razvoj naselij 1 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Slika 91: Hadrijanova vila, Tivoli, največja suburbana vila (125–35 pr. n. št.) 1. grško gledališče, 2. Nymphaeum – Venerino svetišče, 3. palestra, 7. triklinij, ...

razvoj naselij 1 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani - Srodni dokumenti

razvoj naselij 1 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Slika 91: Hadrijanova vila, Tivoli, največja suburbana vila (125–35 pr. n. št.) 1. grško gledališče, 2. Nymphaeum – Venerino svetišče, 3. palestra, 7. triklinij, ...

bioplinu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Anaerobna digestija (AD) je proces, skupen mnogim naravnim okoljem. Uporabljamo ga za proizvodnjo plina v hermetično zaprtih rezervoarjih, imenovanih ...

Fiziologija - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Organizmi, ki uporabljajo kisik kot končni prejemnik elektronov v dihalni verigi, so aerobni mikroorganizmi. Organizmi, ki ne uporabljajo kisika kot končnega ...

vinarstvo - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Na splošno velja, da se za vsako stopinjo oBrix. (10 g/L sladkorja) poveča temperatura za 1,3 ºC. 1 MIKROBIOLOGIJA VINA IN ALKOHOLNA FERMENTACIJA. 5 ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ŠTUDIJ ...

Ferk K. Dinamika razvoja zarodkov po oploditvi s spermiji iz testisa in ejakulata v programu zunajtelesne oploditve. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ...

Vloga mlečnokislinskih bakterij v starter kulturah za kisla testa. 15 ... poizkusom na ta način, da sta kruh segrevala (osvežitev starega kruha s segrevanjem). S.

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek - Digitalna ...

Kalčič I. Omočitev in adhezija pri lepljenju hitro rastočih lesnih vrst. ... Za dobro zlepljenost pa sta pomembna dva pojava, in sicer adhezija in kohezija. θ θ θ θ ...

Aditivi v živilih - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

15 jun 2017 ... Učinkovine, ki bi delovala kot univerzalni konzervans, ni. Mikroorganizmi, ki povzročajo kvar živil (kvarljivci) in patogeni mikroorganizmi, imajo ...

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za lesarstvo ...

najbolj tekoče oz. ima najnižjo viskoznost. Ugotovili smo tudi, da se pri povečevanju frekvence električnega polja zmanjšuje dielektričnost v lepilu.

tehnika v kmetijstvu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

verižni poligon sklenjena lika. Sklenjen mnogokotnik sil nam pove, da je rezultanta nič, sklenjen verižni poligon pa pomeni, da je tudi moment enak nič.

kemija z biokemijo - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

KEMIJA Z BIOKEMIJO: učbenik za študente visokošolskega strokovnega študija kmetijstva ... Kemijske in biokemijske vsebine so ključne za uspešno nadgradnjo znanja pri mnogih ... 1.1.1 Določanje lastnosti snovi . ... 7. Glede na to, kako močno atomi posameznih elementov privlačijo elektrone v kemijski vezi z drugimi.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta biotehniška ... - PeFprints

20 okt 2011 ... Ljubljanica, kraško porečje Ljubljanice, analiza vode, hitri testi, nitratni ion, fosfatni ion, amonijev ion, sulfatni ion, pH, trdota vode, pesticidi.

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za živilstvo ...

9 maj 2011 ... SLO Masleni keksi z mlečno čokolado (63%) • Sestavine: sladkor, pšenična moka, kakavovo ... Grancereale CROCCANTE – MULINO BIANCO.

uvod v botaniko - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Endoplazmatski retikulum se nahaja v vseh celicah razen pri cianobakterijah ... beljakovin od ribosomov na endoplazmatski retikulum in do drugih delov v celici.

Poročilo 2018 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

31 maj 2019 ... Poleg že utečenih informacij na naši Facebook ... ŠTRUS, Jasna, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, REPNIK, Urška, BLEJEC, Andrej, SUMMERS,.

Vaje iz splošne kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Kolikšna sta molarna koncentracija in masni delež natrijevega klorida v raztopini, če je sprememba gostote raztopine natrijevega klorida na enoto spremembe ...

Vaje iz organske kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

vaj so v tem smislu posebno nazorne reakcije za vajo: 'Kvantitativna določitev etanola', kjer je reakcija oksidacije oksidacija etanola v ocetno kislino in reakcija ...

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede razvoj ... - FDV

abominacija Browningovih Nakaz) spominjajo na prav takšna vietnamska polja. V spremni besedi k scenariju scenarist Bruce Joel Rubin med viri inspiracije za ...

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo razvoj ...

