glagolski oblici u cakavskom narjecju iu hrvatskom knjizevnom jeziku

ein da se glagoli VI vrste (sa ju) razlikuj'll od ostalih glagola (sa u):. Ciovo ... 11 - V2 Arapski broj iza rednog broja znaci razred glagolske vrste. - U V vrsti.

glagolski oblici u cakavskom narjecju iu hrvatskom knjizevnom jeziku - Srodni dokumenti

glagolski oblici u cakavskom narjecju iu hrvatskom knjizevnom jeziku

ein da se glagoli VI vrste (sa ju) razlikuj'll od ostalih glagola (sa u):. Ciovo ... 11 - V2 Arapski broj iza rednog broja znaci razred glagolske vrste. - U V vrsti.

KONDICIONAL II. U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

Navedeni prvi dio kondicionala II., kondicional glagola biti, ostale gramatike navode i kao kondicional prvi ili sadašnji, koji se tvori od nenaglašenog oblika ...

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

95 PRIJEVODI I PROMJENE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

... izdanja prijevoda Pale sam na svijetu iz 1950., navodi se pravilo kako prijedlog s dolazi u obliku ... povijetke Pale sam na svijetu nije bila motivirana pojavom novih normativnih pravila, tj. nije bila ... tko bi prikazivao film tko bi prikazivao film.

Usklične rečenice u hrvatskom književnom jeziku

priopćavanjem navode izjavne, upitne i poticajne, ali ne i usklične rečenice, iako ih već na sljedećoj stranici spominju i definiraju. Primjeri poticajnih rečenica ...

huungarizmi u hrvatskom književnom jeziku od kraja 16. do polovice ...

Jednu čine primarni hungarizmi, riječi koje su izravno. (izrazom i sadrţajem) ili neizravno (samo sadrţajem, tj. poluprevedenice ili semantičke posuĎenice) ...

Brojevne riječi u hrvatskom književnom jeziku - FFOS-repozitorij

Opisana je sklonidba brojevnih riječi i glavnih brojeva, zatim upotreba, morfološka obilježja i distribucija brojevnih riječi. 2. Pristup brojevima u gramatikama ...

o čakavskom narječju danas - Srce

iz njih neposredno prisutna u javnosti, bez obzira da li je riječ o čakavskom ... Samo nekoliko fragmenata iz pjesama nekih najboljih čakavskih pjes nika ukazat ...

Složeni glagolski oblici u četveroevanđelju Hvalova zbornika

U radu se analiziraju složeni glagolski oblici (perfekt, pluskvamperfekt, kondicional, futur prvi) u četveroevanđelju Hvalova zbornika. Zatečeno se stanje.

Matea Kovačić Glagolski oblici u Knjižicama od žitija rimskih ...

Složeni glagolski oblici . ... Glagolski oblici, zbog preglednosti, prikazani su tablično, a uz svaki od njih navedene su kategorije koje je imao i dio teksta u kojem ...

glagolski oblici u protestantskom izdanju artikuli ili deli prave stare ...

31 lis 2017 ... tekstu se analiziraju jednostavni i složeni glagolski oblici. Nastoji se dokazati prevladavaju li hrvatski nastavci za izražavanje pojedinih oblika ...

GLAGOLSKI VID U SA VREMENOM TURSKOM JEZIKU Pitanje ...

iznaci u strukturi turskih glagola forme koje bi bilo moguce uporediti sa vidskim formama ruskog ... Glagol olmak u značenju »po- stati«, označujuci prelazak u ...

u bosanskome jeziku ISMAIL PALIĆ GLAGOLSKI PRILOZI S ...

GLAGOLSKI PRILOZI S NAČINSKIM. ZNAČENJEM U BOSANSKOME JEZIKU. O sintaksičko-semantičkoj naravi glagolskih priloga u bosanskom (hrvatskom, srp ...

kauzativ i glagolski rod u japanskom jeziku u poređenju sa srpskim ...

