Закон о измјенама и допунама закона о водама

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 121. 25.12.2012. 2577 ... “Воде Српске“, а ријечи: “Агенција за воде" замјењују се ријечима: “Јавна ...

Закон о измјенама и допунама закона о водама - Srodni dokumenti

Закон о измјенама и допунама закона о водама

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 121. 25.12.2012. 2577 ... “Воде Српске“, а ријечи: “Агенција за воде" замјењују се ријечима: “Јавна ...

ЗАКОН о пловидби и лукама на унутрашњим водама - Почетна ...

8) брод унутрашње пловидбе је брод регистрован за пловидбу на унутрашњим ... RIS поруке и записи морају се заштити од неовлашћене употребе и злоупотребе која ... 1) се не придржава лучке тарифе коју је утврдила Агенција; ... Критеријум на коме Агенција заснива избор најповољније понуде су:*.

закон о рјешавању сукоба закона са прописима других земаља у ...

ЗАКОН О РЈЕШАВАЊУ СУКОБА ЗАКОНА СА ПРОПИСИМА ДРУГИХ. ЗЕМАЉА У ОДРЕЂЕНИМ ОДНОСИМА („Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/82 и. 72/82 - 1645 ...

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

Овај закон садржи и правила о надлежности судова и других органа Савезне ... сукоба Закона са прописима других земаља у одређеним односима ... 37/93 и 28/96) и Закон о рјешавању сукоба закона са прописима других земаља ...

Указ о проглашењу Закона о шумама Закон о шумама

10) самовољно заузимање шума, уништавање или оштећивање шумских засада, ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у ...

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину ...

1 јан 2019 ... Правилник о изменама и допунама Правилника о начину ... закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у складу са ...

Извештавање о отпадним водама према Агенцији за заштиту ...

Извештавање о отпадним водама. ❑ Нетретиране комуналне и индустријске отпадне воде представљају кључне изворе загађења вода у Републици ...

ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (Закон је објављен у Службеном ...

Јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности ...

Предлог закона о здравственом осигурању

добровољног здравственог осигурања примењују се одредбе закона ... 15) борци којима је статус борца утврђен у складу са прописима о заштити ... реверс за враћање помагала, провера функционалности помагала и доплата за.

На основу члана 14. ст. 1. и 2. Закона о спољнотрговинском ...

праху, 10 процената ipecacuanhae корена у праху, ... (Ursidae); жлезде oтровних врста змија наведених у CITES Додацима, односно ... Поврће, привремено конзервисано (нпр. сумпор-диоксидом, у сланој води, ... против клијања,.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е на проект закона Санкт-Петербурга «О ...

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект ... Шушары. (Славянка): детских садов, зданий ДОУ на 210 мест (Изборская ул., д. ... По итогам 9 месяцев 2018 года Санкт-Петербург занимает 21-е место по.

На основу члана 64а став 26. Закона о пољопривредном ...

20 апр 2018 ... Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (у ... уговоре министарство и закупац закључују уговор о закупу ...

ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

19 Законом о управној инспекцији у члану 14. прописано је да послове управне ... надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према грађевинској ...

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у ...

одомаћеним сортама, прихватљиви трошкови за саднице воћака, винове ... Пожегача), вишње (Облачинска), ораха (селекција Расна) и дрена ... саксијама/врећама са супстратом обухвата набавку супстрата са сертификатом.

ПРАКТИКУМ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ...

против ког је, кумулативно и сукцесивно: а) искоришћена жалба у управном поступку, или је она била законом унапред искључена (једностепеност ...

1 На основу члана 126. и 149. Закона о заштити потрошача („Сл ...

14 мај 2018 ... претплатничког уговора, VIP мора да надокнади вредност телефона који ... укључује и раскид уговора у случају преноса броја), крајњи ...

На основу члана 126. и 149. Закона о заштити потрошача („Сл ...

пословања ЈКП „Градска чистоћа“. Предмет инспекцијске контроле било је обавештавање потрошача о промени цена за услуге изношења смећа за ...

На основу члана 83. став 4. Закона о електронским ...

4 окт 2012 ... употребљава за одређени радио-фреквенцијски опсег;. 2.2. Расподела ... лета, првенствено дуж националних или интернационалних цивилних ваздушних ... Сателитска служба истраживања Земље: Радио служба између ... садржи орбиту и равни Земљиног екватора измерен у степенима.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Tужба је радња увођења у парнични поступак.1 Том радњом тражи се заштита повређеног или ... ЗПП и ако парнични суд за преиначену тужбу није стварно ... Оба додатка су сувишна, јер немају ни правни, ни практични значај.

