Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti

Prije po~etka obavljanja ugostiteljske djelatnosti ugostitelj treba pribaviti rje{enje ... neradnim danima i pridr`avati se toga radnog vremena, ... ne usluga, odnosno za odobren popust, a u vezi s uslugom smje{taja navesti u ... (Amex, Diners i dr.) ...

Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti - Srodni dokumenti

Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti

Prije po~etka obavljanja ugostiteljske djelatnosti ugostitelj treba pribaviti rje{enje ... neradnim danima i pridr`avati se toga radnog vremena, ... ne usluga, odnosno za odobren popust, a u vezi s uslugom smje{taja navesti u ... (Amex, Diners i dr.) ...

Ugostiteljske djelatnosti - Općina Sanski Most

19 lis 2015 ... Kafana. KAFANA “MELI”. 487 neaktivan. Baltić ( Hikmet ) Faruk. Prijedorska 56c. Caffe bar. "MODELS". 339 neaktivan. Baručija ( Munib ) Aida.

Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja

dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave, na web adresi www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Porezne uprave prema.

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti ... - Porezna uprava

30 lis 2015 ... stalne djelatnosti mogu pau{alno oporezivati, kao i obveze i prava {to proiz laze iz va`e}ih poreznih ... rani sezonski obrt. ? Kako se utvr|uje ...

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i ...

30 lis 2015 ... Samostalne djelatnosti obrta i samostalne djelatnosti poljoprivrede i ... koristio pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje.

Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva - Porezna uprava

Nositelj obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva (OPG-a) koje je upisano u ... Koja je obveze radnika koji je zaposlen na privremenim, odnosno povreme-.

Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja - Porezna uprava

11 stu 2015 ... zanimanja. Obavljate li djelatnost slobodnog zanimanja i po toj ste osnovi upisani u registar obveznika poreza na dohodak? Znate li koje ste ...

Oporezivanje prometa nekretnina Oporezivanje ... - actarius.hr

5 srp 2007 ... Plaća li se porez na ustupanje ili odricanje od nasljedstva nekretnine? ... odnosno na temelju ugovora o kupoprodaji ili ugovora o darovanju, ...

VODIČ KROZ UGOSTITELJSKE OBJEKTE Čačak

Adresa: Bulevar oslobodilaca bb. Telefon: 381 32 54 ... Adresa: Bulevar Vuka Karadžića 8. Telefon: 381 65 ... Restoran pivnica“City pub”. Adresa: Gospodar ...

POPIS EVIDENCIJA I OBRAZACA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

25 velj 2009 ... Evidencija temperature u rashladnim uređajima. 2 ... Evidencija temperature hladnog stola. 2. X. X. 8. ... dezinfekcije uređaja, pribora, opreme ...

Upute za iznajmljivače, ugostiteljske usluge u domaćinstvu - Zaton

5 velj 2020 ... Za svaki apartman u objektu izložiti plan evakuacije, na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini. To može biti i tlocrt smještajne ...

1 vodič za pravne i fizičke osobe za obavljanje ugostiteljske ...

Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina ... je važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe. Prema ...

Ostale obavijesti za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge ...

FISKALIZACIJA. Iznajmljivači – građani u domaćinstvu nisu obveznici fiskalizacije. ... podnijeti elektroničkim putem Obrazac PDV-S za usluge koje su im obavile agencije iz ... u svrhu prijave boravka turista u sustavu eVisitor. ... Ukoliko iznajmljivač prikuplja i obrađuje osobne podataka gostiju u svrhe marketinga, odnosno.

OPOREZIVANJE

Nadalje, porezna politika može snažno ... vidjeti: Europska komisija (2017.) ... pretpostavlja se da su u okviru modela stope tih olakšica jednake tržišnoj kamatnoj ...

Oporezivanje kapitalnih dobitaka

31 pro 2019 ... Prijaviti porez i prirez na dohodak (putem JOPPD obrasca). ➢ Platiti porez i prirez na ... Oznaka Izvješća – kao na stranici A. III. Vrsta izvješća ...

