Porez na dodanu vrijednost − najčešća pitanja

primitku računa dostavi ovjeren Obrazac PDV-P prodavatelju od kojeg je kupio dobra. ... Kada i kako obveznik mora ispraviti račune što nisu sukladni čl. 79. st.

Porez na dodanu vrijednost − najčešća pitanja - Srodni dokumenti

Porez na dodanu vrijednost − najčešća pitanja

primitku računa dostavi ovjeren Obrazac PDV-P prodavatelju od kojeg je kupio dobra. ... Kada i kako obveznik mora ispraviti račune što nisu sukladni čl. 79. st.

Porez na dodanu vrijednost

6. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST. Porez na dodanu vrijednost (PDV) primjenjuje se u Hrvatskoj od 1. siječnja 1998. godine. U suglasju je sa Smjernicom ...

porez na dodanu vrijednost - HGK

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I. ISPORUKE NEKRETNINA. AKTUALNA PITANJA mr.sc. Mirjana Pulić Justinić dipl.oec.

porez na dodanu vrijednost - RRiF

pročišćeni tekst Zakona o porezu na dodanu vrijednost i novi Pravilnik o prezu na ... Drugi dohodak na koji se plaćaju doprinosi - mirovinsko 20% porez 25% .

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINE

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je jedan od oblika poreza na promet. Pod porezom na promet podrazumijeva se oporezivanje promet proizvoda i obavljanja ...

Porez na dodanu vrijednost - Ministarstvo gospodarstva

Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je jedan od oblika poreza na pro- met. Pod porezom na promet podrazumijeva se oporezivanje prometa ...

Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze ... - RRiF

1 tra 2014 ... računa. Obračunsko razdoblje u kojem nastaje obveza PDV-a ... Prema tome, ako je porezni obveznik račun za predujam izdao 31. srpnja, ...

Ana Pavletić: Transakcije u Europskoj uniji i porez na dodanu ...

Provjera PDV identifikacijskog broja. Izvor: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en. Mjesto oporezivanja PDV-om smatra ...

Efikasnost poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj

potencijalne stope PDV-a. Ključne riječi. Porez na dodanu vrijednost, standardna stopa, snižene stope, C-efikasnost, implicitna porezna stopa. JEL Klasifikacija:.

problematika primjene poreza na dodanu vrijednost kod ...

usluge poreznim obveznicima iz drugih država članica ili iz trećih zemalja za koje je prema članku 17. stavku 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) mjesto obavljanja ...

Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH - Prnjavorac

Predmet oporezivanja. PDV se, u skladu s odredbama ovog zakona, plaća na: ... obavljanja privredne djelatnosti, a koji ne čini promet dobara iz čl. 4 - 7. ovog ...

Zakon o porezu na dodanu vrijednost - agenti.hr

31 pro 2016 ... (1) Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. ... Članak 4. ... obveznik iz članka 90. stavka 1. ovoga Zakona te na isporuku dobara obavljenu poreznom ...

harmoniziranost poreza na dodanu vrijednost u rh sa zahtjevima eu

Namjena ovog rada jest u najvažnijim crtama prikazati porezni sustav EU s naglaskom na porez na dodanu vrijednost te kako se Hrvatska prilagodila tim ...

Specifičnosti primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

knjižno odobrenje, kojim mu odobrava rabat u iznosu od 98% ispostavljenih faktura po osnovu kojih nije naplatio svoje potraživanje. Poreski obveznik A mu ...

Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost od 1. srpnja 2013.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) (dalje Zakon) stupio je na ... sa sjedištem u drugoj članici neobveznicima PDV-a na stjecanje, npr. kataloška prodaja) i ... a) motorna kopnena vozila kapaciteta iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7 ... obaviti Porezna uprava – Služba za međunarodnu razmjenu informacija ...

Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost od 1 ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14) ... broj ne izmjene i dopune što su stupile na snagu u više koraka, a od 1. siječnja 2015. i ... o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (NN 157/14). 2.

