Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u ... - Hrvatske vode

(Potamogeton crispus), pršljenasti krocanj (Myriophyllum verticillatum), mahovina. (Brachytecium rivulare) i tankolisni žabnjak (Ranunculus trichophyllus), ...

Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u ... - Hrvatske vode - Srodni dokumenti

Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u ... - Hrvatske vode

(Potamogeton crispus), pršljenasti krocanj (Myriophyllum verticillatum), mahovina. (Brachytecium rivulare) i tankolisni žabnjak (Ranunculus trichophyllus), ...

određivanje cjelina podzemnih voda na jadranskom ... - Hrvatske vode

PROJEKT: Određivanje cjelina podzemnih voda na ... jama., ponora Sestrinice i Crveni vir), a veza je utvrđena s izvorima. Studena, Krušica, Butina i Stinjevac.

Procjena rizika na cjeline podzemnih voda s ... - Hrvatske vode

(Natura 2000 kod: 6430) s vodom temeljnicom za vrijeme niskih voda tijekom ... na većem broju lokacija od izvorišne zone kod Njivica (Jezero 60 L/s, Vrutak 11.

KatalitičKa OKsidaCija OtPadnih vOda iz PrOCesa ... - Hrvatske vode

peroksida su se kretale od 0,5 do 1,34 mol dm-3, dok je koncentracija ukupnih fenola bila ... dodan vodikov peroksid, čime je reakcija započela. U određenim ...

Ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda u ... - Hrvatske vode

je zabilježen u pojedinim uzorcima vode na crpilištu Prelog, te se ... Zajednička piezometarska mreža Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i ...

Godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda za 2017. - Hrvatske vode

Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.. 7.987.605. 13.916.529. Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.. 993.561. 0. Sisak Sisački vodovod d.o.o.. 2.546.062. 5.086.017.

Godišnji financijski izvještaj Hrvatskih voda za 2018 ... - Hrvatske vode

15 velj 2019 ... Hrvatski zavod za zapošljavanje - za osobe na stručnom osposobljavanju bez ... 28.000. Zagorski vodovod d.o.o Zabok. 0. 112.000. 0. 28.000.

ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na ... - Hrvatske vode

Momjana pripada slivu rijeke Mirne i napaja jaki krški izvor Bulaž (min. ... kada je traser registriran na svim izvorima uz desnu obalu rijeke Zrmanje od Krupe i.

Primjeri međuutjecaja površinskih i podzemnih voda

Sikirevci, dok su na slici 9. prikazane strujne slike za maksimalnu izdašnost obaju crpilišta za visoke (lijevo) i niske vode (desno). Sava se za visokih voda ...

popis tipova površinskih voda - Narodne novine

Naziv tipa. Oznaka tipa. PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA). 1. GORSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE. HR-R_1. 2. NIZINSKE MALE ...

Objekti za skupljanje površinskih voda s prometnica i drugih površina

Spriječiti stvaranje sloja vode na prometnim površinama radi odvijanja ... Ulazni dio (rešetke, vodolovna grla (bočni slivnik) ili njihova kombinacija). Tijelo.

Program spremljanja kakovosti površinskih voda za življenje ... - Arso

Iz nefiltriranega, usedenega vzorca se določi nitritni ion (molekularna absorpcijska spektrofotometrija) in v primeru prisotnosti mineralna olja. Za določitev topnih ...

praćenje kakvoće lokalnih površinskih voda u sisačko-moslavačkoj ...

lokacija Brestača blizina i utjecaj na. Lonjsko polje. 8. Novljansko jezero lokacija jezera koristi se u rekreacijske svrhe. 9. Jezero Pakra lokacija Banova Jaruga.

Obratovalni monitoring površinskih voda Brezniškega potoka ... - ceroz

13 mar 2019 ... Bioinstitut d.o.o., Rudolfa Stcincra 7, Čakovec ... 040 391 485 • Fax: 040 391 493 • [email protected] - www.bioinstitut.hr. 1073. TEST.

