Kognitivni in metakognitivni procesi pri samoregulaciji učenja ...

kognitivno védenje, metakognitivno védenje in subjektivna oz. implicitna ... znanja. Za samoregulacijo pri učenju je zelo pomembno prav metakognitivno znanje,.

Kognitivni in metakognitivni procesi pri samoregulaciji učenja ... - Srodni dokumenti

Kognitivni in metakognitivni procesi pri samoregulaciji učenja ...

kognitivno védenje, metakognitivno védenje in subjektivna oz. implicitna ... znanja. Za samoregulacijo pri učenju je zelo pomembno prav metakognitivno znanje,.

Uloga emocija u samoregulaciji učenja

Prema tome, samoregulirano učenje se definira kao samousmjeravajući proces tijekom kojega učenici svjesno planiraju i prate vlastite kognitivne, ponašajne i ...

Slucajni procesi Homogeni, diskretno vredni Markovljevi procesi

specijalnim slucajevima. Procesi ra ¯danja i umiranja. Za Markovljev, homogen, diskretno vredan slucajni proces cija matrica brzina prelaza je oblika. Λ =.

Sorpcioni procesi u sedimentu kao procesi biodostupnosti ... - cecra

Ⅰ Sorpcija, prema tome, označava pojavu vezivanja nekog sastojka vodene faze na neku čvrstu fazu (suspendovane čestice, sediment). Sorpcija ...

Odnos između stilova učenja i strategija učenja ... - FFOS-repozitorij

Language learning styles are ways, while language learning strategies are instruments in which an individual acquires and retains information. Both styles and ...

Projekati iz e-učenja: dobre (i lošije) strane uvođenja e-učenja u ...

Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija ... kolegija „Psihologija interneta“ uvodi primjenu WebCT LMS sustava u kombinaciji sa sljedećim Web 2.0 ...

uvod u ishode učenja - Ishodi učenja

BLOOMOVA TAKSONOMIJA. • najpoznatija taksonomija u području psihologije učenja i poučavanja. • B. S. Bloom i suradnici, 1956 - 1964. • definira tri domene ...

kognitivni subjekti vidrićevih Pjesama

citati prema: vladimir vidrić: Pjesme. 17 Mark turner drži da se »pretapanje« (engl. »blending«) nalazi u osnovi svakog jezika, što ne dokida nužno posebnost ...

Ravenov test inteligence v kognitivni arhitekturi ACT-R.pdf

6 okt 2014 ... Kljucne besede: ACT-R, Ravenove progresivne matrice, ... all the standardized Raven's progressive matrices tests, even when remov-.

Program tečaja VASKULARNI KOGNITIVNI POREMEĆAJ I ...

Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilištu Zagrebu i KBC Zagreb. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i ...

Kognitivni pristup prevoĎenju sa slovenskog na hrvatski na primjeru ...

pridružuju jedinice iz drugog dijela baze, leksikona ili rječnika. Tako dobivene ... „Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik“. Zagreb: ...

kognitivni i motorički razvoj djeteta s cerebralnom paralizom

10 tra 2019 ... Budući da je grafomotorika izuzeto kompleksna vještina, razvoj ... nesposobnost pronalaženja detalja u tekstu ili slici (vježbe razumijevanja).

Kognitivni konflikt i metakognicija u uvjetima ... - Repozitorij UNIZD

Kognitivni konflikt i metakognicija u uvjetima unimodalnog i multimodalnog zadavanja base rate zadatka. Diplomski rad. Student/ica: Marin Dujmović. Mentor/ica ...

