Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike ... - Prnjavorac

ZAKON O OSNOVNOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU. Službeni glasnik Republike Srpske 44/17 od 16.05.2017.g. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike ... - Prnjavorac - Srodni dokumenti

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike ... - Prnjavorac

ZAKON O OSNOVNOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU. Službeni glasnik Republike Srpske 44/17 od 16.05.2017.g. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike ... - Prnjavorac

se nakon završene osnovne škole stiču različite kompetencije potrebne za rad u ... 17) ekvivalent podrazumijeva zvanja stečena prema propisima iz oblasti visokog ... i najviše tri struke, a ako nema u svom sastavu gimnaziju, može imati najviše ... (1) Predmet postupka priznavanja jeste diploma ili svjedočanstvo stečeno u.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 064/02 od. 28.11.2002),. 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ...

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU I OSNOVNE ...

ZAKON. O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU. I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ureĎuje se djelatnost osnovnog obrazovanja i ...

o osnovnom obrazovanju i vaspitanju - Paragraf Lex

ZAKON. O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU. ("Sl. glasnik RS", br. ... Obrazovno-vaspitni rad u smislu ovog zakona obuhvata nastavu i druge oblike ...

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

se nakon završene osnovne škole stiču znanja i sposobnosti potrebna za rad u struci i za dalje ... Završavanjem gimnazije učenik stiče srednju ... osposobljavanja za stručna zvanja majstora i specijaliste i programe usavršavanja odraslih. ... svjedočanstvo stečeno u inostranstvu (u daljem tekstu: strana školska isprava).

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju - MON KS

15 lip 2017 ... 10. maja 2017. godine Skupštine Kantona Sarajevo. Sarajevo. Prof. ... Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i. Hercegovini ... izvrši analizu potreba za izmjenama i dopunama nastavnog plana i ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i ... - FMON

30 lip 2003 ... O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI. I - OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se principi ...

Krivični zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Teška krađa. Član 232. (1) Ako je krađa izvršena: 1) obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih ...

Zakon o praznicima Republike Srpske - Prnjavorac

U dane praznika Republike Srpske ne rade republički organi, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća i druge organizacije. U dane praznika Republike ...

Porodicni zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Ovako će sud postupiti i kad je od zahtjeva za sporazumni razvod braka odustao samo jedan od bračnih supružnika. (4) Na način iz prethodnog stava sud će ...

Zakon o nasljedivanju Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Nasljednik se može odreći nasljeđa izjavom do završetka rasprave o zaostavštini. (2) Odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa ako nije ...

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske - Prnjavorac

Ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca a nije ostavio nijednog potomka, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca nasljeđuje ...

Zakon o radu Republike Srpske - Prnjavorac

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (4) Poslodavac je dužan da razmotri zahtjev radnika sa nepunim radnim ...

Zakon o zeljeznicama Republike Srpske - Prnjavorac

27 феб 2017 ... ZAKON O ŽELjEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE ... industrijskoj željeznici dužan je da donese akt o uslovima i načinu obavljanja tog prevoza, ...

Zakon o prekršajima Republike Srpske - Prnjavorac

100/2017). GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Član 1 ... prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.

Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - Prnjavorac

18 мај 2017 ... smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja,. 5) ugostiteljski objekti za ... utvrđenih normativa,.

Zakon o porezu na dobit Republike Srpske - Prnjavorac

94/2015 i 1/2017). GLAVA I. OSNOVNE ... dobiti i gubitka od prodaje ili transfera imovine i u svrhu amortizacije,. 6) usklađena osnovica ... (8) Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije propisuje poreski tretman amortizacije stalnih sredstava.

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske - Prnjavorac

zemljišne knjige, katastra zemljišta, odnosno katastra nepokretnosti ili ... katastarske evidencije, zemljišnih knjiga i drugih isprava kojima se dokazuje pravo na.

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Porez na dohodak fizičkih lica obračunava se i plaća na dohodak od: ... da je ugovorena cijena niža od tržišne ili u slučaju da ne postoji ugovor o zakupu,.

