opći tehnički uvjeti - Hrvatske Ceste

neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne.

opći tehnički uvjeti - Hrvatske Ceste - Srodni dokumenti

opći tehnički uvjeti - Hrvatske Ceste

neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne.

OPĆI TEHNIČKI UVJETI BETONSKI RADOVI - Hrvatske vode

prednapete betonske konstrukcije na gradilištu (monolitne), predgotovljene ... uporabljivost građevnih proizvoda za koje nisu donijeti tehnički propisi ili koji ...

opći tehnički uvjeti melioracijske građevine - Hrvatske vode

izvedbom. Mogu se izvesti kao jednostruki, dvostruki ili višestruki propusti zavisno od ... Zaštita dna i pokosa kanala je hidrotehnička mjera s kojom se sprječava erozija korita i ... Shematski prikaz pogleda, tlocrta i poprečnog presjeka mosta ... Zaštitna ograda je dio gornjeg ustroja koji uzduž mosta određuje korisnu širinu.

opći tehnički uvjeti geotehnički radovi - Hrvatske vode

Ispitivanje se, zbog prirasta nosivosti tla u vremenu, izvodi najranije 2 tjedna nakon izvedbe pilota. ... nikakvu ili malu razliku čvrstoće uzoraka na miješalici i na izlazu injektora, ... Jedinična cijena obuhvaća sve radove, nabavu materijala,.

opći tehnički uvjeti pripremni radovi - Hrvatske vode

1-01.1 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE PROJEKTIRANJA. I GRAĐENJA ... GNSS je globalni, navigacijski, satelitski sustav za određivanje koordinata. Danas se ... 109/08. 10. Tehničke specifikacije za određivanje koordinata.

opći tehnički uvjeti izolacijski radovi - Hrvatske vode

Materijal za opisanu hidroizolaciju čini hidroizolacijska traka na bazi sintetskih polimera, koji mogu biti termoplasti odnosno elastomeri (PVC, TPO, PIB, VAE, PE, ...

opći tehnički uvjeti armirački radovi - Hrvatske vode

6-00.2 ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPINJANJE ...............…………...…... 6-3 ... Armatura je građevni proizvod izrađen od čelika za armiranje ili od čelika za.

opći tehnički uvjeti opće odredbe - Hrvatske vode

Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2012. – KNJIGA 2. Stranica 0-1 ... 24/08, 141/09. 27. Tehnički propis za dimnjake u građevinama. 03/07.

opći tehnički uvjeti montažerski radovi ... - Hrvatske vode

Nerastavljivi spojevi su spojevi kod kojih se međusobno spajanje cijevi obavlja zavarivanjem (npr. ... vodovodnih distribucijskih mreža -- 3. dio: Obnavljanje s.

opći tehnički uvjeti radovi na regulaciji vodotoka - Hrvatske vode

14-11.1.8 Pregrade od gotovih armiranobetonskih elemenata i kamena 14-70. 14-11.1.9 Izrada trupa i ostalih dijelova ... 14-11.1.10 Izrada drvene pregrade .

opći tehnički uvjeti polaganje geotekstila i geomreža - Hrvatske vode

razvitka travnatog pokrova ugrađena geomreža armira korijenski sustav trave i ... Geotekstili ili geomreže dopremaju se na gradilište u rolama širine 2,0 - 5,0 m.

opći tehnički uvjeti regulacijske i zaštitne građevine - Hrvatske vode

Riječni pragovi su poprečne regulacijske građevine pomoću kojih se u pojedinim poprečnim ... 17 – VV100 Stogodišnja velika voda 36 - Kameni nabačaj.

opći tehnički uvjeti montažerski radovi –odvodni ... - Hrvatske vode

Ako dno rova ima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, živi pijesak i sl.) za podlogu cijevi, tada će neophodna biti posebna konstruktivna rješenja. Posebna ...