Kognitivni pristup prevoĎenju sa slovenskog na hrvatski na ... - darhiv

pridružuju jedinice iz drugog dijela baze, leksikona ili rječnika. Tako dobivene ... „Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik“. Zagreb: ...

uticaj leukoarajoze na kognitivni status pacijenata sa lakunarnim ...

postojanje leukoarajoze. Neurološki nalaz skorovan je prema NIH-NINDS skali (Skala moždanog udara Nacional- nog instituta za zdravlje), funkcionalni status.

kognitivni razvoj predškolske djece - Repozitorij Učiteljskog fakulteta ...

važnost ovom razdoblju pridaje i Milivoj Jovančević u svojoj knjizi Godine prve - zašto su važne (2008). "Ukoliko je u ovom periodu dijete u mirnoj i poticajnoj.

Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci

Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci. Addenbrooke's Cognitive Examination –. Approximate Normal Values for the Czech.

socijalno-kognitivni pristup samoreguliranom učenju inoga jezika

Ključne riječi: samoregulirano učenje, samoregulirano učenje inoga jezika, samoučinkovitost, strategije, ciljne orijentacije. 1. UVOD. Samoregulacija je važna u ...

kognitivni pristup ergonomskom dizajnu radnog i ... - Semantic Scholar

Ključne riječi: vozači tramvaja, dominantni i važni čimbenici smetnje, udjel „ljudskog ... nutku kada vozač postupa na granicama svoje sposobnosti, zadaća tada ...

KOGNITIVNI RAZVOJ I DJEČJI CRTEŽ U RANOJ ŽIVOTNOJ DOBI

likovnog odgoja kod djeteta, kako nastaje njegov crtež pomoću kreativnosti te će se ... Darovito dijete će za razliku od svojih vršnjaka pri crtanju crteža čovjeka ...

Krátké kognitivní testy – přednosti a nevýhody – Aleš Bartoš - Česká ...

Pouze komplexní kognitivní testy: ○ Test kreslení hodin. ○ Mini-Mental State Examination (MMSE). ○ Addenbrookský kognitivní test (ACE-CZ). ○ 7 minutový ...

procesi prerade nafte procesi prerade nafte - FKIT

Osim zagrijavanja nafte prije atmosferske destilacije – cijevne peći služe i za zagrijavanje: - ostataka atmosferske destilacije - vakuum destilacija.

Kognitivni razvoj, razvoj govora in komunikacije-1.pptx - Društvo ...

Kognitivni razvoj, razvoj govora in komunikacije. Jana Kodrič. UKC Ljubljana, Pediatrična klinika. Posvet o spodbujanju govora s KPK. Ljubljana, 18. 11. 2013.

Kognitivni razvoj, razvoj govora in komunikacije-1.pptx

posnemanje dogovorjenih. (simbolnih) znakov: namerno posnemanje glasov, ki jih slišijo. (še ne razumejo pomena). • Idiosinkratski glasovi (pomen razumejo ...

Stohastički procesi II - PMF

Naziv studijskog programa. Doktorski studij matematičkih nauka u jugoistočnoj Evropi. PREDMET. Naziv predmeta. Stohastički procesi II. Šifra predmeta.

1. Računala i procesi

U obrnutom smjeru, pri djelovanju računala na proces, sudjeluju sljedeći elementi ... (do trenutka narednog slanja izlazne veličine na izlazni kanal). ... Mjere koje se poduzimaju da bi elektronički uređaji bili otporni na smetnje, kao i mjere koje.

padinski procesi - PMF

U prosječnoj godini, samo u SAD padinski procesi (najčešće klizanje) prouzroče štetu od preko 2 milijarde $ i 25-50 žrtava. U nerazvijenim državama su štete i ...

4. REDOKS PROCESI

otopljeni sulfidni ion (ili disulfidni ion), taložit će se Fe2 . • Samo kada se sav otopljeni sulfidni ion potroši, može koncentracija. Fe2 porasti dovoljno za ...

Stohastički procesi - PMF

Stohastički procesi. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Odsjek. Odsjek za matematiku.

računala i procesi - FER-a

26 sij 2003 ... brza serijska sabirnica razvijena kasnih 80-tih godina za potrebe auto-industrije - Robert Bosch GmbH. ☞ za brzine prijenosa od 1Mbit/s @ 40 ...

