porezni priru^nik za trgova^ka društva - Porezna uprava

3 srp 2015 ... 90. 3.3 Porez na promet nekretnina. 92. 3.4 Porez na kori{tenje javnih ... 6. Svaki poduzetnik koji nije spomenut pod to~kama od 1. – 5., a koji nije obveznik ... 131. Pri uvozu posebni porez obra~unava i napla}uje carinski ured koji ... Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia i talijanski dio Luganskog jezera,.

porezni priru^nik za trgova^ka društva - Porezna uprava - Srodni dokumenti

porezni priru^nik za trgova^ka društva - Porezna uprava

3 srp 2015 ... 90. 3.3 Porez na promet nekretnina. 92. 3.4 Porez na kori{tenje javnih ... 6. Svaki poduzetnik koji nije spomenut pod to~kama od 1. – 5., a koji nije obveznik ... 131. Pri uvozu posebni porez obra~unava i napla}uje carinski ured koji ... Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia i talijanski dio Luganskog jezera,.

Porezni priru~nik za obrtnike - Porezna uprava

7 lis 2016 ... Interni dokumenti o uporabi reprodukcijskog i ... se utvr|uje pau{alni dohodak i za registrirani sezonski obrt. Ako porezni ... i Gra|evinskim zemlji{tem smatra se zemlji{te za koje je izdan izvr{ni akt kojim se odo- brava gra|enje ...

porezni priru^nik za nerezidente - Porezna uprava

19 kol 2015 ... noj godini podnesena godi{nja porezna prijava i utvr|en godi{nji porez na ... knjiga, skrip ta, priru~nik, radna bilje`nica, vje`benica, lektira i dr.

porezni priru^nik za graane - Porezna uprava

22 srp 2016 ... Gra|anin je u tuzemstvu kupio rabljeni osobni automobil od drugog ... 3. radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i drugo radno oru|e koje ovr{enik ... Sveti Ilija, Sveti Ivan Zelina, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Kri` Za~retje, ...

Porezni nadzor - Porezna uprava

11 ? Kada se porezni akt vra}a po{iljatelju? Porezni akt se vra}a: ako nakon drugog poku{aja dostava ne bude izvr{ena ili ako sudionik odbije primiti porezni akt.

hrvatski porezni sustav - Porezna uprava

1 sij 2013 ... Ova publikacija slu`i kao vodi~ kroz porezni sustav RH. Podaci su a`urni s danom. 25. svibnja 2016. godine. Dodatna poja{njenja mo`ete ...

Porezni priručnik za udruge - Porezna uprava

4 ožu 2015 ... jalnih oglasa, a koji se dijeli besplatno i čiji je cilj poticanje javnosti na posjet stranim zemljama,. 20. uvoz raznih dokumenata, isprava, ...

POREZNI PRIRU^NIK ZA OBRTNIKE

tra`binama i obvezama (Obrazac TO) za kalendarsku godinu koja prethodi godini prelaska ... zac GI-1 – Godi{nje izvje{}e o kori{tenju ... GI-MPV – godi{nje izvje{-. } ...

POREZNI PRIRU^NIK ZA UDRUGE

1 sij 2013 ... stava Porezne uprave prema sjedištu udruge, na vlastitu inicijativu ili na ... 5. mora biti vidljivo vrijeme i adresa otpreme odnosno primitka tako ispostav ... Split. 10%. Sračinec. 5%. Stara Gradiška. 5%. Stari Mikanovci. 10%.

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

porezna uprava

{to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi www.porezna-.

RPO - Porezna uprava

POSTOTAK UDJELA. POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. DOMAĆA RADINOST ILI SPOREDNO ZANIMANJE.

Porezna uprava PDV

porezni obveznici iz drugih država članica i trećih zemalja. •Plaćaju PDV ... U Obrascu PDV vrijednost primljene usluge i obračunani PDV iskazuju se na rednom ...

ZPP-DOH - Porezna uprava

Obrazac ZPP-DOH. OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ZA ____. GODINU. III. PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE ...

PK - Porezna uprava

NADNEVAK IZDAVANJA ______. OIB ______. OSOBNI BROJ UMIROVLJENIKA ______. KARTICA POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

PP-MI-PO - Porezna uprava

Page 1. PRILOG (uz članak 23.) Obrazac PP-MI-PO.

P-PPI - Porezna uprava

Obrazac P-PPI. PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH U. GODINI ...

PO-SD-Z - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD-Z. IZVJEŠĆE NOSITELJA O PAUŠALNOM DOHOTKU OD ZAJEDNIČKE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I SUPODUZETNICIMA U ...

PDV & EU - Porezna uprava

1 srp 2013 ... www.porezna-uprava.hr ... Kralje vine Nizozemske i Porezna uprava ... VIES. VIES (VAT Information Exchange System) je informatička baza ...

DI - Porezna uprava

RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA.

oib - Porezna uprava

dataka u nadležnim registrima te se stoga radi prethodna provjera podataka. Osobe koje nisu preuzele svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju mogu ...

PDV-P - Porezna uprava

11. pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe.

POD-RDG - Porezna uprava

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe. 5. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI ...

DPOM - Porezna uprava

5 U stupcu 1 od 5.1. do 5.4. upisuju se datumi ukrcaja (od) i iskrcaja (do). Kada se radi o ukrcaju koji je započeo prethodne godine kao početak se upisuje 1.

tro š kovnik - Porezna uprava

17 ožu 2017 ... Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine ... stiropora, dilatacione prekidne mrežice i ethafoam folije debljine.

bilanca - Porezna uprava

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava. 3. Goodwill. 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine. 5. Nematerijalna imovina ...

Obrazac PDV - Porezna uprava

Obrazac PDV. POREZNI OBVEZNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj). POREZNI ZASTUPNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj).

Obrazac RPO - Porezna uprava

POČETAK. PRESTANAK. IME I PREZIME. POSTOTAK UDJELA. IME I PREZIME. PRIJAVA RADI UPISA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA. Obrazac RPO.

PU šibenik - Porezna uprava

26 velj 2019 ... jedan (1) aparat na prvom katu zgrade Porezne uprave, Područnog ureda Šibenik, na adresi u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 3, površine ...

JP-Varaždin - Porezna uprava

Varaždin, 11. ožujka 2019. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin u postupku ovrhe radi naplate poreza, ... „Interland 34241-420-.

JP-Dalmacija - Porezna uprava

29 srp 2015 ... kat, Ante Starčevića 9, Zadar. 10. DALMACIJA motocikl Piaggio Beverly 300 I.E. 2011. 10.000,00 prva. 023/201-724. 30.07.2015. 09:00-. 10:00.

BS - Porezna uprava Federacije BiH

Isplatiocima se smatraju i oni subjekti koji isplaćuju naknade bolovanja preko 42 dana i naknade za porodiljsko bolovanje (zavodi za zdravstveno osiguranje i.

Prilog 4. - Porezna uprava

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom. 01. Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu ...

ovdje. - Porezna uprava

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u ... odredaba navedenog Zakona dajemo uputu o blagajničkom maksimumu ...

I II III - Porezna uprava Federacije BiH

CIJENA. 75% OD POČETNE. CIJENE. Prva. 36 prstenova i 1 par naušnica, sve od žutog 14 ... 2 prstena od bijelog 14 karatnog zlata; 5 pari naušnica; 4 ogrlice.

JP-Osijek - Porezna uprava

PODRUČNI URED OSIJEK. KLASA: UP/I-415-02/17-01/1483. URBROJ: 513-07-14-0703/09-20-12. U Osijeku, 13. siječnja 2020. Na temelju članka 3. stavka 4.

JP-Čakovec - Porezna uprava

20 ruj 2019 ... POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ČAKOVEC. Služba za naplatu i ovrhu. Čakovec, Otokara Keršovanija 11. Čakovec prodaja, RUJAN ...

Obrazac PP-MI-PO - Porezna uprava

Obrazac PP-MI-PO. Nadležna ispostava Porezne uprave: NAZIV/IME I PREZIME: ADRESA: OIB: Iznosi u kunama i lipama. NAZIV. 1. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). M.P. ...

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Obrazac PD - Porezna uprava

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja. Potvrda primitka prijave. (popunjava Porezna uprava). (Nadnevak). (Potpis) ...

Čakovec - Porezna uprava

7 tra 2014 ... Čakovec. Mercedes MB 100. 1991. 7.000,00. MAUKO IZIDOR, ... Čakovec. Opel Astra 1.4. 2002 | 22.000,00. MAUKO IZIDOR, ... MAZDA 2,5.

PU Split 12.04.19 - Porezna uprava

10 tra 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozila se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

Smjernice - Porezna uprava

stupak službenika Porezne uprave, poduzimanje ili nepoduzi- manje određenih ... Pritužbom se ne smatra traženje informacija, žalba i prigovor. Pravna osnova.

Obrazac PDV-S - Porezna uprava

OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. (1). PDV identifikacijski broj. (3). HR. ISPOSTAVA. (2). Porezni obveznik. (naziv/ime i prezime). (4).

Obrazac PD-IPO - Porezna uprava

Obrazac PD-IPO. Naziv / ime i prezime poreznog obveznika. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O POSLOVNIM ...

Split - Porezna uprava

5 ruj 2016 ... 1. Dalmacija. OPEL. VIVARO. 1.9 TD. Godina proiz. 2003. 35.000,00 četvrta. 021-680 692. SPLIT,TTTS,. Put Vrbovnika bb. BIVŠI PAZAR.

PO-SD za 2020 - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I ...

Koprivnica - Porezna uprava

9 ruj 2016 ... 5001 crne boje. 300,00. PRVA. 048/289-570. 048/289-569. 048/289-572. 07.09.2016. od 8,00 - 9,00 sati. POREZNA UPRAVA,. KOPRIVNICA,.

JP-Split - Porezna uprava

22 sij 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozilo se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

Untitled - Porezna uprava

POTVRDA O REZIDENTNOSTI. (Ime i prezime ili naziv). (Adresa). (OIB). Navedena fizička/pravna osoba je prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...

Fiskalizacija - Porezna uprava

23 lis 2012 ... Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike ... Preuzimanje certifikata potrebnih za pristup CIS-u Porezne uprave može se napraviti preko ...

ePorezna - Porezna uprava

Usluga daje uvid u dva popisa: ovlaštenici poreznog obveznika u sustavu ePorezna-JPPU i ovlaštenja poreznog obveznika iz Registra poreznih obveznika.

JP-​​Osijek - Porezna uprava

4 tra 2014 ... Citroen C5. 2.2 HDI. Privilage. 2003. 40.000,00. 031/223-723. Đakovo, Račanova. 15a, 08.04.2014. godine u 13:00 sati. Osijek. Volkswagen.

Obrazac TI - Porezna uprava

Rezidentnost u porezne svrhe. Označite tvrdnje koje opisuju vašu situaciju: □ rezident ste u porezne svrhe države s kojom Republika Hrvatska nema u primjeni ...

Troškovnik - Porezna uprava

17 ožu 2017 ... Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže UKUPAN trošak za pojedine radove i dobave ... skidanje potrebnih skela i razupora, kao i gradilišne ograde propisane ... STAVKE ALU BRAVARIJA - OKVIRI I ALU GRILJE PROZORA.

Obrazac PUR - Porezna uprava

Prilog 1. Obrazac PUR. MINISTARSTVO FINANCIJA. REPUBLIKE HRVATSKE. CARINSKA UPRAVA. Carinski ured ______. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR ...

Obrazac EP - Porezna uprava

Obrazac EP. EVIDENCIJA O PROMETU. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku. 1.1. Ime i prezime: 1.2. OIB: 1.3. Mjesto prebivališta/boravišta: 1.4. Adresa ...

Fiskalizacija HGK - Porezna uprava

2 stu 2012 ... U slučaju izdavanja računa iz knjige uvezanih računa. (paragon blok) zbog, primjerice nestanka struje, račun je potrebno naknadno unijeti u ...