Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i ... - Srodni dokumenti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13), u članu 2. stav 2. reči: „mora da obezbedi” zamenjuju se rečju: ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i ...

31.07.2017. godine, donijela je. ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU. Član 1. U članu 97. Zakona o ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja ...

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. ... unapređenja znanja i izdatim, obnovljenim i oduzetim dozvolama (licencama) za.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

„Vojna policija vodi službene evidencije i obrađuje podatke o ličnosti tokom obavljanja policijskih poslova u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u skladu sa.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama

obnavljanje matičnih knjiga; upis u matične knjige na osnovu isprava inostranog organa ... Matične knjige vode se u elektronskom i papirnom obliku. Matične ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija

U odluci kojom se usvaja molba iz stava 1. ovog člana, sudija za izvršenje će odrediti da ... „Poseban stručni ispit za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje.

zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u ...

RANIJI TEKST. • (1) Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o svim promenama ličnog imena. Podatak o jedinstvenom matičnom ... O B R A Z L O Ž E Nj E. I. USTAVNI OSNOV.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama ...

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik ... koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine je znatno podigao i unapredio ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Pod policijskim poslovima, izuzetno, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se i poslovi rukovođenja organizacionim jedinicama u Ministarstvu.” Član 9.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj ...

Ada, Mol, Obornjača, Sterijino i Utrine, kao i katastarske ... Banatska Palanka 1, Banatska Palanka 2, Banatska Subotica, Bela Crkva,. Vračev Gaj 1, Vračev Gaj ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti ...

vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije V izdaje se sa rokom važenja ... roka, ako je polaganje vozačkog ispita posledica izvršenog krivičnog dela.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. PATENTIMA. Član 1. U Zakonu o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 113/17 – dr. zakon i. 95/18) u članu 7.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim ...

„Lična, porodična i uvećana porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ... invalidninu, dodatku za negu i pomoć, ortopedski dodatak, borački dodatak i ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i ...

budžetu za 2019. godinu (sa planom i za 2020. i 2021. godinu), planiralo otpočinjanje realizacije projekata iz novog investicionog ciklusa, čija vrednost je ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

8) pre izvršene seče ne uplati naknadu za promenu namene šuma (član 11. stav 2);. 9) vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

„Prekršajni nalog se može izdati i u elektronskoj formi. Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, na izradu, formu, kopiranje, overu, dostavu i čuvanje ...

o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu

korišćenje bez plaćanja naknade javnim pozivom koji raspisuje nadležni organ ... istom osnovu već ima zaključen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

9. i 10, koji glase: „U slučaju da se u toku godine izvrši povećanje, odnosno smanjenje aproprijacije, ta aproprijacija se naknadnom promenom ne može smanjiti ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

službenosti prolaza sa vlasnikom poslužnog dobra, odnosno saglasnost vlasnika ... Investitor za izgradnju objekata iz stava 1. ovog člana ima pravo prolaza i.

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju - MON KS

15 lip 2017 ... 10. maja 2017. godine Skupštine Kantona Sarajevo. Sarajevo. Prof. ... Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i. Hercegovini ... izvrši analizu potreba za izmjenama i dopunama nastavnog plana i ...

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 064/02 od. 28.11.2002),. 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ...

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU I OSNOVNE ...

ZAKON. O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU. I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ureĎuje se djelatnost osnovnog obrazovanja i ...

o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica

80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13), član 48. briše se. ... Pravo na poreski podsticaj kod ulaganja iz člana 50a ovog zakona, ne ... olakšice koja se ukida, budući da će ovo pravo moći da iskoriste u skladu sa.

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike ... - Prnjavorac

ZAKON O OSNOVNOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU. Službeni glasnik Republike Srpske 44/17 od 16.05.2017.g. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se ...

1 дец 2019 ... (C) Furthermore, based on the intergovernmental protocol dated 19 ... Phone: 49 69 7431-1241 ... appropriate measures in the spirit of the said ILO conventions with respect ... uloge i odgovornosti MRZBSP i Kancelarije za upravljanje javnim ... Dizajn Programa se zasniva na završnom izveštaju misije za ...

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i ... - FMON

30 lip 2003 ... O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI. I - OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se principi ...

ususret izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u ...

DOPUNAMA. ZAKONA O ODGOJU I. OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I. SREDNJOJ ŠKOLI. Marija-Ana Zovko Tomaš. UTIRUŠ, Poreč, 26. listopada 2018.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU ...

