o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i ... - Srodni dokumenti

o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13), u članu 2. stav 2. reči: „mora da obezbedi” zamenjuju se rečju: ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o svim promenama ličnog imena. Podatak o jedinstvenom matičnom ... O B R A Z L O Ž E Nj E. I. USTAVNI OSNOV.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti ...

vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije V izdaje se sa rokom važenja ... roka, ako je polaganje vozačkog ispita posledica izvršenog krivičnog dela.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj ...

Ada, Mol, Obornjača, Sterijino i Utrine, kao i katastarske ... Banatska Palanka 1, Banatska Palanka 2, Banatska Subotica, Bela Crkva,. Vračev Gaj 1, Vračev Gaj ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim ...

„Lična, porodična i uvećana porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ... invalidninu, dodatku za negu i pomoć, ortopedski dodatak, borački dodatak i ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama ...

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik ... koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine je znatno podigao i unapredio ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i ...

budžetu za 2019. godinu (sa planom i za 2020. i 2021. godinu), planiralo otpočinjanje realizacije projekata iz novog investicionog ciklusa, čija vrednost je ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. PATENTIMA. Član 1. U Zakonu o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 113/17 – dr. zakon i. 95/18) u članu 7.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Pod policijskim poslovima, izuzetno, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se i poslovi rukovođenja organizacionim jedinicama u Ministarstvu.” Član 9.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

8) pre izvršene seče ne uplati naknadu za promenu namene šuma (član 11. stav 2);. 9) vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

„Prekršajni nalog se može izdati i u elektronskoj formi. Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, na izradu, formu, kopiranje, overu, dostavu i čuvanje ...

o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu

korišćenje bez plaćanja naknade javnim pozivom koji raspisuje nadležni organ ... istom osnovu već ima zaključen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

9. i 10, koji glase: „U slučaju da se u toku godine izvrši povećanje, odnosno smanjenje aproprijacije, ta aproprijacija se naknadnom promenom ne može smanjiti ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

službenosti prolaza sa vlasnikom poslužnog dobra, odnosno saglasnost vlasnika ... Investitor za izgradnju objekata iz stava 1. ovog člana ima pravo prolaza i.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i ...

31.07.2017. godine, donijela je. ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU. Član 1. U članu 97. Zakona o ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

„Vojna policija vodi službene evidencije i obrađuje podatke o ličnosti tokom obavljanja policijskih poslova u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u skladu sa.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja ...

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. ... unapređenja znanja i izdatim, obnovljenim i oduzetim dozvolama (licencama) za.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama

obnavljanje matičnih knjiga; upis u matične knjige na osnovu isprava inostranog organa ... Matične knjige vode se u elektronskom i papirnom obliku. Matične ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija

U odluci kojom se usvaja molba iz stava 1. ovog člana, sudija za izvršenje će odrediti da ... „Poseban stručni ispit za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje.

o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica

80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13), član 48. briše se. ... Pravo na poreski podsticaj kod ulaganja iz člana 50a ovog zakona, ne ... olakšice koja se ukida, budući da će ovo pravo moći da iskoriste u skladu sa.

zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u ...

RANIJI TEKST. • (1) Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

ususret izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u ...

DOPUNAMA. ZAKONA O ODGOJU I. OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I. SREDNJOJ ŠKOLI. Marija-Ana Zovko Tomaš. UTIRUŠ, Poreč, 26. listopada 2018.

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog ...

23 јун 2019 ... U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu ... Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug je od štediša zatražila dopunu.

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim ...

Z A K O N. O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O. OBLIGACIONIM ODNOSIMA. Član 1. U Zakonu o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85,.

o osnovnom obrazovanju i vaspitanju - Paragraf Lex

ZAKON. O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU. ("Sl. glasnik RS", br. ... Obrazovno-vaspitni rad u smislu ovog zakona obuhvata nastavu i druge oblike ...

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju - MON KS

15 lip 2017 ... 10. maja 2017. godine Skupštine Kantona Sarajevo. Sarajevo. Prof. ... Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i. Hercegovini ... izvrši analizu potreba za izmjenama i dopunama nastavnog plana i ...

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 064/02 od. 28.11.2002),. 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Edmodo u osnovnom obrazovanju - CARNet

društvene mreže Edmodo na učenike u osnovnom obrazovanju. ... osvježili društvenom mrežom koja je učenicima bliska i omogućuje im da sadržaje usvajaju i.

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU I OSNOVNE ...

ZAKON. O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU. I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ureĎuje se djelatnost osnovnog obrazovanja i ...

Nastavnici u osnovnom obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj

1,63. Pučko otvoreno učilište Osijek. 1. 0,81. Pučko otvoreno učilište Šibenik. 1. 0,81. Pučko otvoreno učilište Andragog, Županja. 14. 11,38. Minimum. 1. kvartil.