KULTURACIJSKI PROCESI

u Hrvatskoj 19. stoljeća. I te procese je ... verne Hrvatske, opustošeni turskim ratovima, mijenjaju u ... vanja tek će donekle secesija poništiti i afirmirati stil kao.

egzogeni procesi i oblici

RIJEČNI RELJEF. MEANDRI. Page 4. OBALNI RELJEF. STRMA OBALA. NISKA OBALA. Page 5. ABRAZIJSKA ... KRŠKI RELJEF. ŠKRAPE. Page 21. PONIKVE ...

Procesi i elementi nabave

23 ruj 2016 ... voditelj obnove guma voditelji regija u prodaji. 4. Nabava. Potrebno je reorganizirati cijeli odjel nabave kako bi se postizali bolji rezultati u ...

procesi programskog inženjerstva - FER-a

Slika 5.4 Vodopadni model procesa programskog inženjerstva. U samoj ideji, ovaj pristup je strog na način da se očekuje visoka vremenska nezavisnost ...

Vježbe - Slucajni procesi II. dio

Strogo i slabo stacionarni slučajni procesi. Definicija 2. Slučajni proces 1Xt, t ∈ Tl je slučajni proces sa stacionarnim prirastima ako vrijedi. Xt - Xs =d Xt h - Xs h ...

Elektrodni procesi - FKIT

su koncentracije reaktanta i produkta na površini elektrode približno jednake njihovim koncentracijama u masi otopine dobiva se struja-prenapon ovisnost: ⎥. ⎥.

Slucajni procesi i primjene

2 sij 2015 ... Markovljevi lanci se vrlo jednostavno intuitivno definiraju. Imamo sustav koji se moze nalaziti u razlicitim stanjima. Stanja se mijenjaju u ...

Toplinski procesi u atmosferi

➢najhladniji Baffinov zaljev. ➢najtopliji Tihi ocean – 19,1°C – najširi u tropskom pojasu. ➢najhladnije Ohotsko i Beringovo more. ➢Indijski ocean – 17,0°C.

procesi degradacije tla - VGUK

stanja između nastalog tla pedogenezom i njegove degradacije pretežno gubitkom. 1. Erozija tla vodom i vjetrom. Erozijski procesi se odnose na površinsku ...

Termodinamika (Kružni procesi)

To je općenita diferencijalna jednadžba izentropezabilo koji plin. Za idealne je plinove a ... 0 načinu izmjene topline između toplinskog spremnika i idealnog plina u cilindru, tako ... ključak: kružni se proces ostvaruje dovođenjem topline radnoj.

procesi prerade - FKIT

28 lis 2019 ... (izomeri heptana i oktana). 2. Oligomerizacija (Polimerizacija). Sirovina: plinska frakc. (topl. krek. FCC) → benzin visokog O.B. propen, buten.

procesi programskog inženjerstva - Fer

Slika 5.4 Vodopadni model procesa programskog inženjerstva. U samoj ideji, ovaj pristup je strog na način da se očekuje visoka vremenska nezavisnost ...

Vježbe - Slucajni procesi I. dio

Slučajni proces {Xt, t ∈ T} je familija slučajnih varijabli na istom vjerojatnosnom prostoru (Ω, F, P), pri čemu je t element parametarskog skupa ili skupa indeksa T ...

Stohasticki procesi - unizg

Markovljev lanac (proces) je stohasticki proces koji za- dovoljava tzv. Markovljevo svojstvo: ponašanje procesa u (neposrednoj) buducnosti i ponašanje u ...

Tehnički procesi sušenja - Fsb

Takvo svojstvo se naziva higroskopnost. Da li će doći do upijanja ili ispuštanja vlage ovisi o vlažnosti materijala i njegovoj temperaturi, vlažnosti i temperaturi ...

