Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima

ovim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno. Zakonitost i odgovornost. Član 5. Državni službenik, odnosno namještenik vrši poslove na osnovu ...

Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima - Srodni dokumenti

Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima

ovim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno. Zakonitost i odgovornost. Član 5. Državni službenik, odnosno namještenik vrši poslove na osnovu ...

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i ...

1 srp 2018 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I. KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI.

Zakon o drzavnim sluzbenicima

jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih ... i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od ... Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i.

Novosti u hrvatskim propisima o državnim službenicima

3. U susret novim provedbenim propisima. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (i njoj pripada jući uglavnom »tehnički« propis - Pravilnik o ...

Zakon o državnim službenicima - Ministarstvo uprave

donesenim na temelju Ustava i zakona, uredbom Vlade Republike Hrvatske (u ... mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu. ... (2) Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez ...

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (Neslužbeni pročišćeni tekst)

poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, ... službenika te odreena pitanja od značaja za ureivanje i ostvarivanje prava, ... Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i.

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i ...

dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati). Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i ...

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog ...

23 јун 2019 ... U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu ... Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug je od štediša zatražila dopunu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o svim promenama ličnog imena. Podatak o jedinstvenom matičnom ... O B R A Z L O Ž E Nj E. I. USTAVNI OSNOV.

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim ...

Z A K O N. O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O. OBLIGACIONIM ODNOSIMA. Član 1. U Zakonu o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85,.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i ...

budžetu za 2019. godinu (sa planom i za 2020. i 2021. godinu), planiralo otpočinjanje realizacije projekata iz novog investicionog ciklusa, čija vrednost je ...

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti ...

Čamci na vesla, daske za jedrenje i jahanje na talasima, kanui, kajaci, gondole, sandoline ... „Redovni pregled čamca za privredne svrhe - prevoz putnika i plovila na vodeni ... treba posjedovati morrnara motoristu i punomoćnika jer su to mala.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Pod policijskim poslovima, izuzetno, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se i poslovi rukovođenja organizacionim jedinicama u Ministarstvu.” Član 9.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama ...

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik ... koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine je znatno podigao i unapredio ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti ...

vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije V izdaje se sa rokom važenja ... roka, ako je polaganje vozačkog ispita posledica izvršenog krivičnog dela.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj ...

Ada, Mol, Obornjača, Sterijino i Utrine, kao i katastarske ... Banatska Palanka 1, Banatska Palanka 2, Banatska Subotica, Bela Crkva,. Vračev Gaj 1, Vračev Gaj ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim ...

„Lična, porodična i uvećana porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ... invalidninu, dodatku za negu i pomoć, ortopedski dodatak, borački dodatak i ...

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom ...

25 сеп 2014 ... "Kad postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi sud, popis i procjenu imovine vrši sudski službenik ili notar kojeg odredi taj sud. Popis i ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. PATENTIMA. Član 1. U Zakonu o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 113/17 – dr. zakon i. 95/18) u članu 7.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

(h) „'krvavi' dijamanti“ su nebrušeni dijamanti kako su definisani sertifikacionim programom PK;. (i) „nebrušeni dijamant“ je dijamant koji je neobrađen ili.

Predlog Zakona o vinu

7) koncentrovani sok od grožđa je nekaramelizovani sok od grožđa koji se dobija djelimičnom dehidracijom ... ne smiju na istoj parceli uzgajati stone sorte grožđa izmedju vinskih sorti. II. VRSTE ... INULINSKOG SIRUPA IZ ĈLANA 136. terija n.

Predlog zakona o udžbenicima

Izbor udžbenika iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa ovim zakonom. ... upotrebi (aplikacija na sajtu zavoda, ankete zaposlenih i učenika, neposredno.

Predlog zakona o trgovini

P R E D L O G. Z A K O N. O TRGOVINI. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet ... poslednjim podacima objavljenim za 2015. godinu delatnost trgovine na veliko i ...

Predlog zakona o tumačima

ispit za tumača na kojem se vrši provjera poznavanja jezika za koji se postavlja tumač, kao i ... sudskog tumača i briše se iz evidencije stalnih sudskih tumača.

Predlog zakona o reviziji

obavljanja revizije finansijskih izveštaja kod istog obveznika revizije izvrše zamenu licenciranog ovlašćenog revizora, potpisnika revizorskog izveštaja, odnosno ...

