PRIJEDLOG Na osnovu člana 17 Zakona o opštoj bezbjednosti ...

dužnosti ili po obavještenju potrošača, proizvođača, distributera, carinskog organa, izvještaja sistema brze razmjene informacija u Evropskoj uniji o opasnim ...

PRIJEDLOG Na osnovu člana 17 Zakona o opštoj bezbjednosti ... - Srodni dokumenti

PRIJEDLOG Na osnovu člana 17 Zakona o opštoj bezbjednosti ...

dužnosti ili po obavještenju potrošača, proizvođača, distributera, carinskog organa, izvještaja sistema brze razmjene informacija u Evropskoj uniji o opasnim ...

388. Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o bezbjednosti hrane ...

njihovog korišćenja, uključujući i nosače dati su u Listi 2 koja je sastavni dio ove uredbe. ... (50): Maksimalno dozvoljene koliĉine E 951 i E 950 ne smijju se prekoraĉiti ... crne nijanse. ... Osobine. Svetlo sive do bele, kristalne ljuspice ili prašak.

Na osnovu člana 17. stav 3. tačka f) i člana 72. Zakona o hrani ...

f) određivanje reducirajućih šećera izraženih kao invertni šećer ili dekstrozni ekvivalent. (Luff - Schoorl metoda); g) određivanje reducirajućih šećera izraženih ...

Na osnovu ĉlana 17. stav 2. i ĉlana 72. Zakona o hrani („Službeni ...

Ako se sok od koncentrisanog voćnog soka proizvodi od voća koje nije navedeno ... za voćni sok proizveden od jabuka ili krušaka, uz dodatak jabuka, gdje je to ...

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o osiguranju, člana 11.4. Statuta

je lice koje sa Osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju; OSIGURANIK ... nom ugovoru o osiguranju; PONUDA je pisani zahtev ugovarača osiguranja.

Na osnovu člana 31. stav 2. i člana 56. Zakona o udruženjima i ...

Registra, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Član 2. (Subjekt upisa u Registar). Udruženje i ...

Na osnovu ćlana 31 Zakona o advokaturi i ćlana 41 Statuta ...

5 stu 2004 ... Tarifa o nagradama i naknadi trołkova za rad advokata. Petak, 05 ... Vrijednost boda utvrČuje Upravni odbor Advokatske komore F BiH uz.

Na osnovu člana 35, stav 1.1. Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj Banci Republike. Kosovo (Službeni list ... je za likvidaciju bilanca prekoračenja, kreditnih ili sličnih linija u okviru od 30 dana od dana ...

Na osnovu Člana 35, stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj Banci Republike Kosova. (Službeni list ... U slučajevima sporazuma kredita u formi kreditnih linija, minusa u tekućem računu i kreditnih ...

Na osnovu člana 35. stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo. (Službeni list Republike ... kao i definisanje linija izveštavanja, učestalost i sadržaj izveštaja, da podstakne.

P R E D L O G Na osnovu člana 217 Zakona o planiranju prostora i ...

89 i 90 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (“Službeni list Crne Gore", br. 49/10 ... Kompleks zdravstvenog turizma po wellness konceptu za cjelogodišnje ... prikupljanje pojedinih kategorija otpada (ambalažni otpad, otpadne gume, otpadna ulja.

Na osnovu člana 118. Zakona o radu - Malta

9 ožu 2017 ... (2) Vrijeme stručnog osposobljavanja iz stava 1. ovog člana računa se u pripravnički staţ ... (2) O prekidu godišnjeg odmora direktor je duţan izdati rješenje. ... Svjedoci svoje izjave iznose pojedinačno i to nakon što se sasluša ...

Na osnovu člana 35. stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj ...

03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo. (Službeni list Republike ... kao i definisanje linija izveštavanja, učestalost i sadržaj izveštaja, da podstakne.