opći tehnički uvjeti zaštita ravnih i kosih površina - Hrvatske vode

ZAŠTITA POKOSA TRAVNATIM POKRIVAČEM - HIDROSJETVA. Opis rada. Ovaj rad obuhvaća izradu travnatog pokrivača hidrosjetvom, čime se postiže ...

opći tehnički uvjeti zaštitne mjere uzgoja i sječe ... - Hrvatske vode

moguće potpomoći sadnjom kultura kao što su alepski i crni bor koje iglicama i ... presijecaju prirodni i umjetni vodotoci, a nalaze se blizu gradova ili u samim ... Bijela i bademasta vrsta podnose dulje razdoblje plavljenja, u prosjeku više od ...

Opći i tehnički uvjeti - Odvodnja Rovinj

Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehnički zahtjevi kojima mora ... usluge dužan je u svako doba dopustiti isporučitelju vodne usluge pregled i nadzor.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

18 ruj 2012 ... Vinkovaĉki vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, donosi ... da omogućava nesmetan protok otpadne vode u javnom cjevovode, te pravilan ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA - Vio

evidencija i koncesija izdana od nadležnoga tijela. 21. Prijava potrošnje tehnološke vode je obveza koju obavlja pravna ili fizička osoba koja je ishodila dozvolu ...

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Humvio

Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene vodne usluge, te je ujedno mjesto izvršenja vodne usluge, odnosno isporuke. Nekretnina je ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA (pročišćeni ...

Javni isporučitelj vodne usluge je trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., ... (1) Ovi Uvjeti objavit će se na internet stranici Isporučitelja (www.vio.hr), ...

opći tehnički uvjeti montažerski radovi - vodoopskrbni cjevovodi

netlačni sustav, u kojem su cjevovodi djelomično ispunjeni. Opskrbni vod. Cjevovod koji spaja glavni vod s priključnim vodom. Voda za piće. Voda za ljudsku ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI isporuke vodnih usluga - Komunalno ...

(16) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene pitke vode, te je ujedno mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke pitke vode. III.

Opći-i-tehnički-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga ... - Sisački vodovod

unutarnja instalacija vodovoda i kanalizacije. Izrada projekta ... Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo SISAČKI VODOVOD d.o.o.. Sisak, Obala ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Vodovod Dubrovnik

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo VODOVOD DUBROVNIK. d.o.o. Dubrovnik, Vladimira Nazora 19 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Istarski Vodovod

Buzet, 02. prosinca 2013. OPĆI I ... vodovod" d.o.. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan. 8. ... hrvatskih poljoprivrednika (za OPG-e), odnosno drugi.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA HP-HRVATSKE POŠTE dd za ... - evotv

stranicama Pružatelja usluge (www.evotv.hr) i na njegovim prodajnim mjestima. ... ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje ...

Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko ... - HPB

Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080010698, OIB 87939104217, [email protected]. Tijelo nadležno za nadzor: Hrvatska narodna banka. Banka ima odobrenje za ...

Opći Uvjeti Korištenja Hrvatske Lokalizacije za Microsoft ... - Adacta

1 lis 2017 ... with Adacta or any Microsoft Dynamics partner (hereinafter. "Partners" and ”User agreement”) whereby accepting licensing terms regarding ...

Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo ...

Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko ... O otkazu ili blokadi Usluge izravnog bankarstva od strane Banke, Banka će ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI - Grad Ivanić-Grad

Moslavačka 13, Ivanić-Grad. Poslovna ... PVC PROZORI I STIJENE, METALNA VANJSKA OSTAKLJENA BRAVARIJA, FASADERSKI RADOVI. Izvoditelj se ...

OPĆI UVJETI PUTOVANJA 1. OPĆI UVJETI OPĆENITO ... - Speranza

15 lis 2018 ... http://komunikator.speranza-online.com/. Podatke putem komunikatora Korisnik usluge/putnik može upisivati i mijenjati do najkasnije 7 dana ...

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI ...

Plitvice Holiday Resort (u daljnjem tekstu Resort) plasira i prodaje usluge smještaja i ... Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim ...