U Zakonu o nasljeđivanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/09 i 55/09), u članu 72. stav 2. mijenja se i glasi: „(2) Notar sačinjava testament samo u ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI ...

idejnog rješenja / idejnog projekta u Zakon o gradnji. Prijedlog HKA je glasio: Predlažemo da stavak (2) članka 81. glasi: "U zahtjevu za utvrđivanje posebnih ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ...

U Zakonu o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/13) u članu 2. u tački đ) poslije riječi: „pitka“ i zapete dodaju se riječi: ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU

Član 1. U Zakonu o leasingu ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 39/09) iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi: „Član 5a. (1) Na ugovor o ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07) ĉlan 28. mijenja se i glasi: "Mjere novĉanih podrški u poljoprivredi su poticajna sredstva ...

Predlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

6) doplata je novčana razlika izmeĎu cijene zdravstvene usluge i iznosa kojeg ... 7) društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja djelatnosti dopunskog ... osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranika, u skladu sa ovim zakonom u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida, ili četiri ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ ...

poreza, prinudna naplata poreznih obaveza, inspekcijski nadzor, obračun i naplata ... a upisan je u sudski registar poslovnih subjekata i preduzetnika kod nadležnog ... adresu dužnika, JMBG, izvršni naslov, opomenu za plaćanje duga ''.

000 04-11 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u ...

(1) Tehnički pregled vozila vrši stanica za tehnički pregled vozila, koja raspolaže potrebnom opremom, kadrovima i koja je registrovana za tu djelatnost i koju je.

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Naziv Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 6/16, 39/16, ... U članu 1 riječi: “dopunsko zdravstveno osiguranje” brišu se. Član 3. U članu ... 11) osigurana lica za liječenje osnovnog oboljenja i stanja i to: malignih bolesti ... utvrđivanje ovog prava, kao i provjera korišćenja ovog prava, u cilju sprječavanja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. HRVATSKI SABOR. 2063. Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim. ODLUKU.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

stavu 3. zapeta i riječi: „Agencije za šume, koja se osniva u sastavu ... u privatnoj svojini u iznosu od 10% čini tržišna vrijednost neto posječene drvne mase ...

Prijedlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu, kao i zastupljenost i kreditno vrednovanje praktične nastave. Akreditacija ...

Zakon i izmjenama i dopunama zakona o RPS - APIF

24 феб 2016 ... рији Републике Српске.”. Члан 7. У члану 19. ријечи: “члану 15. ст. 2. и 3.” замјењују се ријечима: “члану 17. ст. 2. и 3.”, а ријечи: “члана ...

006 20-13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

(2) Novi poslodavac i zaposlenik mogu otkazati ugovor o radu na način i u ... (3) Menadžerski ugovor iz stavka 1 ovog članka u ime poslodavca zaključuje organ ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu Sl. list CG br.40-16

DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na šestoj sjednici ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ... - Brijuni Rivijera

15 tra 2019 ... ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje (u daljnjem tekstu: trgovačka društva). (4) Javno trgovačko društvo, ...

zakon o izmjenama i dopunama zakona o ... - Ministarstvo zdravstva

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u ... provoz droga, lijeka koji sadrži drogu te dijelova biljke iz kojih se izrađuje droga.

4 prijedlog zakon o izmjenama i dopunama zakona o radnom ...

U Zakonu o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu („Službeni list CG“, broj ...

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tekućinama i ...

... I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM. TEKUĆINAMA I PLINOVIMA. Članak 1. U Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95.) ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u ... - RRiF

poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije (u nastavku: Obrazac), neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom ...

nacrt zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj ...

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI,. OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA S INVALIDITETOM. Član 1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u ...

18 lip 2013 ... »društvo za osiguranje« je društvo za osiguranje koje ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova obveznih osiguranja u prometu, ...

zakon o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom ... - ARHiNET

koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ... - Izvor osiguranje

18 lip 2013 ... U Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine«, br. ... obavljanje poslova obveznih osiguranja u prometu, društvo za ...

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti ...

U Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni ... U članku 5. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "(2) Radi ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

27 нов. 2008 ... 13) auto otpad su vozila, djelovi vozila i gume koje nijesu za upotrebu, a koje je vlasnik odbacio;. 14) otpadna ulja su maziva ili industrijska ulja ...

zakon o izmjenama i dopunama zakona o obrtu nn 127/2019

1 sij 2020 ... iskustva u kvali kaciji za koju izvodi naukovanje te ima položen ispit kojim ... (4) U cijelom tekstu Zakona riječi: »pomoćnički ispit« u određenom ...