1.2. Аналитическое выражение первого закона термодинамики

dL = pdV. (1.9). Следовательно, в диаграмме p,V (Рис. 1.3) для равновесного процесса работа расширения может быть представлена площадью под ...

- 1 - На основу члана 26. и 27. Закона о локалним изборима ...

Драган Ивановић – Кесер. 1963. Ветеринар. Лајковац ... Радник село Врачевић бб. 6. Милена Ивановић ... Дајана Ненадовић. 1988. Економ. у области ...

На основу члана 69. став 3. Закона о безбедности хране ...

4) узорак јесте мањи део укупне количине супстанце или серије која се анализира, а мора представљати целину супстанци од које се узима узорак; ...

На основу члана 263. став 4. Закона о ... - Tehnicki pregled

На основу члана 263. став 4. Закона о безбедности ... Простор за практичну обуку је технолошка линија дужине најмање 18 m и полигон за вршење ...

На основу члана 26. став 4. Закона о безбедности хране ...

30 сеп 2010 ... Микробиолошки критеријуми за храну (у даљем тексту: Прилог 1), који је ... када су у питању критеријумима хигијене процеса.

На основу члана 2. став 2. Закона о издавању доплатне ...

22 феб 2016 ... Начин издавања доплатне поштанске марке регулише се уговором између корисника доплатне поштанске марке и предузећа које ...

На основу члана 88. став 5. Закона о основама система ...

16 јун 2017 ... Закона о основама система образовања и васпитања ... школску 2017/2018. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов ...

Предлог закона о играма на срећу - Народна скупштина

6 феб 2020 ... Играма на срећу, у смислу овог закона, сматрају се игре у којима се учесницима, уз наплату, пружа могућност да остваре добитак у ...

На основу члана 34. Закона о платним услугама („Службени ...

Налог за уплату је платни налог који се користи за уплате готовог новца на текући рачун (уплате дневног пазара, плаћање обавеза у готовом новцу и ...

На основу члана 114. став 3. Закона о становању и одржавању ...

Највећи нагиб приступне рампе за гаражу износи 12% ако је рампа ... Улаз у стамбену зграду мора имати ветробран минималне дубине 210 cm и.

Формирање и развој појмова у обради Архимедовог закона у ...

Сила потиска у течностима и гасовима . ... Уколико се лимун стави у посуду са водом он ће плутати, ако се лимун огули он ... Пошто ће чеп у тегли.

Предлог закона о агенцијском запошљавању - Народна скупштина

Устава Републике Србије, којим се утврђује да Република Србија, између ... странице салона намештаја (www.formaideale.rs; www.matis.rs; www.jysk.rs;.

На основу члана 7. став 4. Закона о девизном пословању ...

Свако даље преношење потраживања од стране новог повериоца и преузимање дуга од стране новог дужника, врши се у складу са одредбама ове ...

На основу члана 4. став 2. Закона о обављању ... - Psss.rs

7) Лична евиденција саветодавца (у даљем тексту: ЛЕС) садржи информације о обављању ... 2) рад са осталим пољопривредним газдинствима (пољопривредна газдинства која нису ... Пољопривредна апотека. Велепродајни ...

НАЦРТ На основу члана 84. став 3. Закона о ... - Ratel

значење: - План расподеле: скуп радио-фреквенција и/или радио-фреквенцијских канала ... T-DAB стандард - унапређена верзија T-DAB стандарда.

На основу члана 132. став 2. Закона о полицији - Министарство ...

Када је фазни испит факултативног карактера користи се искључиво за праћење постигнућа ... правопис -z*0,15 (15%);. 2) психо-тест -z*0,40 (40%); ... Положен возачки испит за управљање моторним возилом категорије: «А». «Б».

1 На основу члана 67. став 1. Закона о основама система ...

Данте: Божанствена комедија, Пакао. (одломци ... Vergilije, Eneida (II. pjevanje);. - Ovidije ... Dante Alighieri: Isteni színjáték (részletek). ... Промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5−20 и 30, 40, 90, 100, 500−900, 1000 и њихова употреба у.

Преднацрт закона о факторингу - Влада Републике Српске

Преднацрт закона о факторингу, 10.12.2019. године. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. ПРЕДНАЦРТ. ЗАКОН О ...

Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја ... - APIF

уписаних у судски регистар, података из регистра Пореске управе Републике Српске,. Регистра јединица разврставања Републичког завода за ...

Примена члана 26. Закона о извршењу и обезбеђењу - Врховни ...

решење донето о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе, друга решења првостепеног суда или јавног извршитеља и приговор трећег ...

