OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE - B Ravnine tijela i ... - HNS-a

pokrete u sagitalnoj ravnini) koriste se nazivi ANTEFLEKSIJA i RETROFLEKSIJA ili HIPEREKSTENZIJA (Slika 23). Slika 22. Sagitalna osovina (čeona ravnina ...

OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE - B Ravnine tijela i ... - HNS-a - Srodni dokumenti

OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE - B Ravnine tijela i ... - HNS-a

pokrete u sagitalnoj ravnini) koriste se nazivi ANTEFLEKSIJA i RETROFLEKSIJA ili HIPEREKSTENZIJA (Slika 23). Slika 22. Sagitalna osovina (čeona ravnina ...

Formule - geometrijska tijela - osnovna škola Prizme Obla tijela

Oznake: V – volumen (obujam),. O – oplošje, v - visina tijela,. D – duljina prostorne dijagonale, d, d1, d2, ... - duljine plošnih dijagonala,. B - površina baze,.

Od marginalizacije tijela do tijela kao margine. S osvrtom na ...

bilo određeno »ars eroticom«,ali otuđivši se od nje stvorilo potom sebi »scientiu sexualis«. Nastojalo je stvoriti istinite diskurse o sebi, i to podešavajući stari ...

Rekonstrukcija anatomije i funkcije

vesti gingivektomija bez promjene visine alveol- ... Gingivektomija se moÊe izvoditi posebnim no- ... gingive gingivektomija je kontraindicirana kao po-.

Pitanja za kolikvijum iz anatomije - Apeiron

28. Podjela i uloga mišića. 29. Mišići glave. 30. Mišići grudnog koša. 31. Mišići trbuha. 32. Leđni mišići. 33. Mišići ramena. 34. Mišići nadlakta. 35. Mišići podlakta.

praktikum iz anatomije biljaka - Odjel za biologiju

Anatomija biljaka (grč. anatemno - sjeći) jedna je od temeljnih i najstarijih botaničkih disciplina, a proučava grañu i funkciju biljnih stanica i tkiva.

Pitanja iz anatomije za usmeni po grupama 1 - Studentski.hr

MALI OPTOK KRVI. ARTERIJE. 1. AORTA I OGRANCI. 2. AORTA THORACICA. 3. AORTA ABDOMINALIS. 4. CAROTIS INTERNA. 5. CIRCULUS ARTERIOSUS.

VEŽBE IZ ANATOMIJE 1 POČINJU U ČETVRTAK 10.10.2019. PO ...

10 окт 2019 ... Tomešić Nataša. Jovanović Ivona. Milankov Katarina. Urban Jana. Kecman Jovana. Nikolić Veljko. Vakanjac Miloš. Kecman Zorica. Ninić ...

TIJELA UDRUGE Odlukom Skupštine HURKT 2016 tijela udruge su ...

RiTeh Rijeka. Damir Polenus dipl.ing.stroj. ... Branimir Pavković, predsjednik RiTeh Rijeka. Tanja Banay mr.ing.stroj. Daikin HR. Toni Grubišić dipl.ing.stroj.

Ispitna Pitanja Iz Anatomije - Medicinska škola Bihać

KOSTI ZDJELICE (BOČNA, SJEDNA I PREPONSKA KOST). 10. OS SACRUM. 11. KOSTI DONJIH EKSTREMITETA (FEMUR, PATELA, TIBIA I FIBULA). 12.

Prilog poznavanju komparativne anatomije cirkulacijskog ... - Srce

rijska krv iz pluća dospijeva u lijevu pretklijetku. To je plućni ili mali optok (lat. cor – pulmones – cor) čija je funkcija oksigenacija krvi i doprema takve krvi u srce.

Preslikavanja ravnine i GSP

Kada se likovi potpuno poklope? Ucenici zapisuju zakljucke u biljeznicu. Priprema za ... Koji znakovi su osno simetricni? Koji znakovi imaju više osi simetrija?

Osnove telekomunikacija Osnove obrade signala ... - Project-Benefit

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Konvencionalna amplitudna modulacija. ❑. Dvostruki bočni opseg. ❑. Ako je Ac amplituda nemoduliranog nosioca, ...

Afine transformacije ravnine

Kako se paralelni pravci preslikavaju u paralelne pravce. (što ćemo dokazati u teoremu 2(c)), tako je i A1B1C1D1 također paralelogram, pa je A1B1 = C1D1.