Na osnovu odredbe člana 592. Zakona o ... - (SIT) - Zrenjanin

ĆUK DRAGA iz Zrenjanina, Prvomajska 2a, JMBG 1711941855056, ... da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima.

PRIJEDLOG ODLUKE Na osnovu člana 36. Prečišćenog teksta ...

5 tra 2017 ... Franjić Vladimir - Meridijan d.o.o., Zenica. 17. Gazibarić Zoran - Nobil d.o.o., ... Mušić Ramiz - Konzum, Sarajevo. 21. Pašukan Edhem - Lutrija ...

PREDLOG Na osnovu člana 26 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ...

25 јул 2019 ... polutečnog i tečnog stajnjaka; rezervoari za stajnjak; pumpe za pražnjenje rezervoara, ... Izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje uključujući i mikro-rezervoare, ... Russian Federation/Ruska Federacija ... Imajte na umu da je ugovorena cijena (bez PDV-a) sa Direktoratom za plaćanja za ...

PREDLOG Na osnovu člana 10 stav 2 Zakona o metrologiji ...

UREDBU. O IZMJENAMA I DOPUNAMA. UREDBE O ZAKONSKIM MJERNIM JEDINICAMA. Član 1. U Uredbi o zakonskim mjernim jedinicama („Službeni list ...

Na osnovu člana 81. stav 6. Zakona o prostornom planiranju i ...

O TEHNIČKIM PROPISIMA ZA DIMNJAKE U GRAĐEVINAMA ... građevinama (u daljnjem tekstu: dimnjaci), zahtjevi za projektovanje, ... Ovim se Prilogom uskladjeno članu 29., stav 4. ovoga Pravilnika propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uslovi.

Na osnovu člana 185. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ...

19 sij 2016 ... Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije. BiH" broj 85/08, 109/12 i 86/15), člana 62. Zakona o preuzimanju dioničkih ...

Na osnovu člana 65 stav 7 Zakona o međunarodnoj i privremenoj ...

Na osnovu člana 65 stav 7 Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca („Službeni list CG“, broj 2/17),. Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je.

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br ...

22 апр 2016 ... POŠTANSKI BROJ I MESTO: ... 0043. Класа 1. I. ЗАЛИХЕ. (0045 0046 0047 0048 0049 0050). 0044 ... (0001 0002 0042 0043).

Na osnovu člana 23 Zakona o stanovanju i održavanju stambene ...

25 мај 2015 ... Na prozoru, balkonu i terasi zabranjeno je držanje predmeta koji ugrožavaju bezbjednost prolaznika ... sušenje rublja i sl.) i zajednički ograđen ...

Na osnovu člana 34. Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i ...

20 дец 2017 ... PRAVILNIK o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o ...

Na osnovu člana 43. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

P R A V I L N I K o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, ...

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o ... - Merkur osiguranje

značenje: OSIGURAVAČ je “Merkur osiguranje” a.d.o. Beograd;. UGOVARAČ OSIGURANJA je lice koje sa Osiguravačem zaključuje ugovor ... Poček (karenca).

370. Na osnovu člana 17 stav 1 Zakona o zdravstvenom osiguranju ...

režima. Po potrebi: digitalni pregled rektuma, ... Analiza retroalveolarnih,ortopan, snimaka PNS i drugih u ... savjeta, izdavanje uputnica i magistralnih recepata,.

Na osnovu člana 2. i 7. Zakona o komunalnim taksama (”Službeni ...

5 апр 2013 ... Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. ... ( kafane,gostionice, restorani, klubovi).

Na osnovu člana 29. Zakona o zaštiti stanovništva od ... - Sanitacija

I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. (1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se način provođenja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljem tekstu: DDD ...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 10. Zakona o slatkovodnom ...

5. smuđ (Stizostedion lucioperca L.); 6. som (Silurus glanis L.). ... Određuje se cijena 1 kg (jednog kilograma) ribe u iznosu od: 1. 15, 00 KM za I grupu;. 2. 12, 00 ...