Oporezivanje prometa nekretnina

prijaviti stjecanje nekretnine na obrascu „Prijava prometa nekretnina“i platiti porez na promet nekretnina u roku 15 dana od primitka rje{enja o pla}anju poreza ...

Oporezivanje inozemnih mirovina

15 srp 2012 ... OPOREZIVANJE INOZEMNIH MIROVINA. 21 ta hrvatske i inozemne mirovine posve je neovisna, a HZMO i inozemni mirovinski fon- dovi jedni ...

iii. oporezivanje drugih dohodaka - RRiF

24 sij 2019 ... naknade prema ugovoru o djelu, autorski honorari, primici u naravi i sl. ... Oznaka osobnog primanja: 130 - ugovor o djelu i autorski honorar.

Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika

prikazuje nalaze te Studije te način oporezivanja PDV-om prijevoza putnika u RH. 1. Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13), prijevoz u ...

Oporezivanje kapitalnih dobitaka - Hrportfolio.hr

31 pro 2017 ... oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka za sve ... Erste Asset Managementa tijekom 2016. i/ili 2017. godine i prodali ih unutar ... sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina).

Oporezivanje mirovina - Porezna uprava

Republika Hrvatska mo`e oporezivati mirovine ispod i iznad 12.000 ... Po osnovi mirovina {to ih Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ... 2016. godini imao pravo na dio osobnog odbitka za uzdr`avanog ~lana u`e obitelji, ali.

Oporezivanje prometa nekretnina od 01.01.2015. - HGK

1 sij 2015 ... Obrazac. Prijave sadržavao je sve podatke potrebne za utvrđivanje poreznog obveznika te porezne osnovice poreza na promet nekretnina, ali i ...

Oporezivanje darovanja u Republici Hrvatskoj

Ugovor o darovanju je načelno neformalan ugovor, osim u slučaju darovanja nekretnina kada, sukladno članku 482. ZOO-a, mora bit sklopljen u pisanom obliku ...

OPOREZIVANJE NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Porez na nekretnine pripada u skupinu imovinskih poreza, koji su jedni od najstarijih ... under new IMU law, http://europa.eu/rapid/press-release-IP-12-1412-en.

Oporezivanje inozemnih mirovina CH - Moja Domovina

Predmet: Oporezivanje prijevremene mirovine stečene u Švicarskoj ... Dopisom Klasa: 016-01/17-03/06; Urbroj: 537-04/1-17-02 od 29. studenog 2017.

Oporezivanje primitaka po osnovi radnog odnosa

poslodavca sa kojim ima zaključen Ugovor o radu. • Prema Kolektivnom ... odnosno naknadom isplaćenom po osnovu ugovora o djelu ili autorskim honorarom ...

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH - PUFBiH

samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, odobriće se plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu pod uslovima utvrđenim Zakonom o ...

Paušalno oporezivanje dohotka u Federaciji BIH - PUFBiH

Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09 ... Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće: proizvodnja.

Kristina Ogulinac OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBITAK

prijavu poreza na dobit (PD obrazac) najkasnije do 30. travnja tekuće godine za ... 4) Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO).

bosnaihercegovina uprava zaindirektno oporezivanje 72 pravilnik

19 sij 2018 ... a) bioetanol (etil alkohol - C2H5OH) - nedenaturirani etil alkohol s volumenskim ... vrši se na način što se maloprodajna cijena cigareta u.

OPOREZIVANJE PARTNERSTVA - Udruga korporativnih pravnika

ugovora različito za partnere i partnerstvo. Ako, na primjer, država izvora tretira domaće partnerstvo kao porezno transparentno i stoga oporezuje partnere na ...

Oporezivanje donacije i sponzorstva - Poslovni savjetnik

meñu darovanja, donacije i sponzorstva, te kakav je njihov porezni aspekt ... PRIMJER: Poduzeće “X” je u 2005. ostvarilo, prema Računu dobiti i gubitka, sljedeće ... dećih dokumenata: pismeni zahtjev (molba) za donaciju, odluku o darovanju ...

