prijava poreza na dodatu vrednost - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Dugovni porez je iznos obradunatog PDV za izvr5en promet dobara i ... U delu Obrasca PPPDV kojr se odnosi na poreski period za koji se podnosi poreska ... ispraviti u poreskoj prijavi za naredni poreski period. lzmenjena poreska prijava se ...

prijava poreza na dodatu vrednost - Visoka Poslovna Škola Novi Sad - Srodni dokumenti

prijava poreza na dodatu vrednost - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Dugovni porez je iznos obradunatog PDV za izvr5en promet dobara i ... U delu Obrasca PPPDV kojr se odnosi na poreski period za koji se podnosi poreska ... ispraviti u poreskoj prijavi za naredni poreski period. lzmenjena poreska prijava se ...

skola biznisa1-2009 - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

voća i voćnih prerañevina kao razvojnoj šansi domaće privrede. ... prerañuje u zamrznutu višnju, sa i bez koštice, konzervisanu višnju, ili sok od višnje.

skola biznisa2-2009 - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Abstract: Financial leasing represents a specific form of purchasing fixed assets. The lessor ... razlika izmeñu finansijskog i operativnog lizinga ogleda se u prenošenju vlasništva nad predmetom lizinga ... Knjiženje korisnika lizinga je sledeće:.

Skola biznisa 2.indd - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Tako možemo utvrditi da racionalan, egoističan čovek nikad ne postupa iracionalno, u svojim odlukama uvek daje prednost svojim interesima i ne poznaje ...

Erasmus - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

http://www.vsmti.hr/en. html. 1 Inter-institutional agreements can be signed by two or more higher education Institutions (HEIs), at least one of them must be ...

krstarenja - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

klisura sa srednjovekovnim utvrđenjem Golubački grad i Transilvanijske Alpe. Posebna zanimljivost je prolazak kroz “Gvozdenu kapiju”. U formiranje, promociju ...

gastro turizam - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

kojem se proizvodi hrana i vino i. - Turisti hrane - zainteresovani su za specifične kuhinje u svetu ili regionu. Gastro turisti žele da isprobaju proizvode lokalne ...

KtrJNZIJANSKA PARADIGMA - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Uloga novca i zamka likvidnosti. Neoklasidni ekonornisti su sc pridrZavali dobro znane teorijc o novcu, tzv. kvantitativne teorije novca. San'r. Kejnz se u podetku ...

Dimenzije nacionalne kulture - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Treća dimenzija (tzv. dimenzija maskuliniteta/feminiteta) se odnosi na želju za samopouzdanim ponašanjem – naspram želje za skromnim ponašanjem, a u ...

planiranje i izvrśenje nabavke - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Nabavka se može sprovoditi na direktan odnosno indirektan način, ... vidu rabata, kasa-skonta, nižih cena i plaćanja u valutama čiji je kurs najpovoljniji. Na.

Inovacije i konkurentska prednost - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Inovacija, tehnološke prednosti i konkurentska prednost su povezane složenim i multidimenzionalnim odnosima. Zahtevi za organizacionim inovacijama i ...

materijalnost i revizijski rizik - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Prerna Zakonu o reviziji radunovodstvenih iskaza revizija podrazumeva "ispitivanje i ocenu raiunovodstvenih izveitaja, kao i podataka i metoda Lr njihovom ...

turizam kao kulturna potreba 21. veka - Visoka Poslovna Škola Novi ...

odreduju, pokrecu ili usporavaju.Turizam je pojava kojct vuie korene iz potreba pojedinaca ili grupe ljudi, taintle kao individualna ili masovna kultura. Sasvim je ...

poslovna ekonomija - Visoka poslovna škola

Tel. 016/254–961, faks: 016/242–536. POSLOVNA EKONOMIJA. 1. Šta se podrazumeva pod pojmom angažovanja sredstava u reprodukciju preduzeća?

skola biznisa2-2009 - Visoka Poslovna škola Strukovnih Studija ...

Abstract: Financial leasing represents a specific form of purchasing fixed assets. The lessor ... razlika izmeñu finansijskog i operativnog lizinga ogleda se u prenošenju vlasništva nad predmetom lizinga ... Knjiženje korisnika lizinga je sledeće:.

