Rizici u bankama - EFOS

Vjerojatnost nastupanja situacije u kojoj banka nije u mogućnosti podmirivati dospjele obveze u ... mjerenjem ove vrste rizika od strane banaka. No, odreñene ...

Rizici u bankama - EFOS - Srodni dokumenti

Rizici u bankama - EFOS

Vjerojatnost nastupanja situacije u kojoj banka nije u mogućnosti podmirivati dospjele obveze u ... mjerenjem ove vrste rizika od strane banaka. No, odreñene ...

efos training efos leave efos flight - Evoke Systems Ltd

Evoke Systems has been providing software solutions to airlines across the World since. 2001, with many clients using multiple EFOS product suites for over ten ...

Bilten o bankama br. 32 - HNB

nenamjenskih kredita, porasli su i stambeni krediti, čemu su, drugu godinu zaredom, pridonijele ... Tako je na kraju 2018. poslovalo 25 kreditnih institucija – 21 banka i četiri stambene štedionice. ... BANKA KOVANICA d.d.. Petra Preradovića ...

Bilten o bankama br. 29 - HNB

pisa glavnice konvertiranih kredita, kao i tečajna kretanja. Osobito su se smanjili krediti trgovačkim društvima, i to prema gotovo svim djelatnostima u okviru toga ...

Bilten o bankama 30 - HNB

Glavna podružnica Rijeka (30. lipnja 2017. promijenila je ime u BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska). ... za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati tečaj švicarskog franka prema kuni utvrđen je na razini ... ADDIKO BANK d.d..

Bilten o bankama 31 - HNB

odabere uslugu DCC-a, domaća banka izvršava konverziju valuta, tj. konverziju kune u valutu korisnika kartice. ... 18 U 2017. tečaj kune aprecirao je prema euru za 0,6%, a prema američkom dolaru za 12,5%. ... PODRAVSKA BANKA d.d..

Zakon o bankama - CBCG

11 мар 2008 ... stvarima i pravima koje procjenjuje ovlašćeni procjenjivač; ... dva ili više lica, na osnovu ugovora, sporazuma ili neformalno, zajednički obavljaju poslovne ... aktive prema stepenu kreditnog rizika i procijenjuje visinu gubitaka.

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

SPECIFIČNOSTI INTERNE REVIZIJE U BANKAMA

efos.hr. 2 Ružica Kovač, mag. oec., Ekonomski fakultet u Osijeku ... ma te se tako definira revizija, vrste revizije, ciljevi i njezine uloge. Također se objašnjava i ...

Zakon o bankama FBiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola i superviziju banaka sa sjedištem izvan Federacije. Član 6.a.

Zakon o bankama - CENTRALNI REGISTAR HoV

6) broj akcija banke i njihovu nominalnu vrednost kod prvog izdavanja, vrste i klase akcija koje je banka ovlašćena da izda, kao i prava iz akcija svake klase;.

Upravljanje bankama i financijske usluge - Mate.hr

Investicijsko bankarstvo, osiguranje i drugi izvori dohotka od naknada 451. 15. Upravljanje kapitalom 479. ŠESTI DIO. Kreditiranje poduzeća i potrošača 515.

Bilten o bankama br. 19 - hrvatska narodna banka

BILTEN O BANKAMA 19 udio njihovih kredita u neto kreditima svih banaka za 4,0 postotna boda (na 76,2%), a udio njihovih depozita u depozitima svih banaka ...

Bilten o bankama br. 24 - hrvatska narodna banka - HNB

njenju obveza na osnovi primljenih kredita, ukupni izvori financiranja banaka efektivno su porasli u odnosu na kraj ... Najpovoljniji omjer zadržale su velike banke te su ... za zatvaranje drugih obveza prema bankama i ostalim vjerovnicima.

Bilten o bankama br. 21 - hrvatska narodna banka - HNB

Izračun iznosa izloženosti ponderiranoga kreditnim rizikom / 3 ... Odredbe o primjeni triju kriterija klasifikacije plasmana (kreditna sposobnost dužnika, urednost ...

Bilten o bankama br. 19 - hrvatska narodna banka - HNB

Tratinska 27, 10000 Zagreb. Telefon 01/3656-777, telefaks ... http://www.zaba.hr. Uprava. Franjo Luković ... ZABA ulaganja d.d., Zagreb. Pominvest d.d., Split.

Bilten o bankama br. 27 - hrvatska narodna banka - HNB

www.splitskabanka.hr. Uprava. Andre Marc Prudent-Toccanier – predsjednik,. Nelsi Rončević, Zvonimir Akrap. Nadzorni odbor. Jean-Luc Parer – predsjednik, ...

zakon o bankama - hrvatska narodna banka

Hrvatskoj. (2) Banka se ne može upisati u sudski registar prije dobivanja ... banka države članice Europske unije namjerava otvoriti predstavništvo na području ... 28) ako isplati dobit ili akontaciju dobiti protivno odredbama članka 88. ovoga.

Bilten o bankama br. 20 - hrvatska narodna banka

Tratinska 27, 10000 Zagreb. Telefon 01/3656-777, telefaks 01/3656-700 ... VBB 2360000 http://www.zaba.hr. Uprava. Franjo Luković – predsjednik, Milivoj ...

INVESTICIJSKI ZAJAM U POSLOVNIM BANKAMA U HRVATSKOJ

usluga. Investicijski krediti su, u pravilu, dugoročni, a dinamika i rok otplate kredita ovisi o ... 4Zagrebačka banka https://www.zaba.hr/home/mali-poduzetnici/financiranje/financiranje- ... korisnike zajma ona omogućava pregled iznosa i rokova njihovih obveza, a za kreditore plan ... naknadno praćenje i zatvaranje plasmana.

Bilten o bankama br. 22 - hrvatska narodna banka - HNB

Tijekom 2010. godine tečaj kune ... kredite jesu iznosi kredita koji su uz određenu kamatnu stopu pušteni u tečaj u izvještajnom mjesecu. ... http://www.poba.hr.

Bilten o bankama br. 18 - hrvatska narodna banka - HNB

što je zaslužna dominacija eura i kratka pozicija u toj valuti. Naime, nakon jačanja kunske kompo- nente bilance banaka tijekom 2007. godine, u 2008. dolazi do rasta deviznih obveza (uključujući i ... stanovništvu – nenamjenski krediti, iskorišteni okvirni krediti, i sl. (5,1 mlrd. kuna, tj. ... Zajčeva 21, 35000 Slavonski Brod.

Bilten o bankama br. 25 - hrvatska narodna banka - HNB

31 pro 2012 ... naka, do kojeg je došlo zbog pada kredita gotovo svim sektorima, a pogotovo državnim ... trezorskih zapisa, u visini od 758,8 mil. eura, financiran je ... vinski nenamjenski krediti, prekoračenja po transakcijskim računima i ostali krediti). ... 35000. 45000. 55000. 65000. SLIKA 1.28. Jamstveni kapital banaka.

Bilten o bankama br. 28 - hrvatska narodna banka - HNB

nenamjenski krediti i stambeni krediti, s udjelima od 41,4% i 32,9% ukupnih kamatnih prihoda od ... u domaćoj valuti bili su gotovinski nenamjenski krediti i prekoračenja po transakcijskim računima. U ukupnom iznosu ... www.zaba.hr. Uprava.

Bilten o bankama br. 26 - hrvatska narodna banka - HNB

Ivo Markotić – predsjednik, Borna Zane. Nadzorni odbor. Dragutin Biondić – predsjednik, Tomislav Marinac,. Zoran Zemlić, Martin Pardupa, Maroje Matana.

Rizici pornografije?

U dosada{njim je istra`ivanjima efekata pornografije (seksualno eksplicitnih sadr`aja;. SES) lako uo~ljiv izostanak studija ~iji bi se zaklju~ci temeljili na analizi ...

Na osnovu čl. 209. stav (13) i 248. Zakona o bankama ("Službene ...

29 ožu 2018 ... banke i linija poslovanja,. 4) planirano trajanje perioda reorganizacije prema ključnim fazama i ciljevima,. 5) komunikacija sa Agencijom i ...

determinante korištenja financijskih derivata u bankama u republici ...

Slijede tečaj i kamata (27,9%) te samo kamata (18,4%). ... valute prema unaprijed utvrđenom tečaju – futures tečaj – na određeni dan u ... KentBank d.d.. X.

investicijski zajam u poslovnim bankama u hrvatskoj - Sveučilište u ...

Banke u svojoj ponudi imaju različite vrste kredita za financiranje malih i srednjih poduzeća: kredite za ... korisnike zajma ona omogućava pregled iznosa i rokova njihovih obveza, a za kreditore plan priljeva sredstava od ... 40 Splitska banka, Godišnje izvješće 2017., str. ... naknadno praćenje i zatvaranje plasmana.