Oporezivanje drugog dohotka - Porezna uprava

20 srp 2015 ... 2015. godine naknade autorima vanjskim suradnicima za autorski rad. Prebivali{te auto ra je u gradu sa stopom prireza porezu na dohodak ...

Unos i oporezivanje karamboliranog motornog vozila

10 ruj 2018 ... Republiku Hrvatsku i pod kojim uvjetima te koja su davanja, na što ... o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na.

Što s porezima u Hrvatskoj? Porezno opterećenje, oporezivanje ...

Institut za javne financije bavi se ekonomskim istraživanjima i analizama vezanim uz razne vidove javnih financija poput proračuna, poreza i carina. Tom.

Oporezivanje autorskih naknada - Porezna uprava

(o ~emu su u pisanom obliku izvijestili nadle`nu ispostavu Porezne uprave na ... osnovi ostalih izvora dohotka za koji se godi{nja prijava mora obvezno podnijeti ...

Oporezivanje mirovina - Actarius knjigovodstveni servis

prija{njih uplata poslodavca za dokup dijela mirovine, ako su te uplate bile oslobo|ene oporezivanja i. 2. Prirez porezu na dohodak – obra~unava se i pla}a ako ...

Predrag Bejaković: Važnost i oporezivanje dobrovoljnog ...

rovljenju su od oporezivanja izuzete mirovine od dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja. Takva svota, inače, podliježe konačnom porezu po odbitku po stopi ...

Oporezivanje PDV-om prijevoznih sredstava od ... - Porezna uprava

28 lip 2013 ... ukupno 80 sati, odnosno osobni automobil koji je isporučen u roku od 7 ... redovni ili posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra), ...

1. OPOREZIVANJE PRIHODA (DOBITI ... - Ured za udruge

Registracija stranih udruga. 11. 1.7. Imovina udruge. 12 ... U pravilu se radi o izletima koji su besplatni, ili članovi ... Je li neprofitna organizacija obvezna voditi zasebno knjigovodstvo za gospodarsku ... program za koji će se donacija utrošiti.

Darko Jajetić OPOREZIVANJE LOKALNIM POREZIMA

​2.2 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA. 2.​3 POREZ NA PLOVILA. ​2.4 POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE. ​3.1 PRIREZ POREZU NA ...

Oporezivanje prometa nekretnina - Porezna uprava

Porez na dohodak od imovine po osnovi otu|enja nekretnina ... propisima kojima se ure|uje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo, ... Dubrovnik – naselja: Bosanka, Brse}ine, Dubravica, Donje Obuljeno, ^ajkovica, ^ajkovi- ... Gornje Meku{je, Sajevac i Turanj, Klipino Brdo, Kljai} Brdo, Knez Gorica, Lipje, Manje-.

Oporezivanje nasljedstva i darovanja - Porezna uprava

Naslije|ena ili darovana nekretnina porez na dodanu vrijednost (PDV) ... 3. u trenutku sklapanja ugovora o darovanju (potpisivanja ugovora od darova-.

1 oporezivanje kapitalnih dobitaka - FIMA eTrade

31 pro 2019 ... kalendarske godine, dužni prijaviti (putem JOPPD obrasca) i platiti porez i ... VRSTA IZVJEŠĆA – Vrstom izvješća se određuje da li se radi o ...

SVEUĈILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET OPOREZIVANJE ...

”PayPal” prijevara-u Hrvatskoj postoji veliki broj ljudi koji se boje kupovati na. Internetu, ali ... Registracija korisnika koji imaju sjedište na podruĉju EU-EU shema.

Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina - Actarius ...

www.porezna-uprava.hr. Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina. 5. 2. Porez na dohodak od imovine ? [to je to dohodak od imovine po osnovi ...

Retroaktivno oporezivanje dividendi i udjela u dobiti neustavno

26 srp 2014 ... gospodarstvenika. [A 2-3]. [Uspjeh HUP-a]. Poslodavci neće provoditi ovrhe na plaćama radnika. Ministarstvo ... odjava. Tiskanica Pristupni list nalazi se na web stranici. HZZO-a http://www.hzzo.hr/e-zdravstveno/kako-postati-.

Unos i oporezivanje karamboliranog motornog ... - Carinska uprava

SREDIŠNJI URED. KLASA: 410-19/18-11/1509. Zagreb, 10. rujna 2018. PREDMET: Unos i oporezivanje karamboliranog motornog vozila. - odgovor, daje se.

Bosna i Hercegovina Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje ...

molbom za pojašnjenje da li se ponuđena vaga može smatrati mobilnom ... koja mjeri osovinska opterećenja na cesti na posebno uređenjm (ravnim-vaser vaga) ...

Tamara Bartoli-Kos: Oporezivanje dividenda među povezanim ...

/EC i 2006/98/EC, porez po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobiti u nekim će se okolnostima plaćati prema ... Neto-dobit trgovačkog društva T-Hrvatski Telekom d.d. (T-HT) za 2010. bila je. 1.864.032.217,09 kn. ... Godinama se,. 36 MFIN ...

Oporezivanje inozemnih dohodaka i plaćanje obveznih doprinosa

15 svi 2016 ... istodobno plaćaju istovrstan porez dvojici vjerovnika jednakoga ranga. 3. Predujam poreza ... čl. 85. st. 1. toč. 6. Pravilnika rezidenti (pomorci),.

Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina - Iusinfo

19 kol 2010 ... www.porezna-uprava.hr. Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina. Iznajmili ste stan, gara`u ili neku pokretninu, ili ste mo`da.

bosna i hercegovina uprava za indirektno oporezivanje 447 uputstvo

25 јун 2019 ... Međurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge. WT ... Sanduk, za auto. 7A ... превоза, осигурања и слања робе од границе Босне и.

Oporezivanje automobila, motocikla, plovila ... - Porezna uprava

Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih ... i Unos je stjecanje prijevoznih sredstava iz dr`ava ~lanica Europske Unije (u ...

Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost od 1. srpnja 2013.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) (dalje Zakon) stupio je na ... sa sjedištem u drugoj članici neobveznicima PDV-a na stjecanje, npr. kataloška prodaja) i ... a) motorna kopnena vozila kapaciteta iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7 ... obaviti Porezna uprava – Služba za međunarodnu razmjenu informacija ...

Paušalno oporezivanje dohotka u Federaciji BIH - Porezna uprava ...

samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, odobriće se plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu pod uslovima utvrđenim ... PAUŠALNI IZNOSI POREZA NA DOHODAK ... POPIS TRADICIONALNIH I STARIH OBRTA.

Oporezivanje nasljedstva i darova - Actarius knjigovodstveni servis

Primjer br. 2. Darovatelj nekretnine i daroprimatelj su 10. svibnja 2011. godine u nazo~nosti javnog bilje`nika potpisali ugovor o darovanju nekretnine. Porezna ...

oporezivanje prometa nekretnina na području federacije bosne i ...

❖Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim što je sa ... stvarima ako pripadaju nekretnini ili ih zakon izjednačava sa nekretninama (Primjer: ... (VLASNIŠTVO), ISPORUKE, DAROVANJA ILI ZA DRUGE PRENOSE ... pojavljuje u prometu uz kupoprodajni ugovor, porezni obveznik registrovan za oblast.

veleučilište u rijeci oporezivanje plaća - Digitalni repozitorij ...

Svaka država ima vlastiti porezni sustav kojeg karakteriziraju brojne ... Porezni sustav Republike Hrvatske je pluralan sustav, dakle ima više poreznih oblika. ... 7th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision.

Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

porez na promet nekretnina, πto ga se utvr uje i pla a sukladno Zakonu o porezu na promet ... porez na dodanu vrijednost, kojim se prema Zakonu o PDV-u3, oporezuje novo- ... ZOO-a, ugovor o dosmrt- ... enjem nekretnina. Primjer. Obveznik s prebivaliπtem u Dubrovniku otu io je nekretninu u sijeÀnju 2013, uz ugovo-.