Primjena Lemna-testa u procjeni kvalitete površinskih voda

3 svi 2018 ... oblike te da imaju neželjene nuspojave za okoliš. Povišene koncentracije ... culture of Chlorella vulgaris algae. Environment Protection ...

uticaj objekata akvakulture na stanje vodnih tijela površinskih voda ...

Protočni ribnjaci na vodnim tijelima pilot područja rijeka Buna i Ljuta utiču na hidromorfološko stanje po kategorijama „režim protoka“ i „uzdužna povezanost“.

Crveni popis slatkovodnih i kopnenih puževa Hrvatske - HAOP

Kontrakcijom tih mišićnih snopova puž te organe uvlači u kućicu. Stopalo je ... Smeđi hrapavac (Cornu aspersum aspersum) i vinogradnjak (Helix pomatia) su.

analiZa varijacija raZine vOde jeZera vrana na ... - Hrvatske vode

Ključne riječi: vodostaj, temperatura zraka, bilanca voda, jezero vrana, otok cres, hrvatska. analiZa varijacija raZine. vOde jeZera vrana na. OtOKu cresu.

Svjetski Dan voda 2017. – „Otpadne vode”

23 ožu 2017 ... ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U. BIHAĆU ... Svjetski Dan voda 2017. – „Otpadne vode” ... 4. Zaključak. Sadržaj prezentacije ...

Cjenik Koprivničkih voda - Koprivničke vode doo

Kućanstva priključena na sustav odvodnje otpadnih voda - grad Koprivnica i općine s odvodnjom: Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec. 1.1. Cijena ...

Uredjaj za proizovdnju srebrne vode - Srebrna voda

Nas uredjaj u toku procesa proizvodnje meri struju i napon i prikazuje na displej. To znaci da radi kao ppm metar i da imate stalno uvid kolika vam je koncentraci ...

99 krš hrvatske geografski pregled i značenje - Hrvatske vode

GEOGRAFSKI PREGLED. I ZNAČENJE ... koncizno i dobro su ilustrirane. U 6. poglavlju ... 3) Koliko je relativno značenje otapanja snijega i leda u usporedbi s ...

TVRDOĆA VODE I ZDRAVLJE Sigurna i kvalitetna voda za piće nije ...

TVRDOĆA VODE I ZDRAVLJE. Sigurna i kvalitetna voda za piće nije tek „čista voda“ već i kompleks otopljenih minerala i plinova. Oni su vitalni za ugodan tek ...

Primena tehničkih gasova u preradi vode za Piće i otPadnih voda

karakteristike vode za piće ne smeju da dovode do ... voda su: Primena ozona. Ozon je troatomna alotropska modifika- cija kiseonika i ... mijske osobine vode.

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

Voda je oblak, voda je snijeg, voda je katkad ledeni brijeg ... - e-Sfera

Voda je oblak, voda je snijeg, voda je katkad ledeni brijeg. Voda je para, voda je kiša, voda je nezgoda za jednog miša. Voda je rijeka, voda je slap, voda je ...

Oglas - Hrvatske vode

21 ožu 2019 ... HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA GORNJU SAVU. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII. Telefon: 01/23 69 888.

Untitled - Hrvatske vode

6 pro 2017 ... Za potrebe izrade Idejnog projekta izrađen je Izvještaj o provedbi ... Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN.

projekata EU - Hrvatske vode

Zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti pred- metom upisa u zemljišnu knjigu. Izvaci iz zemljišne knjige ...

Hrvatske vode - Kircek

HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA MURU I GORNJU DRAVU. 42000 Varaždin, Medimurska. KLASA: UP/I-325-01/13-07/6888. URBROJ: ...

summary - Hrvatske vode

Mladen Mužinić, dipl. ing. fiz. Sandra Novak Mujanović, dipl. ing. preh. tehn.univ.spec.oecoing. Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Director. Danko Fundurulja ...

