Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је ...

8 јан 2019 ... Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и ... Колективни уговор код послодавца, односно правилник о раду (у ...

Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је ... - Srodni dokumenti

Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је ...

8 јан 2019 ... Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и ... Колективни уговор код послодавца, односно правилник о раду (у ...

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ...

репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Синдикат високог образовања Србије и Влада, закључују: Посебан колективни уговор за ...

Посебан колективни уговор за запослене у установама ... - svos

1. sklapanje braka - 7 radnih dana; ... 1. deci zaposlenog, starosti do 11 godina života, poklon za Novu godinu u ... za 10 godina rada - 50% prosečne plate;.

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим ...

Godišnjim planom rada ustanove utvrđuje se raspored radnog vremena zaposlenih. ... 1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu,.

посебан колективни уговор за основне и средње школе

Репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просветних ... Посебан колективни уговор је објављен у "Службеном.

Посебан колективни уговор за високо образовање - svos

Посебан колективни уговор за високо образовање. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. ... плата запослених у јавним службама. Ако се истовремено стекну ...

Р.Бр. Назив здравствене установе Град Датум ... - ASKVA

“Здравље-Плус". Бањалука. 16.4.2020. 26 ЗУ СТОМ. АМБ. “Ковачевић Марина". Требиње. 21.4.2020. 27 ЗУ СТОМ. АМБ. “ДенталС“. Невесиње. 24.4.2020.

Правилник о условима за почетак рада здравствене установе

(2) Простор за обављање здравствене дјелатности треба да испуњава сљедеће опште услове: ... ефикасне услуге, да распоред просторија омогућава одвајање чистог од нечистог дијела, ... покретни параван, витрину,.

А Филијала РФЗО Назив здравствене установе ... - Javne nabavke

Седиште и адреса здравствене установе ... Специјална болница за реуматске болести. Нови Сад. Футошка 68 ... Виноградска бб. 17211943. 101228013.

Колективни уговор код послодавца О.Б. - Болница "ђорђе ...

Kolektivni ugovor kod poslodavca ... sekretar za zdravstvo Doc dr Zoran Gojković. 2. ... Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Opšte bolnice "Đorđe ...

Публикација установе, или сајт установе - Универзитет у Новом ...

Едиција Стварни свет, Чачак,. 2005. Инжењерске комуникације. Инжењерска графика. 13. Хемија. Д. Штајнер,. С. Кеврешан. Пољопривредни факултет,.

ПРИМЕР 27.5. Уговор о купопродаји непокретности УГОВОР О ...

уписана у лист непокретности бр. ____. К.о. ______, а на основу правноснажног допунског решења Основног суда у Младеновцу О.бр. ______ од ...

Бокача, чији Декамерон ДАНТЕ, ПЕТРАРКА И ... - WordPress.com

Boţanstvena komedija, Pakao / Dante Alighieri ; Preveo i protumaĉio Iso Kršnjavi. - Drugo izdanje. - Zagreb : Nakladom Grafiĉkoga, umjetniĉkoga i nakladnoga ...

Списак аутора чији су радови прошли селекцију за Треће ...

DRAGANA FRANSSEN BOJIĆ, Belgium. MICHAEL BARZIN, Belgium. INGRID LEDENT ... KRISTINA RESTOVIĆ, Croatia. JAROSLAVASPĚVÁČKOVÁ, Czech ...

Бокача, чији Декамерон ДАНТЕ, ПЕТРАРКА И БОКАЧО У ФОНДУ ...

3 дец 2014 ... Као додатак, попису је прикључен кратак списак релевантних мрежних ... Nastanak klasiĉne forme novele („Dekameron“) / Boris Meletinski // Istorijska poetika novele ... књиге отвара се њен садржај у Quick view погледу.

категоризација научних часописа за 2016. годину чији ... - Kobson

Медицински факултет,. Крагујевац. 51. 10. 1820-6301. Serbian Journal of Sport Sciences. Спортска академија, Београд. 51. 11. 0350-2457. Ветеринарски ...

Процедура за обављање приправничког стажа за здравствене ...

29 јан 2012 ... Сходно Одлуци Министарства здравља од 12.09.2011.год, бр. 152-02-01639/2011-14 здравствени радници и здравствени сарадници ...

детерминанте здравља и коришћења здравствене заштите ...

епизоде међу онима са најнижим нивоом образовања (непотпуна основна школа и без основне школе), чак 15,1%, док је најмањи код испитаника са ...

Примена Посебног колективног уговора за здравствене ...

