Службени гласник Републике Српске

13 јул 2018 ... 17.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 66. 37. Члан 3. У члану 10. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и нису уписани.

Службени гласник Републике Српске - Srodni dokumenti

Службени гласник Републике Српске - Влада Републике Српске

ЦЕСИЈИ И ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА У ПОСЛОВИМА ... Министарство може резиденту дати одобрење да изврши цесију или преузимање дуга у пословима ...

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/12)

која се тих права могу одрећи ако знају језик на коме се води поступак. У записнику ће се ... Члан 22. (1) Суд ће упутити захтјев за правну помоћ, односно службену сарадњу надлежном суду, ... Forum delicti commissi. Члан 25. ... навести категорије за које ће возачка дозвола бити суспендована. Рјешење ће ...

Службени гласник Републике Српске

13 јул 2018 ... 17.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 66. 37. Члан 3. У члану 10. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и нису уписани.

службени гласник - Влада Републике Српске

27 феб 2017 ... О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ХРАНИ. Проглашавам Закон о храни, који је Народна скупшти- на Републике Српске усвојила на ...

(„Службени гласник Републике Српске, број: 92/08) На основу Чл ...

Републике Српске”, број 34/03) у члану 4. у ставу 2. на крају текста умјесто тачке ставља се запета и додају ријечи: “ о одобравању додатне едукације”.

службени гласник - Пореска Управа Републике Српске

тржишних извора, обвезници су пореза на добит, за добит коју остваре обав а ем таквих ... ном методу примјеном годиш их амортизационих стопа. (2) Сталним ... блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

Гласник - Удружење архивских радника Републике Српске

може закључити да је и цијена зидања козарачког храма могла бити прибли- ... crkve su pljačkani, paljeni i razarani, ali bi potom opet bili obnavljani ili ... израду маузолеја и крстова, за плоче гранит из Кадине Луке, а цемент из Беочи ...

удружење архивских радника републике српске гласник

26 феб 2015 ... ра који су рушени, паљени, затим поно- ... у Италију, а извозна цијена износила је 17 динара за 1 кг живе ваге.28 Почетком ... гранит. Ипак, пет југословенских предузећа (два из Загреба и по једно из Бео- града ...

Службени гласник бр. 1

система, а подаци из ове евиденције имају пуну доказну снагу о коришћењу радног времена запо- слених. Члан 10. Евиденција прековременог рада ...

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Члан 1. Овом одлуком одређује се радно вријеме и услови рада трговинским ... кантине и мензе у спортским организацијама, фабрикама и установама, ...

Службени гласник РС

Ако директор одлучи да прихвати донацију, закључује се уговор о донацији, у складу са прописима који уређују донације и рад јавне службе.

Службени гласник РС број 11/20

12 феб 2020 ... врсте механизације: 1) трактори и ... доказ о инвестираним средствима за врсте набавки из става. 1. овог члана. ... израда мини-вала,.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

13 апр 2016 ... Дарко Глишић, рођен1973. године, инжењер геодезије, Стубленица. 2. ... Јелена Благојевић, рођена 1992. године, студент, Уб Браће ...

Службени гласник бр. 5 - Град Требиње

Члан 1. Господин Васо Гуровић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности ... Момчило Ђого, дипл. инж. арх, – предсједник. 2. Славица ...

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК SLUŽBENI GLASNIK

26 сеп 2018 ... na sednici održanoj dana 26.09.2018 godine, donela je. ODLUKU O ... preko toplovoda Ǿ76,1x2,9/140 u svemu prema Glavnom mašinskom projektu ... а из реда родитеља- Савет родитеља, тајним изјашња- вањем.

Службени гласник РС - Регулаторна комисија за енергетику ...

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/95 и 68/11) у члану 2. послије ријечи: “Народне скуп- штине Републике Српске” ријеч: “и” ...

службени гласник 2-2018 - Grad Zvornik

26 феб 2018 ... интерну ревизију у Граду Зворник за 2018 годину. Члан 2. Годишњи ... 5. петак – 5,. 6. субота – 6, ... ПРОДАВНИЦА-ЦРНИ ВРХ. Станице/ ...

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni ...

15 дец 2015 ... 10 kom. Gumene čizme ........................................................ 20 pari. Ribarske čizme . ... Број: 06-10/2015-16-1. Broj: 06-10/2015-16-1. У Сјеници ...

службени гласник - Opština Gornji Milanovac

13 апр 2016 ... Драган Марјановић, рођен 12.09.1952.године, сувласник приватног ... Драгана Никитовић, рођена 23.04.1972.године, професор ...

