Pravilnik o dopunskim djelatnostima na OPG

dopunskim djelatnostima na OPG-u,. 9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje se mogu registrirati kao dopunske djelatnosti na OPG-u. (2) izravna prodaja iz ...

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na OPG - Srodni dokumenti

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na OPG

dopunskim djelatnostima na OPG-u,. 9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje se mogu registrirati kao dopunske djelatnosti na OPG-u. (2) izravna prodaja iz ...

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća ...

izrada okvira za slike;…; izrada fučija, korita, zdjela, kašika, varnjača, dasaka, nanula, oklagija, klompi, čabrova, drvenog posuđa; izrada sita, cjediljka i sl.; ...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama otpada i djelatnostima ...

На основу члана 60. став 2. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 53/02) и члана 58. Закона о министарствима.

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost

O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVQATI KAO DOMA]A RADINOST. ^lan 1. (Sadr`aj). Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavqati ...

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu ...

Izrada ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona (loptica)... DB/17.541. Izrada ~ipki u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina. DB/17.7. Proizvodwa pletenih i ...

POPIS RESTAURATORA PO DJELATNOSTIMA

POPIS RESTAURATORA i KONZERVATORA PO. DJELATNOSTIMA. Arheološki i hidroarheološki materijal. 1. UMJETNIĈKA AKADEMIJA U SPLITU, ...

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

(Prijenos obrtnice u slu~aju kupoprodaje obrta). (1) Obrtnica se mo`e prenijeti na drugu osobu u slu~aju kupoprodaje obrta, osim u slu~aju iz ~lanka 31. stavak.

višeporodično stanovanje sa djelatnostima - IGP Fidija

VIŠEPORODIČNO STANOVANJE SA DJELATNOSTIMA. UP br.43, kat.parcela 4828 i 4829 KO Podgorica III, DUP. "Stambena zajednica VI - Stara Varoš" ...

Zakon o audiovizualnim djelatnostima - Havc

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA. Proglašavam Zakon o audiovizualnim djelatnostima, kojega je Hrvatski sabor donio na ...

Zakon o audiovizualnim djelatnostima - HAVC-a

19 srp 2018 ... Zakon o audiovizualnim djelatnostima. NN 61/18 - na snazi od 19.07.2018. izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi ...

Zakon o arhitektonskim i inžinjerskim poslovima i djelatnostima u ...

ZAKON. O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I. DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1.

Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima - PUFBiH

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

6.2. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima ... - HZZ-a

20 ožu 2020 ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani ... Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

6.2. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima ...

Prije 4 dana ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je ... zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

b i 25.c koji glase: „Voditelj manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe. Članak 25.a. (1) Poslove voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne ...

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - Prnjavorac

uslove iz stava (1) ovog člana i ako ima već zasnovan radni odnos po bilo kom ... (1) Fizičko lice može obavljati vezani obrt ako uz opšte uslove iz člana 9. ovog ...

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima ...

Prije 5 dana ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je ... zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

postupak će se dovršiti prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« ...

Prijedlogu zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i ...

7 srp 2015 ... Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/2008, 124/2009, ...

Na temelju članka 25.a stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima ...

(3) Za voditelja manje složenih radova iz stavka 1. ovoga članka mogu se u okviru ... 2. ovoga članka, za vođenje tih radova mora se imenovati voditelj radova.

Analiza dijelova zakona o poslovima i djelatnostima ... - Građevinar

poslova i djelatnosti građenja, Obavljanje poslova i ... Članak 50. (1) Zadaće građevinske struke u obavljanju ... (1) Ovlašteni voditelj građenja može, u okvi-.

Zaključak o djelatnostima koje se obavljaju u ... - Grad Rijeka

11 ruj 2018 ... Zaključkom Gradonačelnika od 26. ožujka 2018. utvrđene su niže navedene djelatnosti: Područje. Djelatnost i Šifra NKD. C i/ili S. SAMO ZA:.