Brošura - Hrvatske vode

Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja ... (CCTV kamera za inspekciju sustava odvodnje, specijalna.

plan provedbe - Hrvatske vode

2 stu 2010 ... Kvarnerski zaljev normalno. 2023. 71%. 10.554 ... Malostonski zaljev. More. Mljetski kanal ... 36. Slika 12. Karta osjetljivih područja. Tablica 6.

187 čovjek i okoliš - Hrvatske vode

Čovjek zauzet tehnološkim ... čovjek? Održivi razvoj i zaštita okoliša pojam koji se mnogo koristi pa svatko ... područjem koji je u sva ta ista vremena bio na tim.

Stajaćice Panonske - Hrvatske vode

Lugolova otopina se koristi kada je pH vode < 7, a lužnata kada je pH vode > 7. ... Temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva te temeljem izvješća iz završenih ...

Registar ugovora - Hrvatske vode

22 stu 2019 ... Treći dodatak Ugovoru o izradi projekta za dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Gornji ... KONTROLIRANOG PROPUŠTANJA KROZ GRAD KOPRIVNICU ... postojećim vodocrpilištima Grada Zagreba -analiza današnjeg i prognoza ... D1 Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati,.

Zemljani radovi - Hrvatske vode

Stepenica je stepeničasti oblik iskopa u nagnutom sraslom tlu ili nasipu. Šljunak je nevezani klasični sediment koji čine zaobljene valutice veličine od 2 mm do.

Nasip tekst - Hrvatske vode

Selce do Rečice. VODOPRIVREDA KARLOVAC d.d. Obala Franje Račkoga 10, Karlovac. Projektant: Dunja Štefanac Dukarić, mag.ing.aedif. KNJIGA 2.

Hrvatska vodoprivreda - Hrvatske vode

7 ožu 2019 ... Izdavač: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Za izdavača: Mr. sc. ... Vodovod Slavonski Brod tada ima mogućnost prihvata tek oko max. ... vio sustav odrżivog i ućinkovitog gospoda- renja vodnim resursima ...

ecology and management - Hrvatske vode

fontane u gradovima južno i sjeverno od Alpa te vodoskoci, kaskade i fontane u ... (Gotha, Rudolfstadt i Weimar) razvoj vrtne umjetnosti od renesanse preko ...

financijski plan - Hrvatske vode

26 ruj 2012 ... naknadu za uređenje voda koje su Hrvatske šume putem cesija i asignacija ... daljinsko očitavanje vodomjera; I. faza modernizacije sustava ... Varkom d.d. - Razvoj sustava javne odvodnje na uslužnom području - Pod-projekt.

Hrvatske vode - Grad Karlovac

14 velj 2019 ... ... Karlovcu, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac, OIB: 25654647153 (dalje u tekstu: Ponuditelj), sukladno odredbi članka 13. stavak 1. podstavak ...

Betonski radovi - Hrvatske vode

7-01.2 ZAHTJEVI ZA BETON I POSTUPCI VERIFIKACIJE … ... V/c omjer - omjer između mase efektivne količine vode i mase cementa u svježem betonu ... šljunka najvećeg zrna 90 mm u valjanom betonu na brani Mosul u Iraku, kod kojega se.

ekološki plakat - Hrvatske vode

Plakat je posebano tiskan list papira pričvršćen ili zalijepljen na postojeću ... za zaštitu prirode. Uz Svjetski dan voda 1999. godine (autor: Krešimir Zimonić) ...

hrvatske vode - Grad Ogulin

Služba zaštite voda zaprimila je dana 19.01.2011. g Vaš zahljev za dostavu ... NAPOMENA:Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama:.