Број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ страна 6 107

Број 5. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ страна 6. V. Одјељење за просторно уређење Теслић, као носилац припреме измјене Плана, ...

„Службени гласник РС", бр.“ 52/2013 На ... - Врховни касациони суд

Суд подсећа да је у случајевима као што је случај подносилаца представки већ утврдио да би уставну жалбу требало заиста сматрати делотворним ...

службени гласник општине бујановац gazeta zyrtare e komunës ...

31 дец 2015 ... pečenjare, pekare, pržionice kafe, hemijske ... kafe, pečenjare, pekare i slične objekte). ... Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na.

у примени од 08.11.2019. године ("Службени гласник РС ... - Ratel

9 дец 2019 ... сне поштанске пошиљке – износ у висини утврђеног дела оштеће- ња или ... III За стечајног управника именује се Бранко Ми- тић из Врања, Јована ... против извршног дужника Драго Атанацковић, Блаце,. Оток 22 ...

П Р О Г РА М - Влада Републике Српске

20 јул 2018 ... и квалитета влакна, количине и квалитета коже. За разлику ... државама у којима су заступљене патуљасте и друге расе коза примарно ...

П РА В И Л Н И К - Влада Републике Српске

12 мај 2016 ... Евиденција о присуству радника на раду и одсуствима води се у ... 4. вријеме породиљског одсуства, мировања радног односа или ...

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А - Влада Републике Српске

2 мар 2020 ... за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску ... "КОСМОС" А.Д. Бања Лука. Грађење објеката за грађење ...

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

и очувају Републику Српску и да уставно уређење Републике утемеље на поштовању људског достојанства, слободе и једнакости, националној.

Службе - Влада Републике Српске

4 нов. 2013 ... даљем тексту: Закон), приликом грађења објеката, обрачуна површина ... бруто грађевинске површине етаже и односи се на површину ...

Број: 20 - Влада Републике Српске

Челинац. ЈУ Гимназија. Калиновик. ЈУ Центар за културу, физичку културу, образовање и информисање. Челинац. ЈУ Дјечији вртић. “Мајка Храброст“.

правилник - Влада Републике Српске

Подносилац захтјева уз захтјев за поставqеwе судског тумача подноси: а) захтјев за постављење, б) доказе о испуњавању услова из члана 3. овог ...

Статистички годишњак Републике Српске

Статистички годишњак Републике Српске 2018. Statistical Yearbook of Republika Srpska 2018. ИЗДАЈЕ: Републички завод за статистику Републике ...

Untitled - Влада Републике Српске

БРАНКО. ДРАГАН. ЛУКА. МИЛАН. 40 50 3. 40 50 1 2. 40 70 13. 40 70. 110. 8. А. 110. ТОДОР. ИЛИЈА. 110 ... ЗЕЉКОВИЋ. | 64. ҺУРГУЗ. 65. ЦВЈЕТИЋАНИН.

zakon - Влада Републике Српске

ЗАКОН. О ПОЉОПРИВРЕДИ. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, ...

infiniti 09 - Влада Републике Српске

Назив предаторски часопис у широ- ку употребу увео је амерички професор Џефри Бил. (Jeffrey Beall) како би означио неетичку праксу обја- вљивања ...

ЕЛАБОРАТ - Влада Републике Српске

Прегледна карта ловишта Републике Српске. 2. Подјела ловишта у Републици Српској по намјени. 3. Подјела ловишта у Републици Српској према ...

broj 004.qxd - Влада Републике Српске

Glogovac, Gojsovac, Golo Brdo, Dazdarevo, Dvorovi, ... Agi}i, Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubo~ac, Brezi- ... kolac, Sokolovi}i, To~ionik, Turkovi}i, Hrasti{ta,.

екскурзије - Влада Републике Српске

обилaзак града: музеј Семберије, споменик Краљу. Петру I Карађорђевиħу ... (1 ноħење Бијељина-2 ноħења Јахорина-1 ноħење Тјентиште). 1. ДАН.

хиперлипопротеинемије - Влада Републике Српске

САДРЖАЈ. ДЕФИНИЦИЈА ............................................................................................................................ 5. МЕТАБОЛИЧКИ АСПЕКТИ .

infiniti 10 - Влада Републике Српске

„помрачење сунца“ и „магнетна сила“, те добили научно ... иновацију панцирна плоча, у области терминалне ... International Bauhaus Science Press. 403.

broj 106.indd - Влада Републике Српске

извршених књижења. (2) Закључена трговачка књига за промет на велико са- мосталних предузетника ов ерава се потписом одговорног лица и печатом ...

