovodstveno evidentiranje građenja i prometa ...

RRIF, Zagreb ... zaračunava građevinski dio, a druga za porez na promet nekretnina na koju nadležna ... račun za isporučeno dobro nego račun – obračun djelomično izvedenih radova. ... Knjiženje prihoda može se shematski ovako prikazati: ... predujmovi naplaćeni, za što treba obvezno izdati račun za primljeni predujam.

Računovodstveno evidentiranje prihoda turističkih agencija

Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13. – 106/18.). 2 Međunarodni standard financijskog izvještavanja ... Obveza za PDV – 13 % ... PDV (preračunata stopa 20 %).

računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz eu sredstava

11 svi 2018 ... dodjeli bespovratnih sredstava definirano je kako se EU sredstva doznačavaju na račun prijavitelja projekta što je u ovom slučaju Medicinski ...

postupak za organiziranje volontiranja i evidentiranje volontera

19 stu 2019 ... 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o ... (TTF) dužan je voditi evidenciju o volonterima te dostaviti godišnje izvješće o volontiranju.

obrazac za evidentiranje poslovnih partnera - BRAVOTOURS ...

TA"BRAVO TOURS". 5. Ime i prezime ovlašćenog lica. SNEŽANA SPASIC. 6. Podaci o sedištu odnosno prebivalištu. LESKOVAC. 6.1. Opština. LESKOVAC. 6.2.

Korisnička uputa za evidentiranje elementa otpremnine (IO1 obrazac)

se koristiti obrazac obračuna isplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac IP1) i obrazac obračuna isplaćene otpremnine (obrazac IO1)…“ Kako bi se ...

Web aplikacija za evidentiranje i nalazenje lokacija sportskih centara

Popis slika viii. Popis kratica ... Razlika izmedu standardne web apliakcije i aplikacije koja koristi. AJAX [15]. ... rada i AJAX-a je prikazana na Slici 2.1 . Nakon ...

Monika Jevtić OBRAĈUN I EVIDENTIRANJE SLUŢBENOG PUTA U ...

14 pro 2018 ... PRIMJER OBRAĈUNA I EVIDENTIRANJA SLUŢBENOG PUTA U ... Izvješće sa puta na putnom nalogu se ne treba sastojati od puno teksta nego ... moraju priložiti uz putni nalog, a kojima se dokazuju nastali troškovi.

veljko savić računovodstveno evidentiranje ... - Repozitorij UNIPU

evidentiranje novčanih tokova u poduzeću Valamar Riviera d.d. Poreč“ koristi ... financijskog izvještaja o novčanim tokovima u razdoblju od 2014. do 2017. godine ... dividenda iz dobiti u razdoblju ili iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti evidentiranje cesta ...

Uređena zemlja - nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. ... oss.uredjenazemlja.hr, na temelju unosa katastarskog ureda, katastarske općine ...

Sudsko uređenje međe (evidentiranje međa uređenih u posebnome ...

Prema Pravilniku o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 2007b, ... Tako se jedno dr avno tijelo, primjenjujući jedan zakon i vlastito tumačenje ka ...

obrada materij obrada materijala materijala ii - Loomen

Toplinska obrada se može kombinirati s kemijskom obradom u svrhu postizanja boljih karakteristika materijala. Ovim se postupkom osim strukture materijala ...

svojstva materijala obojeni mat cink svojstva materijala obojeni ... - Kjg

Dužina ploče. 350 / 400 ... ZA KROVNE POKROVE. DOSTAVA ... pocinčano željezo elastični plastični premaz, Al elastični plastični premaz. 2. Tip, broj šarže ...

Otpornost materijala

24 окт 2009 ... Aksijalni moment inercije površine predstavlja zbir proizvoda svih elementarnih površina i kvadrata njihovih rastojanja od odgovarajuće ose u ...

OSOBINE MATERIJALA

OSOBINE MATERIJALA. KLASIFIKACIJA OSOBINA. Fizičko-mehaničke osobine. Hemijske osobine. Tehnološke osobine. 1. Fizička građa (sklop). 2. Gustina. 3.