Predmet ovog rada su tipovi kauzativne rečenice u japanskom jeziku. Kauzativ u ... pomoćni glagol saseru u vidu morfeme -sase- poseduje visoki stepen produktivnosti. Kauzativ u ... U oba slučaja agens radnje glavnog glagola dobija ulogu dopune. ... prosto razlozi.83 U poziciji objekta kauzativnih glagola po pravilu.

SIBILARIZACIJA U SUVREMENOMU HRVATSKOM KNJIZEVNOM ...

SIBILARIZACIJA U. SUVREMENOMU HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU. Jezicni zakoni, kao uostalom i svi drugi, ogramceni su vremenom i prostorom.

PREFIKS NE- U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU

i moviranim femininuma (neprijatelica 'žena neprijatel', nečisnica 'žena neči- stnik'). Sufiksalnim su izvođenjem od pridjeva nastali prilozi neprestance, nepresta ...

50 O STANDARDNOM I KNJIŽEVNOM JEZIKU Radoslav Katičić ...

jezik doduše jest književni jezik, ali nije svaki književni jezik standardni. ... Naziv standardni jezik u svijetu, pa tako i u nas, ne pripada starijemu sloju jezi-.

O POLOŽAJU ROMANIZAMA U NAŠEM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

riilba>I1S1JVia (bracera), ruiređenj:e igirada (đardin, fontana), naki.ta d. ulkras-a.1. (aoje<le, mad·re perla), ,kJubnih na1priaiv1a i(tiramola, bonagracija), ...

Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku

čizmica, dekla > deklica, frajla > frajlica), imenica sa završim skupom. -ica (bilo da ... najčešće hipokoristično značenje (»Vi fioličice, v travici zavite!« Št flora 7).

zamjenicko-pridjevna sklonidba jednine u hrvatskom knjizevnom ...

-ega, -ag/ -aga u genitivu jednine, a navezak je -a. U dativu je jednine u nekih oblika moguce birati izmedu alomorfa -em/-emu,. -ami -amu/-ame. Isto vrijedi i za ...

PREZIMENA, TOPONIMI, ETNICI I KTETICI U KNJIZEVNOM JEZIKU

hrvatskih lingvista« (J, XXII, 2). 25. veljače 1975. u Zagrebačkom lingvističkom krugu P. Šimunović i ja izlagali smo o temi Prezimena, toponimi, etnici i ktetici u.

značenja umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku

21 lip 2016 ... riječi i umanjeničkih izvedenica te značenja samih umanjenica. Ključne riječi: kajkavski hrvatski književni jezik; umanjenice; značenje. 1. Uvod.

Morfo(no)loška obilježja imena i prezimena u hrvatskom književnom ...

dativu i lokativu ženskih imena. Ključne riječi: imena i prezimena, sklonidba, vokativ, alomorfizam osnova. Uvod. Sklonidba imena i prezimena izaziva dvojbe, ...

pravi tvorbeni mocijski parnjaci u kajkavskome književnom jeziku

mer, kopačica nije ništa drugo nego kopač znak ženskog pola.» (B. Ćorić ... lovica “žena lovac”, pevati “pjevati” > pevec “pjevač”, pevica, pevka “pjevači- ca”).

Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku

20 ožu 2013 ... i više vrsta riječi, a drugi put čestice uopće nisu izdvojene u zasebnu vrstu. Također, obično se pretpostavlja da su promjenjive riječi ujedno i punoznačne, a nepromjenjive suznačne, što je samo djelomično točno. Kako bi se ...

Glagolski vid Prehodnost glagola Glagolski način

Glagolski vid. Glede na glagolski vid poznamo dovršne in nedovršne glagole. Dovršni glagoli. Dovršni glagoli so tisti, pri katerih je dogajanje omejeno v trajanju, ...

ISTOPISNICE I ISTOSLOVNICE U HRVATSKOM JEZIKU

16 lip 2011 ... naki ili nisu, npr. mol i mol (homofoni) te pas i pas (heterofoni), a homografi (istopisnice) podudaraju se potpuno i po grafemskom i po ...

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku

Kao osnovni tvorbeni načini ističu se izvođenje i slaganje. Pritom je razlika u broju ishodišnih riječi. Kod izvođenja tvorenica je u tvorbenoj vezi s jednom.