36/2010 - dalje Ugovor), između ostalog bliže se uređuju prava zaposlenih ... 42/2010), kojom obezbeđuje da prava svih zaposlenih u zdravstvu, bez obzira na ...

ПРАВИЛНИК O УСЛОВИМА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ...

(2) Простор за обављање здравствене дјелатности треба да испуњава сљедеће опште услове: 1) да је ... 4) да распоред просторија омогућава одвајање чистог од нечистог дијела,. 5) да је ... 5. покретни параван,. 6. витрину,.

Регистрација установе

ради уписа. OSNIVANJA дана o3.09.1997,g. , донео је. РЕШЕЊЕ. Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одређује се упис у судски ...

ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1915–1918

ли грађанског реда. У овом периоду наступило је повећање броја полних болести (Zarazne bolesti u Srbiji, Beogradske novine, br. 217, 19. septembar ...

годишњи извештај установе - Dom Omladine

Libreto: Aleksandra Sekulić, zasnovan na romanu Petrograd Andreja Belog ... Yu-Gi-Oh! je svetski popularna kartična igra, nastala pre više od 10 godina u Japanu, ... Jelena Lengold, čitani hrvatski pisac Ante Tomić, čije su pojedine knjige ...

ВЕРИФИКОВАНЕ ПРИВАТНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

48. Предшколска установа. „KINDERGARDEN“. Београд, Таковска 45а правно лице. Друштво за производњу, трговину и услуге. „МИКРО“ ДОО, Београд,.

водич за самовредновање за установе у ... - Завод за вредновање

Одговорности за самовредновање. 7. 5.1 Укљученост (учешће) целокупног особља на свим нивоима. 9. 5.2 Укљученост (учешће) ученика. 11.

водич за самовредновање за установе у стручном образовању

пројекта и за давање драгоцених увида у функционисање школа: ... повратних информација од ученика као што су упитници (анкете), разговори, фокус.

На основу Одлуке директора Установе за физичку културу ...

28 окт 2016 ... број: 754 од 20.10.2016.године о продаји једног расходованог теретног ... за продају једног расходованог теретног моторног возила ... понуђача, уколико не закључи уговор или не уплати купопродајну цену.

Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 5

VIDEOREKORDER SLV 470. 1. 06-011. KOMODA ZA TV 2681. 1. 06-014. DIJAPROJEKTOR "BRAUN". 1. 06-015. TERMOAKUMULACIONA PEC 3.5 KW. 1.

годишњи извештај установе за 2018. годину - Дечји културни ...

EMMEZETA DOO. 18/09/2018 18/09/2018. 7,999.00. KANCELARIJSKA STOLICA. SWAY60X48X103 CRNA/BELA. EMMEZETA DOO ... ORMAR GD 24.

ПОСЕБАН ПРАВИЛНИК АУТО-РЕЛИЈА "АМС РС 2019"

3 јун 2019 ... Дана 06. и 07. јули 2019. године Ауто мото савез Републике Српске организује ауто-рели друге категорије. 1.2. Званичан назив ...

УГОВОР О ЗАКУПУ

(уговор о закупу) који се закључује између страна уговорница. Уговором о закупу једна уговорна страна (у даљем тексту. „закуподавац“) обавезује се да ...

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

Посредник, закључењем предуговора или уговора о купопродаји непокретности, Посредник стиче право на посредничку накнаду у висини 2,0% ...

УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ IЗДРЖАВАЊУ

Уговор о доживотном издржавању је најважнији наследноправ- ни уговор. Његовом правном значају у великој мери доприноси чињеница да је његов ...

уговор о ортаклуку - RTRS.tv

Уговорне стране су се споразумјеле да заједнички - ортачки изграде пословни објекат у улици Краља Петра I Карађорђевића, на парцели 694/3.

Уговор о допунском раду

може да закључи уговор о допунском раду с другим послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена. Евиденцију о радним.

УГОВОР О ПРЕБИЈАЊУ ( КОМПЕНЗАЦИЈИ )

Члан 1. Уговарачи су сагласни да је Предузеће. дана. ______ године, на основу уговора о. бр. ____ од. године извршило плаћање Предузећу. у износу ...

брачни уговор - pro et contra - ГОДИШЊАК

БРАЧНИ УГОВОР - PRO ET CONTRA. Мр Дарко Радић*. Сажетак: Имовински ефекти брака уређују се правилима законског брачног имовинског режима, ...

УГОВОР О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ... - Sumatovacka

На основу решења Градоначелинка број 463-2331/13-Г од 15. мај 2013., Град Београд даје на коришћење без накнаде непокретност наведену у члану ...