Fizika materijala

Matematika. ○ Fizika. – kondenzirana materija i kvantna mehanika. – utjecaj nuklearne, atomske, . ... V. Knapp, Fizika materijala, Skripta Sveučilišta u ZG, 1973.

Trajnost materijala

razred s obzirom na reakciju na požar ... PBAB: 9 klasa → TPBK: 18 razreda izloženosti ... c) Prvi niži razred čvrstoće ako se odabire aerirani beton za razred XF.

Otpornost materijala 1

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 1. Скраћени назив. Статус. Семестар. ЕСПБ. Фонд часова (П А Л). ОМ I обавезни. 2. 6. 3. 2. 0. Шифра предмета. О-2.5-ЗП.

2. Čvrstoća materijala

površinom. Po analogiji s aksijalnim naprezanjima: s. G τ = ∙γ gdje je: G – modul smicanja, N/mm2 γ. – kutna deformacija. (. ) 2 1. E. G = ∙ ν. Kut smicanja: tan s.

OTPORNOST MATERIJALA I

Statički momenti i momenti tromosti (inercije) ravnih presjeka. Promjena momenta tromosti pri translaciji koordinatnog sustava. Promjena momenta tromosti pri ...

SVOJSTVA MATERIJALA

SVOJSTVA MATERIJALA. MEHANIČKA SVOJSTVA. Poznavanje veličine žvačne sile bitno je za razumijevanje mehničkih svojstava dentalnih materijala.

TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Klasa 1: eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivom kao i tvari koje vanjskim djelovanjem oslobađaju toplinu i energiju. Klasa 2: plinovi pod tlakom, tekući ...

Troškovi materijala

21 нов. 2017 ... UNAPRIJED PLAĆENI RASHODI (tranzitorna aktiva-AVR). (premije osiguranja, zakupnine). ○ NASTALI (obračunati)TROŠKOVI KOJI JOŠ ...

1. PODELA MATERIJALA

Polimorfija, Alotropija, Anizotropija. Tabela 3.2. Alotropske promene kristalne rešetke nekih metala. Metal. Kristalna rešetka na sobnoj temperaturi. Na drugoj.

OBRADA MATERIJALA II

2 tra 2018 ... Tokarski nož za narezivanje navoja. Ravni profilni tokarski nož. Okrugli profilni tokarski nož. Obrada materijala II. LA. Ivo Slade narezivanje. 4.

tvrdoća materijala - vtsnis.edu.rs

Metode za određivanje tvrdoće materijala. Kod statičkih metoda sila ispitivanja koja deluje na utiskivač postepeno raste do maksimalne vrednosti. Tvrdoća se ...

Katalog medicinskog materijala

TOPLOMER SA GALIJUMOM. TOPLOMER DIGITALNI. MERAČ PRITISKA ANEROIDNI ... ALKOHOLNI TUFERI a200. ALKOHOL 70% 1L. ALKOHOL 96% 1L.

Lijepljenje polimernih materijala - FSB

polimernih materijala za lijepljenje (PA i PC) te dvije vrste ljepila (jednokomponentno i dvokomponentno). Ispitivanje je provedeno na temperaturi od 20 °C, koja ...

Otpornost materijala 1 - GF UNSA

Aksijalno naprezanje. Pritisak i zatezanje. Dimenzioniranje. Izduženje i skraćenje, promjene temperature, statički neodređeni problemi aksijalnog štapa.

Obrada materijala - HZTK-a

metalni škripac, drveni ulošci za stezanje u škripcu. U metalni škripac postaviti poz.1 i lagano skinuti plosnatom turpijom za metal oštre bridove. 3. Ocrtavanje.

TOPLINSKA SVOJSTVA MATERIJALA

Toplina, Q [J] je energija koja zbog razlike temperatura prelazi iz područja više temperature u područje niže temperature, dok se ne uspostavi toplinska ...

Magnetska svojstva materijala - PMF

U atomima se doprinosi pojedinih elektrona zbrajaju u rezultantni magnetski dipolni moment. U vanjskom magnetskom polju potencijalna energija magnetskog ...