RAZVOJ POJMA MEHANIČKE SILE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU

Drugi zakon – Aristotelov zakon kretanja: Sila je proporcionalna brzini. ... Prvi Njutnov zakon je obavljen 1687. godine u knjizi Matematički principi filozofije ...

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike ... - Prnjavorac

ZAKON O OSNOVNOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU. Službeni glasnik Republike Srpske 44/17 od 16.05.2017.g. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se ...

1 дец 2019 ... (C) Furthermore, based on the intergovernmental protocol dated 19 ... Phone: 49 69 7431-1241 ... appropriate measures in the spirit of the said ILO conventions with respect ... uloge i odgovornosti MRZBSP i Kancelarije za upravljanje javnim ... Dizajn Programa se zasniva na završnom izveštaju misije za ...

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i ... - FMON

30 lip 2003 ... O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI. I - OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se principi ...

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

Ocjena stanja. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/2003,. 157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012 i 136/12, ...

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ...

Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatsko ... ne preda posjed nekretnine, javni bilježnik će sastaviti zapisnik u formi ...

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona - Vlada ...

rujna 2016. godine. ... prima plaću i nije primijenio odredbu članka 149. Ovršnog zakona ... 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) o ograničenju ovrhe na plaći. Radi se o ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona ... - Hrvatski sabor

11 lis 2019 ... povoljnijim uvjetima primjenjuje se aktualna vrijednost mirovine važeća na dan 31. prosinca. 2019. (2) Dio mirovine koju su korisnici mirovine ...

Analiza Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ... - Gong

Kako bi se donio kvalitetan Zakon o prebivalištu i boravištu građana i na taj način pročistile evidencije prebivališta i popisa birača, nužna je prethodna javna ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poslovima i ...

U stavku 2. riječi: "ovlašteni voditelj građenja i/ili ovlašteni voditelj radova" zamjenjuju se riječima: „inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova“. Članak 7. U članku ...

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konačni, pravomoćni ili izvršni, dostaviti ... (5) Žalba se može uložiti u roku od tri dana od dana prijema rješenja. ... (primjer primjena Zakona o osnovima sigurnosti prometa na putevima u Bosni i.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom ...

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl.list RCG“ br. 39/04 i 23/05), u članu. 2 stav 1 tačka 3 riječ „dobrovoljnog“ zamjenjuje se riječju „dopunskog“. Član 2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s ...

5 pro 2019 ... 153/13, 20/17 i 39/19) radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Direktivom. (EU) 2018/844. Tijekom provedbe Zakona o gradnji uočena ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komori ...

Zakonima i podzakonskim aktima od kada je osnovana komora arhitekata i inženjera ... To načelo je, kao i cjenik Komore, od prvog dana od vodećih ljudi u toj ...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Također, odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se za ... Članak 6. U članku 196. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati ... U članku 229. stavak 2. mijenja se i glasi: ... U dosadašnjim stavcima 6. i 7. koji postaju stavci 7. i 8. riječi: „stavka 1.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim ...

dopunama Zakona o javnim cestama, kojeg je utvrdila Vlada Županije ... dano Upravi za neizravno oporezivanje BiH, potrebno je uskladiti Zakon o javnim ...

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ...

Važeći Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99,. 133/2002, 48/2005 i 74/2009) dozvoljava hrvatskim državljanima ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreznom ...

poreznog savjetništva uočena je potreba za izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon je donesen 2000.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti ...

Čamci na vesla, daske za jedrenje i jahanje na talasima, kanui, kajaci, gondole, sandoline ... „Redovni pregled čamca za privredne svrhe - prevoz putnika i plovila na vodeni ... treba posjedovati morrnara motoristu i punomoćnika jer su to mala.

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvlaštenju i ...

(3) U slučaju nepotpunog izvlaštenja ustanovljenjem služnosti obvezno se procjenjuje vrijednost ograničenja prava vlasništva u odnosu na cijelu nekretninu, ...

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom ...

25 сеп 2014 ... "Kad postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi sud, popis i procjenu imovine vrši sudski službenik ili notar kojeg odredi taj sud. Popis i ...

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

(h) „'krvavi' dijamanti“ su nebrušeni dijamanti kako su definisani sertifikacionim programom PK;. (i) „nebrušeni dijamant“ je dijamant koji je neobrađen ili.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ...

Zakonom o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/2002, 125/2011,. 112/2012, 157/2013, u daljnjem tekstu: Zakon o sudskim pristojbama) ...

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Poslodavac za vrijeme bolovanja radnika mora naći adekvatnu ... osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti Republike Hrvatske naknadu ...

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ... - SDP

Domovinskom ratu su: Red kneza Domagoja, Red Nikole Šubića Zrinskog, ... Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom,. • 6. Red kneza Branimira s ogrlicom,.

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM ...

Iza poglavlja VI - POVEZANA DRUŠTVA dodaje se odjeljak "1. ... Ako jedno društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ...