метакогниција у образовном процесу - doiSerbia

показују да и метакогнитивно знање и регулација могу бити корисни за решавање про- блема у учењу, за развијање стратегија учења и за постигнуће ...

метакогниција у образовном процесу - doiSerbia - Srodni dokumenti

метакогниција у образовном процесу - doiSerbia

показују да и метакогнитивно знање и регулација могу бити корисни за решавање про- блема у учењу, за развијање стратегија учења и за постигнуће ...

МЕТАКОГНИЦИЈА У ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ... - doiSerbia

показују да и метакогнитивно знање и регулација могу бити корисни за решавање про- блема у учењу, за развијање стратегија учења и за постигнуће ...

ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ...

Кључне речи: холистички и нехолистички приступ, класична школа, еколошко образовање и васпитање, ... Отуда следи дефиниција холистичког начина ...

ПРИМЕНА РАЧУНАРСКИХ ИГАРА У ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

игара, прву видео игру, популаризацију видео игара, те појаву 3Д. ... Свака образовна видео игра у настави мора бити добро осмишљена, мора имати.

биологија и екологија у образовном систему републике србије

captured for the fish farming so that only small waters remain free. Samplings of the ... односу на пробу узету на удаљености 3,5 m од извора (15). Присуство ...

Приручник за полагање завршног испита у образовном профилу ...

Округла Боем торта са Шампонез филом од црне чоколаде. ПОС -10 ... преливом од црне чоколаде и декоративним елементима од три врсте чоколаде.

ПРИРУЧНИК ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ КАДРОВА У ПРОЦЕСУ ...

саобраћаја, како би се стручност подигла на виши ниво али и одго- ворност чинилаца од ... утицајне сфере, и узори представљају својеврстан тест за морални ... Морално делање у саобраћају не може се научити – оно се стиче навиком. ... Испит који се полаже на крају програма није возачки, већ је прила-.

приручник за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања ...

Студије у којима се на тест деоницама или полигонским деоницама користи ... развој интелигенције важни и утицај средине и активности човека. Од посебних ... питању учење вожње или возачки испит. Успешним предавачима/.

процена музичких способности у процесу ... - Index of

којима желе да учествују, али остају отворени за нове ствари“ (Oreck, 2001: 8). ... четворо часове клавира (30,8%), док је двоје учитеља (15,4%) свирало.

опасности и штетности у процесу штампе и могући начини ...

Табела 1: Опасности и штетности које су евидентиране у процесу штампе. Механичке опасности (које се појављују коришћењем опреме за рад).

методички иновациони поступци у процесу усвајања основа ...

поступци, методички поступци и поступци. Тако, М. Баковљев у Речнику дидактике ставља знак једнакости између наставних поступака и наставних ...

србија у процесу спољних миграција - Републички завод за ...

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији. Београд, 2014. ... у иностранству мање од годину дана, односно годину и више дана, ... Учинак светских и локалних ратова, који су јој остављали у наслеђе ...

Листа часописа који ће се вредновати у процесу избора у звања ...

sociologiju, Nikšić, Crna Gora, ISSN: 1800-8232. 19. Serbian ... Šolska kronika, revija za zgodovino šolstva in vzgoje, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja ...

kor 1.qxp - doiSerbia

kompanije supstitut ili dopuna međunarodnoj trgovini? Predmet ... MP 1, 2008 – Međunarodna trgovina i transnacionalne kompanije – supstitut ili dopuna. (str.

27 Ruza Cuk.vp - doiSerbia

Б. Крекић, Франческо Балдела – млетачки трговац у Дубровнику, 1350–1389, Зборник Филозоф- ског факултета у Београду XIV-- 1 (1979) 145-152; P. Тук ...

NT-1 ANURAJ.vp - doiSerbia

tem-de pend ent unit equal to the ef fec tive de layed neu - tron frac tion b (that is 1 $ = 1/b Dk/k). If the re ac tiv ity is greater than 1 $, the re ac tor will be super ...

OnLine First - doiSerbia

VUČIĆEVIĆ Miloš1*, DOŠENOVIĆ Milan1, MITROVIĆ Marko2, SIMOVIĆ Nikola1,. MILČIĆ MATIĆ ... VUČIĆEVIĆ Miloš, DOŠENOVIĆ Milan, MITROVIĆ Marko,.

Proganjanje - doiSerbia

Vesna NIKOLIĆ-RISTANOVIĆ, Marina KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ komunikaciju sa drugim ljudima, ali i ostavlja pro- stor za zloupotrebu u smislu održavanja od ...

Pregled - doiSerbia

10 мар 2013 ... filozofska istraživanja ANUBiH (od 2010). 28. FILOZOFSKI VESTNIK. Prva godina izlaženja let. 10, št. 1, 1989. Impresum ljubljana (Novi trg 5): ...

глобализација - doiSerbia

Глобализација представља релативно савремен појам у друштвеним наукама. До средине ... идеологизацију овог појма, чиме му се покушавају приписати позитивне или негативне карактеристике. Други део контроверзи се, ... С друге стране, тај исти политички или економски суверенитет су државе својом ...

Basaric 1.vp - doiSerbia

ciste su: jasno ograničena kružna hiperehogena promena, prisustvo cisti ćerki, odjek zadnjeg zida ciste i minimalna debljina zida ciste od 3mm uz prisustvo ...

душе - doiSerbia

слободна душа, оставши без икакве везе са телом, остаје немоћна, а тамо ... душе, њен боравак на земљи до назначеног места у рају или у паклу,.

прилози - doiSerbia

Pодаtак о tоме да је краљица Јелена (†1314) у свом дому сабирала девојке сиромашних родиtеља и tу их pодучавала леpом pонашању и руч- ном раду ...

Untitled - doiSerbia

brdanku i/ili kamilicu i/ili vrátic Vili američki vratić, i/ili hajdučku travu. Legend:C mit= ... Obični vratio 1% vazelin/Tansy 1% petrolatum. Američki vratić 1% ...

za koricu_Layout 1 - doiSerbia

22 јан 2016 ... Salafizam je, prema shvatanjima njegovih predstavnika, pravac u islamu koji poziva na povratak načinu života i veri ranih muslimanskih ...

Знак Сагите - doiSerbia

Интернет сајт „Знак Сагите“ ( www.znaksagite.com ) замишљен је као онлајн подршка истоименом издавачком пројекту, чији је превасходни домен.

diskurs globalizacije - doiSerbia

regulacije. Ovaj fenomen mo e se razumeti kroz diskurs Lacanovog „Univerziteta“, ... zivanje, koje ga uokviruje i fiksira, dodeljuje mu značenje (Miller,. 1990: 60) ...

00 Impr&Cont - doiSerbia

već su a priori u odnosu na iskustvo. Kant bi takve stavove nazivao sintetičkim is- kazima a priori, dok savremeni filozofi nauke tvrde da su oni konvencije.

Dijalektika prosvetiteljstva - doiSerbia

Jer samo univerzalna pobijeda ritma mehaničke produkcije i reprodukcije obećava da se ništa neće promijeni- ti, da će sve ostati po starom, da se neće pojaviti ...

Ishrana i rak zeluca - doiSerbia

sprema, Cir na ielucu, hroniCni gastritis, polipi ieluca, pemi- ciozna anemija, operacija fiira na ielucu, operacija Cira na dvanaestopalafinom crevu, operacija ...

01-Stanimirovic.vp:CorelVentura 7.0 - doiSerbia

smislu najbolje je da se obavi pregled ulo`aka sa `i~anom re{etkom, jer ona is- tovremeno ... U borbi protiv varoe danas se pored hemijskih, preduzima niz bio- ... registrovana i u Evropskoj uniji je jedino hemijsko sredstvo ~ija je primena, uz ti-.

psychological medicine - doiSerbia

Zaključak. Psihološka i psihosomat- ska medicina zbog svog značaja za dobrobit pacijenata moraju biti integralni deo inventara znanja lekara svih specijalnosti.

Organofosfatni insekticidi - doiSerbia

4 јун 2012 ... Organofosfatni insekticidi: toksični efekti i bioanalitički testovi za evaluaciju toksičnosti tokom procesa degradacije. Mirjana B. Čolović1 ...

Уводна разматрања - doiSerbia

Драган Попадић. Филозофски факултет, Београд. Апстракт. Циљ истраживања је да опише реаговање ученика и одраслих који раде у школи на ...

tranzicija i modernizacija - doiSerbia

14 нов. 2002 ... primjenjiv na sve tranzicijske zemlje. Također je pokazano da model Svjetske banke, kao i klasične teorije modernizacije, ne može odgovoriti ...

tumorski markeri - doiSerbia

Kratak sadr`aj: Tumorski marker je supstanca koja se nalazi u tumoru, ili je on sam stvara, ... doma}in kao odgovor na tumor, a koristi se za razlikovanje tumora od ... Priroda. Tip karcinoma. AFP b-onkofetalni antigen. Karcinofetalni feritin. CEA.

Pseudomonas syringae - doiSerbia

... iz nekrotičnog tkiva pupoljka trešnje i šljive pripadaju patogenom varijetetu morsprunorum. ... je bio da se opišu simptomi bolesti na raznim vrstama voćaka, domaćinima ... višegodišnjih grana i debla kruške (Slika 1) (Gavrilović i sar., 2003 ...

Emina Colak.qxd - doiSerbia

U ovom radu ispitivan je acidobazni status 74 pacijenta obolelih od HBI koji su na programu hemodijalize. Pacijentima su odre|ivani slede}i parametri: pH, pCO2 ...

00 Impr&Cont04 - doiSerbia

Skeptički paradoks je argument koji dovodi u pitanje naše svakodnevno saz- ... značenje reči „moguće“ kao i ja, već na osnovu vašeg značenja dokazujete da ja.