На основу члана 241. став 2. Закона о ваздушном саобраћају ...

за ту услугу дошло до промене Тарифе, услуга се наплаћује по Тарифи која је била на ... Овлашћење за летење на типу хеликоптера SPH – SE/ME. 7.1.

На основу члана 39. став 7. Закона о полицији - Министарство ...

чизме, борбене патике, камуфлажни комплет за снег, навлака за шлем, борбени прслук и опасач црни са футролом и додацима. Основни делови ...

На основу члана 22а Закона о заштити на раду - Министарство ...

заштитна ограда дуж ивица са обе стране, а код хоризонталних прелаза, ... Мердевине или степенице редовно се чисте од блата, а за време мраза ...

На основу члана 38. став 13. Закона о оружју и муницији ...

олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска ... муниције, пиротехничка средства и муниција, опасности од ицијалних ... максимални домет пројектила, рикошет, ставови за гађање, врсте и опис појединих.

1 На основу члана 15. Закона о вјештацима Републике Српске ...

Матић (Перо) Ранко, Ивана Горана Ковачића 4, Градишка, дипломирани економист, ... Бабић(Милоша) Божидар, Пећани Б-1/91, Приједор, дипломирани ... психијатар, специјалиста уже специјализације из области судске ...

Ha основу члана 57. Закона о основама система образовања и ...

Пријава за сваки испит подноси се од 1. до 15.у месецу у којем је ... Ако разредни испит полаже у оба рока ученик има право да изабере предмете које.

2.4. Импульс. Общая формулировка второго закона динамики υ ...

«Изменение количества движения пропорционально движущей силе и ... Импульсом силы называется произведение силы и времени ее действия Fdt о.

На основу члана 25. став 1. Закона о царинској служби ...

5 сеп 2019 ... 15) кожне рукавице (један пар) – пет година;. 16) дубоке кожне ципеле са гуменим ђоном – мушке (један пар) – три године;. 17) кожне ...

Изменения в разпоредби от Закона за местните данъци и такси

1 ноем. 2019 ... предложения, касаещи ЗМДТ, може да намерите на следващата страница. Изменения в разпоредби от Закона за местните данъци и ...

На основу члана 101. став 4. Закона о основама система ...

4) наставни план и програм ФООО заснован је на исходима који ... генерације Intel Pentium IV и 500 MB радне меморије, звучницима и CD/DVD писачем. ... месећи хлеб, термички обрађујући храну (кување, печење и пржење), као.

На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању („Сл ...

1 јул 2016 ... условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео ... Услови за први избор у звање ванредног професора.

1 На основу члана 26. Закона о ... - opština kozarska dubica

11 дец 2009 ... II РАДНО ВРИЈЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА. Члан 3. У оквиру ... хране (fast food), кафане, бифеи, кантине и мензе):. - у љетном ...

Обједињено упуство за примену Закона о поступку уписа у ...

недостаје сагласност за упис — clausula intabulandi). Предбележба објекта у изградњи, односно посебних делова објекта у изградњи се уписује без.

На основу члана 44 и 78. Закона о култури ... - Град Ужице

одржаној ________2018.године, доноси ... Градско веће на седници одржаној 28.03.2018.године утврдило је ... Најчитаније књиге домаћих аутора: 1.

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о очувању ...

Члан 1. Потврђује се Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, сачињена у Берну, 19. септембра 1979. године, на.

На основу члана 166 став 4 Закона о лековима и ... - alims

sprej za kožu, rastvor; 50mg/mL; boca ... sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; boca sa ... Olynth® ksilometazolin kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL; bočica sa kapaljkom ...

Кодификация уголовного закона Беларуси: экскурс в историю ...

Новикова Е.В., кандидат юридических наук, доцент. (Белорусский государственный университет, г. Минск). Общеизвестно, что кодификация уголовного ...

102 На основу члана 34. став 1. Закона о Влади Републике Српске

О ПРОЈЕКТИМА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ... д) забавни паркови и тематски паркови са више од 5 ха или више од 750 мјеста за ...

На основу члана 137. и 138. Закона о спорту ("Сл ... - Град Зајечар

20 јан 2020 ... планинарско смучарско друштво ''Драган Радосављевић'', Атлетски клуб. ''Младост'', Фудбалски клуб ''Велика Јасикова'', Спортско ...

проверка условий применимости закона бугера–ламберта–бера ...

го закона Бугера–Ламберта–Бера при измерениях концентраций УНТ «Таунит» ... Checking Conditions of Applicability of Bouger–Lambert–Beer Law.

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018 ...

22 феб 2018 ... рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА) намењен је износ од 30.000.000,00 динара.