Parametarska jednadžba ravnine.

Ravnine odre ¯dene koordinatnim osima, nazivamo koordinatne ravnine danog sustava: xy−ravnina, ... toˇckom T1 (1,−2,1) i ˇcija je normala n = i − j − 4 k.

1 Tangencijalne ravnine na plohe u R3

Tangencijalna ravnina u tocki P0 sastoji se od tangencijalnih vektora krivulja na plohu S koje prolaze kroz P0. Normalu te tangencijalne ravnine racunamo kao.

to ke, pravci, ravnine - Element

Postoji tocno jedan pravac p koji prolazi kroz dvije zadane razlicite tocke. A i B. Pišemo p = AB (ili p = BA). Takav pravac zovemo spojnicom tocaka A i B. (sl. 3.1).

ZAKRIVLJENOST I HIPERBOLIčKE RAVNINE

4 svi 2015 ... Sama Zemlja nije ravna ploha, lopta nije ravna, boce na koje lijepimo etikete nisu ravne nego zakrivljene plohe. Što je to zakrivljenost? Čini se ...

Transformacije ravnine à la escher

1 tra 2014 ... neobično nadahnutim matematičkim gra- fikama (iako nikada nije izučavao matema- tiku, bio je prirodno nadaren), rezbarijama, drvorezima i ...

5.1. Točke, pravci i ravnine u prostoru

Točke, pravci i ravnine u prostoru. Izlazimo iz ravnine. Koji od ovih skupova točaka su dio ravnine, a koji nisu? 1. Nacrtaj točku A i pravac b. Gdje sve se može.

6.1. Tocˇke, pravci i ravnine - Element

TOCKE, PRAVCI I RAVNINE. 6.1. Izdvojimo nekoliko aksioma koji opisuju neka osnovna svojstva tocaka, pravaca i ravnina. Aksiomi geometrije prostora.

Razni načini zadavanja ravnine u prostoru

STUDENTSKA RUBRIKA. Sažetak.Ravnina u prostoru može se jednoznačno odrediti pomoću normale na nju i jedne točke koja joj pripada. U ovom članku bit ...

Zapis nekih transformacija ravnine i prostora

Kvadratna matrica. Vidimo da se rotacija ostvaruje "mnoºenjem" jedne kvadratne 2×2 matrice. (koja ovisi o kutu rotacije) i jedne jednostup£ane matrice (uvijek je ...

(O modelima hiperboli24350ke ravnine | math.e)

Neka su i paralelni pravci. Ako pravac siječe pravac onda on siječe i pravac . [ ] Neka su i dvije poluravnine odreñene pravcem . Skup točaka poluravnine koje ...

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule. Udaljenost izmedu ... Kruznica. Jednadzba kruznice sa središtem S(p, q) i polumjerom r: (x - p)2 (y - q)2 = r2.

PRESLIKAVANJA RAVNINE – pitanja za ponavljanje 1. Što je vektor ...

Što su osnosimetrični likovi? 10. Koliko osi simetrije ima ... kvadrat i pravokutnik? 11. Nabroji nekoliko osnosimetričnih likova i navedi koliko osi simetrija imaju.

Mongeova projekcija - točke, pravci, ravnine

Tu ortogonalnu projekciju nazivamo prva projekcija ili tlocrt tocke T ... pravca b ujedno i ortogonalna projekcija ravnine σ, a to je upravo pravac p i vrijedi p ⊥ a.

VIDEO vs. ANIMACIJA VIDEO OSNOVE OSNOVE OSNOVE - EFOS

14 sij 2014 ... Animacija se pojavljuje kao udruženi dinamično povezani skup ... obrada, prijenos i prikaz pokretnih slika koje se gledaju na ... Mobitel (glas).

„U kom si ti tripu?“ – Funkcionalne i semantičke realizacije ...

Na kraju rada, značenje analiziranih ... kao prvo značenje navode: 1. snažna halucinogena droga LSD, te stanje, raspoloženje, ... trip, ego-trip, power-trip. 4.

POLINOMI I POLINOMSKE FUNKCIONALNE JEDNAˇCINE 1 ...

Vietove formule. Neka je P(x) = an(x − x1)···(x − xn) polinom. Oznacimo sa σk = ∑xi1 xi2 ···xik , gde se sumiranje vrši po svim indeksima 1 ≤ i1 < i2 < ··· < ik.