Publikacije - Bilten o bankama - hrvatska narodna banka - HNB

tika banaka (radi smanjenja tro{kova) podrazumijeva vi{u razinu automatizacije bankarskih usluga, mo`e se o~ekivati da }e se u budu}nosti poslovni subjekti vi{e ...

komparativna analiza stambenih kredita u hrvatskim bankama

Sve veći trend rasta bilježe krediti u kunama zbog sve veće svjesnosti ... Gledajući strukturu portfelja, stambeni krediti su segment koji obilježava ... hrvatske banke, to su: Privredna banka Zagreb, Splitska banka, Erste banka i Hrvatska.

principi korporativnog upravljanja u bankama u svetlu pravno

ovlašćena Kraljevskom poveljom da trguje u. Indiji, osnovala Istočnoindijsku kompaniju. Istočnoindijska kompanija je počela sa 218 članova (akcionara) koji su ...

Publikacije - Bilten o bankama br. 15 - hrvatska narodna banka - HNB

Telefon centrale: 4564-555 ... 3 Privredna banka Zagreb d.d. tijekom 2006. godine izvršila je prijenos vlasništva nad bankomatima ... SLATINSKA BANKA d.d..

Rizici pornografije? - ffzg

U dosada{njim je istra`ivanjima efekata pornografije (seksualno eksplicitnih sadr`aja;. SES) lako uo~ljiv izostanak studija ~iji bi se zaklju~ci temeljili na analizi ...

Rizici etičkih banaka

„Etično bankarstvo jedan od najvažnijih naprednih ekonomskih modela, koji su nam ... Misija i vrijednosti”, https://www.zaba.hr/home/o-nama/misija-i-vrijednosti ... “Slobodan ulaz na predstavljanje prve domaće etične banke u Čakovcu”, ... obuhvaća, geografski i poslovno, puno šire područje za razliku od etičkih banaka.

kvalitet usluge u bankama primenom tehnike tajne kupovine

Bankarstvo 6 2014. KVALITET ... Bank employees are being judged during their service offering interaction. ... is a scale of 44 elements measuring expectations.

položaj sekuritizacije u upravljanju bankama nakon financijske krize

15 ruj 2016 ... Ashcraft i Schuermann navode sedam ključnih frikcija procesu sekuritizacije između dužnika i kreditora (originatora), između originalnog ...

komparativna analiza auto kredita u odabranim bankama u republici ...

Izvor: Zagrebačka banka, https://www.zaba.hr/home/med/dok/204/lombardni-kredit,. 10.11.2016. 5. Rambursni - temelj ovog kredita čine robni dokumenti ...

Na osnovu člana 73. stav 1 tačka 5. Zakona o bankama („Službeni ...

6 феб 2019 ... 17, u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje poslovanje banaka. Banka ... platne kartice putem kartičnog, telekomunikacionog, digitalnog ili ... po sopstvenom kursu, i takav iznos prosleđuje BANCI na knjiženje.

Prednosti i rizici interneta - Udruga Let

Prednosti i rizici interneta. Računalo kod kuće ima 95% djece, a 85% njih ima i pristup internetu, podaci su istraživanja koje je provela Poliklinika za zaštitu ...

ZDRAVSTVENI RIZICI PRI RADU S RAČUNALOM

25 srp 2008 ... tvrđeno da je rad s računalom izvor psihofizio- loških ... zici pri radu s računalom u kojem se rezultati ... Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri.

RIZICI U BANKARSKOM POSLOVANJU NA PRIMJERU ... - NSK

24 ruj 2016 ... Strategije i politike upravljanja rizicima u PBZ d.d. . ... središnjoj banci i zatražiti intra-dnevni kredit, lombardni kredit (prekonoćni kredit) ili.

Sigurnosni rizici društvenih mreža - CIS.hr

Uspjeh neke društvene mreže ovisi o broju korisnika koji se koriste ... društvenih mreža. Izvor: D. Boyd, N. Ellison: Društvene mreže - definicija, povijest i znanost ...

PROFESIONALNI RIZICI U DENTALNOJ MEDICINI

6 pro 2015 ... klinika Zagreb, Perkovčeva 3, 10000 Zagreb, Maja Firić, dr. med. dent., ... na zaštita zubi. ... mnoj komori RTG laboratorija, čime je utvrđeno.

rizici u pomorstvu - Sveučilište u Dubrovniku

Zalihost broda predstavlja konfiguraciju brodskog sustava koja osigurava sposobnost ... nesreća bile bi spriječene, ukoliko bi brodovi imali zalihost sustava.