Tvorba stopljenica u hrvatskom jeziku

31 srp 2018 ... prilikom odluĉivanja hoće li neka rijeĉ ući u rjeĉnik ili neće te koliko je ... box 'boks'>, agrameridionalni <agramerski 'zagrebaĉki' × meridijan ×.

izricanje dobi u hrvatskom jeziku

nja dobi; eufemizmi. 1. Uvod. Oznaka dobi jedno je od osnovnih (izvan)jezičnih obilježja koje opisuje i određuje svako živo biće.1 Čovjekovom je dobi određen ...

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi P R O G R A M ...

7 svi 2019 ... Ana Mikić Čolić i Vesna Bjedov (Sveučilište Josipa Jurja. Strossmayera u ... Predsjedavaju: Dragun Dragica, Tvrtko Vuković. 10.45–11.45.

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

1. Uvod. U modernom engleskom i hrvatskom jeziku koristi se velik broj kratkih ... crvene boje kakvu ima cikla, ili u hrvatskom poredbenom frazemu crven kao.

U HRVATSKOM JEZIKU ILI O POLU(NE)SLOBODNOM REDU ...

„Riječi se u rečenicama redaju i premještaju posebnim preoblikama. U hrvatskom knji- ževnom jeziku vlada u tom pogledu velika sloboda. Red riječi je ...

PROSTORNA DEIKSA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

Rodna osjetljivost u hrvatskom i engleskom jeziku

i engleskom jeziku koje se odnose na rodnu osjetljivost te tvorbenim ... U engleskom jeziku ona započinje već samom ... (Cosmopolitan, 153, srpanj 2008.).

PRIJEDLOZI TVORENI S IZ- / ИЗ- U HRVATSKOM I RUSKOM JEZIKU

Ivana Matas Ivanković. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje [email protected]. U radu se obrađuju hrvatski i ruski prijedlozi tvoreni od dvaju prijedloga od kojih je ...

105 LJUDEVIT JONKE O HRVATSKOM JEZIKU U 19. STOLJEĆU ...

Rasprava Tri profesora zagrebačke gimnazije na braniku hrvatskoga književnog jezika (1957 ... 1976.). Bez obzira na to što je zagrebačka filološka škola na prvi.

anglicizmi u sportskoj terminologiji u hrvatskom jeziku

Usvojenice su riječi koje su se toliko prilagodile hrvatskome jeziku da ih više uopće ne osjećamo kao posuđenice ili tuđice. One su u jeziku potrebne jer često ...

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

27 ožu 2018 ... cima posvojne zamjenice upravo moraju (istaknuto u tekstu) upotrijebiti uz neotuđivo posjedovane imenice“ (2002: 158) i navodi primjer J'ai ...

NAKNADNI PRIJEGLAS IZA GLASOVA S T Z U HRVATSKOM JEZIKU

mentira naknadni prijeglas, odnosno smjena o > e kod imenica a-promjene ... S prethodno rečenim povezan je i pojam produktivnosti glasovne promjene. ... kviz. 46 dizz (dizajn). 29 friz. 18 griz. 18 motomraz. (Djed Mraz na motoru). 14 džuz.

FONOLOŠKA TERMINOLOGIJA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Nepčanici se nazivaju još i palatali ili tvrdonepčanici s obzirom na to da se tvore. 33 Za stvaranje termina zubnodesnici mogli bi se pronaći i drugi razlozi, a već ...

SLAVENSKI STRANI AKCENT U HRVATSKOM JEZIKU

su glasnici koji mogu samostalno tvoriti slog (npr. uz vokale još i slogotvorno /r/, /l/, /n/). Dvoglasnici ili diftonzi su glasnici koji predstavljaju dva različita glasnika ...

PARENTEZA S GLAGOLIMA GOVORENJA U HRVATSKOM JEZIKU

Pešalov je, pohvalio se predsjednik, podigao 220 kg. b. Pešalov, pohvalio se predsjednik, je podigao 220 kg. ali parentetički oblik ne može biti ispred je kada se ...