Pravilnik o primjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH

d) da kupac ima, ili će dobiti, istu stopu za odbitak ulaznog poreza koju je imao prodavac. (2) Pod ... BiH, i na koji se može izvršiti prenos iznosa za povrat.

Pravilnik o Porezu na dodanu vrijednost Ministarstva financija

(9) Oblik i sadržaj obrasca P-PDV 1 je sastavni dio ovoga Pravilnika. (10) Trgovački ... (5) Prijava iz stavka 3. ovoga članka podnosi se na obrascu P-PDV 2, čiji su oblik i sadržaj ... članka se zbrajaju i koriste za popunjavanje porezne prijave.

Predrag Bejaković: Promjene poreza na dodanu vrijednost u ...

Promjene poreza na dodanu vrijednost (PDV) zbivaju se u više oblika, poput ... Gospodarska kriza znatno je utjecala na rast uobičajenih stopa PDV-a u EU, ...

Doprinos sniženih stopa (ne)učinkovitosti poreza na dodanu vrijednost

POREZNI VJESNIK 2/2016. Doprinos sniženih stopa (ne)učinkovitosti poreza na dodanu vrijednost. Izv. prof. dr. Hrvoje Šimović. Doprinos sniženih stopa.

Porezni izdaci i efikasnost poreza na dodanu vrijednost Hrvatske JEL

Magistratska 10/1, Krapina e-mail: [email protected]. Sažetak. Hrvatski je udio poreznih izdataka u BDP-u u iznosu od nepunih 4% najmanji od udjela svih ...

Nevenka Morić: Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost

≈prijenosa porezne obveze«), ako je isporučitelj obveznik sa sjedištem ili ... U nastavku su primjeri okolnosti u kakvima se primjenjuje čl. 75. st. ... kada se porez odbija na temelju računa u kojima je iskazan porez kakav se ne odnosi na neku.

prevencija prijevara u sustavu poreza na dodanu vrijednost u ... - Srce

telefoni, dijelovi računala, parfemi i metali velike vrijednosti). Vidjeti više u Kogels, op. cit. u bilj. ... Digit Rate Despite Current Economic Turmoil (Jan. 6., 2010) ...

Ilija Josić: Ulazak i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost

31 pro 2012 ... UVOD. Ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) moÊe biti dobrovoljan ili po sili zakona. Prema Àl. 22. st. 1. Zakona o porezu na ...

eESPD – najčešća pitanja

Mogu li se vidjeti primjeri unaprijed ispunjenog obrasca ESPD u formatu XML? ... naručitelj može ispunjavati i ponovno upotrebljavati obrazac za ESPD u ...

MS Office 365 Najčešća pitanja – FAQ - ICT Marketplace

Prijava u Office 365 for Business . ... OneDrive te umrežavanje s klijentima i suradnicima pomoću širokog raspona alata za komunikaciju kao što su: Skype za ...

Najčešća pitanja i odgovori - U ime obitelji

Ustava RH uđu sljedeća načela: preferencijalno glasovanje bez cenzusa, smanjenje izbornog praga s 5 na 3 posto, biranje najmanje 20 zastupnika u svakoj ...

Zakon o radu - najčešća pitanja

Da li poslodavac ima mogućnost da zaposlenom utvrdi pravo na zaradu iz ... Zakon izričito kaže da se odmor u toku dnevnog rada uračunava u radno vreme.

U roamingu kao kod kuće: najčešća pitanja

15 lip 2017 ... telefon dok ste povremeno u inozemstvu u. EU-u ili ... Ta se pravila ne odnose na cijene poziva ... svi pozivi prema mobilnim i fiksnim brojevima.

Najčešća pitanja i odgovori - cezih

Ako moja ambulanta mora biti priključena na CEZIH kroz cijelo radno vrijeme ... i osoba može uz pomoć programske podrške na www.cezih.hr u bilo kojem.

NAJČEŠĆA PITANJA POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA vezana uz ...