Predlog zakona o pomilovanju

3 мај 2012 ... ZAKON O POMILOVANJU. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Pomilovanje daje Predsjednik Crne Gore ( u daljem tekstu: Predsjednik) u skladu sa ...

Predlog zakona o robnim berzama

Značenje pojedinih izraza ... Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje: ... U ukupnom trgovanju promet na promptnom tržištu iznosi 95%.

Predlog zakona o igrama na sreću

6 феб 2020 ... Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz naplatu, pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, ...

Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

4) sprovođenje epidemiološkog i sanitarno-higijenskog nadzora i ... ustanova je dužna da, u zavisnosti od delatnosti, obezbedi minimum procesa rada ... privremene licence, polaganje licencnog ispita, obrazovanje i sastav komisije za.

Predlog zakona o poštanskim uslugama

13) prevoz poštanskih pošiljaka obuhvata postupak pripreme za prevoz i ... primaocu na adresi, putem kućnih, zbirnih sandučića ili automata ili isporuku u ... svim poštanskim pošiljkama, on se smatra najbržim. Secogram Član 3.22. PU ...

Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju

vremena, prekovremeni rad, noćni rad, odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni ... inostranstvu, za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu, za pogrebne ... ugovor preko agencije za privremeno zapošljavanje što je na sličnom nivou ... stranice salona nameštaja (www.formaideale.rs; www.matis.rs; www.jysk.rs;.

Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti

linijski agent je pomorski agent posrednik koji posreduje kod zaključivanja ugovora o prevozu u linijskoj plovidbi i koji vrši ugovaranje brodskog prostora.

Predlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

6) doplata je novčana razlika izmeĎu cijene zdravstvene usluge i iznosa kojeg ... 7) društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja djelatnosti dopunskog ... osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranika, u skladu sa ovim zakonom u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida, ili četiri ...

Predlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

auto-taksi prevoz i za vozila u svojini fizičkih lica, koja ne obavljaju privrednu djelatnost. ... kvalifikacija za zanimanje vozač, izdaće se sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ili ... tereta u drumskom saobraćaju, način obilježavanja vozila, uslovi za vozače ... obavi, izdati SSO kojim se potvrđuje početna kvalifikacija.

Predlog izmena zakona o računovodstvu - FINIZ

Predlog izmena zakona o računovodstvu. *Izmena člana 2. stav 1. ... U članu 21. nakon stava 3. dodaju se novi stavovi 4. i 5. koji glase: Izuzetno od stava 1.

Predlog Zakona o sporazumnom finansijskom ... - MANS

Nadel° dobrovoljnosti tian 7. Finansijsko restrukturiranje sprovodi se dobrovoljno, saglasnoteu povjerilaca i du±nika odnosno korisnika hipotekarnog kredita.

Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom ...

PREDLOG. ZAKON O SLOBODI VJEROISPOVIJESTI ILI UVJERENJA I PRAVNOM. POLOŽAJU VJERSKIH ZAJEDNICA. I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

PREDLOG Na osnovu člana 26 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ...

25 јул 2019 ... polutečnog i tečnog stajnjaka; rezervoari za stajnjak; pumpe za pražnjenje rezervoara, ... Izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje uključujući i mikro-rezervoare, ... Russian Federation/Ruska Federacija ... Imajte na umu da je ugovorena cijena (bez PDV-a) sa Direktoratom za plaćanja za ...

Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima ...

Osnovica za obračun i isplatu osnovne plate jedinstvena je za sve službenike ... se odnose na napredovanje državnih službenika, određivanjem većeg ...

PREDLOG Na osnovu člana 23 stav 4 Zakona o zdravstvenom ...

Cijena pakovanja. A03FA01 metoklopramid tableta. Galenika. Klometol ... A05AA02 urzodeoksiholna kiselina kapsula. Dr Falk Pharma GmbH. Ursofalk.

PREDLOG Na osnovu člana 10 stav 2 Zakona o metrologiji ...

UREDBU. O IZMJENAMA I DOPUNAMA. UREDBE O ZAKONSKIM MJERNIM JEDINICAMA. Član 1. U Uredbi o zakonskim mjernim jedinicama („Službeni list ...

Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja ... - Paragraf.Me

Član 2. Sloboda misli je apsolutna i neprikosnovena. Član 3. Sloboda ispoljavanja vjere ili uvjerenja podliježe samo onim ograničenjima, neophodnim u ...