Porez na dodatu vrednost

ro poznata kod klasičnog poreza na promet ovde izostaje, pa je broj stopa veoma mali (francuski sistem poznaje četiri, a nemački samo dve vrste stopa).

O porezu na dodatu vrednost **

Ključne reči: porez na dodatu vrednost, evazija, regresivnost, porez na promet. Summary: ... reprodukcionog materijala, porez ne zaračunava, PNP predstavlja.

1 ZAKON Br. 05/L-037 O POREZU NA DODATU VREDNOST ...

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE KOSOVA / Br. 23 / 17 AVgUST 2015, PRIŠTINA. 1 ... Ovaj zakon je u skladu sa Direktivom o zajedničkom sistemu poreza na ... PDV- Porez na dodatu vrednost koji obuhvata apliciranje opšteg poreza u potrošnji.

bankarstvo - Visoka poslovna škola

jedini bankarski posao; kredit je postojao samo u naturalnom obliku ... Kratkoročni pasivni bankarski poslovi. ❖ Pasivni depozitni poslovi obuhvataju mobilizaciju ...

Geografija - Visoka poslovna škola

PITANJA IZ GEOGRAFIJE ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA. 1. Geografija je nauka koja se sastoji iz tri podsistema: a) ekonomska, politička i socijalna ...

Strategijski menadžment - Visoka poslovna škola

Knjiga “Strategijski menadžment”, pre svega, namenjena je studentima ... 128 Stoner, J., Freeman, E., Gilbert, D., Managament, Prentice Hall Internacional, ...

1 analiza konkurencije - Visoka poslovna škola

pada bilo je ula`enje kompanije Digital Equipment u mini kompjutere, tr`i{ni ... na odbrana, 4) odbrana kontraofanzivom, 5) pokretna odbrana, i 6) odbrana ...

zbornik radova - Visoka poslovna škola Kruševac

17 мај 2017 ... pitanje odgovorilo da poslovnu inteligenciju smatraju problemom, ... ispiti se sprovode u test centru koji je akreditovan od strane Microsoft-a i studenti pored ... funkciji poboljšanja uspešnosti poslovanja u preduzeću "Prizma" ...

računovodstveno planiranje (budžetiranje) - Visoka Poslovna Škola ...

UDC 657.31. 657.471.1.011.27. RAČUNOVODSTVENO PLANIRANJE (BUDŽETIRANJE). I KONTROLA TROŠKOVA PO SEGMENTIMA PREDUZEĆA.

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR RADOVI PETE MEĐUNARODNE ...

Cherise Alexis Mihelčić, PhD. Dizajn naslovnice. Martina Perić, Visoka poslovna škola PAR. Grafička priprema i tisak. Tiskara Sušak, Rijeka, Hrvatska. Naklada.

POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko – poslovna škola s p.j. ...

drvo, biomasa, plima i oseka, morske struje i valovi te toplina mora. One su temelj za održivi razvoj i njihove su zalihe neiscrpne jer su obnovljivi izvori energije.

POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko-poslovna škola spj ZAVRŠNI ...

KPMO- kućni priključno mjerni ormar. KPO- kućni priključni ormar ... odvajanje mora biti dimenzionirana uzimajući u obzir struju kratkog spoja proizvoĎača.

planiranje i izvrśenje nabavke - Visoka Poslovna škola Strukovnih ...

Nabavka se može sprovoditi na direktan odnosno indirektan način, ... vidu rabata, kasa-skonta, nižih cena i plaćanja u valutama čiji je kurs najpovoljniji. Na.

materijalnost i revizijski rizik - Visoka Poslovna škola Strukovnih ...

Koraci za utvrclivanje nnterijalnosti - preliminarna materijalnost. "Za vreme revizije radunovodstvenog izveitaja revizor uzima u obzir rnaterijalnost dva puta.