4. državne ceste i autoceste - Hrvatske Ceste

županijskih cesta, autocesta i cestovnih građevina s naplatom prolaska vozila. Grafički prikazi prometa na ... cestovnog prometa u Hrvatskoj započelo je primjenom najstarijeg i tehnološki najjednostavnijeg ... counting site način brojanja.

opći uvjeti opći uvjeti protecto protecto jamstva - PARTUM.hr

Protecto jamstvo ( puno jamstvo, lom ekrana, TV kasko, pokriće rizika ) za elektroničke uređaje počinje od datuma računa. (kupnje) uređaja (i Protecto jamstva) i ...

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske ... - Hrvatske Ceste

BROJENJE PROMETA NA CESTAMA REPUBLIKE HRVATSKE GODINE 2011. - sažetak. 1. UVOD. Učinkovito planiranje cestovne mreže te kratkoročne i ...

podrudju grada Rijeke (dalje: OpCi uvjeti) utvrduju uvjeti pruZanja ...

podrudju grada Rijeke pruZa temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje ... poslova), a najavljene poslove korisnik usluge nije odgodio jedan dan prije.

Uvjeti korištenja OPĆI UVJETI KUPNJE I ... - ZagrebParking

Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking (dalje u tekstu: ... Nakon besplatnog preuzimanja aplikacije s odgovarajuće internet trgovine (Google ...

OPĆI UVJETI OPĆI UVJETI PROTECTO PROTECTO JAMSTVA

jamstvo«. Protecto jamstvo je dodatno ugovorno jamstvo pored zakonskog jamstva kojeg je, sukladno primjenjivim odredbama. Zakona o potrošačima te ...

Opći uvjeti poslovanja hypo Alpe-Adria-Bank dd OPĆI ... - Addiko Bank

financijske usluge. Nadležno tijelo za superviziju poslovanja Banke je Hrvatska narodna banka. Članak 1. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka).

HC, HAC i ARZ - Hrvatske Ceste

18 lis 2018 ... promjena ekoloških uvjeta zbog korištenja soli za posipavanje cesta ili korištenja herbicida za ... Usluga otkupa otpadnih akumulatora i baterija.

Untitled - Hrvatske Ceste

PONTING CONSULTING ENGINEERS d.o.o.. PIPENBAHER CONSULTING ENGINEERS d.o.o.. Marjan PIPENBAHER i prof. dr. Jure RADIĆ. Autori projekta:.

Životopis - Hrvatske Ceste

2005. – 2008. - Šef ispostave Osijek, Hrvatske ceste d.o.o. Osijek. • 2005. ... Predsjednik strukovne skupine za komunalno gospodarstvo HGK ŽK Osijek. • 2000.

investitor: jp hrvatske ceste - zagreb - ARZ

Mjesto spajanja na slivnik postojeće odvodnje, Čvor Rujevica-krak 4: ... Sanacija se izvodi na način da se poveća odvodni kapacitet slivnika dodavanjem novih.

javni natječaj - Hrvatske Ceste

potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ... (Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, ...

PLDP 2018 - Hrvatske Ceste

3032 Lišnica. 3864. 3928. -1,63 NAB. L34065. L34064. 1,4. 3. 3005 Vrbovsko. 1786. 1998 -10,61 NAB. L58032. L58037. 8,3. 3. 2937 Skrad. 1595. 1670.

KNJIGA 3-Tehnički uvjeti-v2.pdf

SMS sustava šalje obavijest internim korisnicima HAC ENC sustava ovlaštenim ... U slučaju nadoplate kreditnom karticom, mobilna aplikacija ni na koji način ne.

izvještaj o rezultatima istražnih radova - Hrvatske Ceste

Prethodna ispitivanja kolnika uključuju mjerenje defleksija, vizualni pregled, izvođenje probnih iskopa, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje materijala iz ...