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

Uzgoj ostalih životinja : uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska. Pčelar. 3 ... C/10.83. Prerada čaja i kafe: proizvodnja proizvoda od kafe – mljevena kafa (obrada ... Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje,.

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne ...

g) domaća radinost je djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih preovladava ... (3) Popis obrta koji se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje.

neki aspekti ugroženosti morskog okoliša djelatnostima s kopna

interakcijama između kopna i vode, ali uz izmijenjen odnos. Naime, do sada je dominirao utjecaj mora na ljude, a ubuduće će djelovanje čovječanstva na stanje ...

Na osnovu člana 4. stav (5) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

registar udruga koje djeluju u kulturnim djelatnostima ... - Grad Kaštela

Mirjana Jurić. 3. 17001193. K. Kambelovac,. Cambijev trg 14. Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela. BIJAĆI. Tonči Burić. 4. 17002599. K. Stari, Zagorski.

Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine ... - PUFBiH

parfema i toaletno-kozmetičkih preparata: proizvodnja sapuna pranje. Rukovalac mašinom za sredstva za pranje. 4. 3. -. -. 22 – PROIZVODNJA PROIZVODA OD ...

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

63 pravilnik правилник pravilnik ured za veterinarstvo bosne i ...

25 sij 2019 ... Prigodom cijepljenja pasa protiv bjesnoće provodi se dehelmintizacija pasa protiv ... препарата (вакцина, серума) и сјемена за вјештачко ...

PROMETNI PRAVILNIK (Pravilnik HŽI-2) - SPVH

10 pro 2017 ... Službeni vjesnik HŽ Infrastrukture d.o.o. br. 3/15), Uprava ... unutarnji promet: Inter City, brzi, ubrzani, putnički i prigradski vlak ... 3. ovog članka, onda se za takav vlak koristi vozni red najpogodnijeg vlaka, a elementi voznog.

pravilnik - HEP-a

(3) Potrošač je dužan ishoditi izvještaj o servisiranju za sva plinska trošila na plinskoj instalaciji te izvještaj o ... 1 – plinska peć. 2 – plinski ... C – fasadna trošila.

pravilnik - HAK

18 ožu 2008 ... Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se ciljevi i način provedbe prometno-edukativne akcije «Sigurno u prometu» (u daljnjem tekstu: akcija) ...

pravilnik - SRS BiH

... RIBOLOVNIM TAKMIČENJIMA U. DISCIPLINI LOV ŠARANA I AMURA ... kroz Premijer liga SRS BiH u sportskom lovu šarana i amura. Član 5. Sticanje prava ...

646 PRAVILNIK

pružnih vozila; zatvor pruge i koloseka, vanredni događaji; evidencija i izveštaj o saobraćaju; predaja i prijem telegrama telefonskim i telegrafskim uređajima; ...

pravilnik - IPI

O SAOBRA]AJNIM ZNAKOVIMA I SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, NA^INU ... 3) oprema, znakovi i oznake za ozna~avanje radova, prepreka i o{te}enja kolovoza,.

PRAVILNIK

PRAVILNIK. O ... Tehnička dokumentacija kompletira se po sadržaju u skladu sa ovim ... Idejno rješenje je osnov za izradu idejnog, odnosno glavnog projekta.

pravilnik - Fsb

21 stu 2017 ... minimalnog obveznog traj anja prakse. perioda kada se praksa izvodi te pripadaju6ih. (minimalno obveznih) ECTS bodova koje student stjede ...

PRAVILNIK 53-89

Ureñaj za vertikalno šurenje trupova svinja mora biti izrañen od nerñajućeg materijala ... 2) temperatura vode u bazenu ili bazenima, merena na mestima izlaska ...

719 PRAVILNIK

17 svi 2015 ... 25 cm. 5. mladica (Hucho huchoL.) . . . . . . . . . . . . 70 cm. 6. glavatica (Salmo marmoratusCuvier) . . . . . . 60 cm. 7. lipljen (Thymallus thymallusL.) ...