TRZISTE NOVCA I TRZISTtr KAPITALA - Visoka Poslovna škola ...

segmenti finansijskog trZiSta su: trZiSte novca i trZiSte kapitala (devizno trZi5te i trZi5te finansijskih derivata). TrZiSte novca i trZiSte kapitala ima.iu veliki znada.j ...

turizam kao kulturna potreba 21. veka - Visoka Poslovna škola ...

odreduju, pokrecu ili usporavaju.Turizam je pojava kojct vuie korene iz potreba pojedinaca ili grupe ljudi, taintle kao individualna ili masovna kultura. Sasvim je ...

Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti ...

Politehnika Pula. Visoka tehničko-poslovna škola s pravom ... Dražen Ušić. Pula, veljača 2017. ... robu preko tvrtke Strojopromet. To je velika tvrtka koja ima ...

Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola Kolegij: Tehnika ...

razne pumpe, sidra, instrumenti, senzori, itd. 2.2. ČELIK ... svojstva. Tablica 3. - Mehanička svojstva čelika povišene čvrstoće s Remin = 390 N/mm². ... usporedbi sa stakloplastikom odnos težine čamca iznad 10 metara je u potpunosti u korist.

Instrukcija o povratu poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima

14 pro 2006 ... (2) Kupac – strani državljanin, koji ostvaruje pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost, obvezan je pri napuštanju carinskog područja BiH, ...

Menadžment znanja kao poslovna strategija - Visoka Poslovna ...

MENADŽMENT ZNANJA KAO POSLOVNA STRATEGIJA. Sažetak: U vremenu i prostoru u kojem naučeno postaje prošlost dok trepneš, strategija poslovanja ...

Poslovna komunikacija kao socijalna interakcija - Visoka Poslovna ...

POSLOVNA KOMUNIKACIJA KAO SOCIJALNA. INTERAKCIJA. Radovan iokorilo". Saietak. Poslovna komunikacija, kao razmjena informacija medu poslovnim ...

Prijava poreza na promet nekretnina

Radi utvr|ivanja poreza na promet nekretnina, porezni obveznici prijavljuju ... Obrazac propisan odredbama Pravilnika sadr`ajno slijedi prije va`e}i Obrazac, no.

Godisnja prijava poreza po odbitku

Одјељак 2 – Приходи који подлијежу плаћању пореза у Републици Српској у складу са Законом о порезу на добит. Р/б. Назив нерезидент а. Земља и.

Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja - obrazac.pdf

POREZA NA NASLJEĐIVANJA I DAROVANJA (koristi se za pokretnine). Prijavljujem ... a) pravomoćnom rješenju o nasljeĎivanju b) darovnom ugovoru c) odluci tijela uprave ili suda ... b) za nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ...

Godišnja prijava poreza na dohodak - PUFBiH

Fizičke osobe koje su ostvarile sav oporeziv dohodak na koji je porez obračunat i uplaćen ... Razlika poreza za doplatu ( ); za povrat (-) (26 - 27 - 28 - 29 - 30).

PRIJAVA POREZA NA DOBIT za 2018. godinu

27 velj 2019 ... ❑Obrazac PD-IPO. ❑kreditne institucije u Obrazac PD-IPO ne unose podatke o transakcijama obavljenim na novčanom tržištu utvrđenom u ...

PRIJAVA POREZA NA DOBIT za 2018. godinu - HGK

27 velj 2019 ... Prava propisana odredbama Zakona o porezu na dobit, koja se osobito odnose na umanjenje ... vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca i ... ❑Primjer: Inventurom na dan 31.12. utvrđeni su sljedeći manjkovi: ... ❑c) ako je na temelju odluke poduzetnika proveden definitivni otpis još nezastarjelog ...

Prijava poreza na dobit 2019. godine - HGK

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona). • 21. Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona). • 22. Vrijednosno usklađenje financijske imovine ...

PORESKA PRIJAVA za utvrđivanje poreza na ... - Opština Bar

1.2 Montažni objekti ( drveni,limeni,gvozdeni). 120 ... drvene. 10. - plastične. 10. - aluminiske. 15. - škure drvene. 10. 4.Sanitarna oprema. 4.1 Uređeno komplet ...