14-Torbica.vp:CorelVentura 7.0 - doiSerbia

Veterinary practice „Fiziovet“, Zagreb, Croatia***. Veterinary Practice ur|evac, ur|evac, Croatia****. (Received 10th January 2013). Canine babesiosis is a ...

da li se vrlina mo e naučiti?1 - doiSerbia

O razvoju Platonove političke teorije u kontekstu evolucije njegove misli vid. Klosko 2007: 14-33. 3 ... Osim toga, mit o Prometeju i Epimeteju ima jedinstvenu ...

Korupcija i seks - doiSerbia

Sanja Milutinović Bojanić. Centar za etiku, pravo i ... Pre nego što je korupcija, baš kao i seks, postala fetiš reč u medijima i po- litičkim govorima, pre ... politike radi o disciplinama), Aristotel je korupciju, tačnije ono što je ... svoje knjige Speculum drugog: žena, pre svega primenjujući drugačiji od ... Svaka je njena primedba ...

16 Vujadin Ivanisevic.vp - doiSerbia

огледала у умножавању челенки на шлему, тако да је немачки грб могао да ... Аустрије, будући да највећи број грбова потиче из поменуте области.

ZA KORICU.indd - doiSerbia

nanošenjem određene količine ulja, koncentrovanih ili razblaženih u etanolu, na ... Ključne reči: Etarska ulja; timijan; cimet; karanfilić; Colletotrichum acutatum; ...

I JAPANSKE ŠLJIVE - doiSerbia

Ključne reči: šljiva, duge rodne grančice, kratke rodne grančice, cvetni pupoljci, vegetativni pupoljci, rezidba. Uvod. Iako je šljiva najviše gajena voćka u Srbiji, ...

Сопоћани и Градац - doiSerbia

UDK: 75.052.033.04:271.2-557 (497.11 Sopoćani/Gradac)”12“. Првобитно ... ва средњег века, Београд 1912, 394, 476, 580, 587, 593–594, 597, 600;. ССЗН ...

Љиљана Грчић - doiSerbia

поменути „Двор Стојана Чупића“ у Салашу Ноћајском (Грчић Љ., Грчић М, 2007). Архитекта М. Л. Достанић пројектовао је „Двор Змаја од Ноћаја“, који ...

о појму револуције - doiSerbia

Пре него што се запитамо да ли појам револуције има исто значење у свим овим ... Својеврсна апотеоза новог, присутна у позитивној употреби појма.

The effect of buckwheat - doiSerbia

R. Jevdjović1 and Radojka Maletić 2. Abstract: The effect of buckwheat seed storage duration on major indices of the quality was analysed. Seed collected in ...

12 Mihailo St. Popovic.vp - doiSerbia

4 Siehe dazu die Karte in: Koder, Gia mia ek nέou topoqέthsh, 45. 5 Ubersetzt in: Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod. Op{iren popisen defter.

порекло новца - doiSerbia

poradi dragocjena metala ili poradi nakita; pošto se prvobitno značenje ... тимно – и нужно – посматрати овај фемининум као пандан запад‑ нијем и ...

11 Tibor Zivkovic.vp - doiSerbia

Повеља у којој се Коломан јавља као rex Ungarie, Chroa- tie atque Dalmatiе, сачувана је у копијалној књизи оплатица Св. Марије у Задру. 8. Повеља из ...

СОЦИОМЕТРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА У ... - doiSerbia

Sociometrijski status učenika, psiho-socijalni činioci. Beograd: Institut za ... Pogled u razred. Beograd: Institut za ... Sociometrijska metoda. U B. Pejčić (prir.) ...

Sindrom Brugada - doiSerbia

ogramu (EKG)-u: elevacija ST segmenta u prekordijalnim odvo- dima V1-V3 oblika ... zabeležen je normalan EKG nalaz (slika 3), nakon davanja propafenona u ...

geografski institut - doiSerbia

(http://www.domaci.de/). The Valjevo bazaar represents a significant agglomeration of buildings from the. 19th century on the left bank of the Kolubara and “an ...

05-Maric.vp:CorelVentura 7.0 - doiSerbia

deno je upotrebom restrikcijske endonukleaze Alu I, odnosno RFLP (Restriction. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 56. No. 5-6, 423-430, 2006. 429. Mari} S et al.

Southeastern Serbia - doiSerbia

The above-mentioned researchers note two-part singing samples from the ... wedding (svadba), harvest (žetva), Saint George's day (Đurđevdan),. Lazarus ...

originalni članci - doiSerbia

Milena Ražnatović Djurović*, Janko Janković†, Slavenka Janković‡. *Clinic of Dermatology and Venereology, Clinical Center of Montenegro, Faculty of.

poslovni plan - doiSerbia

Poslovni ili biznis plan jeste planski dokument u kome se precizira pravac ... Za preduzetnike pisanje poslovnog plana je i prvi korak ka strategijskom pla-.

Farmakoterapija demencija - doiSerbia

Lečenje demencija može da se odvija u nekoliko prava- ca 3. Najveći izazov ... i svesti, ponavljane vizuelne halucinacije koje su jasno ofor- mljene i detaljne i ...