Baza reproduktivnog materijala

Вучји трн. Hipophae rhamnoides. Oblepiha органски. Европска унија. 3,000. 18. 133070RS1800z01rs. Жута малина. Rubus idaeus. Yellow King органски.

karakterizacija materijala - FKIT

Karakterizacija polimera. 5. Spektroskopske metode. 8. FTIR spektroskopija. 9. NMR spektroskopija. 15. UV spektroskopija. 22. Određivanje molekulskih masa.

PVC - TABLICA KARAKTERISTIKA MATERIJALA

je na abraziju, lagane je težine te odlične mehaničke trvdoće. Lagano se reže i oblikuje te se može ... SPECIFIČNA TEŽINA g/cm³. 1,25. ISO 1183. POVRATNA ...

Alati za obradu materijala

Glodala za obradu metala ... Svrdlo za bušenje čelika do 900 N/mm² i čeličnog lijeva (legiranog i nelegiranog), ... Najbolji učinak do debljine materijala od 5 mm.

Koeficijenti materijala i strojeva

srednji iskop - suha ili manje vlažna ilovača, krupni šljunak, zbijena zemlja, meke trošne stijene srednje tvrdi iskop - dobro minirana stijena, jako razlomljena i ...

otpornost materijala 1 - Uniri

2. STATICKI MOMENT POVRŠINE POPRECNOG PRESJEKA. ▷ (staticki) moment površine = površina × krak. ▷ osni staticki momenti (osi y i z):. Sy = ∫. A. zdA.

Mehanika kompozitnih materijala

Mehanika kompozitnih materijala. Ivica Smojver ... su ra²irena u primjeni kod mehani£ki manje zahtjevnih konstrukcija zbog njihove manje cijene. Mogu se ...

Magnetska svojstva materijala

s popunjenom vanjskom ljuskom je dijamagnetski. 1.3.2 Atomski paramagnetizam. Ako je vanjska ljuska djelomično popunjena elektronima, atom će djelovati ...

Obrada materijala I - Loomen

2 tra 2018 ... Kovanje je obrada materijala bez odvajanja čestica kod koje ... Moderniji način kovanja omogučava kovanje od najmanjih otkivaka do ...

Magnetska svojstva materijala - grdelin

χ može biti pozitivan ili negativan broj: χ > 0 paramagnetizam χ < 0 dijamagnetizam. ⊲ Ako je M = 0 i kada je H ≡ 0 imamo feromagnetizam. (stalni magneti).

Otpornost materijala Osnovni pojmovi

24 окт 2009 ... Momenti inercije poprečnog preseka. Otpornost ... Momenti inercije za paralelno pomeren ... Podaci iz tablica za polovinu kruga. R e. 1 e. 2.

IZBOR MATERIJALA ZA IZRADU BICIKLA

TEMA DIPLOMSKOD RADA: Izbor materijala za izradu okvira bicikla. MENTOR: Igor Gabrić ... zakretanja prednjeg kotača, a oko 60 godina je bilo potrebno za izum pogona pedalama. S ... dijelova), veličina rame, vrsta mjenjača ... Na slici 2 je ...

KEMIJSKE METODE ANALIZE MATERIJALA

29 lip 2017 ... miligramska metoda analize (mikro analiza): masa uzorka iznosi 0,001 - 0,01 g, ... birete koristi se vaga i boca s kapaljkom za reagens.

ispitivanje građevnih materijala i konstrukcija 551

Vrste materijala i njihova svojstva koje je potrebno ispitivati vrlo su brojni. Tome odgovara raznolikost i množina postupaka za ispitivanje građevnih materijala, ...

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA UREDSKOG MATERIJALA ...

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA UREDSKOG MATERIJALA. ZAGREBAČKA 2b ... TOAL.RUČNICI 23cm 3-sl BIJELI 2/1 PALOMA EXCLUSIVE. KOM. 7,68.

Repozitorijumi digitalnog obrazovnog materijala

način stalno pojavljuju novi oblici materijala za elektronsko učenje, ne može se ... SCORM (Sharable Content Object Reference Model) je zbirka standarda i ... da naprave slične kolekcije nastavnih materijala i učine ih slobodno dostupnim.