Definici ai povi est anatomi e (1h) K SEMINAR: Osnovne ravnine - PBF

... CJELINA 3: LOKOMOTORNI SUSTAV. PREDAVANJE: Funkcionalna anatomi a lokomotornog sustava (2h). 1. Navesti glavne di elove lokomotornog sustava.

Preslikavanja ravnine i prostora i primjene - Odjel za matematiku

obradene sljedece transformacije ravnine: osna simetrija, rotacija, centralna simetrija, translacija i klizna simetrija. U geometriji cesto se susrece pojam slicnosti.

Geometrija ravnine i prostora I. Vektori u ravnini i prostoru

Geometrija ravnine i prostora. ∗. I. Vektori u ravnini i prostoru. Rudolf Scitovski, Darija Brajković. 2. prosinca 2013. Sadržaj. 1 Uvod. 2. 2 Operacije s vektorima. 4.

FUNKCIONALNE I ANTIOKSIDATIVNE OSOBINE TROPA CVEKLE ...

Trop aronije. Antocijani 9,1 g/kg. (Máriássyová i sar., 1999b). Kora kokosa. Tanini 3,1%a. Leukoantocijanidini. (Nambudiri i Shivashankar,. 1985). Trop zove.

NAUČNI RAD – Original Paper FUNKCIONALNE ... - Veterinaria

Medijalni meniskus (meniscus medialis) je za 1,5 mm kraći, a za 3,5 mm širi u središnjem dijelu od lateralnog meniskusa. Ligamentozne veze koje su prisutne u ...

Funkcionalne sastavnice hrane i tumor ... - Repozitorij PMF-a

Fitokemikalije su skupina biološki aktivnih nenutritivnih tvari iz bilja. Imaju funkcionalnu vrijednost za ljudski organizam, na način da djeluju kao zaštita od bolesti ...

procjena funkcionalne učinkovitosti nogometaša na temelju ...

Jedan od često korištenih testova za procjenu VO2max je i Astrandov test, koji nije toliko pouzdan kao rezultati dobiveni direktnom metodom, no nerijetko se ...

Geometrija ravnine i prostora I. Vektori u ravnini i prostoru - Odjel za ...

Pri tome jednakost vrijedi u slučaju ako su vektori a, b kolinearni. Slika 4: Ilustracija ... Pokažite da su nasuprotni bridovi pravilnog tetraedra ABCD međusobno okomiti. ... vektora a, b, c predstavlja (do na predznak) volumen tog paralelepipeda.

Osnovno - Točke, pravci i ravnine u prostoru - Antonija Horvatek

Točke, pravci i ravnine u prostoru - osnove - DZ. Ovo su zadaci koje dajem svojim učenicima za domaću zadaću kad krenemo na cjelinu. "Točke, pravci i ravnine ...

Okomitost, ortogonalna projekcija, udaljenost točke od pravca/ravnine

Ortogonalna projekcija na pravac. 5. a) Što je ortogonalna projekcija točke T na pravac a? b) Napravi skicu uz a-zadatak. c) Što znači riječ "ortogonalno"? 6.

funkcionalne osobine hleba obogaćenog modifikovanim vlaknima

vlakana, korišćena su hemijski modifikovana prehrambena vlakna iz ... Kljuĉne rijeĉi: modifikovana vlakna, reologija testa, kvalitet hleba, nutritivna vrednost, ...

funkcionalne osobitosti nogometaša različitih dobnih skupina

Ključne riječi: nogomet, funkcionalne karakteristike, spiroergometrijsko testiranje ... Nogomet je aerobno-anaerobni sport s naizmjeničnim fazama visokog ...

funkcionalne sposobnosti učenika u osnovnoj školi - HRKS

primjenu navedenih mjera u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, najprimjerenija procjena funkcionalnih sposobnosti učenika (opće aerobne sposobnosti) ...

sistemska funkcionalna gramatika u odnosu na ostale funkcionalne ...

Mirjana Borucinsky, Pomorski fakultet, [email protected], Rijeka dr. sc. Sandra Tominac Coslovich, Pomorski fakultet, [email protected], Rijeka pregledni članak.

demografska kretanja i pokazatelji funkcionalne ... - Grad Zagreb

Stanje i promjene ukupnog broja stanovnika u razdoblju 2001.- 2011. ... Friganović, M., 1990: Demogeografija – stanovništvo svijeta, Školska knjiga, Zagreb.

utjecaj izvanškolskih športskih aktivnosti na motoričke i funkcionalne ...