26 lip 2018 ... godinu? Odgovor 1: Udruga dostavlja presliku Financijskog plana i Programa rada udruge za 2018. godinu ukoliko vodi dvojno knjigovodstvo.

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA POSTAVLJENA PITANJA TEMELJEM ...

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA POSTAVLJENA PITANJA TEMELJEM ZAKONA O. PRAVU NA PRISTUP ... Duster 1.5 dCi 4x4 terenci. 2013. 10. Citroën.

Najčešća pitanja studenata - Agencija za mobilnost

Mogu li studenti uz Erasmus financijsku potporu primati i druge stipendije? ... inozemstvu preko stipendija za Erasmus Mundus združene diplomske studije i ...

Najčešća pitanja i odgovori - Ministarstvo znanosti

Udžbenici će biti besplatni za sve učenike osnovnih škola, nabavu tih ... učenike prvih i drugih razreda (2020.) ... Što upisati u Dnevnik rada (eDnevnik)?. Sadržaj ...

ŠKOLA ZA ŽIVOT – NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Dodatnu javnu nabavu za prijenosna računala za učitelje i nastavnike provodi CARNET sredstvima europskih fondova. Osnovnim školama Središnji.

Najčešća pitanja poslodavaca Tko je obveznik kvotnog ...

Obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom su poslodavci koji ... ažurirati (budući da se u očevidnik upisuju kao osobe s invaliditetom ...

Najčešća pitanja i odgovori.pdf - Ministarstvo za demografiju

Ukoliko smatrate da osoba koja ima osobnog asistenta. (osoba s najtežim ... Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) osobni asistent ima pravo na tjedni odmor.

10 NAJČEŠĆA PITANJA O POSTU ZA PDF.pub - medzlis.split

razlog da se ne posti, osim ako to utiče na zdravlje osobe. Ako osoba zbog duboke ... Radim na grañevinu pa nekad se probudim na vrijeme za sehur, nekad ...

NAJČEŠĆA PITANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA I ODGOVORI s ...

siječanj-prosinac 2015. godine promijenjeno je načelo iskazivanja pomoći ... 2016. terete financijski plan, pa i proračun, za 2015. godinu po načelu nastanka ... Ako je riječ o imovini u vašem posjedu i ako nad njom vršite vlasnička prava ...

1 NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI: 1. Trebaju li svi učenici ...

Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18, 59/19) i dobiti prethodnu suglasnost Ministarstva za potporu.

Mastercard SecureCode - Najčešća pitanja - Erste banka

kartica. Mogu li da aktiviram više od jedne Maestro /Mastercard kartice Erste Banke? Možete registrovati sve svoje Maestro i Mastercard kartice Erste Banke.

Verified by Visa - Najčešća pitanja - Erste Bank

Ukoliko želite da koristite Verified by VISA uslugu za više kartica, neophodno je da ... Kad pokušam da registrujem Poklon karticu u programVerified by Visa, ...

Najčešća pitanja i odgovori e-Račun za državu - ProFi

27 stu 2018 ... Korisnici servisa e-Račun za državu u svakom trenutku imaju ... kojom Fina ima poslovni ugovor o izdavanju certifikata (ZABA, PBZ, RBA, ...

Najčešća pitanja i odgovori: tarifa Škola za život - A1

reforme obrazovanja je i Cjelovita kurikularna reforma kojom se učenik ... Pilot projekt je krenuo 03.09.2018. pošle školske godine 2018/2019. te se uspješno.

Najčešća pitanja o -e prijavama Općenito Jesam li obvezan ...

1 sij 2014 ... kao i za e-prijave koje će podnositi elektronički. Kako se računa rok od 24 sata? ... odnosno popunjavati Pristupni list ili pribaviti novi certifikat? Korisnici e-prijava ... Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: ...

Najčešća pitanja i odgovori Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013 ...

1 srp 2013 ... Mali porezni obveznik u računu treba naznačiti da PDV nije obračunan temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u. 7. Treba li porezni ...

Najčešća pitanja vezana uz potpore za očuvanje radnih mjesta ...