Uputstva na hrvatskom jeziku(.pdf - 5,39 MB) - AutoCAD i progeCAD

Korisnički priručnik za progeCAD Professional na hrvatskom. 1. Uvod u progeCAD Professional. progeCAD Professional je najpovoljniji klon AutoCAD-a sa ...

PRISTUP POVRATNIM GLAGOLIMA U HRVATSKOM JEZIKU

3 ruj 2017 ... cifini po tome śto se postfiks c veże uz prijelazni ili neprijelazni glagol, ovisno o ... je da ti glagoli pokazuju da je vrśitelj i predmet radnje istovjetan, to jest ... subjekat iskazan u vidu refleksivne zamenice se (Toanac 1982:10).

ovladavanje frazemima u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku

vode se neki frekventni frazemi . Dva udžbenika sadrže i Rječnik frazema i izreka s oko 70 frazema i izreka (u udžbeniku za razine A2–B1) te sa stotinjak ...

Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od ...

značenjem "ruska vojnička kapa slična šljemu" (VRSRIK: 187; RSR: 203). Među terminima iz područja zrakoplovstva izdvajamo imenicu avijetka ("vrsta ruskih.

Sinonimija u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

(http://onlinerjecnik.com/rjecnik/strane-rijeci, 14.6.2018.), a u hrvatskih je govornika vezana uz srpski jezik, u kojem je prevladala. U Rječniku sinonima kao ...

rečenice kao dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku

različito ‒ bilo kao uzročne rečenice bilo kao rečenična realizacija padežne ili ... If the aforementioned subordinate clauses are analysed as causative ones, ...

prostorna deiksa u češkom i hrvatskom jeziku - darhiv

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

kvantitativna procjena težine teksta na hrvatskom jeziku

titativnu procjenu težine teksta na hrvatskom jeziku, koja će biti objektivnija od osobne ... Test razumljivosti na pacijentima pokazuje da je taj tekst bio ... je s 'otiskom prsta' u forenzici, jer ovisi o osobnosti autora, a ne o temi o kojoj se govori ili ...

Tvorba žargonizama u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

prefiksalna tvorba, prefiksalno-sufiksalna tvorba, polusloženice, metafora i metateza. Pomoću svih navedenih tvorbenih postupaka nastaju spontani, maštoviti, ...

Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku - UniZD

5 velj 2019 ... Prefiksalno-sufiksalna tvorba. Čisto slaganje. Složeno- sufiksalna tvorba. 1. 7. Tvorba glagola. Tvorba od imenica. Tvorba od pridjeva. Tvorba ...

о homonimiji u hrvatskom jeziku - Leksikografski zavod Miroslav

Malo je radova kojima je homonimija glavnom temom. Ovaj će članak pregledom triju radova tematski posvećenih leksičkoj homonimiji u hrvatskom jeziku ...

60 POŠTAPALICE U HRVATSKOM JEZIKU Stojan Vrljić današnje ...

POŠTAPALICE U HRVATSKOM JEZIKU. Stojan Vrljić današnje vrijeme svemoćne tehnike događa nam se da satima čekamo na nekoj autocesti pa ponekad ...

Igrifikacija: prema sistematizaciji termina na hrvatskom jeziku

metafora igre „u zadacima realnog života kako bi se utjecalo na ponašanje, pojačala ... Bus. Horiz. 59, 29–36. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.08.002.

prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku

slavenski genitiv (Ne znam puta, ne znam staze.) • genitiv sadržaja (Na licu mu se razlio izraz neizrecive nježnosti.) • genitiv vremena (Jednoga dana vratit će se ...

Leksičko-semantički odnosi u hrvatskom jeziku iz dijakronijske ...

manje. Prateći razvoj brojeva kao vrste riječi u hrvatskom, uočava se velika dinamičnost u razvoju leksika, što pokazuje iduća slika. dijakronija morfologija.

tvorbeni postupci u poljskom i hrvatskom razgovornom jeziku

2 sij 2011 ... Potonji oblici ne ... značenje tijeka koje ima u poljskom jeziku. ... tom ili stranom riječi za friko dobiva se isto značenje, ali potonji prijedlož-.