Hrvatska vodoprivreda 192.pdf - Hrvatske vode

nastaje rijeka Sava, tako nastaje rijeka Dunav Dunav u Hrvatsku stiže mnogo bogatiji. Stani ispred ... Najveća stvar koju čovjek može učiniti je saznati najviše od ...

Pripremni radovi - Hrvatske vode

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim ... visinski određuju priključkom na geodetsku osnovu. Prilikom ...

Bravarski radovi - Hrvatske vode

... izvoditi premazom na bazi aluminijske paste. ... Dijelovi se ograde spajaju zavarivanjem, osim na mjestima gdje je projektom predviđena dilatacijska reška.

Uvodnik, HV (2014) - Hrvatske vode

oborine bile i na slivnim područjima pritoka Save na području. Bosne i ... u svibnju 2014. (cm). Razlika vodostaja. (cm). (cm) godina. Slavonski. Brod. 883. 1974.

Zidarski radovi - Hrvatske vode

Sitnozrnati beton: smjesa cementa, agregata do 8 mm promjera i vode, ... cementa i pijeska 1:3, a za obradu reški mort odnosa cementa i pijeska 1:2. ... Ako se izvodi glazura preko betonskih površina, ona se izvodi debljine 2 - 3 cm od.

istraživanje promjena u koncentraciji hrvatske bankarske industrije ...

12 sij 2002 ... Banke koje su prošle sanacijski postupak (Riječka, Splitska, Privred- na i Istarska) ... Veliko spajanje dogodilo se kada su Bjelovar- skoj banci ...

priručnik za korisnike eu sredstava - Hrvatske vode

17 ožu 2018 ... Sve važne dokumente vezane uz strukturne i investicijske fondove u digitalnoj formi, relevantne za ... Po odobrenju projekta za sufinanciranje sredstvima EU svaki Korisnik ... Izrada Izvedbenih projekata za sve radove obuhvaćene ovim ... Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad za kompletnu.

park prirode papuk - Hrvatske vode

Na sjevernim obroncima Papuka na visini od 475 m smještena je dolina Jankovac. Ime izletišta Jankovac, kao i Jankovačkih jezera veže se uz grofa Josipa Jan-.

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET - Hrvatske vode

prostornom rasporedu tekućica i stajaćica u hrvatskoj hidrografskoj mreži i ... 1.1 Opće značajke hrvatskih kopnenih površinskih voda (tekućice i stajaćice).

Hr vodoprivreda 200_2012.indb - Hrvatske vode

Centrogradnja d.o.o. iz Zagreba. U 2012. godini planiran je i početak izgradnje nasipa Budžak na području Grada Vukova- ra. Njegovom izgradnjom će se ...

geotermalne i mineralne vode hrvatske - Repozitorij PMF-a

Maceljsko gorje i Ravna gora produžetak su Karavanki, a niz Rudnica - Desinićka gora - Kuna gora –. Strahinčica – Ivanščica nastavak je Kamničkih Alpa.

Obrazac pisma namjere - Hrvatske vode

Upućujem Vam pismo namjere za davanje u najam/zakup. površini od ______ upisano u posjedovni list ______ i zk.ul. ______ k.o. _____, kao ______ za koje ...

naslovnica OBJEDINJENI PN Objava - Hrvatske vode

31 pro 2016 ... Zaštita grada Cresa od poplavnih voda - Retencija C3 - ... Usluga popravka i održavanja automobila marke CITROEN. 30.000,00. 2. BN.

Hr vodoprivreda 194_01_51.indd - Hrvatske vode

Danas su vodeni ekosustavi i voda pod velikim pritiskom današnjeg načina života i negativnog antropogenog utjecaja, naročito uz velika urbana i industrijska ...

1. katastar i zemljišne knjiGe - Hrvatske vode

n oznaku (broj) čestice te broj zemljišnoknjižnoga uloška i naziv katastarske općine u kojem se upis treba provesti. ZID ZZK (narodne novine broj 55/13) donio je ...