УГОВОР О ПОКЛОНУ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ

Оригинални научни рад. 347.472(37) ... располагања, поклон између живих и тестамент, а да поклони за случај смрти, осим оних који се чине на основу ...

Уговор о колективном осигурању 2017

OSIGURANJE. W ... Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. | Kninska 1a, 78000 Banja Luka ... Mladen Trninić, Rukovodilac Poslovnice Banja Luka.

Брачни уговор - Влада Републике Српске

Такође сам упозорила да сваки брачни супружник може захтјевати да му ... току трајана брачне заједнице (на примјер: уговор о кредиту, уговор о ...

Уговор о купопродаји акција Монтенегро банке АД

I Kupac i Prodavac 6e udiniti ili se pobrinuti da Banka udini sve Sto je potrebno u skladu s mjerodavni* pruuon,l Oa cgCc izda ovlastenie za imenovanje ...

УГОВОР о донацији - Fondacija Nikola Kojović

Фондација Никола Којовић | Поверљиво | Датум: 20.08.2018. УГОВОР о донацији. Фондација Никола Којовић | непрофитна организација. MB: 28830874.

Уговор о пуноправном чланству Библиотеке у библиотечко ...

NBS-VBS Centar je osnovan u okviru projekta Virtuelna biblioteka Srbije sa ciljem ... da su ugovorom o implementaciji sistema COBISS u Srbiji, zaključenim ...

13.08.18. ПРИЈЕДЛОГ ОБРАСЦА АНЕКСА НА УГОВОР О РАДУ.pdf

АНЕКС УГОВОРА О РАДУ. НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ. 1. Овим анексом врше се измјене Уговора о раду на неодређено вријеме закљученог између.

Уговор о закупу простора за потребе ... - pmf - Универзитет у Нишу

Aneks II Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sačinjen je u 4 ( četiri) isotovetna primerka, po dva za svaku ugovornu stranku. СРБИ. Za zakupodavca. SPA C.

Уговор о уступању и расподели имовине за живота - Правни ...

Иако је, поред уговора о доживотном издржавању, уговор o уступању и ... и његовог супружника, па један од њих умре.47 У том случају, плодоуживање и.

УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ Закључен између ШУМАРСКОГ ...

Ugovor o prodaji _.licitacija trupci bukve Lager 11. 1. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД ... УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ. Закључен између. ШУМАРСКОГ ...

Уговор о закупу пословног простора - ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ...

"Ћирковић", закључи уговор о закупу. Члан 2. Закуподавац даје у закуп Закупцу пословни простор од 40,04 м2 корисне површине, који се налази у ...

Уговор за пружање услуга фотокопирања - Ministarstvo ekonomije

Plotanje na PVC 100mikrona mat. Plotanje na 80 gr.papiru. Plotanje na 120 gr. papiru. Plotanje na foto papiru. Koričenje metalnom spiralom 6-8mm. Koričenje ...

уговор о хипотекарном кредиту - Index of - Универзитет у Београду

потраживања насталих у вези са уговором заступник има право залоге на свотама ... Schmid, Jorg, Hurlimann, Bertina, Sachenrecht, 3. Auflage, Schulthess ...

уговор о извођењу радова - Висока школа примењених ...

ДОО "ГАЛЕРИЈА ПОДОВА" из Бачке палнке улица Индустријска зона бб ... радова на Реконструкцији подова у учионицама и лабораторијама Школе.

уговор о куповини инвестиционе опреме - biro aura jagodina

УГОВОР О КУПОВИНИ ИНВЕСТИЦИОНЕ ОПРЕМЕ. Предмет уговора. Члан 1. Предмет уговора је куповина и испорука и монтажа инвестиционе опреме ...

Уговор о извођењу радова на крововима гаража на ... - Herceg Novi

Oluci dužine 8m. 2. Donji krov: ... Oluci dužine 16m. ... CIJENA. Član 3. IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu.

Управни уговор као институт јавне управе - Правни факултет у ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ. Зоран Ј. Филиповић. УПРАВНИ УГОВОР КАО ИНСТИТУТ ЈАВНЕ. УПРАВЕ. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА.

Брачни уговор у савременом српском породичном праву ( мастер ...

Брачни уговор је средство којим се постиже правна сигурност, односно инструмент за унапређење свеукупног имовинско–правног положаја будућих ...

Уговор о продаји ствари (робе) с оброчним отплатама ... - TV Shop

Ugovorom o prodaji proizvoda na rate obavezuje se Prodavac da preda Kupcu proizvod koji je predmet ovog robu pre nego što mu cena iste bude potpunosti ...