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na ...

пословним књигама), осим предузетника који порез на доходак грађана на ... Обвезник пореза на наслеђе и поклон (у даљем тексту: обвезник ПНП)**.

Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Godišnja prijava poreza na dohodak za ...

Propisane isprave: presliku potvrde o ispla}enim primicima od nesamostalnog rada, obrasce EPOM i DPOM, te Obrazac IP za dohodak od nesamostalnog rada ...

Godišnja prijava poreza na dohodak - Porezna uprava Federacije BiH

Fizičke osobe koje su ostvarile sav oporeziv dohodak na koji je porez obračunat i uplaćen ... Razlika poreza za doplatu ( ); za povrat (-) (26 - 27 - 28 - 29 - 30).

Godišnja prijava poreza na lični dohodak građana - PwC Srbija

Godišnja prijava poreza na lični dohodak građana. 29. januar 2016. Ukratko. Prosečna godišnja zarada isplaćena u Srbiji u toku 2015 je RSD 733,740 ...

prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica ... - PUFBiH

poreza. (f). 1. Kuća, zgrada ili stan. 2. Poslovna prostorija. 3. Zgrada ili stan za ... prijave iznosi od 10% od iznosa poreza koji duguje u skladu sa prikazanim u ...

prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica/osobe

(d). Porez po jedinici mjere. (e). Iznos poreza. (f). 1. Kuća, zgrada ili stan. 2. Poslovna prostorija. 3. Zgrada ili stan za odmor i rekreaciju. 4. Garaža koja se izdaje.

Vertikalna i horizontalna integracija i kooperacija - Visoka Poslovna ...

vertikalne integracije i kooperacije trgovinska maloprodajna kompanija nastoji da se ... Ključne reči: horizontalna i vertikalna integracija i kooperacija, parcijalna ...

Tradicionalno i savremeno tržišno komuniciranje - Visoka Poslovna ...

promotivni miks – baziran na upotrebi savremenih dostignuća informacione tehnologije. Nema sumnje da je online tržišno komuniciranje u internetu, odnosno ...

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja - Visoka Poslovna ...

data mining, a primenom koncepata poslovne inteligencije stvaraju profil svakog kupca, kao i druge ... naći ispod božićne jelke. Distributivni centri ... Što je veći auditorijum dostupan, poruke koje im se mogu uputiti su informaciono siromašnije.

Poslovna etika i primena etičkih standarda u poslovanju - Visoka ...

poslovne etike. izvori neetiikog ponaian"ln, problem potkuzivanicr, etiihe tlileme ... Deiinisanje etike u poslovanju jeste izuzetno kornpleksno, jer razlidite mikro i ...

N a t j e č a j - Visoka škola SECURUS

13 lip 2018 ... Pula, Stoja 2 ... Statuta Visoke škole menadžmenta i sigurnosti Securus (u daljnjem tekstu: Visoka škola Securus) i članka 29. Pravilnika o ...

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST

20 ožu 2013 ... VODITELJ STRUČNE PRAKSE NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM ... (1) O stručnoj praksi student je dužan voditi Dnevnik stručne prakse.

specijalistički rad - Visoka škola za sigurnost

U radu će se prikazati čimbenici radnog okoliša tvrtke Špandau d.o.o. te analizirati ... Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, ("Narodne novine" br. 16/16) ...

visoka škola za menadžment - VŠMTI

dr.sc. Goran Martinović izvanredni profesor. 5. dr.sc. Ljiljana Matulec viši predavač. 6. mr.sc. Bruno Moslavac viši predavač. 7. mr.sc. Alida Saračević Moslavac.

Didaktika i postmoderna - Visoka škola Vršac

Istraživači. (Butterfield i Belmont) su došli do nalaza da su retardirani učenici sasvim ... rečeni, da me podseća na onu priču kada vicevi koji se pričaju u zatvoru.

marketing u turizmu - Visoka turistička škola

UPUTSTVO (TEHNIČKI USLOVI) I POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA IZ PREDMETA. MARKETING U TURIZMU. Predmetni nastavnik: dr Violeta Tošić, ...