Na osnovu člana 7. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u ... - PUFBiH

18 ruj 2017 ... obrascu RPS poslovni subjekt prilaže kopiju ... prijavu na obrascu RPS i prijavu na obrascu ... Obrazac prijave za razvrstavanje po djelatnosti.

Na osnovu člana ___stav___ i člana__stav__ Zakona o odbrani ...

Kobasica kranjska: - U tavi zagrijati masnoću i staviti kobasice da se prže, stalno ih okretati da se sa svih strana zarumene i isprže. IV PRIMJER JELOVNIKA - 2.

485. Na osnovu člana 23 stav 4 Zakona o zaštiti stanovništva od ...

7)izlučivanje uzročnika trbušnog tifusa, paratifusa, drugih salmoneloza, šigeloza, jersinioza, kampilobakterioza, kao i nosilaštvo antigena virusnog hepatitisa "B", ...

05/88 1 od 20 Na osnovu člana 97. stav 2. Zakona o zaštiti na radu

PRAVILNIK. O OPŠTIM ... namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore u kojima se obavlja rad ili se povremeno ... Dužina puta za evakuaciju radnika od mjesta rada do bezbijednog prostora u prizemnim objektima ne može.

777. Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o vazdušnom ...

Značenje izraza. Član 3. Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja: 1) ECAA Sporazum je Multilateralni sporazum između Evropske ...

Na osnovu člana 4 stav 1 tačka 2, Zakona o elektronskim ... - ECO

17 stu 2010 ... namjene) definišu se radio-frekvencije namijenjene za pojedinačne ... VHF. 30 do 300 MHz metarski talasi. B.m. 9. UHF. 300 do 3000 MHz.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i ... - mft.gov.ba

1 svi 2012 ... „2) Spisak zamalja sa utvrđenim iznosom dnevnice po zemljama čini sastavni dio ove Odluke. Spisak zemalja ... AUSTRIJA. 131. 7.

Na osnovu člana 15. stav (2) Zakona o unutrašnjem platnom ...

sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, donosi. UREDBU. O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM. (“Službene novine FBiH” br. 72/15 i 82/15).

Bugojno, 17.01.2020.god. Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ...

17 sij 2020 ... v.d.direktora Javne ustanove Opća bolnica Bugojno r a s p i s u j e: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme. 1. Doktor ...

Na osnovu člana 7. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji ...

18 ruj 2017 ... njegovog dijela za koje ne postoji obaveza upisa u posebne registre. (3) Kod promjene šifre djelatnosti poslovnog subjekta ili njegovog dijela, ...

Na osnovu člana 132. Zakona o stečaju - Agencija za osiguranje ...

Umetničko delo likovne umetnosti „Suncokreti“, Olja Ivanjicki, 1990. godina, kombinovana tehnika sa ručnom doradom na kartonu, dimenzije. 70x100 cm - ...

Na osnovu člana 20. Zakona o komunikacijama Bosne i ... - Telrad Net

b) ako je TELRAD NET ranije s istim Korisnikom ili članom zajedničkog ... Korisnik može takvo obavještavanje zabraniti pozivom u Službu za korisnike. 8.1.7.

645. Na osnovu člana 14c stav 1 Zakona o identifikaciji i registraciji ...

uzgoj na otvorenom, na kojem koke nosilje trajno ili povremeno borave i/ili se drže. Član 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ...

PREDLOG Na osnovu člana 23 stav 4 Zakona o zdravstvenom ...

Cijena pakovanja. A03FA01 metoklopramid tableta. Galenika. Klometol ... A05AA02 urzodeoksiholna kiselina kapsula. Dr Falk Pharma GmbH. Ursofalk.

Na osnovu člana 6 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ...

