pravilnik o radu /pročišćeni tekst - Ekoplus

ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika). Članak 72. Poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je ako ...

pravilnik o radu /pročišćeni tekst - Ekoplus - Srodni dokumenti

pravilnik o radu /pročišćeni tekst - Ekoplus

ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika). Članak 72. Poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je ako ...

Pravilnik o radu - pročišćeni tekst - Dr. Andrija Štampar

odmor te prava na naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora; plaćeni ... Odluku o potrebi zapošljavanja radnika donosi ravnatelj na prijedlog voditelja ... Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade ... Neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju dužem od dijela godišnjeg ...

Zakon o radu (pročišćeni tekst)

Pročišćeni tekst Zakona o radu obuhvaća Zakon o radu (»Narodne novine«, br. ... (1) Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ovim Zakonom ...

Pravilnik - pročišćeni tekst - Varaždinska županija

Varaždin, 22.03.2017. Pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije sadrži Pravilnik o dodjeli stipendija ...

DISCIPLINSKI PRAVILNIK pročišćeni tekst I. OPĆE ODREDBE ...

d) zabrana igranja odre enog broja prvenstvenih ili kup utakmica ili me u- ... materijalnu štetu za sve sudionike odre enog natjecanja (sportska prognoza i sl.).

PRAVILNIK o diplomskim ispitima (pročišćeni tekst) - KBF Đakovo

4 ožu 2014 ... Članak 1. Pravilnikom se uređuju pravila i postupci izrade diplomskoga rada (diplomskog seminara), polaganja diplomskoga ispita, prava i ...

Pravilnik pročišćeni tekst ustroj radnih mjesta 23.10.17.

Položajna radna mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ 25/13,72/13,151/13, 09/14 ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu TŠČ – pročišćeni tekst 2017.

Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ... Škole, izvođenju nastavnog plana i programa, odgoja i obrazovanja mladeži, ... izleta. - pregledava pedagošku dokumentaciju svih razrednih odjela i ...

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2018. (pročišćeni tekst)

KATEGORIZACIJA SPORTAŠA. Članak 2. (1) Zakonom o sportu povjereno je Hrvatskom olimpijskom odboru (dalje u tekstu: HOO) utvrđivanje kategorizacije ...

neslužbeni pročišćeni tekst pravilnik o sadržaju i obliku ... - HANFA

4 lis 2018 ... Zakon – Zakon o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13). 2. Ugovor – Ugovor o leasingu na način propisan člankom 52. Zakona. 3. Davatelj ...

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2019. (pročišćeni tekst)

Pravilnik o kategorizaciji sportaša. - pročišćeni tekst-. (3) Temelj za kategorizaciju je odgovarajući sportski rezultat ili poredak koji sportaš pojedinačno.

pročišćeni tekst

Dopušteni koeficijent prolaska topline u slučaju panelnog grijanja . ... Tablica 1. Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline, U [W/(m2・K)], ...

S T A T U T O S N O V N E Š K O L E OMIŠALJ (Pročišćeni tekst)

13 lis 2016 ... Pročišćeni tekst Statuta škole obuhvaća Statut od 26. studenog 2015. godine., te Izmjene i dopune ... IZLETI I EKSKURZIJE. Članak 21. ... (1) U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja, osobito izvannastavnih aktivnosti, Škola ... (1) Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu.

NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST NN 3/17 od 11.01.2017. NN 41 ...

11 sij 2017 ... ... investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« ... na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela je.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE PROČIŠĆENI TEKST

Uvjeti za određivanje namjena površina na području Općine. 2. Uvjeti za ... određuju minimalni standardi koje građevne čestice moraju zadovoljavati kako bi se na njima ... infrastrukturu ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnički uvjeti. ... boravka ljudi (npr. bolnice, starački domovi, đački domovi, moteli, hoteli i sl.). (8).

pročišćeni tekst - Srednjobosanski Kanton

Stručne ispite iz člana 1. ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: stručni ispit) provodi ... obrazovanju, učitelje, nastavnike i stručne saradnike u osnovnom školstvu te ... srednjem školstvu za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u ... g) pratiti i vrednovati napredovanje odgojitelja, učitelja, nastavnika, profesora ili ...

Pročišćeni tekst - Grad Trogir

dijela građevnog područja naselja, moguć je samo pod uvjetom da se ... (2) Ograde, pergole ili brajde, terase, stepeništa, pristupni put i potporni zidovi.

pročišćeni tekst - Grad Pula

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela ... Pula, 07. ožujka 2016. ... jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14, 41/15 i 75/15) ... Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske.

535-05/8-18-02 Pročišćeni tekst, 30. svibnja 2018. godine ...

30 svi 2018 ... 10000 Prilaz Ivana Visine 1-3. 4. Osijek. 31000. Šetalište Kardinala F. Šepera 1D. 5. Rijeka. 51000. Lošinjska 16. 6. Split. 21000 Mike Tripala 6.