Zakon o privrednim drustvima Republike Srpske - Prnjavorac

minimalni novčani dio osnovnog kapitala umjesto notarske ovjere potpisa ... društvu ili koji za sebe uzme novac ili drugu imovinu društva bez ovlašćenja, dužan ...

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava. Član 3. Stranke mogu slobodno ...

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - Prnjavorac

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari. Član 39 ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašćeni da ... (3) Sud koji ponovo odredi neku korisnu površinu ujedno će utvrditi mijenja li se i koliko zbir.

Zakon o upravnim sporovima Republike Srpske - Prnjavorac

kojima se rješavalo u upravnom postupku. Upravni spor može pokrenuti i nadležni pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeđen zakon na štetu Republike ...

Zakon o maticnim knjigama Republike Srpske - Prnjavorac

Srpskoj vrši se u knjigu gdje je upisana činjenica rođenja. 2. Matična knjiga državljana. Član 21. (1) U matičnu knjigu državljana Republike Srpske upisuju se ...

Zakon o administrativnim taksama Republike Srpske - Prnjavorac

samo brže postupanje po ranije podnesenom zahtjevu i postupke koji su obuhvaćeni drugom ... Za uvjerenje o položenom ispitu za vozača motornog vozila i uvjerenje o uspješnoj ... Za rješavanje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole .

Zakon o javnim preduzecima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA. (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 75 od 25. avgusta 2004, 78/11). I. - UVODNE ODREDBE.

Zakon o racunovodstvu i reviziji Republike Srpske - Prnjavorac

isprave ovjeri svojim potpisom prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige. (5) Lica koja sačinjavaju i vrše prijem knjigovodstvenih ...

Zakon o vanparnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

nalazi u Republici Srpskoj i u pogledu njegove pokretne imovine, bez obzira gdje ... (5) Rješenje kojim je raspodijeljena naknadno pronađena imovina, sud će ...

Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske - Prnjavorac

5 феб 2015 ... organa i javnih službi, prekršaji protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica i ostali prekršaji javnog reda i mira koji su učinjeni na javnom ...

Zakon o opstem upravnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

Pojedina pitanja postupka zbog specifične prirode upravnih stvari u određenim ... Organ vodi upravni postupak i donosi rešenje samostalno, u okviru ovlašćenja ...

O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Učenik se upućuje na razredni ispit i iz predmeta za koji nije organizovana nastava. Razredni ispit učenik polaže u junskom i avgustovskom ispitnom roku.

o srednjem obrazovanju i vaspitanju - erasmusplus.rs

13 дец 2017 ... učenika koji ovu školu pohađaju na osnovu mišljenja interresorne ... Prelazak učenika u drugu školu, odnosno na drugi obrazovni profil.

o srednjem obrazovanju i vaspitanju - Erasmus plus

13 дец 2017 ... učenika koji ovu školu pohađaju na osnovu mišljenja interresorne ... Prelazak učenika u drugu školu, odnosno na drugi obrazovni profil.

Edmodo u osnovnom obrazovanju - CARNet

društvene mreže Edmodo na učenike u osnovnom obrazovanju. ... osvježili društvenom mrežom koja je učenicima bliska i omogućuje im da sadržaje usvajaju i.

o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i ...

Član 1. U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj. 55/13) u članu 3. stav 1. tačka 5), briše se tačka i dodaju se reči: „i ...

Nastavnici u osnovnom obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj

1,63. Pučko otvoreno učilište Osijek. 1. 0,81. Pučko otvoreno učilište Šibenik. 1. 0,81. Pučko otvoreno učilište Andragog, Županja. 14. 11,38. Minimum. 1. kvartil.

RAZVOJ POJMA MEHANIČKE SILE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU

Drugi zakon – Aristotelov zakon kretanja: Sila je proporcionalna brzini. ... Prvi Njutnov zakon je obavljen 1687. godine u knjizi Matematički principi filozofije ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i ...