Закон о насљеђивању - Влада Републике Српске

15 дец 2008 ... (2) Нужни дио насљедника из члана 30. став 1. износи једну ... тестаментарних располагања и поклона само онолико за колико они.

Брачни уговор - Влада Републике Српске

Такође сам упозорила да сваки брачни супружник може захтјевати да му ... току трајана брачне заједнице (на примјер: уговор о кредиту, уговор о ...

закон о волонтирању - Влада Републике Српске

IV УГОВОР О ВОЛОНТИРАЊУ. Члан 17. (1) Односи између волонтера и организатора волонтирања могу се уредити уговором о волонтирању који се ...

Лист број 31 - Електропривреда Републике Српске

6 авг 2019 ... имао је помоћ консултантске куће TQ. NET CONSULTING ... били смјештени акумулатори и други потребни уређаји. Прве сијалице у ...

broj 059.indd - Влада Републике Српске

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59. 19.7.2016. ... брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године, д о н о с и. Р Ј Е Ш Е Њ Е.

broj 079.indd - Влада Републике Српске

2) Maja Мркић Босанчић, Министарство индустрије, ... 5) Јелена Гламочика, Републички завод за статистику ... Развод брака (узроци, поступак).

broj 046.indd - Влада Републике Српске

12 јун 2015 ... морају бити испуњени за уситњено месо, полупроизводе и производе ... 40) саламура је водени раствор соли за саламурење, у који могу бити ... 4) царско месо је дио грудног коша са трбушним дијелом свиња и.

Правилник о условима за рад и ... - Влада Републике Српске

23 јан 2018 ... Члан 1. Овим правилником утврђују се категорије аутобуских станица, услови које морају испуњавати аутобуске станице у зависности ...

broj 072.indd - Влада Републике Српске

25 авг 2016 ... Житна ракија је јако алкохолно пиће произведено искљу- чиво дестилацијом ферментисане ... ракија од мирабеле,. - ракија од брескве, ...

Преглед приређивача - Влада Републике Српске

24 феб 2020 ... 42540395902 ROX d.o.o. Orašje - podružnica. 20.12.2019. 10.07.202. 0. 0. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ. СРПСКЕ.

2013. година - Влада Републике Српске

31 дец 2012 ... Инвеститор: „Аргентум. 09“ д. о. о. ... Српске тако да садашње експозитуре и пословнице у општинама с малим бројем становника, буду ...

broj 054.indd - Влада Републике Српске

polu-automatski uređaj za mjerenje krvnog pritiska. - TENSOVAL DUO CONTROL automatski digitalni tlakomjer sa dvo- strukom tehnologijom mjerenja. IIa. 06-.

радио телевизија републике српске - RTRS

Završetak opremanja RTV doma (TV studija), digitalizacija i proizvodnja ... ŠIPRAGE. E-17.34.04 N-44.27.23. H - 848 m. 6/9. H- 18 m. 10W 25W. 3 VHF. IMP-rek.

макроекономски показатељи републике српске - Влада ...

Бања Лука, јануар 2020. године. МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ. РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. РЕПУБЛИКА СРПСКА. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ...

SRT - Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске

Бокић. Коста. Смиљка. Љубиње. 189. Коваљеско. Васиљ. Штефица ... Сузана. Бања Лука. 1001. Божић. Милан. Мира. Лопаре. 1003. Шкребић. Милан.

Закон о пољопривреди Сл.гл.РС 70/06 - Влада Републике Српске

ЗАКОН. О ПОЉОПРИВРЕДИ. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, ...

Градови и општине Републике Српске, 2017

31 дец 2017 ... Прво издање „Градова и општина Републике Српске” је доступно и у електронском и у ... Карта - Градови и општине Републике Српске.

СПИСАК ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...

5. Клуб за дјецу „Цицибан“. 051/311-121. 066/234-317. Николе Пашића 9 [email protected] 6. Клуб за дјецу „Звјездица“. 051/302-630. 051/302-631.

broj 086.indd - Влада Републике Српске

ne bez talka za radiologiju. 28. HYGIENIC SHEETS HITEX, ... DINA-HITEX spol. s.r.o. Ždanska 987 ... antidekubitalni jastuk za kolica. COVERS, MATTRESS.

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...

Миливоје. Драгомировић. Прњавор. Брана. Момчило. Гузијан. Бања Лука. Брана ... Гуровић. Требиње. Слободан. Славољуб. Видојевић. Дервента.