Pročišćeni tekst ID UPU Čilipi - Općina Konavle

12 pro 2014 ... Velika nakupina sige istaložene preko urušenog kršja i blokova tvori ... zvučni tonovi i osvjetljavaju različito obojene indikatorske lampice.

KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA PROČIŠĆENI TEKST

Posebni uvjeti rada. Članak 8. (1) Poslodavac samostalno utvrđuje svoj organizacijski ustroj, organizacijske i radne dijelove, strukturu i broj radnika i uvjete koje ...

535-04/3-19-51 pročišćeni tekst 31.07.2019. otvoreni postupak ...

31 srp 2019 ... Za Grupu 1 – Tablet, tableti moraju imati predinstalirano i predodabrano sučelje na ... f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju.

Neslužbeni pročišćeni tekst - Parlamentarna skupština BiH

motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom; ... (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje ... (3) Za vrijeme vuče neispravnog vozila na vozilima moraju biti uključeni uređaji za.

03 2014 Statut APU pročišćeni tekst - UNIRI

Članak 2. Naziv Akademije je: Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Članak 3. Sjedište Akademije je u Rijeci, Slavka Krautzeka 83, Rijeka.

535-04/3-19-12 pročišćeni tekst 15.07.2019. otvoreni postupak ...

15 srp 2019 ... ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata, odnosno odjeljak B: ...

Redakcijski pročišćeni tekst - Ministarstvo graditeljstva

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. - Postupak izdavanje ... Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole i izmjene ... obiteljska kuća jest građevina stambene namjene na ... okolnog tla; vrtna sjenica ili nadstrešnica; cisterna za vodu;.

pročišćeni tekst - Hrvatska liječnička komora

prate pomoćni registar liječnika – članova Komore zaposlenih na području svog županijskog povjerenstva te pravovremeno izvještava središnje stručne.

Statut Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst)

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras utvrdio je dana 1. oţujka 2016. pročišćeni tekst Statuta. Sveučilišta u Zagrebu. STATUT SVEUĈILIŠTA U ...

Statut DZ PGŽ (pročišćeni tekst) - Dom zdravlja Primorsko-goranske ...

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Doma zdravlja Primorsko-goranske županije ... Članak 4. Sjedište Doma zdravlja je u Rijeci, Krešimirova 52 a. Sjedište ... Promet novčanih sredstava Doma zdravlja obavlja preko jedinstvenog računa ... Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima HZZO-a obračunava.

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (Neslužbeni pročišćeni tekst)

poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, ... službenika te odreena pitanja od značaja za ureivanje i ostvarivanje prava, ... Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i.

ZAKON O LEASINGU -Neslužbeni pročišćeni tekst - Agencija za ...

ugovor o leasingu, prava i obveze subjekata u poslovima leasinga, prestanak ugovora o leasingu, registracija vlasničkih i drugih prava nad predmetom leasinga ...

– pročišćeni tekst – - Vatrogasna zajednica Zadarske županije

vatrogasno odlikovanje za međunarodnu suradnju. 3. vrste znamenja: -. „vatrogasna mladež“. 4. vrste posebnih povelja i plaketa. -. Povelja i plaketa s likom ...

Prijedlog Izmjena i dopuna PPŽ-pročišćeni tekst - Splitsko ...

Općine-Cista Provo (dio), Lovreč (dio), Proložac (dio), Runovići,. Zmijavci, Grad-Imotski, ... 390 P-3896. Hvar. Hvar. Kameni portal crkve Gospe od Anuncijate.

Neslužbeni pročišćeni tekst ZAKONA O OBVEZNIM ... - Hanfa

ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU. (»Narodne novine«, br. ... Ovim se Zakonom uređuju obvezna osiguranja u prometu. Prijenos pravnih ...

STATUT OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (pročišćeni tekst).pdf

Grb je u štitu na plavom polju, u sredini je biskupski štap i dvije žute crte. Ĉlanak 6. Zastava Općine je plave boje. Svečana zastava je jednobojna, plave boje, ...

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 2018.g.

Na inozemnim gradilištima primjenjuje se Dodatak Kolektivnog ugovora za ... Akontacija za terenski dodatak isplaćuje se radniku najkasnije posljednji radni dan ...

Odluka o građevinskom zemljištu - neslužbeni pročišćeni tekst

Građevinskim zemljištem (u daljnjem tekstu: zemljište) smatra se zemljište ... propisana je posebnim zakonom, suglasnost će se izdati sukladno odredbama prostornih ... Na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama kao vlasnik upisan Grad, ...

Zakon o proračunu - pročišćeni tekst - Ministarstvo financija

4.a doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih ... zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna nije drugačije ... korisnika jesu dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

PROČIŠĆENI TEKST PLANA NABAVE 2018. god. - Splitsko ...

19 pro 2018 ... Oglasnik. 37 E-BAG-30/18 MREŽNA OPREMA, PRINTERI SKENERI. 32420000-3. 10.01.2018. 05.11.2018. Obrisana. 108.000,00 Postupak.