Predlog Zakona o nacionalnim parkovima - Ministarstvo održivog ...

Nacionalni parkovi na teritoriji Crne Gore su: Nacionalni park "Biogradska gora",. Nacionalni ... sprovodi mjere zaštite u skladu sa režimom zaštite;. - obavlja i ...

Predlog zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

ZAKON O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI STRANACA*. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom propisuju se načela, uslovi i ...

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

7 јул 2017 ... Bliži uslovi za upis učenika u osnovnu školu uređuju se posebnim zakonom. ... osuđeno za krivično delo: nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, ... bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest ...

predlog zakona o duševnem zdravju - Center za psihoterapijo Maribor

psihoterapiji za knjigo Globalized Psychotherapy (Bohak in Možina, 2002ab). Že takrat ... reguliranje področja z zakonom o psihoterapevtski dejavnosti, ki ureja.

Vlada utvrdila Predlog Zakona o moru - Ministarstvo saobraćaja i ...

pozivajući zainteresovane države ili meunarodne organizacije na saradnju u skladu sa odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima s Izvještajem sa javne ...

5 нов. 2015 ... crne ribizle (Ribes nigrum L.), oskoruše (Sorbus aucuparia L.), bazge ... Rakija od voda ili bobica dobijena maceracijom i destilacijom. Član 20.

Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza

EMS, which is a postal express service for documents and merchandise, and shall whenever pos-sible be ... of Great Britain and Northern Ireland, Overseas Dependent Territories of the ... pismonosnih pošiljaka i paketa, između država članica koje su njihove ugovornice. ... praćenje uručenja za pismonosne pošiljke;. 2.4.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike ...

Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom ... brojeva (i, ukoliko je telefonski broj izvan SAD takođe povezan sa.

PREDLOG Na osnovu člana 8 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

(a) hemijski određene izdvojene elemente ili jedinjenja (osim onih iz tarifnih brojeva 3203 ili 3204, ... Pojam "folije za štampanje" iz tarifnog broja 3212 odnosi se samo na tanke listove koji se koriste za ... Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije ... ventilatore i ventilacione ili recirkulacione kuhinjske odstranjivače mirisa sa ...

Kako Predlog zakona postaje Zakon - Skupština Crne Gore

jenjenom u odnosu na tekst koji je podnio predlagač ili da predlog zakona ne usvoji. DRUGO ČITANJE. Drugo čitanje počinje razmatranjem predloga zakona ...

PREDLOG Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, na osnovu člana 58 Zakona o državnoj imovini, podnijela je Vladi Crne Gore predlog da se za zamjenika.

Predlog zakona o javnom redu i miru - Vlada Crne Gore

29 сеп 2011 ... Javni red i mir, u smislu ovog zakona, je usklađeno stanje međusobnih ... sistema sankcionisanja prekršaja protiv javnog reda i mira. Naime, za ...

PREDLOG Na osnovu člana 28 stav 3 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

9) majice sa kratkim rukavima;. 10) kravate; ... 10) majice sa kratkim rukavima;. 11) kravate; ... 3) futrole za sredstva za vezivanje;. 4) futrole za rezervni okvir;.

PREDLOG Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

mesne prerađevine koji se konzumiraju u sirovom stanju. Salmonella. 5. 0 ... 1.5. Mljeveno meso i mesne prerađevine živinskog mesa koje se. Salmonella. 5. 0.

PREDLOG Na osnovu člana 28 stav 2 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

Postupak javnog poziva sprovodi privredno društvo u skladu sa propisom kojim je uređena prodaja i ... kojim su uređeni nacionalni parkovi i zaštita prirode.

Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016 ...

U Budžetu Crne Gore za 2016. godinu (u daljem tekstu: Budžet) ostvareni su: ... Pozajmice i krediti iz domaćih i inostranih izvora ... Konsolidovane neizmirene tekuće obaveze Budžeta Crne Gore na dan 31.12.2016. godine ... i neizmirene obaveze Budžeta Crne Gore i korigovani gotovinski deficit izmjenjeni za isti iznos.

Predlog Na osnovu člana 37 stav 6 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

22 нов. 2018 ... Masne kiseline. Arahidna kiselina (eikozanska kiselina). 506-30-9. Behenska kiselina (dokozanska kiselina). 112-85-6. Maslačna kiselina ...