1. Računala i procesi - Veleri

inkorporirani u tehnički proces, kabeli te ulazno/izlazne analogne i digitalne jedinice koje su sastavni dio procesnog računala. Procesno računalo, dakle ...

STOHASTIČKI PROCESI - STROPOVI

Drveni stropovi najstarije su stropne konstrukcije. Njihova je izradba jednostavna i brza, lagani su i odmah nosivi. Mane su drvenih stropova: mala nosivost uz ...

Globalizacijski procesi i kultura

Globalizacija je društvena, ekonomska, politička i kulturna činjenica ... društva. Ali ono što ljudi podrazumijevaju pod pojmom globalizacija često je zbunjujuće.

Slučajni procesi u sustavima - Fer

... filtra, optimalna karakteristika, primjeri. ○ Prilagođeni filtar. ○ model, odnos signal-šum, izrazi;. ○ odziv prilagođenog filtra;. ○ prilagođeni filtar za bijeli šum, ...

Emocionalni ili čuvstveni procesi

DARWIN zapaţa da EMOCIJE predstavljaju FILOGENETSKI RUDIMENT. Emocije predstavljaju iskustva ranih adaptivnih procesa u kojima su emocionalne.

Standardizacijski procesi u 20. stoljeću

čvrsto ugrađena i u suvremeni hrvatski standardni jezik. Upravo će stoga ... hrvatska književnojezična tradicija (u kojoj je književni jezik redovito bio konstrukt ...

Preuzimanje kataloga - Automatika i procesi

Ugrađen RSO filtar i DC prigušnice za potiskivanje struja viših harmonika. • Standardno: ... Za zrak, vodu, ulje i paru. • Maksimalni diferencijalni tlak: (0-40) bar.

STIRLINGOV MOTOR - STOHASTIČKI PROCESI

STOHASTIČKI PROCESI. 349. Osnovni pojmovi. Budući da se pod pojmom stohastičkog procesa razumijeva takav proces koji se događa u određenom.

9. PREDAVANJE Procesi krekiranja - FKIT

14 sij 2019 ... Izravno toplinsko krekiranje (engl. thermal cracking), nekad najvažniji postupak, danas se upotrebljava za pretvorbu manje vrijednih naftnih ...

PROCESI PISANJA KAO OBLIKOVANJA TEKSTA

23 svi 2008 ... ispravljanje usmjereno na značenje teksta, za razliku od loših autora koji se pri ispravljanju usmjeravaju na mehaničke pogreške (Flower i sur., ...

procesi prerade nafte - FKIT

Ledište, °C. Destilacija, 50% predest. (101.3 kPa), °C. Razlika, 80%-20% predestiliranog, °C. 0.0±0.2. 0.68380±0.00015. 1.38770±0.00015. -90.710 min.

PVC STOLARIJA: PROCESI OD PROIZVODNJE DO UGRADNJE

utjecaj na okoliš, izvedba, cijena ... U industrijski razvijenim zemljama, povišenje cijene energije i starost ... TROHA-DIL http://www.troha-dil.hr/pvc-vrata/. 5.

PREOBLIKOVALNI PROCESI NA POBOČJIH DENUDACIJA ...

DENUDACIJA – razgaljanje površja: pomeni ploskovno odnašanje površja, ki je posledica površinskega spiranja. EROZIJA – dolbenje ali vrezovanje v ...

periapikalni procesi - Stomatološki fakultet

Radiologijska dijagnostika periapikalnih procesa. Lamina dura-uloga u analizi RTG. Periodontalni (membrana) prostor. Akutni upalni procesi. Kronični ...

Suvremena demografska obilježja i procesi u ... - Repozitorij PMF-a

12 ruj 2019 ... negativnu sastavnicu kretanja stanovništva. Razlika između imigracije i emigracije naziva se migracijska bilanca (Wertheimer-Baletić, 1999).