31.07.2017. godine, donijela je. ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU. Član 1. U članu 97. Zakona o ...

Zakon o osnovnom školstvu - Skupština Županije Posavske

Potrebe i interesi društva u osnovnom školstvu utvrĊuju se pedagoškim ... 1. broj uĉitelja, struĉnih suradnika i drugih djelatnika, njihovo permanentno ... Pravilnik o ocjenjivanju i stjecanju zvanja za nastavnike u osnovnom i srednjem školstvu ... Pravilnik o radnim obvezama uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnoj školi ...

Zakon o srednjem obrazovanju - MON KS

15 lip 2017 ... Okvimog zakona o srednjem stručnom potrebama, odnosno kretanjima na tržištu rada, obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini ("Službeni ...

Zakon o strukovnom obrazovanju

9. nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje je dokument kojim se određuju svrha, vrijednosti, ciljevi, procesi učenja i poučavanja, organizacija i načini ...

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH

potrebama te penološke i druge ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove za obrazovanje odraslih), ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom. PROGRAMI ...

Zakon o visokom obrazovanju

U ostvarivanju prava na visoko obrazovanje nije dozvoljena diskriminacija po osnovu: ... drugih izvora, uključujući i sredstva od školarine za dodatna studentska mjesta u ... nakon sticanja diplome primijenjenih osnovnih studija ili akademskih ...

Zakon o volontiranju RS - Prnjavorac

volontiranja, principi za organizovanje volontiranja, uslovi zaključivanja ugovora o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, društveno ...

Zakon o žigu - Prnjavorac

uslovima predvienim ovim zakonom. (3) Korisnik kolektivnog žiga ima pravo da koristi taj žig samo na način predvien općim aktom o kolektivnom žigu.

Zakon o patentu BiH - Prnjavorac

ZAKON. O PATENTU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). (1) Ovim zakonom ureuje se pravna zaštita izuma patentom i konsenzualnim ...

Zakon o konkurenciji BiH - Prnjavorac

29 lip 2005 ... kojima se ograničava konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača; c) primjenu različitih uslova ...

Zakon o liječništvu FBiH - Prnjavorac

Nadležna liječnička komora oduzima liječniku licencu u slučajevima utvrđenim posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti, kao i statutom nadležne liječničke ...

Zakon o vinu FBiH - Prnjavorac

c) "masulj" je izmuljano grožđe sorti vinove loze Vitis vinifera sa peteljkom ili bez peteljke; d) "mošt" je tečni proizvod dobiven poslije muljanja grožđa i cijeđenja ...

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

Zakon o administrativnim pristojbama BiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH) 10 DM. Napomena: Taksa po ovome tarifnom broju plaća se za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika ...

Zakon o udruzenjima i fondacijama BiH - Prnjavorac

Naziv registrovanog udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika i dva pisma koji ... (8) Udruženje odnosno fondacija mogu imati svoj znak. (9) Naziv ...

Zakon o putnim ispravama BiH - Prnjavorac

pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poresku obavezu ili drugu ... Državljanin Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Zakon o industrijskom dizajnu BiH - Prnjavorac

(2) Ovaj zakon primjenjuje se i na industrijski dizajn koji je meunarodno registriran za teritoriju BiH na osnovu Haškog sporazuma o meunarodnoj registraciji ...

Zakon o doprinosima FBiH - Prnjavorac

od nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi), kao i gornja granica stopa doprinosa na teritoriji. Federacije Bosne i ... 4. naknada plaće za vrijeme praznika za koje se po zakonu ne radi; ... računa preko 15 mjeseci staža. 4. ... Doprinosi obračunati u skladu sa stavom 5. ovog člana dospijevaju za plaćanje najkasnije do.

Zakon o mjenici FBiH - Prnjavorac

... ne ispunjavajuci bjanko indosament niti stavljajuci nov indosament. Clanak 16. (1) Indosant odgovara da ce mjenica biti akceptirana i isplacena, osim ako je u ...

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.