PLAN NABAVE HRVATSKIH CESTA doo ZA ... - Hrvatske Ceste

31 sij 2019 ... Printer za ispis barkod naljepnica prijamnih štabilja "Zebra". (15 komada) ... Štaglinec - obilaznica Đurđevac - DC 43, duljine 19,58 km, s.

smjernice za projektiranje kružnih raskrižja na ... - Hrvatske Ceste

CROW (1998), Publicatie 126: Eenheid in rotondes (Uniformity in roundabouts), CROW, Ede,. Nizozemska. - FHWA (2010) Roundabouts: An Informational ...

plan nabave za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12 ... - Hrvatske Ceste

90. 500.000,00 otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi. III. 6 mjeseci. 17. 025021. 4213 ... državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km. 98. 800.000, ... Dodatna prometna prognoza dionice Dugi Rat-. Omiš. 21B ... 3B. 86.000,00 jednostavna nabava ugovor o nabavi. I. 30 dana. UKUPNO: 660.000,00.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA • Tehnički uvjeti ... - ARZ

ENC naplate cestarine. Kako bi se izvršila provjera sukladnosti ponuđene opreme ponuditelj će dostaviti sve potrebne certifikate i tehničke opise kojima se ...

31.01.2017 Registar ugovora o javnoj nabavi za ... - Hrvatske Ceste

30 ruj 2016 ... INGPRO D.O.O. ZAGREB. GEOMATIKA D.O.O.. INSTITUT IGH D.D. ZAGREB. GEOKON-ZAGREB D.D. ... IGH D.D. ZAGREB. TRIVIUM D.O.O..

257 Petar Feletar: Hrvatske povijesne ceste – Karolina, Jozefina i ...

vatskih povijesnih cesta (Karolina, Jozefina i Lujzijana). Autorova istraživačka sveobuhvatnost u ovoj monografiji vidljiva je i u korištenju radova koji su se.

Godišnje izvješće o ostvarenju plana građenja i ... - Hrvatske Ceste

Zlatko Rugan, ekonomist. UPRAVA. Predsjednik mr.sc. Edo Kos, dipl.ing.građ. Član. Jurica Krleža, dipl.ing.prom. Član. Nenad Maljković, dipl.oec.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma, 1.1.2016. - Hrvatske Ceste

5 lis 2016 ... ZAGREB. ALHIDADA D.O.O.. INSTITUT IGH D.D. ZAGREB. URED OVLAŠTENOG. INŽENJERA ... TRIVIUM D.O.O.. RIJEKAPROJEKT D.O.O..

dodatak d provjera provoznosti mjerodavnog vozila ... - Hrvatske Ceste

vučno vozilo s prikolicom za prijevoz automobila ukupne duljine do 21.0 m. Tegljač s poluprikolicom duljine do 16.50 m najduže je vozilo s poluprikolicom.

Prosječni ljetni dnevni promet 2017 - Hrvatske Ceste

Neprekidno i povremeno automatsko brojenje prometa te naplatno brojenje na cestovnim ... naplatno brojenje obavljano je na 24 trajektne linije. ... Lučko - jug.

22.12.2017 Registar ugovora o javnoj nabavi za ... - Hrvatske Ceste

30 lip 2018 ... Obnova državne ceste DC42 od čvora Vrbovsko ... PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.. SLAVONSKI ... DUBROVNIK CESTE D.D.. INSTITUT IGH ...

Tehnički uvjeti za ribe i riblje proizvode

18 lis 2016 ... 'centar za distribuciju i čišćenje' – postrojenje s čistom ili pitkom vodom ... lokarda. 80,0. 5. skupina - više od 78%, ali ne više od 80%. 32. kovač.

Petar Feletar Hrvatske povijesne ceste – Karolina, Jozefina i Lujzijana

40. 2.2.4.2. Uloga prvih modernih makadamskih cesta i riječnog prometa Savom i Kupom. ... Karolina, Jozefina i druge ceste 18. stoljeća u Gorskoj Hrvatskoj.