... odgovarjam na vprašanja: Kakšna je definicija računovodstva? Kako delimo računovodstvo? Kaj je računovodski sistem ter kakšni računovodski sistemi so se.

eksperimentalna biokemija - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

2.1.2 Beer –Lambertov zakon. 19. 2.1.3 Spektrofotometer. 21. 2.1.4 Spektrofotometrične metode za določanje koncentracije proteinov. 21. 2.1.4.1 Posredne ...

praktikum iz mikrobne ekologije - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

S substratom inducirana respiracija (SIR). V aerobnih razmerah so večinski produkti mikrobne respiracijske presnove organskega ogljika,. CO2, H2O in ...

mikrobiološka preiskava živil - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

petrijevke dodamo po 15 ml gojišča PC (angl. plate count agar), ki smo ga ... Test CAMP: Na krvni agar v dveh ravnih vzporednih črtah cepimo bakterije ...

Uvod v psihologijo prehrane - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

prvostopenjskega univerzitetnega študija Živilstvo in prehrana pri izbirnem predmetu Psihologija prehrane. CIP - Kataložni zapis o publikaciji. Narodna in ...

tehnologije mesa in mesnin i - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

bele gorčice vsebuje poleg 30 % gorčičnega olja še glikozid sinalbin, ki pod ... Nadev za krvavice polnimo v goveja ali prašičja čreva in so zato lahko zelo ...

sedanjost preteklost prihodnost - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

PRETEKLOST. ANALIZE ROBA MURSKE SOBOTE. KONCEPT NOVE UREDITVE. DINAMIČNA PRODUKTIVN. A KRAJINA. ŠIRJEN. JE U. RBA. NE. INFRAS. T.

organizacija ocenjevanja vina - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

ocenjevanja morajo poslati organizatorju od vsakega prijavljenega vzorca vsaj 3 steklenice vina v embalaži od. 0.75 do 1.0 litra, za predikatna specialna in ...

laboratorijske vaje iz kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

7.3 Povratna titracija. 35. 7.4 Naloge. 35. 8. Dodatno gradivo k vaji Sinteza aspirina in derivati karboksilnih kislin. 36. 8.1 Eksperimentalna naloga. 36.

Novi izzivi v poljedelstvu 2006 - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

4 maj 2006 ... Bioenergija – novi vir za rast evropskega kmetijstva. ... Vpliv hitrosti vožnje na kakovost koruzne rezanice /. The effect of ... Biodiesel fuel, http://www.ext.nodak.edu/extpubs/ageng/machine/ae1240.pdf. Korus ... STs III konzum.

enološka praksa v pridelavi vina - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

15 sep 2009 ... Aditivi vina. Seznam nekaterih dovoljenih sredstev v pridelavi vina. ▫. Dokisanje: vinska kislina. ▫. Bistrenje: Ca-alginat, K-alginat, K- kazeinat ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - Fakulteta za šport

Ključne besede: košarka, športna masaža, masažni prijem, pravila masaže, ... elastična komponenta mehkih tkiv skrči in preoblikuje v neelastično vezivno tkivo.

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - FDV

pamfletiziral, ambicionira, principalne, defenziva, insinuacije, budžetni, ultramontan, humanitarnega, denuncirati. Z nemškimi izrazi občasno prevaja nekatere ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - RIS.org

njega v asortiman uvrstili tudi čokoladna jajčka Barbie, Cars, Gormiti PVC, Vlakec ... ponavadi vsebujejo igračke, ki se v različnih obdobjih razlikujejo in so ...

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - FDV

ARDITI, Metin (2000) Zagonetka Makijaveli. Beograd: Paideia. BALANDIER, Georges (1967/1997) Politička antropologija. Beograd: Biblioteka XX. vek. BAYLIS ...

fakulteta za strojništvo - Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Ivan BAJSIĆ, univ. dipl. inž. stroj ... Turnšek, Petrišič Tehniška matematika. 3 2. - 3 2 - 90 60 ... Petrišič, Perman Numerične metode in programiranje.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN ...

TIS. Telefonski imenik Slovenije. Slovenska zbirka podatkov telefonskih številk in njim pripadajočih lastnikov. BIZI. Kratica za slovenski poslovni imenik, ki.

Dne 1 - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Na povelje za zbor se srednjik postavi tri korake pred vaditelja, obrnjen proti njemu. Drugi telovadci se postavijo po velikosti na desno in levo stran srednjika.

Muzikologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta. Oddelek za muzikologijo. Predstavitveni zbornik prvostopenjskega študijskega programa. Muzikologija. Vpis od 2015/16 dalje. Ljubljana ...

Psihologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

psihologije (klinična psihologija, pedagoška psihologija ter psihologija dela in ... na kognicijo in osebnost (evolucijska psihologija, etologija, biosociologija, ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

Zahvaljujem se asistentu Branku Dragičeviću z Inštituta za oceanografijo ... napihovalka napada ribe, ki so že ujete v ribiško mrežo ali parangal in jih pogoltne. ... predstavlja grožnjo za hrvaški morski ribolov ter za populacije brancina in orade.

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede - FDV

skupine Bijelo dugme, ki je v bivši državi veljala za prvo zvezdniško skupino, (kar ... osebnosti pogosto načrtno prodajo del svoje zasebnosti v želji, da bi se ...

Diploma2206150Kavcic.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

suhoparna, zato smo v diplomskem delu predstavili različne elementarne gibalne igre, ki omogočajo razvijanje gibalnih sposobnosti ter sposobnosti z vsakega ...

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

Del 3 - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v Ljubljani

na delce zraka. Sile, povezane z gibanji v ozračju so: -‐ sila gradienta tlaka. -‐ sila trenja. -‐ gravitacijska sila. -‐ Coriolisova sila. -‐ centripetalna sila. Pomembni ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE ... - FDV

27 jan 2012 ... Mojca Benko. Trajnostni razvoj kot okvir za ... konstantno slabša, pri nekaterih storitvah, kot je npr. ribolov, je škoda na globalni ravni že.

Diploma22035980Secka.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Iz tega obdobja so zelo znani še Vaclav Niţinski (balet Posvečenje pomladi), Galina Ulanova, Maja Pliseckaja, Natalija Makarova, Mihail. Barišnikov, Kenneth ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta - PeFprints

vale đanđa, da hile dova vile. Ka pe jest jekake približuvin, da bi la đikon kanini pucidi vašu bala. Rom đanle, če len trin puta pucidi vašu bala, da le hili bajt. Ka.

Glasoffil 14 - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

erotične poezije in njegovo dopisovanje s prijatelji, kjer odkrito govori o erotičnih stvareh. Kristina Zajc in nataša Detič. Boris Pahor (Foto: nejc Ivančič). Pogovor ...

Untitled - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

mreže je v igrišče vgrajen okrogel trampolin. ... Trampolin poleg polovice igrišča, ki je že napihnjena (osebni arhiv). ... Servis in celotna akcija (osebni arhiv).

Sinologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Sinologija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, ...

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Raba ...

je sestavljena iz delovne (aktivne) moči P in jalove (reaktivne) moči Q. Jalova energija nastaja z indukcijo v vodnikih/tuljavah. Jalova energija povzroča ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO ...

Ključne besede​: atletika, troskok, tehnika, biomehanika, kinematika. KINEMATIČNA. ANALIZA. TEHNIKE. VRHUNSKIH. SKAKALK. TROSKOKA. Maja Bratkič.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Iva ...

7 okt 2009 ... Environmental Protection Agency – Agencija za varovanje okolja. ESM ... International Maritime Organisation – Mednarodna pomorska.

kazalo - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

pa poznamo veliko pojavnih oblik odbojke (dvoranska odbojka se igra v dvoranah, ... Velikokrat pa so po servisu zamenjale pozicije igralke C4 in C2, da je ...

elektrotehnika - Fakulteta za elektrotehniko - Univerza v Ljubljani

23 jul 2018 ... Smeri študijskega programa: Avtomatika in informatika. Biomedicinska tehnika. Elektroenergetika. Elektronika. Mehatronika. Robotika.

naravoslovna - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

protoktisti, rastline, glive in živali. Arheje, ki smo jih nekoč šteli med bakterije, danes razvrščamo v samostojno domeno, saj na temelju molekularnih raziskav ...

Elektronika 2 - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Faktor dobrote Q opisuje kvaliteto sita - njegova recipročna vrednost je dušenje α. Za nizko in visoko sito želimo, da je odvod absolutne vrednosti frekvenčne ...

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta - Amebis

Mojci Kompara za pomoč pri prevajanju izvlečka v angleščino;. • Branku Gradišniku ... izpust (elipso) veznika, v tem primeru »ko« pred »svoje matere …«, stavek torej ... Naločil sem nekaj polen v peč, kjer se je kuhalo kaj vem kaj. (Žup.) § 115.

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO ...

podjetju Mobitel, 3% anketiranih se spomni oglasa za kozmetiko, prav tako 3% ... za toplice (2%), ustno higieno (2%) te oglaševanje za popuste trgovine Spar.

Loksodroma - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

V matematiki je loksodroma krivulja, ki leži na sferi in seka pod istim kotom vse njene poldnevnike, potem ko smo na njej vpeljali sferni koordinatni sis- tem.

Diploma22047840TurkA.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Za normalno gibanje ramena morajo ti sklepi delovati usklajeno. Večji ... POPOLNA (luksacija-izpah) Gre za popolno prekinitev stika sklepnih površin.