24 јан 2019 ... bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, na poziciji: 4149 – ostale ... veći dio prerađuju u mliječne proizvode (sir i kajmak). ... Sektor za lov plave ribe je veoma nerazvijen, odnosno karakteriše ga veoma mala ribarska ... prethodnih godina uzrokovale orade (Sparus aurata), Institut za biologiju ...

556. Na osnovu člana 104 Opšteg zakona o ... - Zavod za školstvo

obrazloži nadležnom organu za finansiranje pripravnika. ... drugo od značaja za osposobljavanje pripravnika. ... mentorstvo u radu odjeljenske zajednice;.

852. Na osnovu člana 45 stav 3 Zakona o eksplozivnim materijama ...

sredstva za: - vatromete razreda I, II i III u skladu sa standardom MEST EN 15947-4 - crnogorski standard - Pirotehnički proizvodi - Vatrometi, kategorije 1, 2 i 3 ...

Na osnovu člana 244. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS ...

29 јул 2019 ... 8) vršenje bezbednosnih provera i uručivanje pismena; ... registarske tablice za vozila kojima se obavlјa auto-taksi prevoz – sa oznakom.

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC ...

partnera, treba da budu jezgro bilo kog odgovora na sajber kriminal. Postoji potreba ... U godišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike. Srbije za ...

Strana 1 Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni ...

Nacionalna politika u ovoj oblasti zasnovana je na osudi svih dela terorizma, nezavisno od ... izveštaj na godišnjem nivou o sprovođenju Strategije za nacionalno koordinaciono telo, koje će izveštaj ... Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Na osnovu člana 44a Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik ...

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za projektovanje, izvođenje, ... Izuzetno, uređaj za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mreži može biti ...

Na osnovu člana 131 stav 4 Zakona o radu - Centar za stručno ...

Centar je obavezan da utvrdi način stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih. ... upozoriti zaposlenog o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu, ...

NACRT 19. jun 2018. Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o turizmu i ...

19 јун 2018 ... mora da ispunjava limitator nivoa zvuka i limitator nivoa zvuka za mrežno napajanje. Akustički komfor. Član 2. Ugostiteljski objekti shodno ...

Na osnovu člana 4. stav (5) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

Na osnovu člana 38. stav 13. Zakona o oružju i municiji („Službeni ...

19 феб 2016 ... oružja za koje se sprovodi obuka – pištolja, revolvera, malokalibarske puške, lovačkog oružja – sa olučenim ili glatkim cevima, sportskog ...

Na osnovu člana 15. stav (7) Zakona o strancima („Službeni glasnik ...

Stranac kome je u Republici Srbiji odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje ne mora dokazivati da poseduje sredstva za izdržavanje iz stava 1. ovog ...

Na osnovu člana 56 stav 4 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

na tržište u doziranom obliku (kapsule, pastile, tablete, pilule, vrećice praha, ... purpureous. (crvena riža). Monaholin K iz crvene riže doprinosi održavanju.

Na osnovu člana 178. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS ...

se dodeljuju u vidu medalje i zahvalnice. Član 3. Godišnja ... Na licu medalje, u centralnom delu nalazi se tekst MEDALjA ZA HRABROST (ćirilično pismo, font.

Na osnovu člana 40. stav (2) Zakona o državnoj službi u ... - Vlada TK

8 svi 2018 ... I STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU U TUZLANSKOM ... (1) Ispit općeg znanja polaže se u vidu testa sačinjenog od pitanja na ... Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. ... dostavljanje predmeta i akata u rad (interna dostavna knjiga, prijam i ...

1017. Na osnovu člana 74 Zakona o uređenju prostora i izgradnji ...

Ovim pravilnikom propisuje se način obračuna površine i zapremine objekata tokom ... arhitekture objekta su: građevinska bruto površina objekta (ukupno i po ...

Na osnovu člana 30. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS ...

PRAVILNIK o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova ... Ovim pravilnikom bliže se uređuje način obavljanja pojedinačnih policijskih poslova ...