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA OŠ „RIKARD KATALINIĆ JERETOV ...

Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

STATUT ZDRAVSTVENE ŠKOLE, SPLIT (pročišćeni tekst)

2 tra 2019 ... značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zdravstvene škole, Split (u daljnjem ... i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (Urednički pročišćeni tekst ...

(Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 – Zakon o ... (2) Opunomoćenik kome je dana opća punomoć može poduzimati samo ...

redakcijski pročišćeni tekst zakona o obveznim odnosima

Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ... kapare, ili tražiti vraćanje dvostruke kapare. ... Potvrda o primitku za prijevoz.

Zakon o kreditnim institucijama - neslužbeni pročišćeni tekst - HNB

(1) U izvršavanju svojih ovlasti Hrvatska narodna banka vodit će računa o ujednačavanju supervizorskih alata i postupaka pri primjeni ovoga Zakona, Uredbe ...

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI (Uredniĉki proĉišćeni tekst ...

za koje je osnivaĉka prava Republika Hrvatska prenijela na jedinice podruĉne ... Hrvatskoj, ima prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovim.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana Istarske ...

Donosi se Prostorni plan Istarske županije (u daljnjem tekstu: Plan). ... Istarsko priobalje - Gradovi: Pula, Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj i Vodnjan, Općine: ...

pročišćeni tekst odluke o donošenju prostornog ... - Općina Petrijevci

9 lis 2017 ... duhovno-rekreacijski centar Emaus ... (1) Obiteljske stambene građevine su obiteljske kuće s najviše dvije ... interne prometne površine, tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za pridržavanje biljaka,.

Pročišćeni tekst odluke o PP Općine - Općina Plitvička Jezera

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Plitvička ... 0,8 m) površine do 15 m2, pergole, brajde, roštilji do 1,5 m². • Uređena površina ... Pod stambenom građevinom namijenjenom za individualno stanovanje.

Prostorni plan uređenja Grada Supetra (pročišćeni tekst)

23 ožu 2017 ... Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Supetra obuhvaća Odluku o ... tekstualnog dijela Plana - odredbi za provođenje - u knjizi pod naslovom ... ograde, pergole (brajde, odrine), ognjišta, prostor za odlaganje ...

Zakon o hrvatskom državljanstvu pročišćeni tekst zakona ... - Refworld

II. STJECANJE DRŽAVLJANSTVA. Članak 3. Hrvatsko državljanstvo stječe se: 1. podrijetlom;. 2. rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske;. 3. prirođenjem;.

OVRŠNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst zakona, Narodne ...

3 kol 2017 ... ... ovrhe na novčanim sredstvima. ... obustavu ovrhe, pravomoćno rješenje o ovrsi na novčanoj tražbini po računu ostaje upisano u. Očevidniku ...

hrvatska komora zdravstvenih radnika pročišćeni tekst statuta ...

10 lis 2011 ... Hrvatske komore zdravstvenih radnika je na svojoj sjednici održanoj dana 03. veljače 2010. godine, uz suglasnost ministra zdravstva i ...

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja ... - American Express

6 pro 2018 ... 080002817,OIB: 02535697732, račun: HR6423400091000000013, BIC/SWIFT:PBZGHR2X, Internet stranica: www.pbz.hr. Banka posluje ...

Pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije

7 ožu 2014 ... zdravlja Ludbreg, Doma zdravlja Novi Marof i Doma zdravlja Varaždin u Dom zdravlja. Varaždinske županije ("Službeni vjesnik varaždinske ...

pročišćeni tekst plana nabave 2019. - Splitsko-dalmatinska županija

6 svi 2019 ... Oglasnik PLAN NABAVE. 9 E-BAG-6/19 USLUGE CATERINGA ZA POTREBE SDŽ. 55520000-1. 99.000,00 Postupak jednostavne nabave.

Pročišćeni tekst obuhvaća Statut Grada Zagreba (Službeni glasni

Novi Zagreb - West,. 8. Trešnjevka - North,. 9. Trešnjevka - South,. 10. Črnomerec,. 11. Gornja Dubrava,. 12. Donja ...

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) https://narodne-novine ...

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_85_2422.html. 1 od 22. 27.11.2017. 14:26 ...

Glazbena skola Statut procisceni tekst.pdf - Grad Slavonski Brod

Pohvale i nagrade, te pedagoške mjere . ... Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako prosvjetni inspektor utvrdi da ne ispunjava obveze ...

PROČIŠĆENI TEKST ODLUKE JAVNI POZIV 2020 ... - Grad Opatija

17 velj 2020 ... Sajam Relax Adria. 50.000. Konferencija Internet Adria. Sajam HoReCa Adria. 1.3. Obilježavanje datuma. Podnositelj prijave. Naziv projekta/ ...

Pročišćeni tekst Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Sveučilište ...

Statut Sveučilišta. 3. POLAZNE OSNOVE. Osnivanje Sveučilišta u Puli na početku XXI. stoljeća važan je dio preustroja visokoga školstva u Hrvatskoj.