NA MOTORIČKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI TE ... 1975.), te opseg podlaktice. Za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti izabrani su sljedeći testovi:.

funkcionalne sposobnosti učenika u osnovnoj školi - Hrvatski ...

su u obavljanju zadaće opskrbe i prijenosa kisika te odstranjivanja štetnih tvari. Dišni ... funkcionalne sposobnosti učenika osnovne škole. Izbor radova ...

Tehničke i funkcionalne specifikacije za e-Platformu Digitalne komore

Podnošenje online zahtjeva za uvrštenjem u „Katalog prevoditelja“ u e-usluzi „Katalog ... npr. strukturu stranaka, broja predmeta, vrsti sporova, vrijednosti sporova i sl. ... o broj vozila registriranih za obavljanje prijevoza u međunarodnom ...

Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti ... - Srce

Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika domova za starije i nemoćne osobe. MARINA AJDUKOVIĆ*. Izvorni znanstveni rad. Studijski ...

Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika ...

Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika domova za starije i nemoćne osobe. MARINA AJDUKOVIĆ*. Izvorni znanstveni rad. Studijski ...

funkcionalne sposobnosti djece predškolske dobi - HRKS

njihovo antropološko stanje pratiti, napose njihove funkcionalne sposobnosti koje su u direktnoj vezi s pojavom pretilosti. Prema autorima (Cardon i De ...

Orsolya @agar Szentesi Funkcionalne varijante konstrukcije dati (se ...

raslojavanje gramati~kih zna~enja igraju bitnu ulogu (Bybee–Pagliuca–Per- ... @agar Szentesi 1999. te ~ak dva izlaganja na nedavnom skupu »III. hrvatski.

glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije ... - PGŽ

6 ruj 2018 ... Ugradnjom kamera na željezničko – cestovne ... Istarski ipsilon potrebna je izgradnja drugog kolnika na dijelu D510 Čvorište Umag (A9) - G.P..

Funkcionalne komponente hrane i karcinom dojke - PTFOS Repozitorij

detektirati dijagnostički (postojanje mikorometastaziranja) (Ultrazvuk-tarle, 2014.). Ne postoji izlječenje za karcinom dojke koji se proširio izvan nje, međutim ...

Prometni masterplan funkcionalne regije Sjeverna ... - Grad Zadar

31 pro 2018 ... promet na području Županije čini autobusni prijevoz te prijevoz osobnim i komercijalnim ... vozni red, imena postaja i stajališta, georeferencirane lokacije ... kolodvor Ogulin - ... Tvrtka Čazmatrans prometuje na području Zadarske županije s 32 vozila čiji je ukupni kapacitet ... Zadar-Knin-Bihać-Sisak-Zagreb.

Polni dimorfizam funkcionalne asimetrije mozga - Semantic Scholar

Ključne rečI: polni dimorfizam, cerebralna asimetrija, polni steroidi, žene, menstrualni ciklus. ABSTRACT. The brain structural and functional asymmetries are ...

Glavni plan razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija

Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: 385 (0)20 641 400 | Fax: 385 (0)20 641 433 | E-mail: ... Uskladiti radno vrijeme jaslica i vrtića s radnim vremenom roditelja, ... posjete trgovinama u tim centrima (kao npr. centri Tommy, Pemo).

OSNOVE GMDSS OSNOVE GMDSS6a a

Brodovi opremljeni MF/HF radio opremom moraju držati stalnu stražu na DSC frekvencijama za pogibelj i sigurnost 2187.5 kHz i 8414.5 kHz, i na barem još ...

glavni plan razvoja funkcionalne regije južna dalmacija i strateške ...

županije sastoji se od 2 autoceste, 16 državnih cesta, 33 županijske ceste i 78 ... dužine staze 3300 m (Zračna luka Dubrovnik) i zračna luka na lokaciji luke ...

glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije sjeverni ...

6 ruj 2018 ... Dolasci turista na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran . ... Sigurnost prometa u vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta od posebne je važnosti, ... putovanjima od 7 dana, pa su im početna i završna luka u Hrvatskoj.