Prije 4 dana ... Obrtnik koji za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ ... Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

Najčešća pitanja i odgovori vezani za rekreacijski i športski ribolov ...

Na koji način mogu kupiti dozvolu za rekreacijski, odnosno za športski ribolov na moru? ... za lov na veliku ribu je sistem koji čini ribolovni štap, rola i osnova (najlona ili upredenica) od ... Dozvole vrijede za cjelokupno ribolovno more RH.

Najčešća pitanja i odgovori vezano uz novi Zakon PDV(08.07.2013.)

1 srp 2013 ... primatelj usluge iz druge države članice obračunati će PDV svoje države članice na ... dobiti putem sustava za povrat PDV-a. Hrvatski ... Porezni obveznik zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a treba podnijeti do 15.

Najčešća pitanja i odgovori u vezi Zakona o ... - Porezna uprava

1 srp 2013 ... načelo prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poreznog ... Hrvatski porezni obveznik obavljenu uslugu iskazuje i prijavi PDV-a i u ... obveznicima iz trećih zemalja smatraju se uslugom na koju se primjenjuje ... države članice, odnosno treće zemlje obračunati će PDV u skladu sa.

odgovori na najčešća pitanja tijekom prijava ispita državne ... - ncvvo

11 sij 2012 ... ... na str.21 brošure o državnoj maturi. Brošuru možete pronaći na poveznici: https://admin.postani-student.hr/Docs/DMBrošura2011_2012.pdf ...

carinska vrijednost, statistička vrijednost i porezna osnovica

se upisuje paritet isporuke robe sukladno šiframa navedenim u pravilniku ... Značenje. Drugo potpolje. INCOTERMS šifra. INCOTERMS ∑ ICC/ECE.

Sadašnja vrijednost (PV) i neto sadašnja vrijednost (NPV) - EFOS

Sadašnja vrijednost – PV koliko iznosi sadašnja vrijednost budućih uplata diskontiranih po odreñenoj stopi npr. recimo da trebate imati 10.000 kn za 10 godina i ...

Sadašnja vrijednost i neto sadašnja vrijednost - EFOS

2. Sadašnja vrijednost i neto sadašnja vrijednost. 30. 2.1. Sadašnja vrijednost. 30. 2.2. Zadaci – sadašnja vrijednost. 38. 2.3. Neto sadašnja vrijednost. 39. 2.4.

Ispitna pitanja Pitanja iz praktičnog dela ispita Opšta Fiziologija: 1 ...

Astrandov test. 4. Harvard step test. 5. Kuperov test. 6. Određivanje anaerobnog kapaciteta. 7. Wingate test (WAnT). 8. Određivanje kiseoničnog duga. 9.

Pitanja roditelja i odgovori, 6. svibnja 2015. Ova su pitanja upudena ...

6 svi 2015 ... adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani ukupno: 0,25 miligrama Al3 proizveden na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisiae).

PITANJA ZA SUDIJE – KUMITE – 2019. 1 R.B. PITANJA

KARATE JAKNE AKO NE PRELAZI MERU 8cm x 12cm. ... A Jodan kick slightly deficient in Zanshin may be given Ippon because it is considered to be a ...

Porez na dobit

20 velj 2018 ... odnosi na zalihe koje se prenose u 2018. ✓ novi Zakon propisuje ... b) učenici i studenti nisu povezana lica u smislu člana 44. stav 3. Zakona ... Porezna olakšica po osnovu zapošljavanja (Obrazac PP-812). ❑ Obveznik ima ...

3. POREZ NA DOHODAK

Oporezuje se dohodak koji proizlazi iz šest izvora dohotka: - dohodak od nesamostalnog rada,. - dohodak od samostalne djelatnosti,. - dohodak od imovine i ...

5. POREZ NA DOBIT

poreza na dohodak plaća porez na dobit. KOJE PRAVNE OSOBE NISU ... prihoda, tj. kad je osnovica za obračun poreza negativna. Tako nastali porezni gubitak.