Dobrobiti i rizici hormonskog nadomjesnog liječenja - Dr Med ...

SERM – selektivni modulatori estrogenih receptora (engl. selective estrogen receptor modulator) ... Manjak estrogena očituje se kroz povišenje vaginalnog pH.

rizici od suše u dunavsKoj reGiji – dridanube

30 lip 2017 ... hidrometeorološki zavod (DHMZ), a pridruženi partner je ... na inicijalnom sastanku projekta DriDanube održanog 15. ožujka u Ljubljani ...

Potencijalni rizici farmakološki - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

klorovodična kiselina. –. – ... Upravo je poremećaj lučenja želučane kiseline prisutan u bolestima gornjeg ... Inhibicija stvaranja želučane kiseline je, iako spora,.

GLOBALIZACIJA I MALI PREDUZETNICI – PREDNOSTI I RIZICI ...

Prof.dr Radoja Radić: Globalizacija i mali preduzetnici – prednosti i rizici -. 59 respektovanju različitih vjerovanja, vrijednosti, ponašanja i poslovnih praksi u ...

RIZICI U BANKARSKOM POSLOVANJU NA PRIMJERU PRIVREDE ...

24 ruj 2016 ... Strategije i politike upravljanja rizicima u PBZ d.d. . ... središnjoj banci i zatražiti intra-dnevni kredit, lombardni kredit (prekonoćni kredit) ili.

1 AUTOLOGNA TRANSFUZIJA KORISTI I RIZICI U PRIMENI

Akutna normovolemijska hemodilucija (ANH) – cele ili odabrane komponente krvi (eritrocita, plazme, trombocita). Primenom autologna transfuzije mogu se ...

RIZICI U POSLOVANJU – UPRAVLJANJE PRISTUPOM FINANCIJA ...

Postoje različite vrste rizika s kojima se poduzeća susreću u svojem poslovanju. Stoga, bitno je kreirati i kontinuirano raditi unaprjeđenja upravljanja rizikom.

Rizici etičkih banaka - Sveučilište u Splitu

formiranje nastavnika, programa za nezaposlene, ... Uloga etičke banke je da radi za opće dobro i da osigura pravo na kredit kroz aktivnosti ... 27 banaka većina poslovanja odvija se u svega četiri veće banke (Zaba, PBZ, Erste i RBA).60. 5.2.

Nanomaterijali i nanoproizvodi – mogućnosti i rizici - Srce

U ovom radu dan je kratak pregled literaturnih nalaza. KLJUČNE RIJEČI: nanočestice nanomaterijali nanotehnika rizik toksičnost. KEY WORDS: nanomaterials.

DOZE, RIZICI I POSLEDICE ULTRALJUBUČASTOG ZRAČENJA

Ultraljubičasto zračenje (UV; engleski: ultraviolet) predstavlja elektromagnetno zračenje talasne dužine (λ) od 400-100nm. U spektru elektromagnetnog zračenja ...

rizici društveno odgovornog poslovanja i etike u poslovanju

29 kol 2015 ... dm-drogerie markt d.o.o.. Dobitnik Indeksa DOP-a u kategoriji odgovorni odnosi sa zajednicom: • CEMEX Hrvatska. Dobitnik Indeksa DOP-a u ...

Opstetrički rizici sindroma policističnih jajnika - Dr Med | Repozitorij ...

GS = gestacijska vrećica (eng. gestational sack). HAPO = Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome. HC = omjer glavice (eng. head circumference).

rizici (zlo)upotrebe kontrasnih sredstava u ct i mri dijagnostici - KCUS

Ionski kontrast se rastvara na čestice u krvi. Ionski kontrast je toksičniji od neionskog kontrasta i obično je namijenjen za intravenoznu CT kolangiografiju. RBWH.

rizici trovanja na brodovima trgovačke mornarice - Unist

(metilbromid, fosforovodik, cijanovodik) o od brodskih tereta – primjerice, nafta i derivati, kiseline i lužine, neke rude, razne sačme (sojina, palmina, kokosova itd.) ...

rizici primjene informacijske tehnologije u poslovanju risks of ...

Primjena informacijskih tehnologija u sebi sadrži nepoznanice, rizike, ... Ključne riječi: informacijske tehnologije, informacijski sustav, automatizacija, ekonomska ...