PRAVILNIK PRAVILNIK PRAVILNIK

4 tra 2011 ... U stavu (1) ta~ka g) rije~i: "vrijes (Calluna vulgaris Huli.)" zamjenjuju se rije~ima: "vrijesak (Calluna vulgaris L.)". U stavu (1) iza ta~ke j) dodaju ...

RJE[EWE PRAVILNIK

(2) U obrazac iz stava 1. ovog ~lana unose se podaci o radniku, ime i prezime, naziv radnog mjesta, stru~na sprema, godina ro|ewa i pol, datum qekarskog ...

pravilnik o radu - Fer

20 svi 2015 ... Ako odredbe ugovora o radu upućuju na primjenu pojedinih odredaba Pravilnika ... Radnik je obvezan posao iz stavka 1. ovoga članka obavljati savjesno i ... privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili ... činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

348. pravilnik - vlada usk

30 svi 2014 ... Tehnološki višak uposlenika/ca u školi nastaje uslijed: ... bodova. Nastavnika/ca, stručnih suradnika/ca u predškolstvu, osnovnoj i srednjoj školi.

Preuzmite Pravilnik - IPM

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA. POTROŠAČA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi ...

pravilnik za prihodi

711127 Danok na dohod utvrden so godi{no re{enie na organot za javni prihodi, osven od dano~ni obvrznici koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost. 711128 ...

1763 pravilnik - IPI

ispušnih plinova motornih vozila (EKO test) u stanicama za tehnički pregled vozila, kategorije vozila koja podliježu obveznom EKO testu uz redovni tehnički ...

247. pravilnik - vlada usk

10 tra 2017 ... Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji ... Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: škola) ... prestala potreba za radom u školi, koji se vodi u.

pravilnik - Srbatom

1. način privremenog čuvanja radioaktivnog otpada nastalog pri radu (u ... 2. način i uslovi pod kojima se radioaktivni otpad čuva, sakuplja, evidentira, skladišti,.

PRAVILNIK O PČELARSTVU

o) Košnica je nastamba koja sadržava koloniju pčela medarica, koja se koristi za proizvodnju meda, ostalih proizvoda pčelarstva ili rasplodnog materijala pčela.

Pravilnik o napredovanju v PR

P R A V I L N I K o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu. (prečiščeno besedilo št. 1)1. I. SPLOŠNI DOLOCBI.

pravilnik - NK MAKSIMIR

o pladanju članarine za članove škole nogometa (u daljnjem tekstu ŠN) NK Maksimir. Članak 1. Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti pladanja članarine za ...

PRV-05-01 Pravilnik o studiranju na TVZ-u

godina studiranja identična godini studija na koju je odobren prijelaz. ... uvjete te ima sva studentska prava (npr. pravo na razne potvrde, pravo na izlazak na.

Pravilnik o kalendaru

4 мај 2017 ... рада основне школе за школску 2017/2018. годину. ... Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују.

PRAVILNIK DIRKE

oziroma z nožnim menjalnikom po dodatnem pravilniku. - TIPI MOTORJEV PO TEKMOVALNIH SKUPINAH a) Tomos avtomatic b) Piagio, ciao... c) Tomos APN 4.

Pravilnik o znr u gradevinarstvu

Ovim pravilnikom propisuju se posebne mere i normativi zaštite na radu koji se primenjuju pri izvoñenju radova iz oblasti grañevinarstva. Radovi iz oblasti ...

pravilnik - BIHAMK-a

označena slijedećim oznakama: MS, M S ili M&S i znakom snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi ...

pravilnik - pkbd.ba

O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA U BRČKO DISTRIKTU BIH ... Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, način i postupak upisa stalnih sudskih vještaka u Brčko ...

pravilnik - seesac

obuke u skladu sa Programom (mete, školska municija, antifoni, sredstva za ... domet projektila; rikošet, stavovi za gađanje; vrste i opis pojedinih stavova; ... 2) malokalibarska puška - kružna meta za serijsku MK pušku na 50 m, ležeći stav, sa.